Rabbin Lütfu Olmasa...
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Rabbimizle ilişkimizin ne kadar farkındayız? Bu soru, aslında “Kendi kendimizin ne kadar farkındayız?” sorusundan çok da ayrı düşünülemez. Çünkü kendi kendimizle ilgili her şey, evet her şey, Rabbimiz’le ilişkimizden kopuk değildir. Bu sayımızda, biraz bu konuya eğilelim istedik. Teknolojik gelişmelerin, i.....
Sayı: 309, Sayfa: 001
Rabbin Lütfu Olmasa... - Ahmet Taşgetiren
Allah Teâlâ buyurdu ki: “Ey insan! Seni yaratıp, düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?” (İnfitar, 6-8) Ve buyurdu ki: (Rasulüm)De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz?” (Mülk, 23) Ve buyurdu ki: “hiçb.....
Sayı: 309, Sayfa: 003
Ümit Şimşek ile Kur'an Mücizesi ve Kâinat Kitabı Üzerine... Kâinat ve Biz Kilit ve Anahtar Gibiyiz - Ümit Şimşek
Altınoluk: Kâinatta, Allah’ın kudretini gösteren harikalar saymakla bitmiyor. Kur’an-ı Kerim’de bunlar bir çok yerde zikrediliyor. Kur’ân, Allah’ın kudretine vurgu yaptıktan sonra, “Bunları yapan kim?” sorusunu neden sıklık.....
Sayı: 309, Sayfa: 006
İbadetin Nuru - Rabia Christine Brodbeck
Recep ayından Muharrem ayına kadar Allah ’ın kullarınaevrensel bir nimetin, ihsanın, ikramın, bereketin zamanı bahşedilmiştir. Müminler bu dönemde tükenmez ve yoğun bir ibadet hayatı yaşarlar. O bereketli, son derece zengin zamanları farkedenlerin dünyevî hayatları ahiret hayatlarının bir parçası olacaktır. Fakat bilmelidirler ki onların ibadetl.....
Sayı: 309, Sayfa: 010
Aşk - İbrahim Nâdir Cintaş
Bülbül sevmişse gülü Pervane atmış Yakmışşa kendini AŞKTA... Yıkmışsa dağları FERHAT Şirin aşkına Gelin .....
Sayı: 309, Sayfa: 012
Açık Hava Zindanına Kendini Mahkûm Etmek - Dr. Adem Ergül
el-Hikemü’l-atâiyye’den: “Kâinât, seni cismaniyetin yönüyle içine almış ve kuşatmış ise de rûhâniyetin itibariyle asla kuşatmış değildir. İdrâk ötesi gayb âlemlerinin meydanları kendisine açılmamış kimseler, hakikatte şu görünen âlemin içinde hapsolmuş mahkûmlardır. Böyleleri kendi beden mülklerinin kalıpları içindea zindanda kalmı.....
Sayı: 309, Sayfa: 014
Var Olmanın Şartı - İdris Arpat
İnsanın zihnindeki, hayâlindeki dünya, imânından mı düşüncelerinden mi, hislerinden mi, hepsinin karışımından mı doğar? Bu hususta net bir bilgimiz yok. Bildiğimiz birşey varsa düşünce ve hayâllerimizde yaşattığımız dünya ile reel düşünce yâni yaşanan hayat bir biriyle örtüşmeyebiliyor. “Olanla olması gereken” aynı vasıfları taşımayabiliyor. Hay.....
Sayı: 309, Sayfa: 016
İnkârın Bozduğu Çevrenin İntikamı - Cemal Nar
Kainat ve insan aynı Yaratıcı’nın koyduğu kanunlara bağlıdırlar. Ya da şöyle söyleyelim; Din ile Allah Teâlâ’nın koyduğu “tabiat kanunları – adetullah - sünnetullah” uyum içindedirler. Yani insanlar dinin emrini yerine getirdikleri zaman, kainatla uyum ve ahenk içindedirler. Çatışmaz, sürtüşmez, didişmezler. Ama insan dinsiz yaşadığı t.....
Sayı: 309, Sayfa: 018
Güller Gibi - Zahit Genç
Nefsi bildim, Rabbi bildim, Hakka âşık kullar gibi. Muhabbetle ben de doldum, Taşıp dursam seller gibi. Aşk yolunda vermem mola, Mecnun gibi çıktık yola, Hak aşkıyla ben de n’ola, Kavrulayım çöller gibi. Aşk bakar mı yaşa, başa, Muhabbetsiz ömür boşa, .....
