Ne Alalım Ne Verelim?
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Önümüzdeki yıllar, belki on yıllar içinde Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri, toplum olarak akıl - his dünyamızda herhalde ciddi çalkantılara sebep olacak. Çok idealize edildi konu... "İki asırlık hülya nihayet gerçeğe dönüşüyordu!" vs... Oysa hiç kimsenin içi rahat değildi. "Ne getirecek ne götürec.....
Sayı: 237, Sayfa: 001
AB Yolculuğu - Ahmet Taşgetiren
AB ile ilişkileri idealize etme çerçevesinde "Türklerin yürüyüşü hep Batı'ya doğru olmuştur" şeklinde bir görüş var. Evet, öyle bir yürüyüş vardır, ama bunu üç farklı nitelikte görmek gerekiyor. Birincisi, Orta Asya'da iken Türklerin kendilerine hayat alanı aramak için çıktığı yürüyüştür. İkincisi, Osmanlı'n.....
Sayı: 237, Sayfa: 003
“Türkler, Avrupa’yı Eğitebilir!” - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel
Doç. Dr. Mustafa ÖZEL ile... Avrupa Birliği bir medeniyet projesi midir? Öyle ise, Türkiye’nin AB üyeliği “medeniyetler arası bir ittifak” mı olacaktır? Yoksa, bir medeniyetin diğerine biatı mı söz konusudur? Tabii, her şeyden önce “medeniyet” kavramından ne anlamamız gerekir? .....
Sayı: 237, Sayfa: 006
“AB’ye Huzur İçinde ‘Evet’ Denemez” - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN ile... Avrupa Birliği “bir ekonomik topluluk/işbirliği” mâhiyetinde iken ben de, birçok başka fıkıhçılar gibi bu topluluğa girmenin câiz ve faydalı olacağı şeklindeki kanaatimi, önce Altınoluk’a –bir soru üzerine- açıklamıştım; çünkü bazı koruyucu şartlar ileri sürmekle ber.....
Sayı: 237, Sayfa: 010
Kim Ne Dedi! - Altınoluk
Ali Ünal Nasıl Bir İlişki? Avrupa, her bakımdan yaşlanmış bir kıtadır; bundan sonra dünyaya vereceği fazla bir şey yoktur. Oysa Türkiye, çok büyük potansiyelleri olan bir ülkedir. Ne var ki, bu potansiyelleri önce kendimizin keşfetmesi, bizi biz yapan dinamikleri iyi kavramamız ve hiçbir komplekse kapılmadan bu dina.....
Sayı: 237, Sayfa: 012
Gönül Adamlığı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Dîni tebliğ ve temsil dâvâsında olanların sıfat ve sorumlulukları bugün dünkünden çok daha büyük önem arzetmektedir. Dün ellerinde dîni temsil gücü bulunduranlar, arkalarında devletin müeyyide desteğine sâhiptiler. Bugün laik yapının geliştirdiği ortamda böyle bir güç yok din hâdimlerinin ellerinde. Tek müeyyideleri gönül sermayeleridir. AB ile .....
Sayı: 237, Sayfa: 014
İzzetten Zillete - Ali Rıza Temel
İzzet; güç, kuvvet, itibar, kıymet ve onur anlamlarında gelmekte, zillet ise bunların tam tersini ifade etmektedir. İnsanoğluna ve özelliklede mü’mine yakışan izzet ve itibarlı bir hayata sahib olmaktır. Zillet içinde yaşamaktansa izzetli şekilde ölmek daha iyidir. Zaten onursuz yaşamak manen ölmek demektir. .....
Sayı: 237, Sayfa: 016
Derinlikli Dînî Hayat - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
İslâm’ı aşkla yaşamak ya da bir başka deyişle derinlikli dînî hayat, İslâm’ı istekle, sevgiyle ve itidal içinde, Sünnet-i seniyye bilinci ve örneğine uygun olarak yaşamaya çalışmaktır. Bir başka ifade ile otomatik hale gelmemiş veya getirilmemiş bir dinî yaşayışı benimsemektir. Zira otomatikleşmiş hayat.....
