Allah'ın Çizdiği Sınırlar İçinde Bir Hayat...
Aziz okuyucu - Altınoluk
Doğru nedir, yanlış nedir, güzellik (hüsün) nedir, çirkinlik (kubuh) nedir? Bu sorular, insanoğlunun kadim soruları... Felsefe buna kafa yormuş. İnsan bu sorunun cevabını aramış. Ne belirler doğruyu ve yanlışı, güzel ve çirkini? Cevap aran&.....
Sayı: 227, Sayfa: 001
Hududullah-Allah’ın Çizdiği Sınırlar– - Ahmet Taşgetiren
Kur'an-ı Kerim'de yer alan anahtar kavramlardan birisi de “Hududullah” kavramıdır. “Hududullah”, “Allah'ın sınırları” anlamına gelmektedir. Allah... O alemlerin Rabbi. Her şeyin yaratıcısı... Din gününün m.....
Sayı: 227, Sayfa: 002
“Hududullah İslâm ile Ötekileri Birbirinden Ayıran Sınırdır” - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof. Dr. Hayreddin Karaman ile "Hududullah" Kavramı üzerine... Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala hazretleri ve tabii ki O’nun bildirmesine ve vahyine, öğretmesine dayanarak bizim yegane önderimiz Resullah s.a.v. Hududullah’tan bahsediyorlar. Kur’an-ı Kerim’de geçen R.....
Sayı: 227, Sayfa: 006
Hudûd-i İlâhî’yi Korumak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hudûdullah” “Allah’ın sınırları” demektir. Cenâb-ı Hakk’ın beşerî münasebetleri düzenlemek için koyduğu sınırlardır bunlar. İlâhî emirler sünnet, vâcib ve farz şeklinde yasaklar da mekruh ve haram şeklinde iç içe birbirini koruyan halkalar gibidir.....
Sayı: 227, Sayfa: 010
BUHRAN Aşkın Varlık’a Samimi Bağlanmamaktan... - Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay
Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY ile "Aşkın Değer Buhranı" üzerine... Ensar Vakfı tarafından düzenlenen “Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu”nda Aşkın Değerler Buhranı adlı bir tebliğ sundunuz. Aşkın değerler derken .....
Sayı: 227, Sayfa: 012
Gönül Kâbesi - Ali Rıza Temel
Hz. Ömer’in oğlu Abdullah anlatıyor: Allah Rasulünü Kâbe’yi tavaf ederken gördüm. Şunları söylüyordu: “Ey Kâbe! Sen ne güzelsin. Kokun ne hoştur. Sen ne yücesin. Sen ne kadar da saygıya lâyıksın. Muhammed’in hayatı elinde olan Allah’a yemin ederim ki; Allah katınd.....
Sayı: 227, Sayfa: 016
Nur Yağsın Yüreklere - Necla Günay
Yeni bir hac mevsimine giriyor Mekke. Hacılar ordusuna yeni neferler katmak için hazırlanıyor Kâbe. O kutlu mekanlara ulaşan yollar, özlemle bekliyor Peygamber misafirlerini. Her hac mevsiminde yürek çarpıntıları artırıyor şiddetini. Nur yağıyor yüreklere. Mekke sevdalıl.....
Sayı: 227, Sayfa: 018
Arafat - Servet Yüksel
Her hac mevsiminde mümin gönüller, Bağrında gözyaşı dökmeyi diler, Hükmünü yitirir tüm mesafeler, Ellerini açmış bütün kainat. Meydanların sultanı ey Arafat. Bir mahşeri kalabalık kucağın, Günahları eritmekte sıca.....
Sayı: 227, Sayfa: 018
“Cihan Çapında Kulluk Kongresi” - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ile Hac ve Kurban üzerine... Altınoluk: İçinde bulunduğumuz ay, hac ve kurban ibadetlerine ve dolayısıyla mukaddes topraklara yapılan yolculuklara şahit olmaktadır. Bu vesile ile sizinle bu konularda şöyle kısa bir sohbet yapmak istemek.....
Sayı: 227, Sayfa: 019
Sultan Kasidesi - Ali Hüsrevoğlu
Ravza-i Mutahhara’daki Sultan 1. Abdülhamid Hân’ın Kasidesi Hakkındaki şu kısa tarihi bilgiden Sultan 1. Abdülhamid’in yüksek sorumluluk duygusuna sahip bir şahsiyet olduğunu anlıyoruz: “Hayatının ve saltanatının son yıllarında Ru.....
Sayı: 227, Sayfa: 022
Hz. Peygamber’den Veciz Cevaplar ve Tavsiyeler - Dr. M. Selim Arık
Bu hadis, Halid b. Velid’(r.a.) den (ö.21/641) nakledilmektedir. Hz. Halid, Müslüman olduktan sonra katıldığı ilk savaşta (Mûte’de h. 8. yıl) İslam ordusunu Bizans karşısında imha edilmekten kurtaran “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) ünvanlı me&#.....
