İhlas
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Bu sayımızda, İslam’ın en temel kavramlarından birisini kapak konusu olarak seçtik: İhlas. “Dindarlığın kalite standardı” gibi bir izah cümleciği koyduk altına. Hani var ya, tüketim ürünlerinde “Helal belgesi” gibi, “TSE” gibi, “CE” gibi... Dindarlığa, Kur’anca belirlenen kalite standardı .....
Sayı: 299, Sayfa: 001
Dindarlığın Kalite Standardı İhlas - Ahmet Taşgetiren
Kur’an’da yer alan hiçbir kelime, hiçbir cümle, hiçbir tanımlama boşuna değil. Her kelime, her cümle, her tanımlama, her misal, insana ilişkin bir mesaj ihtiva ediyor. Mesela Kur’an’da bir çok yerde “Dini Allah’a has kılanlar” tanımlaması yapılır. (Araf – 29, Yunus - 22, Ankebut – 65, Lokman – 32, Gafir – 14, 65, Beyyine - 5) Ve Kur’a.....
Sayı: 299, Sayfa: 003
İhlâsın Meyvesi: Sekînet ve Huzur - A. Yasin Demirci
İhlas, diniAllah’a has kılmaktır… İhlas, amelleri sırf rızâ-yı ilâhîyi kastederek îfâ etmektir, ameli bulanıklıktan tasfiye etmektir bir başka ifadeyle... İhlas, huzur ve sekinetin garantisi, yılgınlığa karşı en güçlü kalkandır... İhlas, dert ve sıkıntıların, hüzün ve elemlerin panzehridir… Allah Teala,.....
Sayı: 299, Sayfa: 007
İhlâs Terbiyesi - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İhlâs, her türlü şirk, bâtıl inanç ve kötü duygudan uzak durmak, kullukta riyâdan, beşerî ilişkilerde menfaat hesaplarından sakınmaktır. Özet ifâdesiyle ihlâs, Allah’a yönelişte sâdece Hakk’ı ve rızâsını gözetmek, araya halkı sokmamaktır. Amel ve davranışlarda duygu ve düşüncelere değer kazandıran ihlâstır. Amel ve ibâdetlerde ihlâs, b.....
Sayı: 299, Sayfa: 008
Kudret Elinden... - Dr. Rıfat Araz
Gönül nefsin ile bî-karar olma; Mevlâ’m nasip verdi ni’met elinden!.. Nefs, sana yâr iken gel ağyâr olma; Sâlik neler çekti bid’at elinden!.. Ehl-i ma’rifetin hâldir nişânı; Her daim gül açar, ilmi, irfânı!.. Bir kula dar ge.....
Sayı: 299, Sayfa: 011
İhlâssız Amel Sahte Para Gibidir - Prof. Dr. Necdet Tosun
Altın madeni toprak altından ilk çıkarıldığında başka madenlerle karışık durumdadır. Onu diğer madenlerden ayırıp saf altın elde etme işine “ihlâs” denir. Bu kelime dînî ve ahlâkî bir terim olarak kullanıldığında, yine lügat manasına uygun olarak, bir ibâdeti veya günlük işi başka duygu ve düşüncelerden arındırarak saf ve temiz hâle getirmek, sa.....
Sayı: 299, Sayfa: 012
Şeriatte İhlası Yakalamak - Abdurrahman Candan
İhlâs, amellerimizi sadece Allah Teâlâ’ya mahsus kılmak ve hiçbir işte O’na ortak koşmamaktır. Bu sebeple sufiler ihlâs konusuna çok ehemmiyet vermişlerdir. İmam Rabbanî de mektubâtında bu konuyu detaylıca işlemiştir. Ona göre şeriat, ilim, amel ve ihlâs şeklinde üç kısım olup, şeriatın en üst mertebesinde ihlâs vardır. İmam Rabbanî’ye gö.....
Sayı: 299, Sayfa: 014
Niyet ve Amel - Dr. M. Selim Arık
Niyet, bir kasd ve teveccüh, bir azim ve şuur olmakla birlikte, kişinin bir işi yapmaya karar verip, kalbinde o işi neden yapacağı düşüncesinin belirmesidir. Niyet sâyesinde insan, nereye yöneldiğini ve ne istediğini bilme şuuruna ulaşır. Niyet, insanın iyiliklerine ve kötülüklerine bakan yönüyle oldukça ehemmiyet arzetmektedir. Bu açı.....
