Havf ve Reca Arasında...
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz Okuyucu, İsterseniz, bir soru ile başlayalım bu mektubumuza; şöyle ki: -Acaba insan, seyrü sülukta ilerledikçe havfi mi artar, recası mı, yani korkusu mu ümidi mi? Belki ilk akla gelen cevap, "Herhalde ümidi" olmalı değil mi? Ne de olsa yola giriyorsunuz, önce bir kararlılık sergiliyorsunuz, ni.....
Sayı: 233, Sayfa: 001
Havf ve Recâ Arasında - Ahmet Taşgetiren
Allah Teala, kelâm-ı kadîminde "İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmezler de.... Onlara dünya hayatında da, ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözleri asla değişmez. İşte büyük kurtuluş budur." (Yunus, 62,64) buyuruyor. Demek ki Allah dostlarına "Büyük kurtuluş" var. Hüzün yok.....
Sayı: 233, Sayfa: 003
Temkin Ehli - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Temkin, tâat ve ibâdetlerde istikâmet üzere karar kılmak, kulun bulunduğu mânevî makama iyice yerleşmesi demektir. Tutulan yolda kulun yalpa yapmadan yürümesi, taşkınlık ve şaşkınlığa bâdî olacak davranış ve tutumlardan uzak durmasıdır. Mânevî duyguları içine sindirmesidir. Temkinin zıddı telvindir. Telvin, kulun mâneviyat yolunda terakkî ederke.....
Sayı: 233, Sayfa: 006
Havf ve Reca Halinde Olmalıyız - Sâdık Dânâ
Muhterem Üstaz hazretlerini bazı günler uyandırıcı, intibaha getirici, korkutucu âyet-i kerimeler, ehâdis-i şerifeler okurlar, muhtelif misaller verirlerdi. Hatta vefatlarından takriben iki sene kadar önce, Harre-i Şarkiyye’deki devlethanelerinde, huzurlarına kabul edildiğimde, kendilerini melûl ve neş’esiz gördüm. Biraz sü.....
Sayı: 233, Sayfa: 008
Musâ Topbaş Efendi’yle Seyahatlerden - Mehmet Topçu
Allah dostlarının yanında bulunmak, onların feyizli ve bereketli iklimlerinde nefes almak ve rahle-i tedrîslerinden geçmek; insanlarda farklı izler, güzel hâtıralar bırakır. Bu güzelliklerin bazıları vardır ki, anlatılamaz, sadece hissedilir. Bazıları da insanlara nakledilebilir, hatta bu güzellikleri paylaşmak ve istifade edebilmek için nakledi.....
Sayı: 233, Sayfa: 010
Sâhib-ül Vefâ - Sabri Balta
Üstâdım Merhum Mûsa Efendi Hazretlerinin Hâtırasına Manâda güzel, Ruhta güzel, Tende güzelsin. Sevdiğim Sâhib-ül Vefâm, Dinde güzel, Sîn’de güzelsin. Sâmî’nle hemdem, Hâmî’nle hem, Kalpte gezersin. Sevdiğim, .....
Sayı: 233, Sayfa: 011
İkaz ve Nasîhatler - Altınoluk
Davranış Güzelliği Bir mü’minin gönül âlemi ve kemâli, davranışlarında sergilenir. Bu güzelliklerin en başta gelenlerinden bir kaçı da şöyledir: Daimî olarak alçak gönüllü olması, zamanlarının ve nefeslerinin kıymetini bilip israf etmemesi, Allâh’ın kullarını sevip onlarla çekişmemesi, muhatablarına dinî se.....
Sayı: 233, Sayfa: 012
İslâm İnsanını Bulmak İçin... - Recep Orhan Özel
İlk insan ve aynı zamanda ilk Peygamber Hz.Adem’den Hz.Muhammed (a.s)’e kadar Allah elçilerinin vazifesi insanları Allah’ın yoluna çağırmak olmuştur. Her peygamber ilâhî vahyi aldıktan sonra mecrâsında ısrarla akan su misali varıp ihyâ edeceği insanı aramıştır. Bu sebeple bütün ilâhî dinler ve özelde İslâm dini ‘davet di.....
Sayı: 233, Sayfa: 013
Zorlaşır... - Saliha Kılınç
Dışındaki kabuk kırılmadıkça İçindeki özü bilmek zorlaşır Gönlündeki yara sarılmadıkça Ağlamak tükenmez, gülmek zorlaşır Yaratılan eksik yaratan tammış Mevladan gafillik en büyük gammış Bu yola girmeyen her kimse hammış Aşk ile yanmadan olmak zorlaşır Çile havanında .....
