Tefrika
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Osmanlı bütünlüğünden ilk kopan Müslüman topluluk Arnavutlar olmuştu. O zaman büyük acı yaşanmıştı. Bir Arnavut olan Mehmet Akif, Safahat'ta bu acıyı yüreğinin en derinliklerinde hissederek seslendirir. “Arnavutluk ne demek, var mı şeriatte yeri? Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri!” .....
Sayı: 262, Sayfa: 001
Kalp Coğrafyamızı Korumak - Ahmet Taşgetiren
Bu coğrafya bizim kalp coğrafyamız. Yani kalbimiz bu coğrafyanın ruhaniyeti ile beslenmiş. Mekke, Medine ile, Kudüs ile, İstanbul – Konya ile, Bağdat – Kerbela – Meşhed ile... Kahire - Endülüs ile... Buhara – Semerkand ile... Üsküp – Kırcali - Bosna i.....
Sayı: 262, Sayfa: 003
Mahmut Toptaş Hoca ile “Tefrika”yı ve “İslâm Kardeşliği”ni konuştuk “Tutkalı Elimizden Aldılar” - Mahmut Toptaş
Altınoluk: İslam ısrarla müminlerin kardeş olduğu vurgusunu yapar. Kur’an ve Rasulullah efendimizin sözlerinde kardeşlik çerçevesi nasıl ifade ediliyor? Mahmut TOPTAŞ: Bir kere biz bütün insanlarla nesep kardeşiyiz. Kur’an’da bu birkaç defa tekrarlanır. Hucurat suresinin 13. ayeti kerimesinde .....
Sayı: 262, Sayfa: 006
Prof. Dr. Yusuf el-Kardavi ile Tefrika ve İslam Dünyasının Birliği Üzerine... “Dört Bela” - Prof.Dr. Yusuf el-Kardavi
"Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün”. “Kendisine apaçık deliller geldikten sonra, parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için kıyamet günü büyük azap vardır.” (Ali İmran 105) “Bir .....
Sayı: 262, Sayfa: 011
Safahat’tan... Aç Gözünü! - Mehmet Âkif Ersoy
Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk, Bak nasıl doğranıyor? Kalk, baba, kabrinden kalk!** Babam Fatih müderrislerinden İpekli Hoca Tâhir Efendi merhumdur ki, benim hem babam, hem hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim. Şiirin daha iyi anlaşılmasına, merhûmun da rahmetle anılmasına vesîle olur, diye.....
Sayı: 262, Sayfa: 016
Noel ve Yılbaşı - Salih İnci
Hz. İsa’nın Doğumu mu? Yoksa Eski Bir Putperest Geleneğin Devamı mı? Kitle iletişim imkanlarının artmasıyla dünyamızın büyük bir köye dönüştüğü çağımızda, Batı kültürü her alanda kendini hissettirmekte, kendi bünyemize ve değer yargılarımıza yabancı bir çok batılı dini ve kültürel unsur, doğrudan veya basın yayın yoluyla dolaylı .....
Sayı: 262, Sayfa: 018
Mecnûn Gibi - Dr. Rıfat Araz
Aşk derdiyle yanıp geldim; Aşkın, özge dünyası var!.. Bir çark ile dönüp geldim; Gönül gönül takvâsı var!.. Dert eledi, süzdü, oldum; Tefekkürde bir iz buldum!.. Bu hikmete öyle daldım; Kur’ân gibi deryâsı var!.. Hayra açık şer kapısı; Nûra dönmüş a.....
Sayı: 262, Sayfa: 019
Rabbin Huzurunda Yakarış - Rabia Christine Brodbeck
Hazreti Mevlana haccın hikmet incilerini şöyle anlatır: “Cümle ilmin ruhu şudur; Haşr gününde ne olacağını bilebilmek” İslam dini, mükemmelliğe bir çağrıdır! “Çağrını duyduk da geldik. Rabbim, burası, Senden bizi aşkın mükemmelliğine çıkarmanı istediğimiz yer; bizi iman mertebelerinde yükselt, bizi nu.....
Sayı: 262, Sayfa: 020
Harem-i Şerif’te Oturan Adam - Ekrem Sağıroğlu
“- Ya aziz, ya kerim, ya Rahim, ya halim.. Ya hayyu ya kayyum... Ya men yera ve la yura!. (Ey gören fakat görünmeyen!..) Mekke-i mükerreme, Harem-i Şerif… Umre ziyaretindeyiz. Gittiğimizin ikinci günü öğlen üzeri, müezzin mahfilinin altında namazı beklerken âniden bu münâcat seslerini duydum. D.....
Sayı: 262, Sayfa: 023
“Hidayet Kaynağı”nın Mânâsı - Cafer Durmuş
Cenâb-ı Hak kullarını muhtelif vesîle ve vasıtalarla şirkten tevhîde, zulümâttan nûra çağırıyor. Şüphesiz insanlığı tevhid burcuna taşıyan vasıtaların en kadîm olanı, belki kaynağı Kabe-i Muazzama’dır. Nitekim Âl-i İmrân sûresinde şöyle buyrulur: “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan.....
