Tasavvuf ve Tevhid
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Altınoluk'un Temmuz sayısı ellerinizde... Şebnem'i ve Altınçocuk'u ile birlikte... Kapağımızda “Tasavvuf ve Tevhid” konusu var. İslam'ın en temel meselesi ile Tasavvuf'un misyonunun buluştuğu noktayı kapak gündemi yaptık bu ay. Bu ay, Musa Efendi Hazretleri’nin ahirete irtihalle.....
Sayı: 257, Sayfa: 001
Tasavvuf: Bir Tevhid Terbiyesi - Ahmet Taşgetiren
Önce bir hükümle başlayalım: Tasavvuf bir tevhid terbiyesidir. Sonra da yeniden bu hükme gelmek üzere işin başına dönelim: İnsanın en temel meselesi Rabbini bilmek, Rabbini bulmaktır. Allah insanı bunun için yaratmış, ve buna ulaşmaya muktedir biçimde yaratmıştır. İnsanın dünya hayatı bunun sınavıdır. İnsan buna itiraz etse .....
Sayı: 257, Sayfa: 003
Mûsâ Efendi –kuddise sirruh-‘un İnfak Edebi - Osman Nûri Topbaş
Merhum pederim Mûsâ Efendi -kuddise sirruh-, her vesîleyle bizlere çok kıymetli nasihatlerde bulunurdu. Bu nasihatlerde en çok üzerinde durduğu husus, infaktı, yani Allâh’ın ihsân ettiği nîmetleri, O’nun rızâsı istikâmetinde cömertçe sarf edebilmekti. Derdi ki: “Evlâdım, mutlaka riyâzat1.....
Sayı: 257, Sayfa: 005
Tasavvuf ve Tevhîd - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvuf gerek kulu kul eden ahlâkî erdemlere ve güzel huylara ermeyi sağlayan boyutuyla (tahalluk); gerekse kulu Hakk ile buluşturan insan, varlık ve Allah çizgisinde varlıkta birliği öğreten, Hakk ile kâim olmayı hedefleyen boyutuyla bir eğitim ve bilgi sistemidir. Dînin temeli tevhîd olduğu gibi tasavvufun temeli de tevhîddir......
Sayı: 257, Sayfa: 006
Aşk Derdiyle Tanışmak - Mustafa Kara
Tasavvufî düşüncenin klasiklerinden olan Munazilu’s-Sairin’in yazarı Abdullah Herevî bu eserinde yolculuğun yüz basamaklı merdivenini anlatır. Bu merdivenin ilk basamağı yakaza (uyanmak) son basamağı ise tevhiddir. Bütün bu güzelliklere rağmen tasavvufî hayatı tefrikaya alet edenlere ne denebilir? Tarikat denince tefrikayı .....
Sayı: 257, Sayfa: 008
İçimizdeki Putları Kırmak - Mesut Kaya
İçimizdeki putlar; istek ve arzularımızın icat ettiği, kendi ellerimizle besleyip büyüttüğümüz putlar. Ömrün her geçen yılıyla, diğerlerine birini daha eklediğimiz putlar. Öyle ki puthaneye dönüyor gönüllerimiz günbegün. Çocuk kalbimiz; makam, servet, şöhret ve daha pek çok şeyin ihtirasıyla kirleniyor. Bu kirlilik zamanla ha.....
Sayı: 257, Sayfa: 009
Allah’a Dönük Duruş - İdris Arpat
Günün birinde bilim, “insan fıtratını” enine boyuna, doğru bir şekilde izah edebilirse, bu gerçekten büyük bir gün olacaktır. İnsan, fıtratını takib ederse, yâni yaratılışının icâbını yerine getirebilirse, Peygamberâne bir hayat, huzursuz ve tedirgin dünyâmızda bir güneş misâli parlayacaktır. Bu başarılabilir mi b.....
Sayı: 257, Sayfa: 011
Musa Efendi Hazretlerinin Ağır Hastalık Günlerindeki Hasreti “Secdeyi Çok Özledim” - Abdullah Sert
İnsan ilahi bir iradenin tecellisi olarak dünyaya geliyor. Kendisine sayılı nefeslerden oluşan bir hayat sermayesi bu sermayeyi kullanabilecek bir de cüz’î irade veriliyor. Ve önünde iki yol, Kur’ânî bir ifade ile şükür yolu; nankörlük yolu. Îman, amel-i sâlih ve ahlâk-ı hamîde çizgisinde şükür yoluna girenler ancak, yarat.....