Sayı: 237, Sayfa: 018
Hayâ Utanmak İmana Dâhil! - Fatih Okumuş
Utanması olmayanın imanı dahi yoktur. Var ise, yok hükmündedir. Bitkisel hayattaki insana benzer. Tıbben ölü değildir; ama hayat fonksiyonlarını icra etmemektedir. İnsanların görmediği, bilmediği, duymadığı yerde Allah’tan hicap duymak yüksek bir ahlâktır. İnsanlardan hicap duymak, sıkılmak dahi fazilettir. Yaratılmışlardan sıkıl.....
Sayı: 237, Sayfa: 020
Yollar - Muammer Duran
Öncü olabilmek, başı çekebilmek her zaman için riski, zorlukları beraberinde taşır. En kolay şey hazırlanmış yoldan gitmektir, en zoru ise yolları yapabilmektir. Buna rağmen pek çok insan yoldan ayrılıp farklı mecralara gitmelerini hüner zannediyorlar. Yolun sonunu göremiyorlar velhasılı. Yolda seyir halinde olanlar da yolun sonunu göremiyorlar .....
Sayı: 237, Sayfa: 021
Şeytânî Karakteri Tanımak - Cafer Durmuş
Her şeyden el çekip Kur’ân okumak kadar insanı yatıştıran bir şey olabilir mi? Bu soru şu sebeple önemli; ol hakikat deryasının huzuruna çıkarken besmele gibi bir mübarek anahtardan evvel, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınıyoruz. “Kur’ân okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”.....
Sayı: 237, Sayfa: 022
Değerler Kaybı ve Müslüman - Mesut Kaya
Günümüzün en ciddi problemi, yoğun bir değerler kaybının yaşanıyor olmasıdır. Dinî, millî ve ahlâkî değerler kayboluyor, yerlerini farklı yollarla topluma empoze edilen ithal değerler alıyor. Uzun zamandır bu değişimi yaşıyoruz, bu hepimizin bildiği bir gerçek. Ne var ki son yıllarda bu değerler kaybı daha bir hızlanmış durumda. Anlayışlar değiş.....
Sayı: 237, Sayfa: 024
Ölüleri Dirilten Yağmur - Fehmi Çiçek
Ebu Musa el-Eşa’ari,Radıyallahü Anh, Rasulullah, Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini rivayet etti: “Allah’ın beni hidayet ve ilim ile göndermesi, yeryüzüne yağan bol bir yağmura benzer. Bu yağmurun yağdığı yeryüzü toprağı iki kısma ayrılır: Birinci kısım: Güzel bir topraktır. Yağm.....
Sayı: 237, Sayfa: 026
Kırık Dökük Dualar! - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Doğru yolu bulmak ve hep orada kalmak; insanın en önemli meselesi budur. Sırât-ı müstakîm dediğimiz İslâm’ın aydınlık yolundan dışarı çıkmamak her Müslümanın canla başla istemesi ve üzerinde titizlikle durması gereken konudur. Cenâb-ı Mevlâ hidâyeti bir şekilde nasip edebilir; ama hep hidâyet üzere kalabilmek için kulun gayreti ger.....
Sayı: 237, Sayfa: 028
Din Kardeşliği - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyurmuştur: «Erkek kadın bütün mü’minler (tevhîdde) birbirlerinin velileridirler.» (Tevbe sûresi; 71) Yani mü’minler tevhîdde birleşmek sûretiyle hem dünya ve hem de âhiret işlerinde birbirlerinin yardımcısıdırlar, demektir. Şüphesiz ki, dîni bağlılık, temeli topra.....
Sayı: 237, Sayfa: 030
İç Sıkıntısının Sebebi - Sâdık Dânâ
İç sıkıntısının mühim sebeblerinden biri dünyaya aşırı derecede muhabbet beslemek, dünya için sevinmek ve dünya için üzülmekdir. Boş, lüzumsuz şeylere sevinmek de kalbi sıkar fakat sahibi bunun sebebini anlayamaz. Bir de insanlarla kalben meşgul olmak... En bâriz sebebini, Allahü Tealâ’dan gafil olmak teşkil eder. a.....