Sayı: 262, Sayfa: 026
Kutlu Yolculuk - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Hac; İslâm’ın beşinci emridir. Belli aylarda yapılır. Hac mevsimi, arabî aylardan Şevvâl ve Zilkade ile Zilhicce’nin ilk on günüdür. Haccetmek; Mekke’de bulunan Kâbe’yi ziyaret etmek (tavaf etmek), Arefe günü Arafat’ta bir süre bulunmak demektir. Kâbe Müslüman.....
Sayı: 262, Sayfa: 028
Hac Azığı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hac, malum aylardadır. İşte kim o aylarda hacca niyet ederse artık hacda kadına yaklaşmak, fısk yani Allah’a itaatden çıkmak ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de azık tedarik edin. Biliniz ki zığın en hayırlısı takvadır. Ey kamil akıl sahibleri, beni incitmekten sakının. Bu esnada Rabbinizden fad.....
Sayı: 262, Sayfa: 030
Mürşid İhtiyacı - Sâdık Dânâ
Abdülkadir Geylânî kuddise sirruh buyurur ki: “- Allah’ın kelâmı Kur’an’a ve Resûlullah’ın sünnetine uymadıkça senin için felâh, kurtuluş yokdur. Allah’ın kelâmını ve Resûlullah’ın sünnetini bilen ve onlarla amel eden mürşidlere uyunuz. Haklarında hüsn ü zan besleyiniz. Bilmed.....
Sayı: 262, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından –2- ÎSAR - Osman Nûri Topbaş
Îsar, peygamberlere ve Hakk’ın velî kullarına mahsus, fedâkârlık ve cömertliğin zirvesi olan bir haslettir. Nefsinden fedâkârlık yaparak, hakkından vaz geçerek, kendinin de muhtaç olduğu bir hakkı veya imkânı, diğer bir mü’mine devredebilmektir. Her hâlükârda kendinden önce din kardeşinin huzur ve saâdetini düşünebilmektir. Yâni benl.....
Sayı: 262, Sayfa: 032
Dinde İhmalkârlığın Çareleri - Prof. Dr. Süleyman Derin
İmam Rabbanî Hazretleri müridlerine yazdığı pek çok mektubunda dini yaşama konusundaki ihmalkarlığın sebeplerini tahlil etmeye ve bu hususta Müslümanların gösterdiği tembelliğe çare bulmaya gayret sarf eder. Güncel hayattan canlı misaller ile bu konuda gösterilen vurdumduymazlığı gidermeye çalışır. Ona göre bu hususta müslümanları en çok aldatan.....
Sayı: 262, Sayfa: 038
Tevbe - İbrahim Koç
Tevbe, günahlara pişmanlık duyup Allah’tan af dilemektir. Tevbe, günah kirlerinden arınma ve bir daha işlenmeyeceğine dair Mevlâ’ya söz vermedir. Tevbe, günahların verdiği mahcûbiyet sancısının,vicdânın derinliklerinde hissedilmesidir. Tevbe, ıssız gecelerde yapılan âhu enînin arşa yükselmesi; gözlerde.....
Sayı: 262, Sayfa: 040
Hep Üstündeyim - Sebahaddin Tüzün
Sonsuza taşıyan, Hak’tan hikmetli, Asil bir nehirde, sal üstündeyim, Dört mevsim değişken, dört akıbetli, Kırılmaya namzet dal üstündeyim. Bakmayın süsüme, kalmışım miskin, Kendine acuze, ellere teskin, Sanki kıldan ince, kılıçtan keskin, Her yerinden kaygan, yol üstünde.....
Sayı: 262, Sayfa: 041
Şeb-i Arûs Ya da Ölüm Sevinci - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
17 Aralık 1273 Mevlânâ’nın Hakk’a vuslat günü, kendi ifâdesiyle “şeb-i arûs/gerdek gecesi”. Biz onun şeb-i arûsunun sene-i devriyesi münâsebetiyle bu sayıda (Aralık 2007) biraz da onun gözüyle ölüm sevincini irdeleyelim istedik. Tasavvufta varlık ve varlığın mertebeleri “devr nazariyesi” ile .....
Sayı: 262, Sayfa: 042
Hz. Mevlana’ya Göre Sûfilerde Sosyal-Asosyal Denge Sûfîler Toplumun Neresinde? - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Öteden beri, toplumumuzun entellektüel dünyasında, sûfîlerin eline tesbih alıp köşelerine çekildikleri sosyal hayattan kopuk meskenet-merkez bir hayat sürdükleri iddiâsı oldukça yaygındır. Bu yazımızda, sûfîlerin sosyal- asosyal yapılanma dengesine temas ederek Mevlânâ Hazretleri’nin penceresinden konuyu bir nebze olsun vuzûha kavuşturmak .....