Sayı: 309, Sayfa: 019
Bir Âşık-Mâşuk Yazısı - Neslihan Nur Türk
Rabbiim, kusurlarımızı âşıklar hatrına affet! Bizi de onlara kat ki, yakamızdan düşsün gaflet! Gülümse, dedi Mâşuk. Gözlüğün kötüyse, gördüğün de kötü olur da, yüzün asılır. Yüzün asılınca özün bunalır. Özün bunalınca şeytan, damarlarında yol alıp, seni îmandan çı.....
Sayı: 309, Sayfa: 020
Denge Siyaseti - Nureddin Yıldız
Kuluz ve kulluğumuz insanî kimliğimiz üzerine bina edilmiştir. İnsan olduğumuz için kulluk sınavına tabi tutulduğumuz gibi ‘insan olarak hangimizin daha güzelini yapacağı belli olsun diye’ meydana çıkarıldık. Asla meleklerle ortak değerlendirileceğimiz bir imtihanımız yoktur. Cinlerle de ortak bir alan kullanmıyoruz. Bizden aşağı yaratılmış olan.....
Sayı: 309, Sayfa: 022
Havada Hasret Var - Mehmet Dinç
“Ölüm ile ayr›l›€› tartm›fllar ‹ki dirhem fazla gelmifl ayr›l›k” Hasret garip şeydir. Kaçmak için ne yaparsa yapsın insan, her yaptığı şeyde biraz daha fazla hissettirir kendini. Ayrılık başlar başlamaz bir anda havaya siner de, vuslata kadar her nefeste insan onu iliklerine kadar hissetmek zorunda k.....
Sayı: 309, Sayfa: 023
İlmin Aydınlığı - Cafer Durmuş
T âhâ suresinde Peygamberimiz’e “Rabbim! İlmimi artır”1 diye dua etmesi emrediliyor. Efendimiz (s.a.v.)’den dünyalık başka hiçbir şeyin artması için dua etmesi istenmediği halde, niçin böyle dua etmesi isteniyor? Allah katından öğretilen bu duanın kuşatıcılığını anlamaya çalışıyo.....
Sayı: 309, Sayfa: 024
Nakşilikte Zikrin Önemi - Prof. Dr. Süleyman Derin
Bütün tarikatlarda saliki Allah’a ulaştıran yolun manevi yakıtı zikirdir. Salik zikir ile gıdalanarak Hakk’a vasıl olur. İmam Rabbani zikrin önemine ve keyfiyetine hasrettiği 190. mektupda gerçek manada istifade için yapılması gereken şartları ortaya koyar. Ona göre ilk şart salikin şeri konularda hassas olması, öncelikle kendine farz olan amell.....
Sayı: 309, Sayfa: 026
Miras (İbrahim (a.s.)'ın Bıraktığı Miras) - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân-ı Kerim’de en çok bilgi verilen peygamberlerden biri de Hz. İbrahim’dir. İbrahim (a.s.), putperest bir toplum içerisinde dünyaya geldi. Kur’ân’da adı geçen birçok peygamber, onun neslinden gelmiştir (bkz. En’am, 6/84- 86). Hz. İbrahim küçük yaşta babası ve kavminin tapmakta oldukları putlardan uzaklaşmış ve onlara karşı cesurca.....
Sayı: 309, Sayfa: 028
İbrahim (a.s.)'ın Teslimiyeti - M. Sâmi Ramazanoğlu
İbrâhim, oğlunu kurban etmekle memur olduğunu beyan edince oğlu: – Ey babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah sen beni sabredici kimselerden bulursun, dedi. Ne zaman ki baba-oğul her ikisi de ilâhî emre inkıyâdda ittifak ettiler. (Katâde’ye göre İbrâhim oğlunu, İsmâil de nefsini Allah’a teslim etti.) İbrâhim oğlunu sağ tarafına yat.....
Sayı: 309, Sayfa: 030
Mânevi Yolun Ölçüleri - Sâdık Dânâ
Mârifetullah ilminde terakki, kalp âleminin parlaklığına, temizliğine bağlıdır. Hak yolu yolcusunda dört haslet olursa sünûhât-ı Rabbanî gönül âlemine bütün bereketi ve rahmeti ile nüzûl eder. Onlar da şunlardır: 1. Kuvvetli ihlâs sahibi olmak. 2. Samimi istikâmet ehli olmak. 3. Gayretli, seb.....