Sayı: 237, Sayfa: 031
Zamanda İSRAF-2- - Osman Nûri Topbaş
İnsanoğlunun gerek meccânen, gerekse çalışıp kazanarak nâil olduğu bütün nîmetler, Cenâb-ı Hakk’ın bir lutfudur. Zîrâ nîmetleri yoktan var eden de, onları elde etmek için kulun muhtaç olduğu istîdat ve kuvveti ihsân eden de, Hak Teâlâ’dır. Bu bakımdan insanoğlu, sâhip olduğu nîmetlerin, aslında sırf Allâh’ın bir lutfu olduğunu .....
Sayı: 237, Sayfa: 032
Ramazan Bayramı - Dr. Durak Pusmaz
Orucu, iftarı, sahuru, teravihi ve mukabelesiyle, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan bir mübarek Ramazan ayını daha geride bırakmak üzereyiz. Artık Ramazan bayramının gölgesi üzerimize bastı. Ramazanın ayrı bir güzelliği ve manevi zevki vardı. Bayramın da ayrı bir özelliği, güzelliği ve zevki var. Ramazan.....
Sayı: 237, Sayfa: 038
MUHABBET - Osman Nûri Topbaş
Mü’minliğin kemâli muhabbettedir. Çünkü varlığın sebebi muhabbettir. *** Var oluşun sebebi, “muhabbet” olduğundan, bu vasıf her canlıda doğuştan gelen bir temâyüldür. Bir akrebin yavrularını sırtında taşıması bile bu muhabbetin bir neticesidir. *** Muhabbeti bilmeyenin kalbi ham toprak gi.....
Sayı: 237, Sayfa: 040
Kur’ân’ı Kerîm - Mustafa Necati Bursalı
“– El Kur’ânü hüvennûrü’l mübîn, vezzikrü’l Hakîm, vessıratul’müstekîm” “Kur’ân apaçık bir nurdur, bir zikr-i Hakîmdir, en doğru yoldur!” Kur’ân bir Zikr-i Hak’tır, Ey ümmet-i merhûme. Güneşten, kardan a.....
Sayı: 237, Sayfa: 041
Olmaz - İdris Arpat
İnsanı ve içinde yaşadığı âlemi yaratan Yüce Allah olduğundan, kişi gönlünü O’na açık tutmalı, dikkâtini, O’nun fiillerine yoğunlaştırmalıdır. Aksi takdirde hayâl kırıklıkları ve tatminsizlik kaçınılmaz olacaktır. Bir adım ötesi bunalım ve boş vermişliktir. Binâen-aleyh şirk-i hafi denizini başarıyla geçmeden, “halvet der e.....
Sayı: 237, Sayfa: 042
Ali Yakub Cenkçiler Hatıra Kitabı - Halil İbrahim Kurucan
Ali Yakub Cenkçiler ilim, irfan sahibi, alim, mütefekkir ve hayatını islami ilimlerin öğrenilmesine adamış yakın tarihimizin muhterem hocaefendilerinden birisi. Osmanlının Balkanlardan kalan son miraslarından. Darulhadis Yayınevi Hocaefendi’nin hatırasına bir kitap hazırladı. 1913 yılında Üsküp civarında başlayan .....
Sayı: 237, Sayfa: 044
Zagalatala’da Mekke Ezânı Dinlemek… - Şemsettin Kırış
Bu hafta Zaqatala’da üçüncü haftamız. Bir yandan mübarek ayın, bir yandan da farklı bir ülkede Ramazanı yaşamanın heyecanı yüreklerimizi sarmış. Zaqatala’nın merkezinde tek cami var. O da Bakü İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii. Burada daha çok mescid diyorlar. Şehir merkezine 5 km mesafede Tala köyünde Sovyetler Birliği dön.....