Sayı: 227, Sayfa: 024
Seher Mesajları - Dr. İbrahim Es
•- Değirmen taşına benzer bu zaman döner durur. Nice yüzbin ademi yek lahzada eler durur. Son nefeste cümleye meded eyle ya Allah. La ilahe illallah la ilahe illallah. •- Kişi her kimi sever bu meydanda. Anınla ba’s olur ruz-i kıyamda. Gö.....
Sayı: 227, Sayfa: 025
“Alemlerin Rabbi” Ne Demek? - Cafer Durmuş
İnsan, meydana gelişi ve neticeleri itibariyle önemli vukuatın bilgisine sahip olmak ister. En azından darb-ı mesellerin malumatı dağarcığında bulunsun arzu eder. Bu, olmakta olanın usûlünce tedvîri ve olacak olanın tahmini bakımından gereklidir. Şefkatl.....
Sayı: 227, Sayfa: 026
On Sekiz Bin Âlemin Mustafası - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Ey on sekiz bin âlemin Mustafâ’sı, Sen kâinâtın gözbebeği, varlığın iftihar kaynağı, peygamberlerin sultanısın… Senin kıymetini en iyi bilen, seni eşsiz güzellikte yaratandır… Seni herkesten çok seven ve sana habibim diyendir… Sana verdiği de&.....
Sayı: 227, Sayfa: 028
Makbul Bir Hac - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor ki: “Hac, ma’lum aylardadır. İşte kim o aylarda hacca niyet ederse artık hacda kadına yaklaşmak, fısk yâni Allah’a itâatden çıkmak ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de azık tedârik edin. Biliniz ki azı.....
Sayı: 227, Sayfa: 030
Tevbe Kapısı - Sâdık Dânâ
Rasûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem  buyurur: - Kul, Allah teâlâya itaat etdiği zaman Allah ona marifetullahı bahşeder. Taatı terkedince, daha önce vermiş bulunduğu bu marifetullahı geri almaz. Bilakis kıyamet gününde, aleyhinde bir delil olarak kullanmak üzere kalbinde bırakır. K&.....
Sayı: 227, Sayfa: 031
Saâdet Çağından Hâtıralar: TEBÜK - Osman Nûri Topbaş
Dünyâ misâfirhânesine gelen her fânî, kaçınılmaz ve mutlak bir hakîkat olan “ölüm”ü tatmak mecbûriyetindedir. Ölüm, fânî günlere vedâ ve ebedî âleme, yâni mahşer sabâhına intikâlin birleştiği noktadır. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Kabir, dünyâ konaklar&#.....
Sayı: 227, Sayfa: 032
Kapıya Vuranları İçeri Alın: Eğer Siz Evdeyseniz - Muammer Duran
O demişse doğru söylemiştir. O istemişse başım gözüm üstüne. Zaten O’na aitiz. Biz diye bir varlık yok aslında. Geçici olanların varlığı zamanla ilgilidir. 100 sene evvel biz yoktuk, 100 sene sonra da olmayacağız. Bir ağacın gölgesinde azıcık dinlenen.....
Sayı: 227, Sayfa: 038
Ya Rab... - Dr. Mehmet Güneş
“Ecelim karşıma gelmiş, haberim yok Yâ Râb…  Bu ne gaflet, ne sefahat; kederim yok Yâ Râb…” * Yıllar hep beyhûde geçti, sular azgın çağladı,  Nefse gem vurmaktan yana hünerim yok Yâ Râb… Kalbimizin iftirâkı nâçar kıld.....
Sayı: 227, Sayfa: 039
“İlm-i Hâl” - Ekrem Sağıroğlu
Bilindiği üzere kelime olarak “İlm-i hâl” “hâl ilmi” demektir ve bir tür kitaba isim olmuştur. Bu meydana denilmiştir ki: “İlimlerin en üstünü hâl ilmidir ve amellerin en üstünü de bulunan hâli korumaktır.”(1) Bir kimsenin istikam.....
Sayı: 227, Sayfa: 040
Sırat-ı Müstakim - Sami Büyükkaynak
Kur’an-ı Kerim’in Ümmü’l-Kitab’ı olan Fatiha Suresi’nde Yüce Yaratıcı(c.c.) bize bir dua öğretmektedir. Bu dua insanoğlunun, hayatın çapraşık, sonu gelmez yollarına karşılık, Sırat-ı müstakime doğru sevk ettirmesi için Allah’a nas&.....
Sayı: 227, Sayfa: 042
Huzurlarında Huzur Bulduk - Adem Saraç
Bir Allah Dostunu Ziyaretin Ardından Yüce Allah’a, O’nun istediği şekilde kulluk etmek… Kâinatın Efendisi, İki Cihân Güneşi, Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (sav)’i bütün ayrıntılarıyla öğrenerek, tanımak-tan.....