Sayı: 257, Sayfa: 013
Muhterem Mûsâ Efendi Üstâdımız - Osman Ersan
Merhum Mûsâ Efendi Üstâdımız, fazîlet ve kemâlâtı üzerinde toplamış büyük bir mürşîd-i kâmil idi. Her hâli ve kâli Kur’ân-ı Kerîm ahkâmına ve sünnet-i seniyyeye tam uygundu. Dâima mârifetullâh hâli ve lezzeti içinde yaşarlardı. Hiçbir meşgûliyet, onu Hakk ile beraber olmaktan alıkoymazdı. Âhiret amelini, hep dünya amelinin önüne .....
Sayı: 257, Sayfa: 016
Hz. Mevlânâ’dan Sülûk Yolundakilere Uyarılar - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Bir tasavvuf ıstılahı olarak sülûk bir mürşid-i kâmilin idaresinde Allah’a vuslata çıkılan ve herkesin istidadı derecesinde makâm ve mevkilere ulaştığı manevî yolculuk, şeklinde tarif edilir. Sülûk bir şahsiyet eğitimi ve benliğin dönüşümü amelyesidir. Ana rahminden vefat edene kadar bir insan, zaten manevî seferde ve k.....
Sayı: 257, Sayfa: 018
İnananlardan Yana Tavır Almak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Kur’an-ı Kerîm çerçevesinde genel bir değerlendirmeye tabi tutuldukları zaman Allah’ın elçileri ve insanlığın hidâyet rehberleri olan peygamberlerin, gerçekten dikkat çekici birtakım nitelik ve özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Meselâ Kur’an-ı Kerim’de anlatılanlar, anlatılmayanlar; Hz. Harun, İb.....
Sayı: 257, Sayfa: 021
Kur’ân-ı Kerîm - Mustafa Necati Bursalı
“Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa ve mü’minler için bir hidâyet ve rahmet (olan Kur’an) geldi.” (Yunus, 57) Yüce Hak’tan var dâvet, Dön, dön, dön! Kur’ân’a gel. Etmededir Yâr dâvet, Dön, dön, dön! Kur’ân’a gel.....
Sayı: 257, Sayfa: 023
Müslümanlık, İslam Taraftarlığı mıdır? - Şemsettin Kırış
İslamı yaşamak ile taraftarı olmak aynı şeyler mi? Ben aynı şeyler olmadığını düşünüyorum. Belki İslam’ın taraftarı olmak yaşayanı olmaya giden yolda bir adımdır ama aynı şey değildir. Taraftarlık boyutunda kalmış bir İslam bize ne kazandırabilir ki? İslamın taraftarlığı hedef olmamalıdır. Müslüman olmak sizin ahlakınızı, ruhaniyetinizi, g.....
Sayı: 257, Sayfa: 024
Aşk Hâlinden - Dr. Rıfat Araz
Yâ Rab, gönül yapmak işim; Harcında var bu göz yaşım!.. Taşa düştü, garip başım; Derdim bana yâr değil mi?.. Ayrılıktan gelir âhım; Vuslâta kalmış felâhım!.. Silinmez mi her günâhım; Başımdaki, kar değil mi?.. Ayrılır mı bu can yârdan? Gül düşer mi itibârda.....
Sayı: 257, Sayfa: 025
Helal Kazancın Değeri - Cafer Durmuş
Bir devr-i daim üzere cereyan eden kainatın işleyişinde, insan ömrü de kendi içinde bir deverândan ibaret olup; kazanmakla harcamalar arasında geçmektedir. Şu kadar var ki, insan hayatındaki deveranı başlatan faktör, kazanma eylemidir. Hayatın idamesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak, sarfiyat ile mümkün oluyor. Ancak ondan evvel yapılacak ha.....
