Temiz Kalb Temiz Hayat
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, “Bir yağmur damlası kadar saf” ifadesini onun için merhum Necip Fazıl Kısakürek kullanıyor. Onun, yani Mahmud Sami Ramazanoğlu -kuddise sirruh- için... O yüzden, Altınoluk'un Şubat sayısına kapak sözü olarak giren “Temiz kalb, .....
Sayı: 228, Sayfa: 001
Kalb-Hayat Birlikteliği - Ahmet Taşgetiren
İslam'da kalbin ne kadar merkezi bir mahiyeti bulunduğunu Rasulullah (s.a.) Efendimizin çok bilinen şu hadis-i şerifi çok net olarak bildirir. Şöyle buyurur Rasulullah: “Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut i.....
Sayı: 228, Sayfa: 003
Kalb Hassasiyeti - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hayatın merkezine insanı, insanın merkezine de kalbi koymuş Yüce Yaratan. Kalb, insan hayatının rotasını belirleyen pusula ve yol gösterici konumundadır. Kalp, bilginin, sevginin ve imanın  merkezidir. Kalp deyince elbette “kalb-i sanevberî” denilen ve çam kozalağını an.....
Sayı: 228, Sayfa: 006
Kalbin Arı-Duruluk Kıvamı İhlâs - Dr. Durak Pusmaz
Tarihçi Tahsin Ünal, Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi isimli eserinde (s.67) şöyle bir olay anlatır: İstanbul fethedilince Fatih Sultan Mehmet’e pek çok şair kasideler yazıp sunmuş, zamanın adeti gereği kendilerine büyük bahşişler verilmişti. Bu arada bir Türkmen saz şairi de:.....
Sayı: 228, Sayfa: 008
“Hamd, Her Uzvu Yaradılış Sırrına Uygun Kullanmakla Olur” - Altınoluk
1-2. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd âlemlerin Rabbına mahsûstur. Bu âyetteki “el-Hamd” kelimesinin başındaki harf-i ta’rîf, yâni “el” takısı hamdin kemâlini gösterir; yâni hamdin en mükemmeli demektir. O da: “Allah’ı.....
Sayı: 228, Sayfa: 011
Soranı da Sorulanı da Sorumlu Kılan Bir Sual: “Ne Haldesiniz?” - Ekrem Sağıroğlu
Bilindiği üzere, saadet asrındaki ve onu takip eden devirdeki müslümanlar bir araya geldiklerinde, dağılıp ayrılacakları zaman “ve’l-Asr” suresini okur, ondan sonra ayrılırlardı. Ve bundan maksatları, o surede bildirilen hakikatleri birbirlerine hatırlatmak; aynı .....
Sayı: 228, Sayfa: 012
İmân Ağacı ve Meyveleri - Ali Rıza Temel
Yüce Allah harika bir teşbihle imanın insan gönlündeki yerini ve davranışlarındaki tezahürünü şöyle ifade etmiştir: “Görmezmisin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O  ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyves.....
Sayı: 228, Sayfa: 014
“Burada Krallar da Kuldur” - Cevat Ulusoy
Kâbe-i Muazzama'da dünya devlet adamlarına Mihmandarlık yapan Cemil CELAL ile... Cemil bin Süleyman Celal tam elli altı yılını aralıksız olarak Kâbe-i Muazzama’da “çalışarak” geçirmiş oldukça şanslı bir isim. İşi mi? İşi Kâ.....
Sayı: 228, Sayfa: 016
Arafât Niyâzı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hicrî takvimle bundan 1415 yıl önce, yine böyle bir hac mevsiminde müslümanlar o günün dünyasına göre gerçekten çok büyük bir topluluk halinde, ilk kez Allah Resûlü Muhammed Mustafa  sallallahu  aleyhi ve sellem’in riyaset ve önderliğinde hac farizasını yerine getiriyorlardı.  Heyecan ve coşku doru.....
Sayı: 228, Sayfa: 018
Nâ’t... - Yaşar Alpaslan
O bir nebî, âhirîn, Söz ustası, zahirîn. Muhammed Rasûlullah; Sâdikul va’dülemîn. Görmedi bir mislini, Semâvât ehl-i zemîn. Ona vahiy getirdi, Bir güçlü melek, metîn. Devri: Asr-ı seâdet, Gören ashâb-ı güzîn. Yaradan râzı.....
