Misyonerlik Dosyası
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Acaba Avrupa'da, onlarca kilisesi Müslümanlar tarafından satın alınıp cami haline getirilen Hristiyanlar ne hissettiler? Apartmanların altında açılan mescidler vardı – halen de var – acaba onlar, yakın binalarda kalanlar tarafından nasıl yad.....
Sayı: 219, Sayfa: 001
Misyoner tedirginliği - Ahmet Taşgetiren
Misyonerliği farklı yönlerden ele alıp değerlendirmek mümkün: Siyasi açıdan bakılacak bir yönü var öncelikle... Nüfusları yoğun biçimde Hristiyan toplumlardan oluşan Amerika, Avrupa (yaşlı kıtanın hemen her ülkesi ayrı ayrı), Rusya, toplumlarının ba.....
Sayı: 219, Sayfa: 003
Şahsiyet İnşası ve Tasavvuf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Şahsiyet, her şahsı başkalarından ayıran kendine âid hareket ve tavırlar toplamıdır. Bu hareket ve tavırlar, gerek mizâc itibarıyla kendine âid olanlardan, gerekse toplum ve cemiyetin kendisine kazandırdıklarından oluşur. Şahsiyet İngilizce’de “Pe.....
Sayı: 219, Sayfa: 006
Misyonerlik* - Doç. Dr. Ömer Faruk Harman
KELİME VE TANIM: Çeşitli dinlerin kendi mesajlarını başkalarına yayma gayeleri olmakla beraber misyoner ve misyonerlik kavramları genellikle Hıristiyanlık için kullanılmakta veya misyonerlik denilince Hıristiyanlık anlaşılmaktadır. Çünkü Latince kökenli kelime ilk .....
Sayı: 219, Sayfa: 008
Misyonerlerin hedefi olarak gençler* - Prof. Dr. Hayati Hökelekli
Misyonerlerin hedef kitlesi içerisinde gençlerin özel bir yeri vardır. Çünkü gençler iknâ ve etkiye en açık , değişime en yatkın bir grup olarak bilinir.1 Bu yüzden lise ve üniversite öğrencileri misyonerlerin en çok ilgilendikleri ve etkili oldukları bir kesimdir. Nitekim Türk Protestanları lid.....
Sayı: 219, Sayfa: 015
Ortadoğu'da Misyonerlik ve Dünyayı Kıyamete Hazırlayan Evanjelistler! - Beytullah Demircioğlu
Misyonerlik faaliyetleri İslam ülkelerinin kamuoylarını meşgul etmeye devam ediyor. Afrika'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya varıncaya kadar İslam coğrafyasının çok geniş bir bölümü üzerinde yıllardan beri yoğun bir misyonerlik çalışması yürütülüyor. Bir te.....
Sayı: 219, Sayfa: 017
Azerbaycan'da Misyonerlik Faaliyetleri - Natık Rahimov
1990-lı yılların başlarında SSCB’nin dağılması, komünist sistemin çöküşü ve Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra manevi boşluk ve ideolojik bir plüralizm ortaya çıktı. Son 12-13 yıl içinde halkın, dinin.....
Sayı: 219, Sayfa: 019
Gençliği Savuran Fırtınaya Karşı... - Ekrem Sağıroğlu
Son zamanlarda medyada “küçük haber” cinsinden ve “vak’a-i âdiye” türünden bazı olaylar yer aldı ki, bunlar bir ânlık hayret ve tepkilerden sonra unutulup gitti. Bu türden öyle «bireysel vak’alar» aslında bunlar ictimaî /toplumsal vak’alar olup büyük manevi proplemlerdir; ve hatta ile.....
Sayı: 219, Sayfa: 020
Serseri! - Servet Yüksel
Bu garibin sevdası gonca güller dermekti, Bana neler ettin ey nefis denen serseri..! Bir dostun eşiğinde bulmalıyım kendimi, Gönlüme düşüverdi bir sonuzluk seferi.. Ümitlerim nur gibi, korkularım dağ olmuş, Sendelediğim zaman bir ses duysam‚.....
Sayı: 219, Sayfa: 021
Hayatı Hareket ve Berekete Çevirmek - Ali Rıza Temel
Mutlak hareketsizlik ölüm demektir. Nisbî hareketsizlik de bir anlamda nisbî ölüm olmaktadır. Aktif insanlar için “hayat dolu” derler. Aslolan, hayatı dolu dolu yaşamak, ölü noktalar bırakmamaktır. Ömrün uzun veya kısa olması da nisbîdir. Uykuda geçen hayatla uyanık geçen hayat el.....