Sayı: 227, Sayfa: 044
Kitap ve Kurtuluş - Durdu Şahin
Huzur, gelişme ve medenileşmenin anahtarı İçinde yaşadığımız hile ve çile dolu, çorak ve kurak, mânâya uzak maddeye köle dünya, belki de tarihinin hiçbir döneminde bu kadar çok kitaplara ilgisiz davranan insanı bir arada görmemiştir. Basılan ve yayınlanan onlarca k.....
Sayı: 227, Sayfa: 045
Vahye Göre Yeniden İnşa - Nesrin Zerey
Güçlü, sağlam ve temiz topluma özlem ve ihtiyacımız giderek artıyor. Huzur ve güven içinde yaşayacağımız, özlenen seçkin bir toplum nasıl sağlanır? Bir âlim ve gönül insanı olan Dr. Mehmet Remzi Sakarya, toplumu huzura kavuşturacak hususları üç bölümde topluyor: “.....
Sayı: 227, Sayfa: 046
Zahiri Şartları Kuşanmak - Gültekin Çelik
Globalleşme Sürecinde Ortak Geleceğimiz Yeryüzündeki serüveninde insanoğlu geçmişten bugüne kadar çok sayıda globalleşme aşaması yaşamıştır. Zahiri şartlarda zirai üretimin hakim iktisadi faaliyet haline gelmesi bunun birinci en kuşatıcı aşamas&.....
Sayı: 227, Sayfa: 048
Makina Kavmi - İdris Arpat
Pek derme çatma geldi dostum, zamâne dünyası bana. İnsanlar kendileri değillerdi. Sonsuzlukla bağları koparılmış, inceden inceye ayar edilmiş bir dünyâda insanlar, düşünce ve duygu köleliğine mahkûm edilmişlerdi. Hinoğlu hin bir zihniyet tarafından ayar edilmiş bir dünyâd.....
Sayı: 227, Sayfa: 051
Yolcuyuz - Zahit Genç
İnanan, inanmayan bir gemide yolcuyuz Nedir söyleyin bize varılacak son durak? Bize verilen hayat ne bedava ne ucuz Yaşadığın hayatın hesabı sorulacak. Bilmez misin ey nefsim bu yolculuk nereye? Neden gönül verirsin şu ölümlü dünyaya? Hakka k.....
Sayı: 227, Sayfa: 052
Bugün çalışma var hesap yok Yarın hesap var çalışma yok - Doç. Dr. Kerim Buladı
Yazımızın başlığı bir hadisin anlamını ihtiva etmektedir. “Bugün yani dünyada çalışma var hesap yok, yarın yani, âhirette ise hesap var çalışma yoktur.”1 Bu dünya âhireti kazanma yurdudur. İnsanlar için bir imtihan yeri olan bu dünya, âhiretin tarla.....
Sayı: 227, Sayfa: 053
İnsanoğlunun karakter çürümesi; İşkence, İstila, Zulüm - Beytullah Demircioğlu
Aşk ve mantık cinayetleri vardır. İkisini ayıran sınır belirsizdir. Fakat, ceza kanununda bunları birbirinden taammüd farkı ayırır. Biz bilinçli ve mükemmel cinayet devrindeyiz. Canilerimiz artık aşk mazeretini ileri süren silâhsız çocuklar değildir. Bilakis, yaşl.....
Sayı: 227, Sayfa: 056
Sabır ve Metânet Sâhibi Hind Binti Amr (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Hind binti Amr radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize hicretten sonra biat eden hanımlardan… Allah ve Rasûlüne imânî bir aşk ile teslim olmuş, malını canını fedâdan çekinmeyen bir hanım sahâbi… Uhud’da gösterdiği metâneti ve muhabbeti dillere destan ba.....
Sayı: 227, Sayfa: 060
Hareketli Bir Hayat - Dr. Ali Akben
Hareket etmeden yaşıyoruz. Bu yaşam tarzı hem çabuk yaşlanmamıza davetiye çıkarıyor hem de ölümcül bir çok hastalığın gelişmesinde  adeta  birinci derecede rol oynuyor. Öyle ki uzaktan kumanda aletlerinin yüksek menfaatleri sayesinde en basit ihtiyaçlarımızı dahi hiçbir e.....
Sayı: 227, Sayfa: 061
Zembilli Ali Cemali Efendi - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Osmanlı’nın en parlak döneminde 24 yıl Şeyh’ülislâmlık yapan devlet adamı... Bir defasında büyük Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim Han, Hazine-i Âmire memurlarından 40 civarında kişinin, görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle idamlarını em.....
Sayı: 227, Sayfa: 062