Müslüman Rahmet İnsanı
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, 20. Yıla girdik. Rabbimize nihayetsiz hamdle başlıyoruz bu ay... Mart 1986'dan Mart 2005'e... Sayı 229. 20'inci yılın ilk sayısı... Tam 229 aydan beri, her ayın ilk günlerinde gönül kapınızı çalan bir .....
Sayı: 229, Sayfa: 001
Rahmet İnsanı - Ahmet Taşgetiren
Müslüman, Allah'ın huzurunda yüzünü toprağa süren insan... Fakrının farkında olan... Her şeyini Yaratan'a borçlu olduğunun şuurunda... Bütün hayatı “hiçlik bilinci” üzerine kurulan... “Ben yoktum Sen varettin” diye hayata başlayan........
Sayı: 229, Sayfa: 003
İnsan ve Kâinat - Altınoluk
Bütün âlem, içindekileriyle beraber, insan için yaratılmıştır. Çünkü âlem Hakk’ın delîllerinin mazharıdır. Bu görülen delillerden maksad, insandır. İnsan da, Hakk’ın mârifetinin mazharıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de bu husûsa işâret edilerek şöyle buyurulm.....
Sayı: 229, Sayfa: 005
Kitâbını Kalbinde Taşıyan Ümmet - Mesut Kaya
Kur’ân-ı Kerîm Peygamberimiz (s.a.)’in en büyük mucizesi. O’nun evrensel mesajının ve kişiliğinin en katî isbâtı. Her zaman tazeliğini, diriliğini ve canlılığını koruyan sürekli bir mucize. Bütün çağları ve coğrafyaları na.....
Sayı: 229, Sayfa: 006
Hayatın İçinde Rasûlullâh -sallâllahu aleyhi ve sellem- - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Hz. Peygamber’in Çevresindekilerle İlişkileri Birbirinin hakkına, hukukuna, hayat tarzına, kişiliğine, onuruna karşı saygılı olmak, onlara yardımcı olmak; elle, dille ve olumsuz davranışlarla başkalarına zarar vermemek, başkaların.....
Sayı: 229, Sayfa: 008
Diken ağacı meyve vermez - Altınoluk
Allah yapmakta olduğunuz amellerinizin kendisi için mi, yoksa riyâ için mi olduğunu görür. O’na hiçbir şey gizli kalmaz. Âyetin özellikle Allah’ın bizim yaptıklarımızdan haberdar olduğunu belirtmesi bizleri riyâ ve benzeri kötü hâllerden sakındırmakta ihlâslı ve samîmî olmaya te&.....
Sayı: 229, Sayfa: 009
Hep O’nunla Ol O Hep Seninle - Cafer Durmuş
Kur'ân-ı Kerim'in geçmişten haber veren ibret tabloları, hüküm vaz' eden cümleleri ve geleceğe dair haberleri, içinde bulunduğumuz ânı gereğince değerlendirmek içindir. Belli bir düşünce disiplinine sahip olmak içindir. Aklı fikri gönlün ihyasına teksif etmek içindir. .....
Sayı: 229, Sayfa: 010
Kişi Noksanını Bilmek Gibi İrfan Olmaz - Dr. Durak Pusmaz
Şöyle bir kıssa anlatılır: Bektâşî, Mevlevî’ye sormuş: “- Sizin hırkanızın yenleri neden bu kadar geniş olur?” Mevlevî: “- Başkasında gördüğümüz kusurları gizlemek için” diye cevap vermiş ve: “- Ya sizin h&.....
Sayı: 229, Sayfa: 012
Günah Anlayışı - İdris Arpat
Dîn-i mübîn, ferdî ve ictimâî hayâtın bütününü kapsar. Cenâb-ı Hak alîmdir. Yerlerde ve göklerde, gizli-açık her ne varsa hepsini bilir. O yarattığı âlemden, insandan ve onun meselelerinden habersiz değildir. O müheymindir, alâ külli şey’in şehîddir. Görüp gözetendir, her şeye şâhittir.....
Sayı: 229, Sayfa: 014
Soğuk demiri dövmemek - Altınoluk
Ya’kûb dedi ki: “Ey Oğullarım! Allah dinlerin en safı olan İslâm’ı size din olarak seçti -ki O’nun katında ondan başka da din yoktur-. Ancak tevhid inancını tam benimsemiş olarak ve Rabbinizin size iyi muâmele edeceğini umarak ölüme kavuşun.” Ölümün ise ne .....
Sayı: 229, Sayfa: 015
Yine Gel - Mustafa Necati Bursalı
“ – Biz Seni (Habibim) âlemlere (başka bir şey için değil) ancak rahmet için gönderdik.” (Enbiyâ: 107) Ey Nebi, âlemlere RAHMET kıldı Hakk seni, Yine gel, beklemekte tüm dünya elhak Seni! Yine gel, yine gel ki, yüzü gülsün dünyanın, Çünkü,.....