Sayı: 309, Sayfa: 031
Fedâkârlık Tâlimi KURBAN BAYRAMI - Osman Nûri Topbaş
İnsan, hayatında en büyük bedelleri muhabbeti uğrunda öder. Zira gerçek bir muhabbetin kantarı, fedâkârlıktır. Fedâkârlık imtihanından geçmemiş bir muhabbet, kuru bir iddiâdan ibâret kalır. Îman ise, en büyük muhabbettir. Bu sebepledir ki Cenâb-ı Hak: “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «îmân ettik» demeleriyle bırakıl.....
Sayı: 309, Sayfa: 032
Kurban ve Bayram - Ali Rıza Temel
Maddi-manevi her türlü yakınlık demek olan kurban kelimesi, Allah’a yakın olmayı, O’nun rızasını kazanmayı sağlamak maksadıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu maksatla kesilen hayvanı ifade eder. Allah’a yakınlığı sağlayan herşeye kurban demek mümkünse de dini bir terim olarak genel anlamda, belirtilen maksat için .....
Sayı: 309, Sayfa: 038
Kulum Ben!.. - Dr. Rıfat Araz
Kadir Mevlâ’m, aşkın ile hâl oldum; Yaradan sen, yaratığın kulum ben!.. Edep bildim her geçene yol oldum!.. Yaradan sen, yarattığın kulum ben!.. Gönül verdin imân ile süsledin; Nefis verdin, hâl içinde besledin!.. Her zerremi elif elif işledin; Yaradan sen, y.....
Sayı: 309, Sayfa: 040
Hakîki Bayramlara Kavuşmak İsteyenlere Bayram Hatırlatmaları - Ahmet Başer
Rabbimiz Zül Celâl Hazretleri biz Müslümanların, kendi rızası için yaptıkları az bir gayreti, katlandığımız birazcık meşakkati, ölçüye gelmez, hesap edilemez bir şekilde çokça mükâfatlandırmaktadır. Âhirette verilecek sevaplar bir yana, daha dünyada iken bizlere adeta Cennet hayatı yaşatmaktadır. İşte bu güzelliklerden biri de yılda iki defa lüt.....
Sayı: 309, Sayfa: 042
Fatımatü'z-Zehra - Nihat Malkoç
Resul-i Ekrem’in gözünün nuru Nübüvvet bağında açtı Fatıma… Mümin kadınların oldu gururu Gül rayihalar.....
Sayı: 309, Sayfa: 043
Kurbanın Fazileti - Ali Büyükçapar
Zamanın pasının silindiği anlar bayram vakitleridir. Sıradan geçen zamanlara bayramın diriltici soluğu düşünce her şeyde hayat başlar. Dinamik her dem yeni ümitleri barındırır bayramlar. Dünyanın dört bir yanından Allah’ın emrine uyarak Arafat’da toplanan müminler mahşerin provasını yaparken yüreklerinde İbrahimi sayhalar duy.....
Sayı: 309, Sayfa: 044
Eğitim, Öğretim ve Terbiye - Hatice Yıldız
Bir toplumda eğitim terbiye / ahlâk eğitimi ile desteklenmediği zaman ne yapacağını bilmeyen, hak ve vazifelerinden habersiz bencil insanların çoğalması kaçınılmazdır. Unutulmamalı ki gönlüne Allah, Peygamber sevgisi tohumu atılan bir çocuk, büyüyünce vicdan sahibi bir ergen olacaktır. Dışarıdan bağıra çağıra çocuk .....
Sayı: 309, Sayfa: 046
Güzel Rabbim - Emel Okyar
Kır çiçeklerine bakıyorum Eflâtun, sarı, beyaz, yeşilin binbir tonu Herbirinde ayrı bir ilahi cilve, naz Herbirinde ayrı koku Ve hepsi lisanı-ı hâl ile diyor ki: Ne güzelsin Rabbim Ne güzel Çeşit çeşit kuş, böcek uçuşuyor bahçelerde Arılar bal özü t.....