Sayı: 233, Sayfa: 015
Bilirim!.. - Seher Aydın
Bilirim, Kuran’ı melekleri imrendirerek okumak istediğini. Bilirim onu sahabeler gibi harfiyen yaşamak istediğini. Bilirim, her şey mutlu etmez seni ibadetlerin mutlu ettiği kadar. Bilirim, her gece yatağa yattığında “Rabbim, Seni daha güzel nasıl zikredebilirim, sana daha güzel nasıl kulluk edebilirim?” diye yanıp ya.....
Sayı: 233, Sayfa: 016
Dinî Konularda Haddini Bilmek - Doç. Dr. Zekeriya Güler
Günümüz dünyasında, ihtisaslaşmanın hızla yayıldığı ve “ihtisâsa hürmet esastır” anlayışının saygınlık ve değer kazandığı görülür. Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi uzmanlık alanları nasıl bir eğitim ve tecrübe dönemi istiyorsa, dinî ilimler/ilahiyat tahsili de uzun vadeli bir çalışma disiplini ve ciddî bir altyapıya ihtiyaç duyar. .....
Sayı: 233, Sayfa: 017
Ummana Giderken... - Ramazan Dönmez
Götürün buradan beni dağlara Bu ilin kahrını çekemiyorum. Gitmek istiyorum mutlu çağlara Engellerle başa çıkamıyorum... Burda gülistana diken ekmişler Güller kederinden boyun bükmüşler Muhabbet önüne perde çekmişler Gönülden gönüle akamıyorum... İnsan, çığ misali akı.....
Sayı: 233, Sayfa: 019
Her Ev Bir İffet Yuvası - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Kerim’de haneleri bir huzur ve yenilenme ocağı kılacak pek çok ayet-i kerime var. İslam, insânî ilişkilerin karşılıklı sevgi, saygı üzere tesisini öngörür. Doğruluğu, iffeti, nezaketi insanı insan kılan meziyetler olarak takdim eder. Sadece Ahzab ve Nûr sûrelerine baksanız bu ikisinden, buram buram asr-ı saadet kokus.....
Sayı: 233, Sayfa: 020
İlâhi Rahmet Sağanağı - Mesut Kaya
Rahmân ve Rahîm, Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametini ifade eden iki güzel ismidir. Besmelede ism-i âzamın peşi sıra gelir bu güzel isimler. Allah, Rahmân, Rahîm… İsm-i âzam ne kadar yüce, ne kadar uludur. O, Rabbimizin bütün isimlerini hâvidir. Rahmân ve Rahîm isimleri de bir o kadar yücedir. Bu sebeple Allah Teâla: ̶.....
Sayı: 233, Sayfa: 022
Kitâb’a Sarılmak - Şemsettin Kırış
Kur’an’daki ayetlerden bir kısmı tarihsel midir? İndiği dönemin şartlarında geçerli ama zamanımızda geçerli olmayan ayetler var mıdır? Böyle bir sorunun müzakeresi “el-kitâb” kavramı irdelenmezse eksik kalır? “el-kitâb” , Kur’an’daki anahtar kelimelerden biridir. Bu kelime anlaşılmazsa bu konu da a.....
Sayı: 233, Sayfa: 025
Toprağı Allanan Vatanım - Zahit Genç
Nice gerçekleri gizleyen gece, Sahili görünmez bir ummandayım. Küfürde devleşen imanda cüce, Alcağın güldüğü bir zamandayım. “Dertler köpük köpük çağlar içimde” Umut yol bulamaz ağlar içimde, Denizler, ovalar, dağlar içimde, Avuca sığmayan bir cihandayım. .....
Sayı: 233, Sayfa: 027
Aldatmak Aldanmaktır - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Dürüst bir Müslüman olmak...Yalandan, dolandan, insanları kandırıp aldatmaktan uzak bir hayat tarzını benimsemek... Bizden istenen işte bu... Yüce Rabbimiz ve Sevgili Efendimiz, iyi bir Müslüman olalım diye bize güzel huyları bir bir öğretmiş, kötü huyları tanıtmış, onlardan uzak durmayı öğütlemiştir. Müslümana yakışmayan çi.....
Sayı: 233, Sayfa: 028
Bismillahirrahmanirrahim - Rabia Christine Brodbeck
Allah, Kur’anı-ı Kerim’de buyurur: “Size olan nimetimi tamamladım.” Biz kalp dininin, aşk dininin, nihayetsiz rahmet dininin mensuplarıyız. İnsanın yaratılışı esnasında “... ve O ruhundan üfledi.” Ki bu üflenen, rahmet nefesi idi. Tüm yaratılmışlar onun merhametli nefesi ile aşılanmışlardır. Bunun anlamı şudur.....
