Günahsız Bir Gün Yaşayabilecek miyiz?
Altınoluk'tan - Altınoluk
“Üsve-i Hasene...” Bu iki kelimeyi iyi bellemek ve onun bizim hayatımıza tealluk eden boyutunu kişiliğimize taşımakla yükümlüyüz. Çünkü bu, Rabbimizin kelam-ı kadiminde Rasulü müctebasını bize takdim ettiği muazzez vasfın terkibidir. “Güzel örnek” buyuruyor Allah Teala. Bu terkibin içinde Ra.....
Sayı: 210, Sayfa: 001
Günahsız Bir Gün - Ahmet Taşgetiren
Günah dini bir terimdir ve her dinde –kendi ifadelerince- mevcut olan bir terimdir. İnsanın Yaratan’la, diğer insanlarla, kendi kendisi ile, tüm varlıklarla ilişkilerini düzenleyen kutsal emirleri yapmamak veya yasakların dışına çıkmak anlamına gelir. İslam söz konusu olduğunda Allah’ın insan için belirlediği ölçüleri.....
Sayı: 210, Sayfa: 003
Tasavvufi İrşad Önce Salah, Sonra Islah - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Geçen sayımızda Kur’an’da geçen tebliğ, dâvet, irşâd gibi kavramlarla  konunun genel boyutunu  özetlemiştik. Bu sayımızda biraz daha özel alanda  tasavvuftaki irşâd anlayışını ana çizgileriyle anlatmaya çalışacağız. Tasavvuf, Allah Rasûlü’nün mânevî otoritesinin müesseseleşmiş bir şekli olarak değerlendirildiğinden İ.....
Sayı: 210, Sayfa: 007
Hatada Israr Etmeme ve Özür Dileme - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Atalarımız “kul, kusursuz olmaz”, “beşer şaşar” demişlerdir. Müslüman da insan olarak bu kaidenin dışında değildir. Nitekim sevgili peygamberimiz “bütün insanlar hata eder” buyurarak bu tabii ve beşeri gerçeği duyurmuştur. Bu hadisin devamında ise “hata edenlerin en iyileri tövbe edenlerdir.” buyur.....
Sayı: 210, Sayfa: 009
İmtihan - Aysel Gürgen
İmtihan; hemen hemen hepimizi heyecanlandıran bir sözcüktür bu. Hepimiz yaşamışızdır imtihan heyecanını. Herkes bulunduğu konuma göre bir şeyler için imtihana girmiştir, giriyordur, yada girecektir. İlkokuldan üniversiteye, lisans, doktora, profesörlüğe... Talep edilen ilim, talep edilen makam, rütbe vs. Ne ise o ölçüde imtihandan geçmek zarurid.....
Sayı: 210, Sayfa: 011
Geç Kalmış Sayılmayız - Hümeyra Ezergül
Son günlerde kiminle karşılaşsam, herkes birbirinden dertli. Şu imtihan dünyasında geçici şeyler için herkes birbirinin kalbini hatta bedenini bile kırmakta. İnsanlar manevi boşluklar içinde ve bu sebeple de çile ve ızdırap dolu günler yaşamaktalar. Hâlâ da ilâhi bir disiplini olmayan toplulukların peşinde koşma sevdasındalar. Mutluluğu, ya da i.....
Sayı: 210, Sayfa: 013
Giyimde Haya ve Takva Çizgisi - Cafer Durmuş
Güzel dinimiz İslâm, ne sadece vicdanlarda saklanan gizli manzumeler bütünüdür, ne de yalnızca dış görünüşe yansıyan bir takım davranışlardan ibarettir. Bilakis, mensuplarının iç dünyasını tanzim ve tahkim eden ve oradan davranışlarda güzel ahlak numuneleri tezahür ettiren kaideler manzumesidir. Onun davranışlarımıza yön veren düsturla.....
Sayı: 210, Sayfa: 014
Kalabalığa Uymamak - Meltem Erdem
Mısırlı edebiyatçı ve düşünür Tevfik el Hakîm’in “Deliler Irmağı”1 adlı tiyatro eserini okuyanlarınız ya da duyanlarınız olmuştur. Gerçekten çok düşündürücü bulduğum bu eserin konusu özetle şöyle: Eski çağlarda yaşamış krallardan biri rüyasında ülkesindeki nehre gökten siyah zehirli yılanlar.....
Sayı: 210, Sayfa: 016
Acı - Ayşe Çakır
Yaklaşma, uzak dur deli gönlümden Bulaşmasın sana derdi acısı... Uzak dur dertlerle dolu gönlümden Acımadı, yıktı geçti nicesi... Ben taşı olmayan kabir gibiyim. Merak edilmeyen haber gibiyim... Kumandansız kalmış tabur gibiyim... Kimsesizim halim içler acısı... Nefi.....
Sayı: 210, Sayfa: 017
Zor Zamanda Müslümanlık - Ekrem Sağıroğlu
Geçen ayki yazımda İslamiyet’in zor zamanlarına bir-iki misal vermiş, hususiyle Bedir harbinde Allah Resulü’nün duasıyla meleklerle yardım edildiğini belirtmiştim. Şimdi yine, geçmişte yaşanılan sıkıntılı anlardan misaller vererek sözü bugüne getirmek istiyorum. Şüphesiz Uhud, Resulullah’ın –aleyhissalatü vessel.....