Sayı: 257, Sayfa: 026
Kur’an Beraberliği - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah Teâlâ kendi kitabını şöyle tanıtır: Kur'ân-ı Kerîm; bütün insanlara bir bildiri, müminlere doğru yolu gösteren bir rehber, onlar için bir rahmet, inançlarını pekiştirmek için indirilen bir kitap, Allah’tan korkanlara bir öğüt, bir uyarı, kalplerdeki hastalıkl.....
Sayı: 257, Sayfa: 028
Tevhid Ağacı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Ancak mü’min-i kâmil o kimselerdir ki Allah teâlâ zikrolunduğunda onların kalbleri korkar. Onlar üzerine Cenâb-ı Allah’ın âyetleri tilâvet olunduğunda onların îmânları tezayüd eder ve onlar ancak rabblerine tefvîz-i umûr ederler. Ehl-i îmânın kamilleri o kimseler k.....
Sayı: 257, Sayfa: 030
Sohbetlere Ehemmiyet Verelim - Sâdık Dânâ
Muhammed Bahâüddin Nakşîbend kuddise sirruh: “Bizim yolumuz sohbet yoludur” buyururlardı. Sohbet, mü’minler, sâlikler arasındaki ülfeti samimiyet sevgi ve muhabbeti kuvvetlendirir. Allah dostları ile sohbet son derecede faidelidir. Hatta sâlih kimselerin yüzüne bakmak bile insana huzur verir. Sıkıntısı, üzüntüsü berta.....
Sayı: 257, Sayfa: 031
Hak ve Adâlet – 2 - Osman Nûri Topbaş
İçinde yaşadığımız bu muazzam kâinât, tesâdüfen meydana gelmemiştir. Nefsânî arzuların menfaat sahası olarak da yaratılmamıştır. Ancak yüce bir gaye ve maksat için yaratılmış ve bu çerçevede insanoğlu için bir imtihan mekânı kılınmıştır. Dolayısıyla cihanın da insanın da yaratılışı, abes değil; yani sebepsiz, gâyesiz, hikmetsiz ve boşuna değildi.....
Sayı: 257, Sayfa: 032
Emaneti Ehline Vermek - Ali Rıza Temel
Emanet; güvenmek, emin olmak demek olup, hıyanetin zıddıdır. Genel olarak; “Güvenilen bir kimseye koruması için geçici olarak bırakılan şey” anlamında kullanılır. Emanet kavramı daha geniş kapsamda değerlendirilebilir. Ruhî ve bedenî kabiliyetler, dinin yüklediği vecibeler, insanın sahip olduğu maddi ve manevi her şey emanet kapsamın.....
Sayı: 257, Sayfa: 038
La- Tahzen Üzülme Allah’ın Nimetlerini Sayabilmek - A. Yasin Demirci
Bazen sahip olduklarımızla yetinip şükretmek yerine, sahip olmadıklarımıza takılıp kalır, tabir caizse kendimizi yer bitiririz. Maddi, manevi bir nimet deryasının içinde olduğumuzu unuturuz. Bir takım eksiklikler kusur ya da mahrumiyet olarak algılansa da geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiği takdirde eksiklik ya da nakısa olarak .....
Sayı: 257, Sayfa: 040
Nuh’un Seslenişi - Mahmud Rifat Kademoğlu
“Neyiniz var ki, Allah’tan Yüksek Bir Uygulama Ummuyorsunuz?” Nûh Peygamber kavmini Allah’ın Dinine çağırırken, eğer bu çağrıya kulak verip de iman eder ve dosdoğru yola -istikamete- girerlerse, Allah’ın kendilerini, âhiretteki iyi sonuç ve ödüllerinden önce, dünya hayatında dahi nimetleriyle donata.....
Sayı: 257, Sayfa: 041
“Çağımız Genetik Çağı Olacak” - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Bu günlerde erkeğin spermini ya da kadının yumurtalıklarını dondurmaları çok tartışılıyor. Bu konuda herhangi bir sakınca var mı? Prof. Dr. Yeprem: Yumurta, sperm, embriyo dondurulması ve bağışı konusu, tıbbî gereklilik ve zaruretler sebebiyle, yumurtaları veya yumurtalık dokuları alınıp dondurularak saklanan k.....
Sayı: 257, Sayfa: 042
Kafkas Dağlarında Şakıyan Kur’ân Bülbülleri - Salih Zeki Meriç
Altınoluk Dergisi’nin 1996 yılında yayınlanan 129. sayısında kapak konusu olarak ‘’Doğudan Batı’ya İslam Açlığı’’ ifadesiyle duyurulmuştu Azerbaycan’ın ilk hafızları, ilk Kur’an bülbülleri, ilk hafız-ı Kuranlar. Ne güzel değil mi, kıymeti sonsuz bir hayırlı işte bir ilk olm.....
Sayı: 257, Sayfa: 047
Kırgızistan’da Bir Sempozyum Orta Asya’da Din Eğitimi - Abdullah Aydoğan Kalabalık
Yer altı kaynakları bakımından oldukça zengin olan Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri, 16 yıllık bağımsızlıkları esnasında birçok alanda ciddi ilerlemeler kaydetti. Azerbaycan 700-800 milyon dolar olan yıllık bütçesini 8 milyara çıkarırken Kazakistan, Türkmenistan ve Ukrayna gibi devletlerin bütçesinin iki katından f.....
Sayı: 257, Sayfa: 050
Hazreti İnsan - Halil İbrahim Kurucan
Rabia Chiristine Brodbeck'in daha önce yayınlanmış olan “Fakr'a Övgü” ve “Modern Dansçının Dönüşümü” adlı iki eserinden sonra “Hazreti İnsan” isimli eseri Sufi yayınlarından çıktı. “İnsanoğlunun yeryüzünde bulunuşunun nihaî hedefi, Rabbinin rızasını kazanması değil .....
Sayı: 257, Sayfa: 052
ÜÇ AYLAR : İlahi İkram Günleri - Altınoluk
Üç aylar olarak isimlendirilen manevi bir çok zenginliği içinde barındıran aylara girmiş bulunuyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan yüce Mevlamıza şükürler olsun. Birbirinden kıymetli gün ve gecelerin birbirini takip ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarına Peygamber Efendimiz (s.a.)’in verdiği kıymeti biliyoruz. Bizlerinde bunun .....
Sayı: 257, Sayfa: 054
Nasibinin Üstünde Adım Yazılı - Cafer Bekiroğlu
Ömrün, nasip aramakla geçtiğini söyleriz; acaba bu doğru mu? Biz uğrun uğrun onu ararken, o da gizliden gizliye bizi takip ediyor olmasın... Sıcak yaz günlerindeyiz. Kahvaltı sofrasında hafif yiyecekler var... “Bismillah” deyip elimi sofraya uzatacağım sırada, mahmur yüzünden gülücükler saçılan oğlum beliriyor karşımda... .....
Sayı: 257, Sayfa: 055
Sınır Ötesi Operasyon Çözüm mü? - Beytullah Demircioğlu
Artan terör olaylarıyla birlikte sınır ötesi operasyon beklentisi yaklaşan seçimlere rağmen Türkiye gündeminin en sıcak maddesi olma özelliğini koruyor. Muhtemel bir sınır ötesi operasyonun ne derece gerekli olduğundan muhtemel sonuçlarına varıncaya kadar pek çok konu yoğun bir şekilde tartışıldı ve tartışılıyor. PKK’nın son dön.....
Sayı: 257, Sayfa: 056
Sağlığın Kaynağı Su - Dr. Ali Akben
Su hayattır sözünü hepimiz bilir ve kabul ederiz. Çünkü üzerinde yaşadığımız dünyanın etrafı nasıl sularla çevrili ise anne karnında yaşamaya başlayan bir bebek de sularla kaplı bir ortamda yaşamaya başlıyor. . Anne rahminde, insanoğlunun yüzde doksandokuz gibi bir oranının su olması gerçeği bir çoğumuzun dikkatinden kaçıyor. Bu yüzde.....
Sayı: 257, Sayfa: 059
Huzeyfe (r.a)’ın Kızkardeşi Fâtıma Binti Yeman(radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Fâtıma binti Yeman radıyallahu anhâ İslâm’ı tebliğ konusunda gayretli bir hanım sahâbi… Kabilesinden bir çok hanımın müslüman olmasına vesile olmuş bir tebliğ eri… Kızkardeşlerinin de müslüman olup Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize biat etmelerine rehberlik yapan bir mücâhide… .....
Sayı: 257, Sayfa: 060