Allah Verdi Allah İstiyor: ZEKAT
Bizden Size... - Altınoluk
Aziz okuyucu, Altınoluk'un bu sayısı mübarek Ramazan'ın içine doğuyor. Ramazan, her ibadetin özel bir ruh iklimi içinde yapıldığı ay. Oruç niyeti, tüm uzuvlara Rabbani bir aşı yaptığındandır ki, yani imsak emri, tüm uzuvları Rabbın istediği disiplin içinde tuttuğundandır ki, tüm hayatın değeri yanında, Ramazan içinde ifa ed.....
Sayı: 213, Sayfa: 001
Yüreğini Yokla Ey Dost! - Ahmet Taşgetiren
Dur dostum, dur ve bak etrafına... Ne görüyorsun? Orada, karlar üzerinde yırtık pabuçlarıyla okula giden çocuklar var. Önlüksüz, deftersiz, kitapsız... Orada dağ yollarında doğuran anneler var... Orada annesinin memesinden süt yerine kan emen bebeler var... Orada, gözleri hep bir iş umudunda söne.....
Sayı: 213, Sayfa: 003
Zekat ya da Arınma - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Zekât, tezkiye ile aynı kökten. Hem arınma, hem de artıp çoğalma demektir. Kur’an’ın: “İsteyen ve istemeyen mahrûm ve yoksulun, zenginin malında bir hak olarak” (ez-Zâriyat, 51/19; el-Meâric, 70/25) gördüğü zekât, insanın maddî ve mânevî boyutunda arınma sağlar. Malın temizlenmesi maddî, kalbin ve nefsin arınması .....
Sayı: 213, Sayfa: 006
ZEKÂT - Doç. Dr. Mehmet Erkal
Prof. Dr. Mehmet Erkal ile Zekat Disiplini Üzerine... “Mal Tutkusu İle İlâhî     Emir Arasında Tercih” Altınoluk: Zekat, İslam'ın beş ana umdesinden biri... Namaz gibi, oruç gibi... Bir anlamda insan İslam'ın bu “şartları”nı tam uyguladığı zama.....
Sayı: 213, Sayfa: 008
Ramazan Günlerinde İnfâk - Doç. Dr. Zekeriya Güler
Ramazan günleri, gizli-âşikar her türlü günahtan insanı uzak tutan ve onun kötülüğe meyyal yapısını iyiliğe yönlendiren, rahmet ve mağfireti bol, mânevî-rûhânî esintisi çok olan bereketli bir zaman dilimidir.1 Oruç ayı, ferdin ve toplumun hayatını intizama sokan, ciddiyet ve disiplin altına alan, düşünme, otokritik ve nefis muhasebesi.....
Sayı: 213, Sayfa: 014
Ramazanda Değilse Ne Zaman? - İsmail Seyidoğlu
Dün gece notlarımı karıştırırken bir kayıt buldum onlar içinde. Bu bir hadis-i şerifti. Enes b. Mâlik radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmekteydi.: Önce sevindim, sonra düşündüm ve takıldım bir kelimeye.. Bu bir kelimeden duyduğum ürpertiyi paylaşmak istedim sizinle.. .....
Sayı: 213, Sayfa: 017
Ahmed Remzi Akyürek’in Ramazan Konulu Bilinmeyen İki Şiiri - Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu
Son dönemin önemli simalarından ve Mevlevîlerinden olan Ahmed Remzi Akyürek (D. Kayseri Mevlevîhânesi, 1289/1872 - aynı şehir, 6 Kasım 1944) ailesinin aslı Konyalıdır. Ceddi Seyyid Süleyman Türâbî Kayseri’ye göçmüş ve burada 1251/1835 yılında vefat etmiştir. Oğlu Seyyid Ahmed Remzi Kayseri Mevlevîhânesi şeyhi olup 1282/1865’de irtiha.....
Sayı: 213, Sayfa: 018
Kur’ân’ın Seçkin Kıldığı Ay - Doç. Dr. Kerim Buladı
Bir rahmet kaynağı, bir hidayet rehberi, bir açıklama ve Müslümanlar için bir müjde olarak vasıflanan1 Kur’ân-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın saadetini yaşıyoruz. Ramazan kelimesi, Allah Teâlâ’nın isimlerinden bir isimdir. Ayrıca Receb, Şaban gibi belirli bir ayın ismi old.....
Sayı: 213, Sayfa: 020
Zikir Şükür Ve Dua - Mustafa Necati Özfatura
“Velezikrullahi Ekber! - Allah’ı zikretmek elbette en büyük (ibadet)tir.” (1) “Duâ ve (ilticâ)nız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?” (2) .....
Sayı: 213, Sayfa: 023
Azığın Takvâ Olsun Kandilin Yakıtı Azîmet - Cafer Durmuş
Kur'ân-ı Kerîm'de asra yemin edilmiş. Vakt, sâat, ân, hîn ve lemhü'l-basar kelimeleriyle zamanın ehemmiyeti hatırlatılmış. Ölümle uyandırılmadan önce insanlar, intibâha gelsinler diye an be an elimizden kayıp giden zamana dikkat çekilmiş. Zaman sermayesinin nasıl da eriyip gittiğini anlamamız için onu; yıl, ay, gün ve saat ile adlandırmaya muvaf.....