Sayı: 233, Sayfa: 030
Allah Yolunda Olana... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hadîs-i şerîfte varîd olmuştur ki: “Cenâb-ı Allah, kıyâmet gününde mahlûkatı topladığında bir münâdî şöyle seslenir: - Karşılıksız iyilik yapanlar nerede? İnsanlardan bir cemâat kalkar, süratle cennete doğru yürür ve melekler onlara yetişip şöyle derler: - Biz sizin süratle cennete koştuğunuzu görüyo.....
Sayı: 233, Sayfa: 031
Rasûlullâh’ın İzinde - Osman Nûri Topbaş
Ashâbın Îman Heyecânı İslâm’ın nûrunu, eşsiz güzelliklerini, bilhassa incelik ve zarâfetini yakından tanıyabilmek, ancak asr-ı saâdetin gönül iklîmine girebilmekle mümkündür. Asr-ı saâdet; insanlığa hidâyet rehberi olan Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olduğu, âlemlere rahmet olarak gönde.....
Sayı: 233, Sayfa: 032
Asr-ı Saadet’te Yaşama Şansı ve Sorumluluğu - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Öncelikle ve özellikle sahâbe nesli için dindarlık kıvamının temel göstergesi, sünneti yaşamakta gösterilen dikkat, ısrar, tereddütsüz tavırdır. Bu gerçek, asr-ı saadette yaşamış olan sahâbiler için tarihi bir özellik olduğu gibi tüm müslüman birey ve toplumlar için de kıvam ölçüsü olarak aynen geçerlidir. Bir başka ifade ile iyiliğin.....
Sayı: 233, Sayfa: 038
Bu Ezeli Sır Nedir - Dr. Rıfat Araz
Garip bahtım, bir sevdaya bağlandı; Gönlümdeki, bu ezelî sır nedir ?!... Yanık bağrım, dağ üstüne dağlandı; Avucumda, o ilâhî kor nedir ?!... Hasret büyür, vuslat yüklü heveste; Can taşınır, bir incecik nefeste !.. Yüreğimden, arşa değen her seste; O sımsıcak edep nedir, ar ne.....
Sayı: 233, Sayfa: 040
Ey Gül, Ey Şâh-ı Rusûl (Aleyhissalâtu Vesselâm) - Mustafa Necati Bursalı
Ey Gül, ey Şâh-ı Rusül, ben Seni Yâr etmem mi? Can besleyen aşkını hiç ihtiyar etmem mi? Gam evi benim yurdum, beni bir kez çağırsan, Dalına konmak için terk-i diyâr etmem mi? Gök ehli ve yer ehli nasıl da hayran Sana, Ben âlemde kendime bunu mîyar etmem mi? Suya hasret çöl gibi yanmakt.....
Sayı: 233, Sayfa: 041
Haller ve Ameller - Dr. Adem Ergül
Tasavvuf kültüründe “hâl” denildiği zaman “Herhangi bir zorlama ya da özel bir çalışmaya (kesb) bağlı olmadan vehbî olarak kalbe lütfedilen marifet ve sırlar” kastedilir. İnsan hakikatinin özüne, diğer bir ifadeyle gönlüne nüzûl eden bu nevi mârifet ve sırlar, amel ve davranışların en önemli kaynağını teşkil eder. İşte bu.....
Sayı: 233, Sayfa: 042
Dinler Arası Dialog Tartışması ve Tartışmanın Çerçevesi - Ali Rıza Temel
Allah Teâlâ insanları inanma veya inanmama, belli bir din veya mezhep seçme ve seçmeme konusunda hür bırakmıştır. “Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık ister şükreden bir mü’min, isterse nankörlük eden bir kafir olsun.” (İnsan, 3) “Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp or.....
Sayı: 233, Sayfa: 044
Camimizi Tanıyor muyuz? - Ali Büyükçapar
Din hizmetinde bulunan insanlar olarak çalışma mekanımızı tanıyor muyuz? Camiler çalışma, irşad, ibadet mekanı olarak günün belirli saatlerinde dolup boşalır. Mahalle içlerinde yapılan camilerin değişik özellikleri yanında çarşı, pazar yanında bulunan camilerin farklı cemaat yapıları her zaman gözönünde bulundurulmalıdır. Mesela şehirl.....
Sayı: 233, Sayfa: 046
Bir Osmanlı Köylüsü - İdris Arpat
Kimi O’na İbrâhim Çavuş, kimi Hacı İbrâhim kimi de Hacı Dayı derdi. 1390’da Karaoğlanlar Köyünde doğmuş, mîladî 1973 Mart’ında vefât etmiştir. Babası Halil Efendi, okumuş bir insan olmasına rağmen, hak ve hukuktan korktuğu, vebâlden kaçındığı için herhangi bir vazife almadı. Annesi Selîme’dir. Hacı Dayı, onsekiz.....
Sayı: 233, Sayfa: 047
“Temel Mesele Kur’ân’ı Refik Edinmek...” - Yasir Abdüssamed
Ünlü Hafız Abdülbasıt Abdüssamed'in oğlu Yasir Abdüssamed ile... Peygamber Efendimiz bir hadislerinde, "Kur'ân'ı seslerinizle süsleyiniz" buyurarak güzel Kur'ân okumaya gayret etmenin önemine işaret buyurmuşlardır. Bazı hadisçiler bu hadîse "Seslerinizi Kur'ân'la süsleyiniz" diye mânâ vermişlerse de ".....
Sayı: 233, Sayfa: 050
Gözlere Yansıyanlar - Salih Zeki Meriç
En çok çocukların gözleri güzeldir. Hangi çocuğa bakarsanız bakın sevgiyi ve masumiyeti kuşanmışlık vardır bakışlarında. Hem hesapsız, sorgusuz ve sade… Dünyanın bütün çocuklarının resmilerini çekip yanyana koysalar, herbirinin bakışı yahut bakışlarıyla anlattıkları, bir diğerinin aynısıdır: masumiyet. İnsan uzun süre aynı saflık.....
Sayı: 233, Sayfa: 052
Zeki Soyak Hocaefendi - Yunus Keleş
Müjdelenen gariplerin yaşadığı çağımızda, garipliğin ızdırabını gönlümüzde dindiren, bu çorak mevsimde, çöl ikliminde, özenle bahçıvanlığını yaptığı vahalarda, güller deren; dünyanın ihtirasları kamçılayan görkemli güzelliklerine zerre tenezzül etmeden, sade ve örnek bir hayatı seçen Muhterem Zeki Soyak Hocamızı, kah ayrılığın verdiği hüzün dol.....
Sayı: 233, Sayfa: 053
Kâtip Çelebi - Araştırmacı Can Alpgüvenç
17. Yüzyılın ilim ve kültür dünyasına damgasını vuran büyük araştırmacı... Gerçi ben bu raporumun kale alınmayacağını, dediklerimin uygulanmayacağını daha raporu vermeden biliyorum. Fakat benim asıl korkum bu değildir. Yarın Kıyamet gününde, Allah bana soracaktır: ‘Sen ki memleketin aydın bir insanı idin, neden bu b.....
Sayı: 233, Sayfa: 054
AB’de Kriz - Beytullah Demircioğlu
Türkiye İçin Belirsizlik Avrupa Birliği Anayasası referandumlarından çıkan sonuçlar Avrupa için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. AB Anayasası’nın Fransa ve Hollanda engeline takılmasının ardından merak edilen konu Avrupa Birliği’nin rotasını hangi yöne sevk edeceği. Tabi bu muhtemel güzargah değişikliğinden Tür.....
Sayı: 233, Sayfa: 056
Dua ve Sağlık... - Dr. Ali Akben
İnsanoğlunun hayat yolculuğu boyunca değişik hastalıklar ve sıkıntılarla karşılaşması normal bir hadise. Ruh-beden-zihin üçlüsü ile daha dünyaya gelmeden önce bile bazı hastalıklarla da tanışabiliyoruz. İnsan bedenini meydana getiren organların hastalanması ve bunların tedavileri ile ilgili uğraşan biz hekimlerin karşılaştığı çeşitli zorluklar h.....
Sayı: 233, Sayfa: 060
Hz. Ömer (r.a.)’ın oğlu Âsım”ın annesi Cemile Binti Sâbit (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Âsım Cemîle binti Sâbit el-Ensariyye radıyallahu anhâ hicretten hemen sonra Medine’de Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize biat eden ilk on hanım sahâbîden biri... Hz. Ömer (r.a)’ın âilesi... İlk oğlu Âsım’a nisbetle Ümmü Âsım künyesiyle meşhur olan bir hanım sahâbî... O, Medine’lidir. Babası Sâ.....
Sayı: 233, Sayfa: 061