Taif Duası
Bizden, Size... - Altınoluk
Aziz okuyucu, Önce bir özür beyanı: Geçen ayki Altınoluk, elinize geç ulaştı. 214 sayıdan beri olağanüstü titizlikle devam ettirdiğimiz, vaktinde okuyucunun eline ulaşma hedefi, geçen ay aksadı. Ama mani olamadığımız sebepler yüzünden. Sebepler de “Yolculuk Nereye?” isimli VCD''mizle alakalı. Birinci sebep şu: CD.....
Sayı: 215, Sayfa: 001
Taif Duası - Ahmet Taşgetiren
Taif Duası Taif Duası” bir dinin mübelliğinin en zor şartlarda, belki bir tıkanma anında bile ana misyonundan kopamayacağı gerçeğini sergileyen bir tarih notu... Bir siyer-i Muhamedi harikası... Hatırlayalım: Mekke’de Muhammed Mustafa’nın (s.a.) hüzün senesi... En yakınları i.....
Sayı: 215, Sayfa: 003
Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kâinâtın gözde varlığıdır insan. Mevlânâ’nın düşünce sisteminde tevhidin ve esmâ-i ilâhiyyenin tam anlamıyla makes bulduğu varlık odur. Bu yüzden Mevlânâ, Mesnevî’sinde de diğer eserlerinde de insanın serüvenini anlatır. Onu yorumlar. Kur’ânî ve İslâmî düşüncenin temeli insana dayandığı ve merkeze insanı aldığı için sûfi.....
Sayı: 215, Sayfa: 006
“Ayrımcılık Terörü” - Prof. Dr. Ahmet Akgündüz
Altınoluk: Avrupada bir İslam üniversitesinin rektörüsünüz. Avrupa'nın Müslüman olmayan kesimlerinde nasıl bir İslam algılaması gözlemliyorsunuz? Halk, aydınlar, siyasetçiler arasında alg.....
Sayı: 215, Sayfa: 008
Gelin Oğullar Gelin - İdris Arpat
Gelin oğullar gelin! Îmânımız ihsânımız, duygusal imkânımız pek geniş, pek derin. Gelin oğullar gelin! Kitâbımız hitâbımız pek isâbetli, pek engin, pek zengin. Gelin oğullar, yavrular gelin! Sevgiler şefkâtler, anneler ninniler bir tarafta, saygılar hürmetler, edepler nezâketler bir tarafta sular seller, hareketler bereketler.....
Sayı: 215, Sayfa: 012
Sevgiye Çağrı - Berkay Özcan
Öğrencilik yıllarında söylediğimiz bir okul şarkısı vardı; “Orda, bir köy var uzakta. O köy, bizim köyümüzdür. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür.” Yolsuz, susuz, ışıksız köyler... Dertlerine deva olamadığımız, çaresiz insanların köyü. Uzanmak, bir şeyler verebilme çabasıyla çırpınmak yerine, yürek sızısıyla yetindiğimiz .....
Sayı: 215, Sayfa: 015
Slogan Savaşı: Çağdaşlık, Çağdışılık - Ali Rıza Temel
İslâm aleminde ve özellikle de ülkemizde uzun zamandır kelime ve slogan savaşı yapılmaktadır. Havanda su döğmek şeklinde cereyan eden bu savaş hiç bir hayırlı sonuç vermediği gibi üstelik tarafların zaman ve enerjisini tüketmekte, ayrıca kin ve nefret duygularını körüklemekte, sosyal dokuyu bozmakta, kamplaşmayı derinleştirmektedir. Her t.....
Sayı: 215, Sayfa: 017
Kime Ne Kadar Yakınsınız? - Muammer Duran
İnsan sevdiklerinin yanında olmak ister. Yanından ayırmak istemez onları. Sevdiklerimizin yanımızda oluşu cesaretimizi arttırır, sevgimizi de pekiştirir. Uzaklık ayrılığı, ayrılık hasreti beraberinde getirir. Ayrılık, kavuşmanın gün geçtikçe zorluğu demektir. Bazen bedeninizin yakın olduklarından bile çok uzakta olabilirsiniz. Onlara duyarsız ka.....
Sayı: 215, Sayfa: 019
Kutlu Beldede Bayram - Ayten Yadigar
Gece boyunca kimi heyecan kimi su telaşı derken pek uyuyamadık. Bir an önce sabah olsa da Arafat’a yola çıksak diyoruz. Ama Allah nasıl dilerse öyle olacak. Bize sabretmek düşüyor. Kafile başkanımız Abdurrahman Şahin Hoca verdiği vaaz sonunda saat iki gibi yola çıkılacağını söyledi. Ancak bunun bazı nedenlerle gece yarısına kadar sarkabile.....