Sayı: 229, Sayfa: 017
“OKU” - Rabia Kılıç
Rabia Christine Brodbeck ile Hidayet Yolculuğu Üzerine... “Kendi İç Hazineni Keşfet” Aslında sizinle kitabınız, tasavvufi mevzular ve sizin gözünüzden Türkiye gibi konularda konuşmak istiyorduk ama Türkiye'de insanlar, röportaj yap.....
Sayı: 229, Sayfa: 018
Namaz ve Zaman - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Varlık âleminin hızla akıp giden en büyük değeri zamandır. İnsanı ezeliyetten ebediyete; yâni zamansızlık ufkuna taşır zaman. İnsan, bilincine erdiği an.....
Sayı: 229, Sayfa: 022
Allah’a Dönmek - Altınoluk
“Biz Allah’a âidiz.” sözümüzle Allah’ın tek mâlik olduğunu ve her şeyin mülkiyetinin O’na âid bulunduğunu; “Ve biz O’na döneceğiz.” sözümüzle ise nefislerimizin helâke mâruz olduğunu ikrâr etmiş bulunuyoruz. Allah’a dönmek, bir yöne veya bir yere .....
Sayı: 229, Sayfa: 023
Namazda Huşû - Naif Özkul
Huşû ile kılınan namaz, mü’minlerin gözlerinin nurudur... Sevgililerin ruhlarına lezzet verendir o... Onunla Kerim ve Hakîm olan Allah’a yakın olunur. Yine onunla nimetlere nail olunur. Ondadır ecir, ondadır felah (kurtuluş). Kulun ilk sual edileceği şey ondan başkası de.....
Sayı: 229, Sayfa: 025
Zikir halinde olabilmek - Altınoluk
Allahü Teâlâ buyuruyor: Öyle ise siz beni (ibâdetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin! (Bakara sûresi: 152) Ey mü’minler! Beni tâatla anın ki, Ben de sizi sevap, lütuf, ihsân, hayır ve saâdet kapılarını açmak sûretiyle anayım. .....
Sayı: 229, Sayfa: 027
Ah Şu Nefis! - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
En büyük derdimiz nefsimizdir. Onun oyunlarından bir türlü kurtulamıyoruz. “Bu oyunlara bir daha gelmeyeceğim” diye kendimize söz veriyoruz; ardından nefsimizin yeni bir tuzağına daha yakalanıyoruz. Ne bizim hatamız bitiyor ne onun oyunları… Nefsin tuzaklarından kurtul.....
Sayı: 229, Sayfa: 028
Akıllı Olalım... - Sâdık Dânâ
Akıllı olalım. Bulunduğumuz bu muvakkat misâfirhanedeki vakitlerimizi en faideli şeylere hasredelim. Hatta yol göstericilerden birisi tasavvufu “Tasavvuf vakti en değerli şeylere hasretmekdir” deye tarif etmişdir. Bizlere düşen; Cenab-ı Hakk’ın biz âcizlere bah.....
Sayı: 229, Sayfa: 030
Merhamette Güneş Gibi - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ Hazretleri ibtidâ rahmetini halk buyurduğunda yüz cüz halk buyurdu. Bu yüz rahmetinden doksandokuz cüz’ünü ind-i ilâhisin de alıkoydu. Yalnız bir cüz’ünü bilcümle mahlûkatına irsal ve ihsan buyurdu. Eğer bir kâfir Allah Teâlâ Hazretlerinin indindeki rahmetinin vüs’atini bilmiş.....
Sayı: 229, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Gönül İklîminden Saâdet Damlaları-2 / Bir Günün Muhâsebesi - Osman Nûri Topbaş
Cihânın en üstün varlığı olan insanın gerçek saâdeti; ruhlara ezâ ve ıztırap verecek pürüzleri bertarâf ederek, îman lezzeti ve ibâdetlerin huzuru ile dolu bir kulluk hayâtı yaşamasına bağlıdır. Bunun için de davranış mükemmelliği, incelik, zarâfet ve duygu derinli&#.....
Sayı: 229, Sayfa: 032
Allah’ın Yeryüzündeki Şahitleri - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Özelde sahâbe-i kiramın kıvam ve konumunu, genelde mü’minlerin durumunu belirleyen hadislerden biri de sahâbîlerin “yeryüzünde Allah’ın şâhitleri” olduğunu bildiren rivâyettir. Konuya dair rivayetlerin hemen hemen hepsi1 -bazı anlatım farklılıkları olmakla birli.....
Sayı: 229, Sayfa: 038
Allah’la kul arasındaki sır: İhlâs - Altınoluk
Hârûn Reşîd için şöyle anlatılır: Hac’dan dönünce epey bir süre Kûfe’de kaldı. Kûfe’den çıkarken meczûb Behlûl Dânâ yolunu kesti ve sesi çıktığı kadar bağırarak üç defa: – “Ey Hârûn, ey Hârûn!” dedi. Hârûn Reşid: – .....
Sayı: 229, Sayfa: 039
Kur’ân-ı Kerîm Işığında Hz. İsa ve Hz. Meryem - Ali Rıza Temel
Misyonerlik faaliyetlerinin hız kazandığı ve özellikle de dîni alt yapısı zayıf olan kesimleri İslâm’dan uzaklaştırmak için ahlakî ilkeler göz ardı edilerek yürütülen propagandaların yoğunlaştığı günümüzde, misyonerlerin tuzaklarına düşmemek için.....
Sayı: 229, Sayfa: 041
İslâm’a toptan girmek - Altınoluk
“Ey mü’minler İslâm’a bir bütün olarak girin” âyetinde biri umûmî, diğeri husûsî olmak üzere iki mânâ vardır. Umûmî mânâ bütün îmân edenleri içine alan bir mânâdır ki; ey mü’minler! Zâhiren olduğu gibi bâtınen de İslâm’ın gereklerine uyunuz. Müslüman olmanın gerekle.....
Sayı: 229, Sayfa: 042
Perişan, Mütevekkil Mütebessim... - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
IBS Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği ile Felaketler Bölgesinde... Güney Asya'da yaşanan yüzyılın en büyük afetinin ardından tüm dünya bölge insanının yardımına koşmak için seferber oldu. Ülkemizden de başta Kızılay olmak üzere be.....
Sayı: 229, Sayfa: 044
Mâide-i Kur’ân (Kur'an Sofrası) - Adem Saraç
Almanya’da, Stuttgart’ta bir gönül coşkusu... Bu mukaddes dava, bundan tam 1438 sene önce, sadece bir kişi ile başlamıştı… Bir nur inmişti Hira Dağı’ndan. Aydınlatmak için bütün dünyayı. Nurlatmak için kararmış gönülleri. Parla.....
Sayı: 229, Sayfa: 048
Karlar Üzerinde Onbinlerin Kurban Bayramı Namazı - Prof. Dr. Süleyman Derin
Kırgızistan’da dini hayat: Orta Asya‘da, 198.500 km2 yüzölçümü ile Türkiye’nin yaklaşık 1/4’ü büyüklüİünde, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan bir ülkedir Kırgızistan. 1855-76 yılları arasında tedricen Rusya’ya ilhak edilmiş daha so.....
Sayı: 229, Sayfa: 049
Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar - Halil İbrahim Kurucan
Gökkubbe yayınlarının Türk Hukuk Tarihi Dizisi çalışmaları Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar isimli çalışmayla devam ediyor. Eseri Doç. Dr. Mustafa Avcı hazırlamış ve raportörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Mumcu y.....
Sayı: 229, Sayfa: 051
Ortadoğu’da Daha Zor Günler - Beytullah Demircioğlu
Hariri Suikastı, İran-Suriye’ye yönelik kuşatma harekatı ve... Afganistan ve Irak’a yönelik saldırgan politikaların mimarı Bush yönetimi, anlaşılan o ki, ikinci görev döneminde Ortadoğu’ya yönelik başlattıkları projelerini, ne pahasına olsun tamamla.....
Sayı: 229, Sayfa: 052
Şefik Can’ın Ardından - Altınoluk
Efendim sohbetimize hayatınızla ilgili sözlerinizle başlasak. Doğumunuz, nerede ne zaman? Çocukluğunuz ve ebeveyninizle ilgili hatırladıklarınız neler? – Dini eğitim hususunda rahmetli babam benim ilk hocam idi......
Sayı: 229, Sayfa: 055
Kendimize Vereceğimiz Armağan - Elif Eroğlu
Hepimiz hayat mücadelemize tecrübesizliklerle başladık. Hiç birimiz şu anımızdaki gibi değildik. Çok fazla geriye gitmemize gerek yok, bir yıl öncenizi düşünün, bir yılda ne kadar tecrübe ve fikir sahibi olmuşsunuzdur. Hayatı anlamlandırmaya başladığımızda yani .....
Sayı: 229, Sayfa: 056
"Baba Olmak Kolay Değil" - Hatice Yıldız
Çocuklarınızdan Haberdar mısınız? Sanal dünyanın iyi ve olumlu yönde değerlendirilebileceğini düşünen bir Üniversite öğrencisi, çevresindeki gençlerin bunalımlarına ve manevi rahatsızlıklarına destek olmak amacıyla bir Web sayfası açmış. B.....
Sayı: 229, Sayfa: 057
Hafızamızı Güçlendiren Gıdalar - Dr. Ali Akben
Bazı besinler beynin çalışmasını direkt olarak etkiliyor. Parlak zekan’ın unutkanlık ya da güçlü hafızanın perde arkasında aldığımız gıdalar gizlidir desem doğru olur. İşte beynimizle besinler arasındaki ilginç ilişkiyi ispatlamada yardı.....
Sayı: 229, Sayfa: 059
Mersiyeleriyle Meşhur Âtike Binti Zeyd (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Atike binti Zeyd radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize ilk bey’at eden hanım sahâbîlerden... Aşere-i mübeşşereden Saîd ibni Zeyd (r.a)’ın kız kardeşi... Mersiyeleriyle meşhur bir şâir hanım... Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın oğlu Abdullah (r.a)&.....
Sayı: 229, Sayfa: 060