Sayı: 262, Sayfa: 044
Mutlu Olmak Zor Değil - A. Yasin Demirci
Mutluluğun anahtarı nelerdir sizce? Büyük bir ev mi? Son model bir araba, iyi bir aile, yetişkin çocuklar mı? Hayır mutlu olmak için illa da bunlara sahip olmak gerekmiyor. Sahip olduklarıyla yetinebilmeyi başarabilen insanlar için mutluluk hiç de uzakta değil aslında. Ubeydullah İbnu Mihsan el-Hutami radıyallahu anh an.....
Sayı: 262, Sayfa: 047
Mushaf’a Temiz Olarak Dokunmalı - Dr. Murat Kaya
Kur’ân-ı Kerîm, en son ve en yüce ilâhî kitaptır. Cenâb-ı Hakk’ın Kelâm sıfatının bir tecellîsidir. Pek çok âyet-i kerîmede Kur’ân-ı Kerîm’in, ulvî sıfatlarından bahsedilir. Zirâ Kur’ân’ın menşei Cenâb-ı Hak’tır. Âyet-i kerimede: “Rahmân (olan Allah), Kur’ân’ı öğrett.....
Sayı: 262, Sayfa: 049
Arnavutluk’ta Kültür Şöleni - Yusuf Nuri
26 Ekim 2007 Cuma günü Arnavutluk, dolu dolu ve bereketli bir gün geçirdi. Bu kadîm Osmanlı toprakları bilindiği gibi, 20. yüzyılın başlarında istiklâline kavuştuktan sonra âniden bastıran sert bir kış geçirmiş ve mânevî hayat, toprağın altında devam etmeye başlamıştı. Gün gelip toprağı kaplayan kar ve buzlar kalktıktan sonra, toprağın altında b.....
Sayı: 262, Sayfa: 052
Kurban Bayramı ve Kurban Kesim Adabı - Altınoluk
Her ibadetin kendine özel şekil ve kuralları var. Kurban ibadeti de bir çok bakımdan özellikler taşıyan bir ibadet. Bu bakımdan kurban hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, ibadetin sıhhati açısından önemli. Yaşar Bozyiğit’in, “Kurban Bayramı ve Kurban Kesme” isimli kitabı zenginleştirilmiş yeni baskısıyla bu konuda ayrı.....
Sayı: 262, Sayfa: 053
Kurban, Yüreğini Sunmaktır - Bünyamin Çil
Kurban mevsimine girmiş bulunuyoruz. Şimdiden herkesi tatlı bir telaş sarmış durumda… Kurban vazifesini îfâ edecekler ile ihtiyaç içinde kurban bekleyenler… Ve bu iki yüreği buluşturacak olan biz IBS gönüllüleri… Derneğimizin merkezine bir yandan kurban bağışlayacak kimseler başvuruyor, öte yandan dünyanın dört bir tarafında.....
Sayı: 262, Sayfa: 055
“Ortadoğu’da Yükselişe Geçen Bir Ülke” - Beytullah Demircioğlu
“Türkiye beş yıl öncesine kadar zayıf bir Ortadoğu ülkesi sayılabilirdi. Ekonomisi dış borçların altında ezilirken, IMF 1990'ların sonunda bu ülkeyi felaketzede olarak görüyordu. Tablo şimdi tamamen değişti; fakat ben, beklentileri aşarak Türkiye'nin mevcut durumunun ana hatlarını çizen ekonomiye değil, Türk dış politikasına yoğunlaşaca.....
Sayı: 262, Sayfa: 056
Altını Ateşle Sınarlar - Fatih Okumuş
Altını ateşle sınarlar, insanı dostlarıyla… Atı, deveyi, eşeği yularla bağlarlar; yiğidi yârin zülfüyle… Misk şişesine benzeriz biz: kırılınca râyihamız yedi mahalleyi doldurur. Bize kötülük etseniz, biz onu iyilik sayarız. Âlemin Padişahı, bizim bu niyetimizi hakikate kalbederek ödüllendirir. Mahza lüft.....
Sayı: 262, Sayfa: 058
Hazan Mevsimi Depresyonu - Dr. Ali Akben
Son bahar mevsimi ile birlikte bir çoğumuzda sıkıntı, umutsuzluk, kendimizi pek iyi hissedememe yada uyku düzensizliği, halsizlik, bitkinlik gibi yakınmalar görülebilmektedir. Bu mevsimin bir gereği olarak ağaçlardan düşen sarı yapraklar yada havanın daha erken kararması güneşin daha az görünmesi çoğunlukla insanın içindeki hüzün duygusunun hare.....
Sayı: 262, Sayfa: 059
Ebu’d-Derdâ (r.a)’nın Âilesi Ümmü’d-Derdâ (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü’d-Derdâ radıyallahu anhâ, meşhur sahâbî Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh künyesi ile tanınan Uveymir ibni Mâlik’in âilesi… Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden bir hayli hadîs-i şerif ezberleyerek rivayet eden, akıllı, bilgili ve dirayetli bir hanım sahâbî… O, Medine’.....
Sayı: 262, Sayfa: 060