Sayı: 213, Sayfa: 024
Vahiy Öncelikli Yaşayanlardan Olmak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Sahâbe kıvamı”nı inanç, düşünce, yaşayış ve tavır ölçüsü olarak günümüze, gündemimize taşımak maksadıyla kaleme almaya çalıştığımız yazı dizimizde, bundan böyle, sahâbe döneminde doğmuş ve ‘Şamlıların fakihi’ diye tanınmış olan Tâbiûn neslinin ileri gelen âlimlerinden İmam el-Evzâî’nin (88-157) bir tespitini esas alacağız.....
Sayı: 213, Sayfa: 026
O Yüze Vurulur mu? - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Yüreğimi burkan o manzara hâlâ gözümün önünde, bir türlü unutamıyorum. O yıl Ramazan'ın ilk cumasını kılıyorduk. Bulunduğum yer itibariyle önümde iki adam, bir çocuk vardı. Çocuk 7-8 yaşlarındaydı. Pırıl pırıl yüzlü, hareketlerinde camiye yeni gelmeye başlayanların ceylân ürkekliği vardı. Yanındakilerin hareketini göz ucuyla takip edi.....
Sayı: 213, Sayfa: 028
Zekât Malı Artırır - M. Sâmi Ramazanoğlu
Zekât: Lügatte nemâ ve ziyâde mânâsınadır. Mâlî olan bu ibâdete zekât denilmesi zekâtı veren kimsenin malının çoğalmasından ve âhirette ecir ve sevaba vesile olmasından dolayıdır. Hakikaten malının zekâtını veren, fukaraya muâvenet ve yardımdan geri durmayan ihsan ve hayır ehlinin malının arttığı herkesce müsellem açık bir hak.....
Sayı: 213, Sayfa: 030
Hasta Ziyareti - Sâdık Dânâ
Hadis-i Kudsî: - Ey ademoğlu, kullarımdan hasta olanlara güzel muamelede bulun ki, ben de gönüllerine senin sevgini yerleştireyim. Gene buyururlar ki: Kim ki bir hastayı ziyaret ederse, sanki Allah yolunda yedi yüz güne denk bir günde oruç tutmuş olur. Kim ki bir cenazeye katılır ise, sanki Allah yolunda, yedi yüz güne denk.....
Sayı: 213, Sayfa: 031
Ramazân–ı Şerif - Osman Nûri Topbaş
Ramazan ayı, oruç ibâdetiyle birlikte, namaz, sadaka ve nefis mücâdelesi yoluyla güzel ahlâka nâil olabilmek için müstesnâ bir kazanç mevsimidir. Feyiz ve bereket dolu bir Kur’ân hayâtı yaşatması ile de, ayrı bir kıymeti hâizdir. Ramazan ayı, fânîlikten bekâya uzatılmış bir nevî fazîlet köprüsü mesâbesindedir. Allâh Rasûlü -sallâ.....
Sayı: 213, Sayfa: 032
Kur’ân’dan Mü’minlere Hitaplar - Prof. Dr. Ömer Çelik
Kur’an-ı Kerim’in gayesi, insanların hidayete ermesi ve iman nimetine nail olmasıdır. Onun bütün beyanları, bu gayeyi gerçekleştirme istikametindedir. Bu bakımdan Kur’an-ı Kerim’de en çok hitap, “Ey iman edenler!” şeklinde vaki olmuştur. Bunların adedi seksen sekizdir. Bu hitab-ı ilâhî, müslümanların akibetini.....
Sayı: 213, Sayfa: 037
Bir Ramazan Umresinin Akisleri - Netice Dumanay
Başı rahmet ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan Ramazan ayını, Kâbe'de ve Allah'ın Habibi’nin civarında geçirmek, her halde iki rahmeti bir arada yaşamak olsa gerek. Ol Kâbe ki yeryüzünün en kutsal mekânı, ilk ibadetgâhı. Ol Kâbe ki, Arşı âla'da meleklerin tavaf ettiği Beyti Mamurun, arz üzerinde insanlara tahsis edilmiş izdüşümü. .....
Sayı: 213, Sayfa: 040
Gerilime Gerek Yok - İdris Arpat
Allah (c.c) bizi insan, insanlar arasında müslüman, müslümanlar arasında; “nereden gelip nereye gittiğini, dünya misâfirhânesinde işinin, asıl vazîfesinin ne olduğunu sorup-araştıran” kişi hâline getirdi. Böyle bir tecessüs ve sorumluluğun gönlümüzde uyanması önemlidir. “Bu dünya sahnesine beni niye sürdüler?” suâli ve on.....
Sayı: 213, Sayfa: 042
Mars Muhabbeti - Ümit Şimşek
Cem ve ailesi, televizyonsuz akşamlarının ikincisinde beraberce deniz kenarına uzandılar. Serin, fakat berrak ve sakin bir geceydi. Eğer bir yaz gecesi olsaydı, buraları bu kadar sakin kalmazdı. Mutlaka birileri gelir, arabasını sahile yanaştırır, teypini sonuna kadar açar, ortalığı gürültüye boğardı. Şimdi ise sadece dalgaların şıpıltıları işit.....