Sayı: 299, Sayfa: 016
Hacca Gidemeyenler İçin... - Rabia Christine Brodbeck
İnsanın değeri, Allah’la ilahi mübadeleye ne ölçüde girebildiğinden, kendisini ne ölçüde feda edebildiğinden, kendinden ne kadar fedakarlık yapabildiğinden belli olur. Sadece Allah’a kul köle olabilenler ebedî özgürlüğü tadabilir. Hac bütün ibadetlerin sırrının özünü bünyesinde taşır çünkü. Hakikatte dirilmek üzere hakiki ölüme bir çağ.....
Sayı: 299, Sayfa: 018
Gayelerin En Yücesi Aşk-ı İlâhî - Cafer Bekiroğlu
Ey aziz! Bilinmelidir ki Allah dostları şöyle demişlerdir: Aşk muhabbetin nihayeti ve en son noktasıdır. Hakk’ın, dostlarına hidayet ve inayetidir. Aşk, canda ve gönülde nur üstüne nurdur. İlâhî aşk, asla sükûn bulmaz ve bir kararda durmaz. Onun için aşk ateşi âşığı yakmıştır. Ve âşık maddî sebepler üzerine uzun uzadıya düşünmeyi ve ibarelere oy.....
Sayı: 299, Sayfa: 021
Zenginlik mi? Esaret mi? - Ali Rıza Temel
Arapçada ğına olarak ifade edilen zenginlik; muhtaç olmamak, kendi kendine yeterli olmak anlamına gelir ki, bu mânâda zenginlik sadece Allah’a mahsustur. İnsanların zenginliği ise mallarının çokluğu ve ihtiyaçlarının azlığı nisbetindedir. Mülkün gerçek sahibi Allah’a nisbetle herkes fakirdir. Nitekim yüce Mevla şöyle buyuruyor: “Ey ins.....
Sayı: 299, Sayfa: 022
Celle Şânühü - Bestami Yazgan
Ne mutlu bizlere Hakk’a kul olduk, Celle celâlühü, celle şânühü. Mahlûkat içinde en makbûl olduk, Celle celâlühü, celle şânühü. İsmini andıkça artar şanımız, Sevgisiyle çiçeklenir canımız, Kulluktur en büyük heyecanımız, Celle celâlühü, celle şânühü. Merhameti gazabı.....
Sayı: 299, Sayfa: 024
Bir Yılı Bitirirken - Ali Büyükçapar
Varlığımızın özünde bulunan çerağı uyandırmak bu kadar zor olmasa gerek. Ruhlarımıza fısıldanan diriltici muştuları duymak için tekrar dirilmeyi beklersek çok yazık etmiş oluruz. İnsan olmanın mânâsı hepimizde farklı şekillerde tezahür eden ilahi neşedir aslında. Vücudun gizlediği bu hakikatı kulluk şuuruyla ortaya çıkarmalı, biten her.....
Sayı: 299, Sayfa: 025
Zindeliğe Çağrı - İdris Arpat
İnsan bir kenarda oturup sohbet etmek durumundaysa, güzel şeyler söylemeli. Gönüllere ve akıllara sağlam, işe yarar gıdâlar sunmalı. Her hâl-ü kârda güzel ölçüler arzetmeli. Sözleriyle ufuk açmalı, yara açmamalı. Numûleri anlatmalı, ibretleri anlatmamalı. Günlük hayâtımızda, bir çay içimi bir arada bulunmak, bir kaç kelam etmek çok tek.....
Sayı: 299, Sayfa: 026
Zaaflarını Biliyor musun? - Cafer Durmuş
“İnsan cinsi, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır” (Enbiyâ, 21/37) ayetini okurken gayr-i ihtiyârî duraksıyorum. Allah Teâlâ Hz. Adem’i topraktan yarattığı halde burada niçin “insanın aceleden yaratıldığı”na dikkat çekiliyor? Anlaşılan o ki, bu cümle insan tabiatındaki bir zaafı hatırlatıyor. Nitekim başka bir ayet-i ker.....
Sayı: 299, Sayfa: 028
En Büyük Kurtuluş - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah’ın rızâsını kazanmak uğruna kendini satın alır. Allah bu kullarına çok merhametlidir. (Bakara, 207) ` Bu âyet-i celîle Suheyb-i Rûmî -radıyallahu anh- hakkında nâzil olduğu rivâyet olunur. Suheyb bin Sinan er-Rûmî -radı.....
Sayı: 299, Sayfa: 030
Sadaka ve Zikir - Sâdık Dânâ
Peygamberimiz (s.a.v.) buyurur: – Sadaka Cenâb-ı Hakk’ın gazabını söndürür. Ve insanın kötü bir şekilde ölmesini önler. (Tirmizî) Mücahid bin Celber kuddise sirruh buyurur: – Akrabasında muhtaç kimse var iken başkalarına sadaka vermeyi Allah Teâlâ kabul etmez. Enes (r.a.): Malından giz.....
Sayı: 299, Sayfa: 031
Hak Dostlarından -Şeyh Sâdî (kuddise sirruh) - Osman Nûri Topbaş
Bundan önceki yazımızda, kalplerin huzura ermesi, incelik ve hassâsiyet kazanması için gönülleri hikmetlerle ihyâ etmenin lüzûmunu ifâde etmiş ve Mevlânâ Hazretleri’nin hikmetli nasihatlerinden birkaç misal vermiştik. Bu yazımızda da Şeyh Sâdî-i Şîrâzî’nin hikmetli söz ve nasihatlerine yer vereceğiz. Şeyh Sâdî, 13. asırda.....
Sayı: 299, Sayfa: 032
Hakk’a Nazar Kıl Nefse Değil - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî kuddise sirruh- buyurur: “Gâflet ehli, sabah olunca ya da bir işe başlayınca, kendi kendine ne yapacağına bakar; gerçek akıllı ve ârif kimse ise Allah’ın kendisine o gün nasıl bir tecellide bulunacağına nazar eder.”  el-Hikemü’l-atâiyye’den İnsanın sahip olduğu basîret,.....
Sayı: 299, Sayfa: 038
Vird mi? Hizmet mi? - Prof. Dr. Süleyman Derin
Soru: Bazı maneviyat ekollerinin fakir fukara hizmetlerine, dini basım yayına girmesi onların manevi terbiye vermesine engel midir? Başka bir deyişle hizmet mi yoksa vird mi daha önemlidir? Sufiler bu sorunun cevabını “tazim li emrillah, şefkat li halkilllah” şeklinde çok veciz ve dengeli bir şekilde açıklamışlardır. Yani sufini.....
Sayı: 299, Sayfa: 040
Güç ve Kibir - Cemal Nar
İnsanın kendinde olursa en sevdiği, başkalarında olursa hiç sevmediği bir yanıdır kibir. Her insanda az çok bulunan kibirin en tehlikeli tarafı da, kişinin kendisinde olanı kolay fark edememesidir herhalde. Bu da kibirin “ahmak” yanıdır. Kibir, “büyük, yaşlı” anlamına Arapça kökenli bir kelime. Türkçemizde kibir, büyüklenme, kendini üs.....
Sayı: 299, Sayfa: 042
Kur’an-ı Tefekkürde Ayetin Manasını Karşılaştırma - Dr. Veysel Akkaya
Çocuklarımızın Kur’an’ı tefekkür etmesi ile ilgili Ekim sayısındaki yazımızda “Ben (biz) dili” yöntemi üzerinde durmuştuk. Burada, anlatacağımız yöntem, âyetin “mefhumu muhâlifini bulmak” olacaktır. Bu yöntem kelam, fıkıh, tasavvuf ve felsefe gibi ilimlerde kullanılmaktadır. Daha önceki yöntemde olduğu gibi bu yöntemin de her âyete uygulanamayac.....
Sayı: 299, Sayfa: 044
Büyük Şehirde Yoksul Annenin Çilesi - Hatice Yıldız
Hanımı dinlerken göç olayının bir aileyi maddi, manevi ve sosyal yönden nasıl çökerttiğine şahit oldum. Aile içinde yaşanan bir anlaşmazlık sonucu on iki çocuğu ile İstanbul’a göç etmek zorunda kalan H. hanım koca şehirde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendilerine el uzatacak her kapıyı çalmaya çalışıyor. Bu kapılardan.....