Sayı: 215, Sayfa: 021
Kulluk Değerinin Göstergesi Olarak ‘Kulluk Şuûru’ - Recep Orhan Özel
Rahman suresinde yaratılışın gayesi Allah’a kulluk olarak ifade edilmiş, Kur’an’ın değişik yerlerinde de bunun şekil ve keyfiyetine değinilmiştir. Bu açıdan  “Nasıl bir kulluk?”sorusunun cevabı olarak Kur’an’ın kendisini göstermek isabetli olacaktır. Hemen belirtelim ki, Kur’an’da ibadetlerin.....
Sayı: 215, Sayfa: 025
Hayat Fırsattır - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kâinatın Rabbi insanı önemsedi, ona hayatı altın bir fırsat olarak sundu ve ömrün bir gün tükeneceğini söyledi. Rabbimizin buyruklarını tatlı üslûbuyla açıklayan Peygamber Efendimiz, beş nimetin ardından beş sıkıntının geleceğini hatırlattı. Gençliğe güvenme biter; sağlığa güvenme gider; zengin olan fakir düşer; vaktim var sanırsın, i.....
Sayı: 215, Sayfa: 028
Dost İbrahim - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Allah Teâlâ İbrahim -aleyhisselâm-’ı dost ittihaz etti. (Nisa sûresi: 125) İbrahim -aleyhisselâm- Cenâb-ı Hakk’ın ismini işitmek için malını ve evlâdını feda ettiğinden Allah Teâlâ Hazretleri onu kendisine “Halil = Dost” itt.....
Sayı: 215, Sayfa: 030
Merhamet - Sâdık Dânâ
Al­la­hü Teâlâ ve Te­kad­des haz­ret­le­ri Mu­sa aleyhis­selâ­ma vah­yen bu­yur­du ki: - Mer­ha­met­li ol, tâki ben de sa­na mer­ha­met edeyim. Ben çok mer­ha­met­li­yim. Kim ki merhamet­li olur­sa, ben de ona mer­ha­met eder ve ken­di­si­ni cen­ne­te ko­ya­rım, mer­ha­met­li­le­re müj­de­ler ol­sun. (el-Fethurrabbânî, Soh­bet 23) .....
Sayı: 215, Sayfa: 031
Hacc-ı Mebrur - Osman Nûri Topbaş
Hazret-i Âdem ve Havvâ -aleyhimesselâm- ile başlayan insanlık âilesi, dînî huzur ve saâdet iklîminde yaşamak üzere; bugün Mekke’deki Kâbe’nin yerini ilk ibâdethâne edinmişlerdir. Âdemoğulları değişen hayâtî ve ictimâî sebeplerle muhtelif beldelere yayılmış, aradan asırlar geçmiş, nesiller değişmiş, hak dînden sapmalar olmuş ve bir mü.....
Sayı: 215, Sayfa: 032
Ey Enbiyanın Serveri - Aleyhissalatu Vesselam- - Mustafa Necati Bursalı
Senin vasfedicin Hak'tır, Şânın ki Şâh-ı “Levlâk”tır. Kâfi: Tâ Hâ, Yâsîn Sana, Ey Enbiyâ’nın Serveri, Âferinler tahsîn Sana!.. Âlemlere Rahmetsin Sen, Tek Habîb-i  Ahmedsin Sen, Bize Şâh-ı Sermedsin sen. Güneş nûrunun zerresi, Ay'ın vardır.....
Sayı: 215, Sayfa: 037
Yaratan Bilmez Olur mu? - Cafer Durmuş
Bir günün bitiminde, gecenin başlangıcında benliğimi Mülk'ün Gerçek Sahibi'ne arz ettim, yüreğimi Sevgili Peygamberimiz'in bir müjdesine açtım ki; içim ısındı. Gecenin karanlığına inat, ondan işittiğim bir kutlu kelimenin ışığı, okuduğum ayetlerin nuruyla yüzümde şavkıdı. Mülk Sûresi'ni okumağa niyet ettiğim bir mübarek akşamda; "o sûre mân.....
Sayı: 215, Sayfa: 039
Vahiy Öncelikli Yaşayanlardan Bir Kaç Örnek - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Bir önceki yazımızda İmam el-Evzâî’nin, sahâbîlerin beş ana özelliğinden birincisi olarak zikrettiği lüzûmu’l-cemâ’a tesbitini, vahiy öncelikli yaşayanlardan olmak diye takdim etmiş ve cemaat kelimesinin de Kitap ve Sünnet Bağlıları anlamına geldiğini .....