Sayı: 309, Sayfa: 048
“Gönlüne sor, kalbine danış!” Vâbisa İbni Ma'bed - Mustafa Eriş
Vâbisa ibni Ma’bed radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle hicri dokuzuncu yılda Medine-i Münevvere’de buluşup tanışan ve İslâm’la şereflenen bir sahâbi!… İyilik ve kötülüğün tarif edildiği hadis-i şerifi rivâyetle tanınan bir bahtiyar!…   İki Cihan Güneşi Efendimize muhtelif konularda sorular sora.....
Sayı: 309, Sayfa: 050
Bir Varmış Bir Yokmuş - Salih Zeki Meriç
Yunus Emre hayatı ne güzel özetlemiş. Kısa ve net. Geldiğimiz yer belli, gideceğimiz yer belli. Geldiğimiz ve gideceğimiz yer arasını nasıl dolduracağımız da bizim kabiliyetimize bağlı.  Yunus’un mısraları şöyle: Ana rahminden geldik pazara; Bir kefen aldık, döndük mezara! İnsan bir misafir. Yahut bir .....
Sayı: 309, Sayfa: 052
Gurbet - Nihat Tüzün
Ey garip bahtıma işlenmiş sızı, Yoluma gizlenmiş görünmez kazı, Sensin ilhamımın sönmez yalazı,             Ben sana ezelde adandım gurbet,             Pusuda bekleyen zorlu akıbet. Daha doğduğum gün musallat oldun, Bilmiyorum gözyaşımda ne buldun, Yüreğime aktın boşaldın doldun, .....
Sayı: 309, Sayfa: 053
Terörün Dış Bağlantıları - Beytullah Demircioğlu
Türkiye’ye yıllardır ayak bağı olan terör belası bir türlü ülke gündeminden düşmüyor.  30 yıl oldu hala terörü, sebeplerini, çözüm yollarını konuşuyoruz. Öyle görünüyor ki daha da konuşacağız bu kangren haline gelmiş meselemizi… Geçen ay yine onlarca ocağa ateş düştü. Son 27 yılın en kanlı 4. saldırısı .....
Sayı: 309, Sayfa: 054
Türk Tipi Laiklik - Fatih Okumuş
Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkisini geliştirdikçe Avrupa’da Türkiye’nin laikliğinin niteliği de daha sık ve derin sorgulanır hale geliyor. Türkiye’de İslam’ın konumu ve farklı yorumlarının yanısıra gayrimüslim azınlıkların problemleri de hem Avrupa medyasında hem akademyasında tartışılıyor. Tartışmanın ana eksenini Türkiye’de batılı anlamda b.....
Sayı: 309, Sayfa: 057
Sevgi Çemberi - Zeynep Çalışkan
Sevgi ümitle baktığı son insan tarafından da kalpten atılmıştı. Sokaklarda yalnız başına, boynu bükük dolaşmaya başladı. Nereye gider ne yapardı artık. Onun yeri kalpler iken, şimdi sokaklardaydı. Nefretse her yerde boy gösteriyordu. Nefret bir gün sevgiyle karşılaştı. Onunla alay etti ve ona: – Sen yoksun artık hiçbir kalpte. Zaten ki.....
Sayı: 309, Sayfa: 059
Bir Fatiha / Gözü Yaşlı Bir Dua Eri Nuri Çekirdekçi - E.. Mehmet Yüksel
Erenköy’ün nur yüzlü hacı amcası Hacı Nuri Çekirdekci, 23 Haziran 2011 tarihinde dar-ı bekaya uğurlandı. Nuri Çekirdekci 5 Mart 1924’te Nevşehir’de dünyaya geldi. Çocukluğu sırasında savaştan dolayı hükümet, ailesinin mal varlığına el koyduğundan maddi olarak büyük sıkıntıya düşmüşlerdi. Babası alim bir zat olmasına rağmen evlatlarını.....
Sayı: 309, Sayfa: 061
Allah Dostları: Mustafa Erbil Efendi (k.s.) - Halil İbrahim Kurucan
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’nun Allah Dostları serisinin altıncı kitabı yayınlandı. Cebecioğlu 20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı alt başlığıyla sunduğu bu son eserinde Kayseri’li  Mustafa Erbil Efendi (k.s.)’nin  hayatlarını ve menkıbelerini anlatıyor. Kitap üç bölümden oluşuyor. .....
Sayı: 309, Sayfa: 062