Sayı: 210, Sayfa: 018
Kapılar Büsbütün Kapalı Değil - İdris Arpat
Mevlânâ şöyle buyurur: “Baba çocuğuna bir balta verse, “odunları kes” vesâire gibi bir söz de söylemese, eline balta tutuşturulan çocuk odun kesmesi gerektiğini kendiliğinden anlar.” Bu mantıkla hareket ettiğimiz zaman şöyle bir neticeye varıyoruz: Bir âlet veya organ insana verildiyse, bu âlet veya organ ile ya.....
Sayı: 210, Sayfa: 020
Neye Bir Ses Ver... - Ayşe Öztürk
Şu neye bir ses ver evlat.. Ney dile gelsin, kalbinden aşkın onulmaz halleri birer inci gibi dökülsün, nefesinden yavaş yavaş ruhunun derin yalnızlıkları, acı çekişleri, yarım bırakılmış sevgilerin, doyamadığın çocukluğun hasreti aksın.. Kapat gözlerini dünyaya ve aç içini, neye bir üfle, öyle derinden halini anlayan aşıklar .....
Sayı: 210, Sayfa: 021
Gürcistan'a Yönelik Bir Gönül Hizmeti - Muhammed Yunus Kaya
Altınoluk: Önce Gürcüstan müslümanları ile neden bu kadar ilgili olduğunuzu sormak istiyoruz. Muhammed Yunus Kaya: Bunda benim de Gürcü asıllı olmamın büyük rolü var. Bizim ailemiz, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında başlayan muhaceret döneminde Batum’dan Amasya’ya göç etmiş......
Sayı: 210, Sayfa: 022
Kur'an'la Tanışmak; Barışmak ve Konuşmak - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân Eğitimi Küçük Yaşta Verilmelidir Din eğitiminin temeli Kur’ân’la başlar. Dolayısıyla çocuklara belirli yaşlarda öncelikle Kur’ân öğretilmelidir. Din eğitiminin itikat, ahlak, ibadet ve beşerî münasebetler gibi temel şubeleri, Kur’ân eğitimi ve öğretiminin üz.....
Sayı: 210, Sayfa: 025
Bu Bizim Hikayemiz - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Yüce Rabbimiz, kullarına olan muhabbeti sebebiyle, onlara sonsuz bir hayat hazırladı. Bu sonsuz hayatta zevk ve safâ içinde yaşamalarını istedi ve cenneti yarattı; bu güzellik ülkesini sayısız nimetlerle donattı. Bu nimetlerin benzerlerini tatmaları ve kendilerine bu kadar değer veren Rablerini tanımaları için onları dünyaya gönderdi. .....
Sayı: 210, Sayfa: 028
İnsanın Fitnesi - M. Sâmi Ramazanoğlu
Adiyy İbn-i Hâtim -radıyallahu anh-’den şu haber rivâyet edilmiştir: Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in yanında iken huzur-ı saâdete iki kişi geldi. Bunun birisi -ortalığın fakr ve ihtiyacından yana yakıla bahsediyordu. Diğeri de yol kesildiğinden- emniyet ve âsâyişi bulunmadığından şikayet ediyo.....
Sayı: 210, Sayfa: 030
Edeb - Sâdık Dânâ
Haz­ret- i Ali ra­dı­yal­la­hu anh'den; Resûlü Ek­rem sal­lal­la­hu aley­hi ve sel­lem buyur­du: - Be­ni Rab­bım edeb­len­dir­di, ede­bi­mi de üs­tün ve gü­zel ey­le­di. Ge­ne bu­yur­du­lar: - Ki­şi­nin ço­cu­ğu­nu ter­bi­ye et­me­si, ona  edeb öğ­ret­me­si her gün  ya­rım sa’ (1750 gram hu.....
Sayı: 210, Sayfa: 031
Kur'an ve Tefekkür - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hakk’ın ilâhî sıfatlarının bu âlemde kâmil mânâda üç tecellî mekânı vardır: İnsan, Kur’ân ve kâinât... İnsan, bütün esmâ tecellîlerinden nasîb almış bir varlık olarak âlemin özünü teşkîl etmiştir. Aynı esmâ tecellîlerinin kelâm hâlinde tecellîsi de Kur’ân’ı ifâde eder. .....
Sayı: 210, Sayfa: 032
Bir O Baki - Mustafa Necati Bursalı
Ne Melik kalır, ne Şah, Zât-ı Mevlâ’dan başka. Yok yerde gökte İlâh, Zât-ı Mevlâ’dan başka!.. Gül kırmızı, kar ak’tır, Zaman tıpkı ırmaktır, Her cana ölüm haktır, Zât-ı Mevlâ’dan başka!.. Al ölümden bir hisse, Kulak ver sen bu sese,.....