Sayı: 215, Sayfa: 040
Fransa’nın Başörtüsü ile imtihanı... - Ali Namlı
Fransa İslam Konseyi Üyesi ve Paris Temsilcisi Dr. Ahmet Bakcan ile... Altınoluk: Ahmet isterseniz uzunca bir süredir gündemde olan başörtüsü sorununun Fransa'daki tarihsel serüveni ile başlayalım. Dr.Ahmet Bakcan: Başör.....
Sayı: 215, Sayfa: 042
Osmanlı’nın Son Atlası - Cafer Bekiroğlu
Osmanlı tarihine olan ilgi, ülkemizde ve uluslararası bilim çevrelerinde artarak devam ediyor. Özellikle yabancı ilim adamları, Osmanlı'nın idârî yapısını, işleyişini didik didik inceliyor, diyebiliriz. Ve Osmanlı'nın sona ermesiyle dünya barışının ciddî bir yara aldığını, bizden evvel söz konusu bilim çevreleri ifade ediyor. Şunu diye.....
Sayı: 215, Sayfa: 047
“Büyük Anlam”a Doğru - Ümit Şimşek
Sekizinci Kanunu defterine geçirdiği gece, Cem’in gözüne uyku girmedi. Hayalgücü tam kapasiteyle faaliyete geçmişti bir kere; durmak nedir bilmiyordu. Koyunları saymaya kalksa, bir süre sonra, yıldızları yahut bir mevsimde yeryüzünde çiçek açan elma ağaçlarını saymaya başladığını fark ediyordu Cem. Saydıkları ise, uyku getirmek bir yana du.....
Sayı: 215, Sayfa: 048
II. Kılıçarslan ve Uçan Adam - Araştırmacı Can Alpgüvenç
İlk uçma girişimi, Hezarfen Ahmet Çelebi'den çok önce gerçekleşti. 1155 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesut’un vefatı üzerine yerine oğlu Kılıç Arslan geçti. Musul Atabeyi Nureddin Zengi de dahil olmak üzere ülkenin bütün düşmanları, Selçuklular’ın bu zayıf durumundan istifade etmek gayesiyle birleştiler.  Sultan.....
Sayı: 215, Sayfa: 054
Güzel Söz Sadakadır - Hatice Yıldız
Konuşmanın anlamlı olması için bazı önemli kurallar vardır. Konuşurken sözcük seçimi çok önemlidir. "Bir insan söylemediği bir sözün reddine güç yetirebilir; ama söylediği bir sözün reddine güç yetiremez." Hz. Peygamber’in (s.a.) "Kalbinde kasvet, bedeninde bir zayıflık, rızkında darlık görürsen bil ki; üstüne düşmeyen, düny.....
Sayı: 215, Sayfa: 056
Osman İbni Maz'un'un Hanımı Havle Binti Hakîm -Radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Havle binti Hakîm radıyallahu anha Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize ilk inanan hanım sahâbîlerden... Hz. Hatice annemizin vefatından sonra Efendimizin tekrar evliliği konusunda dünürcülük yapan bir bahtiyar... Dinî konuları öğrenme hususunda çekinmeden, mahrem mevzûları dahî Efendimize rahatlıkla soran, bilgilenmek için gayret ed.....
Sayı: 215, Sayfa: 058
Migren - Dr. Ali Akben
RMigren hastalığı şöyle tarif edebiliriz: Belirli aralıklarda, başın bir tarafında zonklayıcı karakterde hissedilen, 4-72 saat sürebilen, şiddetli baş ağrısıdır. Daha çok hanımların korkulu rüyasıdır. Çevresel bir çok faktörle (stres, uykusuzluk, iklim değişikliği, lodos, cereyanda kalma, açlık, bazı gıdalar vs) şiddetlenebilen bir çeşit baş ağr.....
Sayı: 215, Sayfa: 060
Ankara Şekersiz Kaldı - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Seksenbir yıllık bir mânâ çınarı Hüseyin Şekerli Efendi’yi 13 Aralık 2003 tarihinde kaybettik. Allah rahmet eylesin. Biz onu Şekerli Baba diye tanırdık. İsmiyle müsemmâ, şeker gibi tatlı bir insandı o. Nüfus cüzdanına göre 2 Temmuz 1925’te doğmuş gözüküyorsa da, gerçek doğum tarihi 1922’dir. Bu maddî âleme Gümüşhâne&#.....
Sayı: 215, Sayfa: 061