Sayı: 219, Sayfa: 022
Bir Hayat Programı - İdris Arpat
Büyüklerimiz buyurdular, biz de duyuruyoruz: 1-             Günlük hayatında Kur’ân-ı Kerim’e münâsib bir zaman ayır. O’nu metin ve meâl olarak oku ve anlamaya çalış. Okumak anlamak, anlamak da yaşamak içindir. 2-             Peygamber Efendimiz’in hayâtını ve ha.....
Sayı: 219, Sayfa: 024
Gelecek Bir Gün Gelecek - Cafer Durmuş
Kur'ân-ı Kerim'in son cüzlerinde bulunan sûrelerin, belleğimizde hususi bir makamı, gönlümüzde azametli mevkii vardır. Kıyame'den başlayıp Nebe Sûresi'yle devam eden mübarek sûreleri tertil üzere okuyabilirsek, ruhumuzda haşyet ve ürperti duyarız. Ki onların ekserisinde insanı ürpe.....
Sayı: 219, Sayfa: 026
"Seni Çok Seviyorum!" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elinizden tutsa ve adınızı söyleyerek “Vallahi seni çok seviyorum” dese, ne yapardınız? Hayali bile sarhoş edici değil mi? Bu sohbetimizde, Kâinâtın Efendisi’nin, “Seni seviyorum” diye iltifat buy.....
Sayı: 219, Sayfa: 028
Allah'a Dönüş - M. Sâmi Ramazanoğlu
«Allah Teâlâ buyuruyor: ki, hepiniz o gün Allah’a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tastamam verilecek, onlara haksızlık edilmeyecektir.» (Bakara sûresi: 281) İbn-i Abbas’dan rivayet ediliyor: «Bu, nazil olan son âyettir. Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- .....
Sayı: 219, Sayfa: 030
Bereketin Kaynağı - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ buyuruyor: “O kimseler ki onlar mallarını fîsebilillâh infak ederler; sonra infak etdikleri sadakalarına başa kakma ve ezâ gibi şeyleri tâbi kılmazlar. Onlar için Rabbleri indinde mahfûz selâm vardır. Binâenaleyh onlar üzerine korku yokdur ve onlar mahzûn da olmazlar.” (Bakara .....
Sayı: 219, Sayfa: 031
Can ve Mal - Osman Nûri Topbaş
“Allâh mü’minlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır...” (et-Tevbe, 111) İmtihan için gönderildiğimiz şu fânî âlemde, insanoğluna lutfedilen kıymetler.....
Sayı: 219, Sayfa: 032
O Geliyor... - Mustafa Necati Bursalı
"(Habibim) Biz seni (rahmetimizin) müjdeci(si, azabımızın) haberci(si ve) bütün insanların Peygamberi olmaktan başka (bir sıfatla) göndermedik. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler." (Sebe: 28) Müjde verin dünyaya, O geliyor, işte O! Gönülleri ihyâya, O.....
Sayı: 219, Sayfa: 037
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed (s.a.) - Nesrin Zerey
Bütün mahlûkatın en mükemmeli, yaradılışı temiz (alâ hulukin azîm) olan Peygamber (s.a.) Efendimizin, yeni bir doğum gününü idrâk ediyoruz. O, âlemlere rahmet ve müjdeler olmak üzere Rebiülevvel’in onikinci gecesi dünyayı şereflendirdi. O kutlu Peygamber (s.a.) dinimiz, dünya ve ahiretteki hallerimiz.....
Sayı: 219, Sayfa: 038
"Hayatı Boyuncu Yorulmamış Kırılmamış Bir Gönül İnsanı" - Altınoluk
Geçtiğimiz ay bir gönül insanını daha dar-ı bekâya uğurladık: Hacı Hüseyin Sevinç Ağabeyi… 1329 (1913) tarihinde Çarşamba da doğdu. 11 Nisan 2004 tarihinde 91 yaşında Samsun’da Allah’ın rahmetine kavuştu. Cedleri Orta Asya da Semerkant da.....
Sayı: 219, Sayfa: 041
Kurân Tilâveti - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Bu yazı dizisinde değerlendirmeye çalıştığımız İmam el-Evzâî’ye (v. 157) göre “sahâbe neslinin kıvam göstergeleri”nin dördüncüsü Kur’an tilâvetidır. Biz de bu yazımızda, sahâbîlerin “tilâvetü’l-Kur’ân”  özelliğini tahlil etmey.....
Sayı: 219, Sayfa: 042
Üç Güzel Tavır (Hicret, Sabır, Af) - Mesut Kaya
Her geçen gün insana özgü tavır ve davranışların kaybolduğu, duruşların silikleştiği su götürmez bir gerçek. İnsanlar şiddetli rüzgarların önünde sağa sola eğilen ağaçlar gibiler. Globalleşen dünyada evrensel davranış kalıpları sunulmakta insanlar.....