Sayı: 210, Sayfa: 037
Ecdadın Kur'an Sevdası - M. Mustafa Kaya
Allah Teâlâ’nın bize gönderdiği hayat rehberi, ömür klavuzu olan Kur’an-ı Kerîm, her şeyden önce kendisini öğrenip anlamamız gereken müstesnâ bir kitaptır. Bu sebeple onu okuyup anlamaya küçük yaşlardan itibaren başlamalı ve bir ömür devâm etmelidir. Bir kimse Resûlullâh Efendimiz’e gelerek: “Yâ Resûlallâh! En güzel ve en.....
Sayı: 210, Sayfa: 038
Kendini Aşmış Bir Nesil - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi “Sahâbe kıvamı”nı konu alan yazı dizimizde biz, o ilk neslin bütün vasıf ve özelliklerini tespit ve takdim etmek gibi bir yolu seçmiş değiliz. Her yazıda onların en önde gelen özellik ve güzelliklerinden bir-iki noktayı okuyucularımızla paylaşmayı ve böylece bu sütunda sahâbe olgunluğu (kıvamı) ü.....
Sayı: 210, Sayfa: 040
Kibir ve Tevazu - Ali Rıza Temel
Kibir psikolojik bir hastalıktır. Hataların başı ve insanın en büyük düşmanıdır. İblis’in Cennetten kovulmasına sebeptir. Kibirli insan kendini herşeyin merkezi ve doğrunun kaynağı sayar. Kendinde kusur, başkalarında meziyet görmez. Hasta olduğunun farkına varamayan, dolayısıyla da tedavi ihtiyacı duymayan hasta gibidir. İlaç kab.....
Sayı: 210, Sayfa: 042
Avrupa'nın Ortasında Bir İslam Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet Akgündüz
Rotterdam İslam Üniversitesi'nin Tarihçesi 1997 Rotterdam İslam Üniversitesi (IUR) kuruldu. 1998 Üniversite 60 öğrenciyle eğitim-öğretime başladı. Eylül 2000 Prof. Dr. Ahmet Akgündüz rektör olarak göreve başladı. Eylül 2001 Üniversite yönetimi yeniden şekillendi. Üniversite yönetim kurulu, Prof. Dr. .....
Sayı: 210, Sayfa: 044
Neler Söyler Boncuk Gözler? - Ümit Şimşek
Cem, o akşam vardığı sonuçların, son birkaç gün içindeki göz lemlerine yeni bir boyut getirdiğini görüyordu. Artık “Bir Uzaylının Gözüyle Dünyanın Kanunları” başlıklı defterinde bu gözlemleri için yeni bir bölüm açmak gerekecekti. Oysa sözkonusu kanunlardan birkaç tanesini not etmiş, ama gerisini getirmeye henüz fırsat bulamamıştı. D.....
Sayı: 210, Sayfa: 048
Şehit Padişah Sultan III. Selim'in Türbesi Harap Olmaya Terkedildi! - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Bayezit’tan Aksaray’a doğru inen Ordu caddesinde ilerleyip, yolun ortasını geçtiğinizde sağınızda genişçe bir avluda yer alan Laleli Camii’ne ulaşırsınız. Camiin alt köşesinde bulunan kubbesi kurşun kaplı, on cepheli, barok tesirler gösteren yapı Sultan III Mustafa türbesidir. Türbedeki büyük olan iki sanduka Sultan III Mustafa.....
Sayı: 210, Sayfa: 051
Irak Batağı Türkiye - ABD İlişkilerinde Serin Günler - Beytullah Demircioğlu
Irak’ta savaşın sona erdiğinin ilan edildiği tarihten bu yana bölgede yaşananlara bakıldığında suların öyle kolay kolay durulmayacağı anlaşılıyor. ABD, her gün bir iki askerini kaybettiği Irak’ta denetimi bir türlü sağlayamazken parmağıyla oynatacağı kukla yönetimi oluşturmakta da bir hayli zorlanıyor.  İran’da iç huz.....
Sayı: 210, Sayfa: 054
Ailede ve Okulda Özgüven Eğitimi - Turgay Şirin
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, psikolojide bilhassa eğitim psikolojisinde meydana gelen gelişmelerden belki de en göze çarpanı, öğrencilerin kendilerini nasıl hissettikleriyle onların başarı düzeyleri arasındaki ilişkinin keşfedilmesidir. Bugün literatürde, öğrencilerin özgüvenleriyle başarıları arasındaki ilişkiye işaret eden ve özgüvenin ak.....
Sayı: 210, Sayfa: 057
Daha Hareketli Bir Hayat - Dr. Ali Akben
Beyin felci geçiren insanlar üzerine yaptığım bir çalışmanın sonucunda şu tespitlere ulaşmıştım; Yaşadığımız çevre, aldığımız gıdalar, iş hayatı ve genetik yapımız sağlığımızı yakından ilgilendiriyor. Çok yıpranan, çabuk ve hızlı yaşlanan insanların ortak paydasında; hareket azlığı, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklar ve stresli h.....
Sayı: 210, Sayfa: 059
Hazret-i Ali (r.a.)'ın Annesi Fatıma Binti Esed - Radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Fâtıma binti Esed radıyallahu anhâ Hazreti Ali radıyallahu anh’in annesi... