"Sermayesi Eriyen Adama Acıyın..."
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Miladi yıl 2008'i gösteriyor artık, Hicri yıl ise Ocak'ın 10'undan itibaren, 1 Muharrem 1429 olacak. Hangi takvimle okusak, bir yılı daha ebedi aleme göndermiş olmaktayız. Acaba nasıl kutlamalı bu yılın başlangıcını? Kutlamalı mı? Yoksa bir yılı geride bıraktığımız için mi bir kutlama gerekiyor? .....
Sayı: 263, Sayfa: 001
Sermayesi Eriyen Adam - Ahmet Taşgetiren
İslam Amentüsü'nün 6 rüknünden ikisi, Allah'ın varlığı ve birliğine iman ile ahirete iman, Kur'an'da en çok zikredilen iman esaslarıdır. Mekke dönemi, Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem)'ın rehberliğinde, tevhid ve ahiret şuuru ekseninde bir eğitim dönemi dense yeridir. “Kul hüvellahü ehad. De ki Allah tektir.” .....
Sayı: 263, Sayfa: 003
Müslümanın Dünya İle İmtihanı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Biz Allah’a aitiz. Ondan geldik, yine Ona döneceğiz. Bu dünya bizi asıl yurdumuza götüren bir köprüdür. Bütün köprüler gibi onun da başı ve sonu bellidir. Dünya hayatı neye benzer? Allah Teâlâ’nın benzetmesiyle; bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. A.....
Sayı: 263, Sayfa: 008
Niçin Asra Yemin Ediliyor - Cafer Durmuş
Kurânı- Kerîm’de kuşluk vaktine, fecre, geceye, gündüze ve bunların alâmetleri sayılan güneşle aya yemin edilir. Akıp giden vakti dikkatle değerlendirmesi konusunda insanoğlu uyarılır. Asr sûresinde ise mutlak mânâda zamana yemin edilerek şöyle buyruluyor: “Asra andolsun ki, insan ziyan içindedir. Ancak, iman edip salih .....
Sayı: 263, Sayfa: 012
Dünya ve Âhiret Dengesi - Doç. Dr. Kerim Buladı
Hem dünya hem de âhirette mutlu olabilmenin en önemli yolu dünya ve âhiret dengesinin iyi kurulmasına bağlıdır. Gerek ebedi saadetin kazanılmasında gerekse dünyada rahat bir hayatın sürdürülmesinde kurulacak dengenin ve tayin edilecek ölçünün rolü büyüktür. Söz konusu dengenin âhiretin ya da dünyanın lehine bozulması, saadet yollarını kapayan mü.....
Sayı: 263, Sayfa: 014
Ara Gönül - Dr. Rıfat Araz
Nefsin ile girme yola; Sen seni bil, ara gönül!.. Tepelerden bakma kula; Düşürürler nâra gönül!.. Hiç güler mi gönül yıkan; Kör nefsine arka çıkan?!.. Hüsrân olur, her hor bakan; Sonu gider dâra gönül!.. Sen, sana bak, dağca suçun; Göz yaşınla pakla için;.....
Sayı: 263, Sayfa: 015
“Nasihat İstersen Ölüm Yeter” - Salih Zeki Meriç
Ne elimizle tutabiliriz zamanı ne de biten hayatların son buluşunu. Her faninin ölümü bir yaprak gibi kopmakta ömrümüzden. Güz mevsiminde kayıtsızca düşen yaprakların kime minneti olabilir. Yahut kim sorumludur bir saman çöpünün su üzerinden biçare gidişine. Hani insan hiç ummadığı bir anda bir haberle .....
Sayı: 263, Sayfa: 016
Has Oda ve Kapısı - Aysel Gürgen
İbrahim aleyhisselama emretti rabbül alemin, “insanları hacca çağır gerek yaya gerek binek binekli olarak her yerden gelsinler, kendilerinin lehine olan menfaatleri görmeleri için…” (Hacc suresi, 27-28) Evim dedin davet ettin. Yol bulabilen geldi. Büyük bir.....
Sayı: 263, Sayfa: 017
Hac Armağanı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hacc gönül dünyasını îmâr ve inşâ için ihramlı olarak Allah’ın evini ziyâret, Arafat’ta vakfe ve şeytanın gönle musallat olmasına engel olmak için Minâ’da şeytan taşlamak sûretiyle yapılan kutlu bir ibâdettir. Mevlânâ’ya göre Kâbe’yi ziyâretten çok Kâbe’nin sâhibini ziyâret edebilecek bir gönül diriliğine erme.....
Sayı: 263, Sayfa: 018
Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Ömrü Hizmetle Geçti - Prof. Dr. Sabahattin Zaim
Hocaların Hocası olarak nitelenen Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Hocaefendi 09 Aralık 2007 tarihinde vefat etti. Zaim hoca, Türkiye ve İslam dünyasında birçok teşkilatın kurulmasına öncülük etti. Türkiye’de birçok vakfın kurulmasına katkıda bulunan Zaim Hoca bu yolla binlerce öğrencinin yetişmesine ve hayırlı hizmetlere katkıda bulundu. “.....
Sayı: 263, Sayfa: 020
Marka ve Mevlânâ - Adem Şahin
“İki günü aynı geçen zarardadır” hadisi şerifini hayatında prensip edinen “keşke” demeyi hayat lugatinden silmiş ve bir delikten iki defa sokulmayacak kadar hatalarından ders alabilen bir insanın hamlıktan pişmeye ve yanmaya devam eden kişisel olgunlaşma sürecinde ulaşabileceği zirve neresidir? “.....
Sayı: 263, Sayfa: 023
Hangisi Seni Daha Mutlu Eder? - A. Yasin Demirci
Şöyle bir düşün. Şu iki hayattan hangisini tercih ederdin? Bir elin yağda bir elin balda misali servet içinde yüzen, dertsiz, kedersiz, sıkıntısız ama Allah’tan, O’nun emir ve yasaklarından gafil, gününü gün ettiğin bir hayatı mı? Ki sonrasında dünyada yapıp ettiklerinle baş başa kalacağın küçücük bir odacıkta karanlık bir.....
Sayı: 263, Sayfa: 025
Sa’yiniz Meşkûr Olsun - Mesut Kaya
Dünya ve ahiret; var oluşun iki farklı boyutu. Birbirinden çok ayrı görünseler de birinin diğerine yakınlığı bir nefesliktir. Birinin adı doğumdur belki, öbürünün adı ölüm; aslında birinden diğerine intikaldir her ikisi de. Birinin ucu hep diğerine çıkar yani; bağımsız değildir biri diğerinden ve uzak değildirler birbirlerine. Dünyayı.....
Sayı: 263, Sayfa: 026
Duada Kararlı Olmak - Nuran Yelkenci
“Çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” anlamlarına gelen dua, Kuran’a göre “kulun bütün benliğiyle Allah’a yönelmesi” ya da “sınırsız ve sonsuz bir kudret karşısanda acizliğini kabul ederek Allah’tan yardım dilemesi”dir. Allah inancı olan her insanın.....
Sayı: 263, Sayfa: 028
Zorluğa Karşı Sabır - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Sor, İsrail oğullarına, onlara nice açık âyetler verdik. Allah’ın nimetini, geldikden sonra kim onu tebdil ederse (yani küfrederek nimetin tebdîline sebeb olursa) bilsin ki Allah muhakkak azâbı pek çetin olandır. Küfredenlere dünya hayatı pek süslü gösterildi. İman edenleri maskara e.....
Sayı: 263, Sayfa: 030
Koğuculuk - Sâdık Dânâ
Sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor: – Koğucu cennete girmez. Gene buyuruyorlar: – İki yüzlüler insanların en şerlilerindendir. Bunlara bir yüzle varırlar, onlara başka bir yüzle varırlar, kim ki dünyada iki sözlü (münafık) olursa, Allah da kıyamet günü ona ateşten iki dil takar......
Sayı: 263, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından –3- Câhil ve Nâdanlara Sabır ve Tahammül - Osman Nûri Topbaş
Hayır ve şer, hak ve bâtıl, doğru ve eğri, insan idrâkinde örnekler sayesinde netliğe kavuşur. Kur’ân ve Sünnet’in feyiz ve rûhâniyetiyle yaşayan Hak dostları da, bizler için fiilî bir kıstas, yâni canlı birer örnektir. Kendi hâlimizi dâimâ onların hâliyle mîzân etmeli, onlar gibi feyz ve rûhâniyetle dolu bir gönle sahip olmaya gayre.....
Sayı: 263, Sayfa: 032
Nakşî Yolunun Özellikleri - Prof. Dr. Süleyman Derin
İmam Rabbanî, Nakşî yolunun eğitim metotları konusunda başka yerlerde fazlaca bulunmayan güzel bilgiler verir. Böylece Nakşiliğin kendine has özellikleri ortaya çıkar. Ona göre Nakşiliğin, salikleri açısından en büyük özelliği insanı zâti huzura erdirmesidir: “Zâti huzur (Allah'ı her yönde ve yerde hazır ve mevcut bilmek) Nak.....
Sayı: 263, Sayfa: 038
İman İmtihanında Kodaman ve Gariban - Ali Rıza Temel
Temim kabilesinden Akra’ b. Hâbis’le Fezareli Uyeyne b. Hısn Hz. Peygambere geldiler. Onu Suheyb, Bilal, Ammar ve Habbab ile birlikte oturuyor buldular. Bunlar gariban müminlerden idiler. Onları Resulullah’ın etrafında görünce küçümsediler. Bu kodamanlar Hz. Peygamberin yanına gelince garipler kenara çekildiler. Sonra kodamanla.....
Sayı: 263, Sayfa: 040
Hakikat Irmağını Geçenlerden miyiz? - Filiz Konca
Gönenli Mehmed Hocaefendi, şefkatli vaazlar verir, telkinlerde bulunurdu. Vaazlarını hanımlar da takip ederdi. Bir seferinde; - Hanımlar! Allah’ın size lütfettiği fıtri güzellikleri kâfi bulun, yabancılardan getirilen boyalarla kendinizi çirkinleştirmeyin, size iman, İslam, ahlak güzelliği yeter! dedikten sonra bir ilaved.....
Sayı: 263, Sayfa: 042
Mesaj Alındı Rabbim - Zehra Sert
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. “Biz Allah için varız ve biz sonunda O’na döneceğiz.” (el-Bakara, 156) Yoğun bakımın kapısındayız. Galoşları ayaklarıma güçlükle takıyorum. Doğrulup görevliye hayatımın en zor sorusunu soruyorum: “Bitti mi?” Nemli bakışların yere düşüşü bana her şeyi anlatmaya .....
Sayı: 263, Sayfa: 044
Çocuk Sevgisi - N.Selma Çevikoğlu
Sevgi” yi; herhangi bir şeye karşı duyulan muhabbet, ilgi ve alâkadır diye tarif edebiliriz. En yüce sevgi; ilâhî sevgi, Rab sevgisidir. Sonra Kitabullah’a gösterilen sevgi, Peygamber sevgisi, ilme karşı olan sevgi, insan sevgisi, evlât sevgisi... diye sıralayabiliriz. Mevlâ’mızın biz insanlar için yarattığı, elle tutulamayan a.....
Sayı: 263, Sayfa: 046
Tebessüm - Mehmet Coşar
A. Mourois: “Herkese gülümseyin. Çünkü herkesin kendine itimada ihtiyacı vardır. Bir insana bu itimadı veren en büyük şey de karşısındakinin yüzünde bir tebessüm görmektir.” diyor. Ne kadar doğru değil mi? Bunun en güzel kanıtlarından biri de bugünlerde dolaşan e-mail’lerden birinde mevcut. Şöyle deniyor: “Küçük.....
Sayı: 263, Sayfa: 049
“Uydurma Hadisler” Kitabı Üzerine - Dr. Murat Kaya
Bazı insanların muhtelif sebeplerle hadis uydurdukları olmuştur. Kimi siyasî çekişmelerin ortasında kendi görüşünü doğru göstermek maksadıyla, kimi kabilecilik ve milliyetçilik gayretiyle, kimi İslâm’a zarar vermek emeliyle, kimi insanları hayra yönlendirme düşüncesiyle, kimi de câhilliği sebebiyle bilmeden bazı sözleri Peygamber (s.a.v) E.....