Sayı: 237, Sayfa: 047
Şevval Ayında Oruç Tutmak - Halil İbrahim Kurucan
Bir Ramazan’ı daha oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu ayın manevi havası hayatımızın bütün alanlarında yoğun şekilde hissedildi. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. Ramazan ayından sonra Kameri aylardan Şevval ayı gelir. Şi.....
Sayı: 237, Sayfa: 049
Beş Ayda Hâfız, Türkiye Birincisi ve Kırgız - Halime Demireşik (Çil)
Hafızlık Yarışması Türkiye Birincisi Kırgızistanlı Hafız Esma ile... – Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Âilenizden, yetiştiğiniz ortamdan… – Cıldız Maksedbekkızı (Esma). Kırgızistan’ın Narın şehrinde 1985 yılında doğdum. Liseyi bitir.....
Sayı: 237, Sayfa: 050
Ey Azrail!.. - Cengiz Numanoğlu
Ey Azrail! Bilirim, bu sözlerim çok yersiz, Neden böyle ansızın, geliverdin habersiz ?... Ne olurdu üç beş yıl, önce haber verseydin. Hiç değilse rüyama, bir kerecik girseydin... Aşk, meşk, derken, dünyadan bir türlü kopamadım. Senden özür dilerim, hazırlık yapamadım.,. Görüyorsun yanım.....
Sayı: 237, Sayfa: 053
Pakistan’ın Pâk Kalpli İnsanları - Müberra Hüsrevoğlu
Oraların yoksulluğu benzemez buradakine. Dünyanın en sapa yerinde, herkes fakirdir. En garibanımızın bile burun kıvırdığı nimetlerden onlar bihaberdirler. Sırça köşklerde oturan birkaç zengin vardır, onlar da gayrımüslimdir, genellikle olduğu gibi. Sokakları, evleri, bu yoksulluktan olsa gerek pek de öyle pâk değildir. Ama kalpleri… .....
Sayı: 237, Sayfa: 054
Pakistan’ın 17 Ağustos’u - Beytullah Demircioğlu
Geçen yıl Güney Asya’yı vuran ve 250 bin insanın ölümüne neden olan tusinami felaketi, ABD'nin güneyini etkileyen ve binlerce insanı mağdur eden Katrina kasırgası ve son olarak on binlerce insanı enkaz altında bırakan Pakistan depremi son yıllarda hissedilir derecede artan doğal afetler silsilesinin son halkaları. Başkent İslam.....
Sayı: 237, Sayfa: 055
ABD’nin Gerilim Politikası - Beytullah Demircioğlu
Suriye-İran Irak’ta ipleri elinden kaçırmış bir görüntü çizen, kendi kamuoyunda dahi kreditibilitesini hızla tüketen Bush yönetimi İran ve Suriye’ye yönelik gerilim politikasını nereye kadar götürecek? Bu soru şu sıralar Ortadoğu’nun gündemindeki en önemli konulardan biri olarak karşımızda duruyor. Irak.....
Sayı: 237, Sayfa: 057
Ramazan Sonrası Beslenmeye Dikkat - Dr. Ali Akben
Ramazan ayı için sizlere sunduğum tavsiyeler bir çoğunuzun hayatında uygulama şansı buldu sanırım. Özellikle mail yolu ile tarafıma yönelttiğiniz sorulardan da bu anlaşılıyor. Ramazanda oruç sebebiyle dinlenen ve toksinleri belli miktarda atan vücudumuz daha sağlıklı bir hale gelmiş oldu. Ramazan sonrasında beslenmemize dikkat ederek bu faydayı .....
Sayı: 237, Sayfa: 060
Evinde Şûra Meclisi Toplanan Fâtıma Binti Kays -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Fâtıma binti Kays radıyallahu anhâ Medine’ye hicret eden ilk muhacir hanım sahâbîlerden!.. Keskin zekâsı, görüş ve kanaatlerinde isabeti ile çevresinde tanınmış, olgun bilgili ve anlayışlı bir hanım!.. Hz. Ömer (r.a)’ın şehâdetinden sonra İslâm Şûrasının evinde toplanıp müzakereler yaptığı görüşünün alındığı bahtiyar bir ha.....
Sayı: 237, Sayfa: 061