Sayı: 219, Sayfa: 044
Bir Milyonumuz Uçup Gitseydi... - Didar Erdem
Yıllar önce bir radyo programında dinlediğim şu cümleleler, zaman zaman hatırıma gelip, hala düşünceye sevk eder beni: “Bir sinema salonunda oturmu, filmin başlamasını bekliyorsunuz. Sabırsızlığınız  ve merakınız arttıkça, gözleriniz sinema perde.....
Sayı: 219, Sayfa: 046
Hiç - Fatih Turanalp
Küçük dağları sen misin yaratan? Gururun, kibirin nedendir, insan?! Üstünde gezdiğin toprakta yatan, Üç göbek öteden dedendir, insan! Tevazu rengine boyanamazsın, En derin uykundan uyanamazsın, Ufacık açlığa dayanamazsın, Varlığın hududu mid.....
Sayı: 219, Sayfa: 047
Üstad'ın Ardından - Naim Tatlıcı
“Herşey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;  Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir!”            Nur oluğundan akmış insanlardan biri olan Üstad Necip Fazıl, 21 yıl önce 25 Mayıs 1983‘te Hakk’a yürümüştü.  Bu büyük dava önderini değil .....
Sayı: 219, Sayfa: 048
Baharı Olmayan Gezegen - Ümit Şimşek
Baharı olmayan gezegen Baharın müjdesini bir kardelenden alan Cem, işi orada bırakmadı. Soluk soluğa izlenecek bir maceranın tam ortasına düşmüştü. Yahut, eskiden beri bu maceranın ortasındaydı Cem, diğer bütün insanlar gibi. Kırka yakın bahar, bir o kadar .....
Sayı: 219, Sayfa: 050
Fetih düşüncesini Fâtih’in gönlüne yerleştiren âlim: Ak Şeyh - Araştırmacı Can Alpgüvenç
İstanbul Fâtihi Şehzade Mehmed Manisa’da çocuk validir; bir gece Akşeyh’in önünde ders okumaktadır. Ansızın içeriye giren bir haberci, bir haçlı ordusunun İslâm yurtları olan Akkâ, Sayda ve Beyrut kalelerini zaptettiğini duyurur. Akşeyh’in öğrencisi, bu beldeler Memlük.....
Sayı: 219, Sayfa: 052
Anka’yı içinde ara - Ayşe Öztürk
Ey kafdağının rehber yolcusu  Simurg Ey Kenan ilinde, Yusuf’u arayan gözü yaşlı Yakup; Ey Şirin için, canından geçen ferhad;     Ve ey aşkı için dillere düşen Züleyha...              Soğuk bir kış gününün ayazı alnı.....
Sayı: 219, Sayfa: 054
Şaron’u Kim Durduracak? - Beytullah Demircioğlu
Filistin Sırtını neo-conların kuklası olmuş ABD yönetimine dayayan İsrail Başbakanı Ariel Şaron, tüm dünya ile alay edercesine cinayetlerine yeni cinayetler eklemeye devam ediyor. Vücudunun üçte ikisi tutmayan Hamas'ın ruhani lideri Ahmet Yasin'in hunhar.....
Sayı: 219, Sayfa: 055
Bir İslâm Tebliğcisi ÜMMÜ ŞERÎK (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Şerîk radıyallahu anha Mekke’de ev ev dolaşarak Kureyş’li kadınlara İslâm’ı anlatan bir tebliğci.. Allah’a ve Resûlüne iman etmenin ve teslimiyetinin mükâfâtını hayatında iken gören bahtiyar bir hanım sahâbî... Mekke müşriklerinin işkencelerine ra&.....
Sayı: 219, Sayfa: 058
Hayatımıza Peygamber Modeli - Halil İbrahim Kurucan
El ahzab suresinin 21 ayetinde “Allah’a ve Ahiret gününe kavuşacaklarına inanan ve Allah’ı çok anan kimseler için, Allah’ın Elçisi gerçekten  pek güzel bir örnektir” buyruluyor. Aslında bu bir emir. “Örnek alınacak” en güzel insan olarak O gösteriliyor. Müslümanlarda .....
Sayı: 219, Sayfa: 060
Mutluluk Kitabı - Ali Büyükçapar
Mutluluk nerede? Yolu yöntemi var mıdır? İnsan için mutlu olmanın manası nedir? Hayatın sunduğu imkanlar mutluluk için yeterlimidir? işte bu ve benzeri sorular insanın aklından      geçer. Çogu kez mutlu olmayı hak edip etmediğimiz üzerine düşünür dururuz. Nitelikli bir eser yay.....
Sayı: 219, Sayfa: 061