Sayı: 228, Sayfa: 021
Kutlu Topraklarda Farklı Bir Heyecan: Ziyaretler - Ayten Yadigar
Hac ibadetinin ifâ edildiği kutlu topraklarda onu vazifelerin ifâ edildiği mekanların dışında da müminlerin derinden etkileyen hatıra yüklü ziyaret mahalleri var. Onları ziyaret edeceğiz bugün. Heyecanlıyım... Rabbim gideceğimiz yerlere hayırla varmayı, ibret almayı, feyi.....
Sayı: 228, Sayfa: 022
Kur’ân’ın İnsana Çağrısı “Sanma, Aldanma!” - Cafer Durmuş
İnsanoğlu başıboş bırakıldığını ve dünyada her şeye hükmedebileceğini sanmamalı... Öyle bir an olur ki peşinden koştuğun aldanışların elinden uçuverdiğini görürsün. Bir şeyleri yanlış hesap ettiğini anlarsın. Anlars&#.....
Sayı: 228, Sayfa: 026
Bir Veli Muhaddis - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bir Müslüman dinini en güzel şekilde yaşamalıdır. Tıpkı Cenâb-ı Hakk’ın bizden istediği, Peygamber Efendimizin bize öğrettiği gibi. İslâmiyet’i en güzel şekilde yaşamanın yolu, Peygamber Efendimiz’in ve onu kendilerine örnek alan din büyüklerinin yaş.....
Sayı: 228, Sayfa: 028
Nefisle Mücâdele - M. Sâmi Ramazanoğlu
Nefis ile cihad etmekte mutlaka aşılması gereken mertebeler vardır. Bunları bilmek ve her halde bunlardan kurtulmak lâzımdır. Nefsin en tehlikeli mertebeleri emmâre, levvâme ve mülhimedir. Emmâreden kurtulmanın yegâne çâresi, Allah’ı çok zikretmektir. .....
Sayı: 228, Sayfa: 030
Susmanın Sevâbı - Sâdık Dânâ
Dilin âfetleri çok ve kendini bunlardan korumak zor olduğu için, elden geldiği kadar susmak en iyi çaredir. O hâlde insan, zarûret mikdarından fazla konuşmamalıdır. Dediler ki (abdâllar), yani yüksek derecedeki veliler, konuşması, yemesi ve uyuması zâruret mikdarında olan kimselerdir. A.....
Sayı: 228, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Gönül İklîminden Saâdet Damlaları 1 -Kalb-i Selîm- - Osman Nûri Topbaş
İlâhî hikmetler dershânesi olan şu imtihan âleminde, Rabbimiz, biz kullarını hakîkate ulaştıracak birçok vesîleler lutfetmiştir. Birer hidâyet rehberi olan ilâhî kitaplar, peygamberler ve evliyâullâh, dâimâ insanlığı hak ve hakîkate sevk ederek Cenâb-ı Hakk’ın “cennet dâv.....
Sayı: 228, Sayfa: 032
Namaz Bilinci ve Geleceğin İnşâsı - Mesut Kaya
Namaz gönül dünyamızı  imar eder, Rabbimiz  ile olan irtibâtımızı kuvvetlendirir, bizi diri tutar, O’na yaklaştırır. Bir taraftan da dünya tasavvurumuzu, dünyaya bakışımızı  namazla eyleme dökeriz. Namaz, kimliğimizin kodlarını ortaya koyar. Her nereye gitsek, .....
Sayı: 228, Sayfa: 038
Suâller Baş Kaldırdığı Zaman - İdris Arpat
Bir kişi, sâdece bir kişi, ölüler arasından başını kaldırıp etrâfına bakınarak, neler olup bittiğini kavramaya çalışıyor. İşe nereden başlamak gerektiğini düşünüyor. Olanla olması gereken arasındaki farkı kavrama gayretine soyunuyor. Gid.....
Sayı: 228, Sayfa: 040
Duyuşlar - Muammer Duran
O sessizliği yok mu seherlerin Nereye baksam senin eserlerin Nebatatın, semanın ve yerlerin Sen varsın sesinde minarelerin. Dökülür sokaklara nas, kul kul Sökülür yürekten ne varsa pul pul Biz kardeşiz yok ötesi, gel sokul Cami değil bu sadece, bi.....
Sayı: 228, Sayfa: 041
“Kutlu Doğumu Başlatmayı Rabbim Bize Nasib Etti” - Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay
Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY ile "Hayatı ve Çalışmaları" üzerine... Kendinizi nasıl yetiştirdiniz? Hayat hikayenizi lütfeder misiniz? – 1937 yılında Ermenek’e bağlı, Dindebol, şimdiki adıyla Katranlı köyünde do&#.....