Sayı: 263, Sayfa: 050
O Varken - Sebahaddin Tüzün
İstemem hiçbir şey, artık O varken, Bıraktım mevsimlik kır çiçeğini, O benim ruhumda, her gün açarken, Neyleyim bir günlük kar çiçeğini, O’ndan başka her şey kalsın geride, Ne örümcek ağı, ne kısır ide, (*) Gezerken göklerin bittiği yerde, Bıraktım üç günlük yer çiçeğin.....
Sayı: 263, Sayfa: 051
Muhammed İkbal Hayatı – Sanatı – Eserleri - Halil İbrahim Kurucan
Varlığını, “ölümünden sonra da” devam ettirebilmiş, hayatıyla ve eserleriyle arkasında “hoş bir seda” bırakabilmiş çok az insan vardır tarihte... Kimi kahramanlığı, kimi adaleti, kimi sanatı, kimisi de mücadelesiyle birer yıldız gibi parlamış bu insanlar, insanlık için birer kilometre taşı durumundadırlar. İşte.....
Sayı: 263, Sayfa: 052
İslamofobya; Küresel Güçlerin Kirli ve Karanlık Aleti - Beytullah Demircioğlu
Gerçekte korkulmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışını psikiyatristler fobi diye tanımlıyor. Bu psikolojik rahatsızlıktan mülhem ve ilk kez 1991 yılında kullanılan, 11 Eylül’den sonra ise Batı dünyasının siyaset ve medya çevrelerinde geniş revaç bulan İslamofobya terimi ise İslam’dan .....
Sayı: 263, Sayfa: 054
Ah! Kızım Bana Bir “Annem” Diyebilse - Hatice Yıldız
Özürlü birey ve ailelerine koordinasyon görevi yapmak için yaptığımız haftalık toplantılardan birindeydik. Okulların açılma günü yaklaştığı için aileleri çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama telaşı kaplamıştı. Bir umutla kapımızı çalıyorlardı. Sıra ile konuştuğumuz anne ve çocukların problemlerini dinleyip gerekli yerlere yönlendirme yapıyorduk......
Sayı: 263, Sayfa: 056
“Kaderim Böyleymiş” - Ayşegül Genç
Ne kervan kaldı, ne at, hepsi silinip gitti, 'İyi insanlar iyi atlara binip gitti.' “İyi insanlar iyi atlara binip gittiler” diyen şair meramını günümüz teknolojisi ile anlatmaya çalışsaydı ne derdi acaba? “İyi insanlar bilmem kaç beygir gücünde otomobillere binip gittiler” ya da “sesten hızl.....
Sayı: 263, Sayfa: 058
İnanç ve Sağlığımız - Dr. Ali Akben
Bedenen, ruhen ve zihnen iyilik hali olarak tanımlanan sağlık ve sağlıklı olma konusunda sayısız çözemediğimiz bilinmezler olduğu bir gerçek. Öyle ki.. Bir kişiye “40 kez öleceksin telkini yapıldığında ölür” sözü nerede ise ortak kabul gören bir darbı mesel haline gelmiş… Gerçekten bu sözle insan ölür mü? Ya da ne oluyor da bi.....
Sayı: 263, Sayfa: 059
Ümmü Sinan (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Sinan radıyallahu anha, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizle Hayber savaşına katılan kahraman bir hanım sahâbî!.. Hazreti Safiyye radıyallahu anha annemizin mutlu gününde beraber olan,düğün hazırlıklarında candan koşturan, onun saçını başını tarayan, güzel kokular sürerek elbisesini giydiren ve ona en yakın hizmet e.....
Sayı: 263, Sayfa: 060
Gönül Güzeli - Bestami Yazgan
Bahar yeşilinde, kar beyazında, Alda sevdim seni gönül güzeli. Yâre can sunarken aşk ayazında, Gülde sevdim seni gönül güzeli. Dağ başında elvan çiçek gezerken, Şehre inip yürek yürek gezerken, Kovanından âb-ı hayat sızarken, Balda sevdim seni gönül güzeli. Söz ırmağ.....
Sayı: 263, Sayfa: 061