Sayı: 299, Sayfa: 046
Tüm Kilometreleri Sıfırlamak ve Yeniden Başlamak İçin - Salih Zeki Meriç
Verdiğimiz sözler hep yarım kalıyor. Kendimize verdiğimiz sözlerde tam bir irade gösteremediğimiz gibi, Rabbimize verip yerine getiremediğimiz sözler çoğu zaman gündemimizden çıkabiliyor. Basit ve geçici telaşeleri hayatımızın gayesi haline getirebiliyoruz. Kendimize verdiğimiz değer, hayatı ve içindekileri nasıl algıladığımız ve yaşantımızı han.....
Sayı: 299, Sayfa: 048
İslam Coğrafyası Bir Kere Daha Bölünme Sendromu ile Karşı Karşıya - Beytullah Demircioğlu
“Bir şeker hastasının doktorundan aldığı ilk tavsiye, kan dolaşımının düşük olduğu organlara ve özellikle de ayaklara dikkat etmesi gerektiğidir. Zira iş diğer organların kurtarılması için ayakların bedenden ayrılmasıyla son bulabilir. Arap vatanının da şeker hastası olduğunu, organlarının dağılmaya başladığını düşünüyorum...” Ü.....
Sayı: 299, Sayfa: 050
Hidayet Rehberi - Halil İbrahim Kurucan
İmamı Gazâlî’nin ‘Bidâyetü’l- Hidâye’ adını taşıyan eseri Veysel Akkaya tarafından Hidayet Rehberi adıyla tercüme edildi. İmam Gazâlî tarafından, İhyâ'yı okumaya başlamadan önce okunması gerektiği tavsiye edilen kitap, takva ölçüsünde bir hayat sürdürmek için gerekli olan ön hazırlıkları anlatmakta. Kitabı yayına .....
Sayı: 299, Sayfa: 054
Küçük Olsun Allah İçin Olsun - Mustafa Eriş
Hikâye edildiğine göre Ebû Mansur bin Zükeyr  rahmetullahi aleyh  zâhid ve sâlih bir insandı. Ömrünün son dönemlerinde gözyaşlarını tutamaz oldu. Hayatının sonlarına doğru, vefât anı yaklaştıkca çok ağladığı için gözleri adeta pınar olmuştu. Birgün ona: “-Neden ölüm vakti yaklaşınca ağlıyorsu.....
Sayı: 299, Sayfa: 056
İstemem - Osman Altaş
Ey Allah’ım sana, kul eyle beni. Senin huzurunda, isyan istemem. Hep tesbih edeyim, hamd ile seni. Azgın nefse uyup, tuğyan istemem. Aşık et kendine, ya Hakk-u Muin! Aşkın yeter bana, canân istemem. Dininde sabit kıl, kalben.....
Sayı: 299, Sayfa: 057
Yargının Gücü - Murat Arslan
1970’lerin ilk yılları. Bir İmam Hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. Bir Cuma günü nöbetçiyim, sabah saat 08:oo sularında okula geldim. Okul kaloriferli olmadığı için sobaların zamanında yakılıp yakılmadığını kontrol etmem gerekiyordu. Bir iki sınıfı kontrol ettikten sonra öğretmenler odasına yöneldim ve kapıyı açtım. O gün.....
Sayı: 299, Sayfa: 058
Rubailer - Kenan Seyithanoğlu
Dileğim Yok kendim için yok diyebilmek dileğim Maziyi dürüp her şeyi silmek dileğim Sorsaydı eğer Rabbim, derdim ne olur Her öksüzü mesut görebilmek dileğim. Yalvarışım Çek perdeyi artık sona kalsın varışım Küstüm sanarak küsme sakın ben barışım .....
Sayı: 299, Sayfa: 059
NewYork’a 5 Minare Dikmek - Şemsettin Kırış
Newyork’ta 5 minare” filmi gösterime girmiş bulunuyor. Zannederim birçok kimse bu filmi “beş minare” isminden dolayı izlemeye gitmiştir. Newyork’ta beş minare İslami bir kültür almış olan herkese cazip gelen bir isimlendirme. Film bu isim ile sanki İslam’ın Amerika’ya açılışını da canlandırıyor insanın zihninde. Acaba öyle mi? Film ne kad.....
Sayı: 299, Sayfa: 060