Sayı: 213, Sayfa: 044
Ferdi ve Millî Kimliğin Korunması - Ali Rıza Temel
Fertlerin olduğu gibi milletlerin ve ümmetlerin de kendilerini başkalarından farklı kılan birer kimliği vardır. Kimlik; varlıkları başkalarından ayıran özellikler bütünüdür. Kimliği korumak bir bakıma hayatı korumaktır. Kişiliği inkar manen intihardır. Allah her kişiyi tek nüsha olarak yaratmıştır. Şayet herkes tı.....
Sayı: 213, Sayfa: 046
İslâm Su, İnsan Balık - İsmail Arslan
Akması gerekir, akması doğasında olanın.  Zaman akar, su akar, kan akar, hayat, ölüme akar; ölüm ölümsüzlüğe.. Akanlar içinde biri var ki o, varoluşun mayası. İslamda temel olarak iki çeşit su tanımlaması bulunmakta: Pis su, temiz su. Pis su, durağan, kalıcı, necisin bulaşmışlığına karşı korunmasız ve.....
Sayı: 213, Sayfa: 048
Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılığı Geliştirmek - Arshad Ahmed
İslam bankacılığı, klasik bankacılık ile oluşturduğu birlikteliğin dünyasında zayıf ortak olarak faaliyet gösteriyor. Modern dünyaya yamanmış bu halimiz ile, İslam bankacılığının ne manaya geldiğini, rakibi olan klasik finansın muhtevasını ve faraziyelerini anlamaksızın, çözemeyiz. ‘Klasik bankacılık’ ifadesi, -bir Amerikan ya da Tür.....
Sayı: 213, Sayfa: 051
"Kahraman"ın Ardından... - Beytullah Demircioğlu
1990-2000 döneminde Bosna-Hersek cumhurbaşkanlığını yürüten ve 1992-95'teki Bosna iç savaşında Boşnak direnişinin simgesi olan Aliya İzzetbegoviç, 78 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bosnalıların 'dede' diye çağırdığı samimi bir mü'min ve münevver kişiliğiyle 'bilge kral' diye de anılan İzzetbegoviç, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde.....
Sayı: 213, Sayfa: 053
Mus’ab İbni Umeyr’in Hanımı Hamne Binti Cahş – Radıyallahu anha – - Mustafa Eriş
Hamne binti Cahş radıyallahu anhâ, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin baldızı... Medine’de ilk Kur’an hocalığı yapan, Uhud’da şehit düşen Mus’ab İbni Umeyr (r.a)’ın hanımı... Allah Rasûlüne ilk beyat eden, İslâm’la ilk şereflenen hanımlardan... Müşriklerin zulümlerine direnen, imanından taviz ve.....
Sayı: 213, Sayfa: 058
Hayata Bir Başka Bakış - Dursun Ali Tokel
Halis Kuralay’ın “Hayata Dokunmak”1 adlı kitabını okudum bugünlerde. Eser bir Âmânın hayata ilişkin notları ve anılarından oluştuğundan; kitap dünyasında son derece mühim bir boşluğu dolduruyor.. Yazarın sıcak ve samîmî anlatım tarzıyla, âmâ kardeşlerimizin dünyaları hakkında pek çok kapı açılıyor hayatınıza.. Toplum.....
Sayı: 213, Sayfa: 060
Kızımın Öğretmenine - Süleyman Gezgen
Değerli öğretmenim, öncelikle, böyle değerli, böyle güzel, böyle kutsal bir mesleği tercih etmiş olmanızdan, bu görevi layıkıyla, en güzel bir şekilde yapmanızdan, çocuklarımıza, en güzel eğitim ve öğretimi, büyük bir özveri ile vermenizden dolayı, sizleri tebrik ve teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çünkü günahsız bu küçük yavruları, .....
Sayı: 213, Sayfa: 061
Zehirden Elde Edilen Şifâ - Dr. Ali Akben
İnsanlık tarihi ile birlikte başlayan şifa arayışlarında başarı çoğu kez tesadüflerle bulunmuştur. Çeşitli hastalıklardaki tedavi arayışlarında ise önceleri bitkiler çeşitli taş ve kristaller, müzik, kaplıca, çamur gibi bir çok sebepten istifade edilmiştir. Meraklı şifacılar değişik arayışlarını sürdürürken arı, akrep, yılan gibi zararlı hayvanl.....
Sayı: 213, Sayfa: 062
Diz Ağrıları - Op. Dr. Adnan Karaoğlu
Diz eklemi temel olarak flexion ve ekstansiyon hareketine olanak veren menteşe tipi bir eklemdir. Bu eklemi oluşturan  ana yapılar Kemikler (Femur, tibia, pdeha) -Menüskusler -Eklem bir bağlar  (ön capraz bağ, arka çapraz bağ) -İç ve dış yan bağ, kapsül -Diz çevresi kas ve tendonlardır.....
Sayı: 213, Sayfa: 062