Sayı: 228, Sayfa: 042
Kendimizi Tanıyor muyuz? - Doç. Dr. Kerim Buladı
Hiç şüphesiz insanı, en iyi tanıyan, tarif eden, duygularına ve niyetlerine hakim olan Allah’tır. Biz, ancak O’nun beyanları ile insan hakkında gerçek bilgi sahibi olabiliriz. Kur’ân, İnsanın, varlıkların en mükemmeli, en üstünü olarak yaratıldığ.....
Sayı: 228, Sayfa: 046
Ah Bağdat! - Servet Yüksel
Ah Bağdat sen ki gönül coğrafyamda bir güldün, Yakıp, yıktı zalimler yaprak yaprak döküldün. Tarihi utandırdı bu çağın savaşları. Çığlık çığlığa aksın Dicle’nin gözyaşları. Geçmişin yağm.....
Sayı: 228, Sayfa: 048
İslâm Ahlâkının Esasları - Halil İbrahim Kurucan
Hadis çalışmaları, her dönemde müslümanlar tarafından ilgiyle izlenen çalışmalar olmuştur. İmam Nevevi’nin ‘El- Erbain’ (kırk hadis) adlı eseri hem kendi döneminde ilgi görmüş, hem de kendinden sonra bir çok hadis çalışmasına kaynaklık etmişt.....
Sayı: 228, Sayfa: 050
Korkmadan, Telaşlanmadan ve Elbette Bilgi ile... - Altınoluk
Rahşan Ecevit’in "AB'ye gireceğiz derken dinimiz elden gidiyor" açıklamasıyla başlayan tartışmalar bir kez daha misyonerlik faaliyetlerinin gündeme taşınmasına neden oldu.  "Dinimiz elden gidiyor" açıklamasının Rahşa.....
Sayı: 228, Sayfa: 052
Osmanlı’nın Uzaktaki Dostları Orada Bir Açeh Var! - Beytullah Demircioğlu
Son yılların en büyük doğal afeti olarak değerlendirilen ve neredeyse tüm Asya bölgesini etkileyen tsunami felaketi bölge insanının yüreklerinde kolay kolay kapanmayacak derin yaralar açtı. Küçük kıyametin yaşandığı bölgede kimi verilere göre 170 kimilerine göre ise 500 bin insan tsunam.....
Sayı: 228, Sayfa: 054
Hayatın En Zor Sınavlarından Biri Özürlü Ya da Ona Yakın Olmak - Hatice Yıldız
Bebekken geçirdiği bir ateşli hastalıktan sonra konuşma organları felç olduğu için insanlarla sadece çıkarabildiği “aaa” sesiyle iletişim kuran bir genç kız tanıyorum. Duyan, duyduğunu anlayan ve anlatmak için adeta çırpınan bu genç kızın gözlerindeki p&#.....
Sayı: 228, Sayfa: 058
Damar Sağlığımız - Dr. Ali Akben
Hücrelerimizi ve organlarımızı besleyerek hayatımızı idame ettirmede önemli rolü olan damar sistemimiz yıprandığında hayat kalitemiz de doğal olarak bozulmaktadır. Damarlarımızı yıpratan önemli düşmanları şöyle sıralayabiliriz: 1- Sigara.....
Sayı: 228, Sayfa: 060
Hanım Cenâzeleri Yıkayan Ümmü Atıyye (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Atıyye radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizle yedi gazvede bulunma şerefine eren kahraman bir hanım sahâbî!... Müslüman hanımların cenâzelerini yıkama hizmetiyle tanınan, ashâb-ı kiramın fakîhlerinden sayılan ilim erbâbı bir hanım!... Sevgili Peygam.....
Sayı: 228, Sayfa: 061
Bu Hoş Sadâyı Dört Gözle Bekliyoruz - Şerafettin Yıldırım
Dergiye bu mektubu yazmaya 8 Mayıs 2004 de başladım. Sonra düşündüm ki göndereceğim yayın değeri olmayan bu mektupla, orada bulunan kardeşlerin zamanını israf etmeye ne hakkım var, ama belki de onları haberdar edersem benim gibi bir çoklarına tercüman olur diye bu kısa mektubu.....
Sayı: 228, Sayfa: 062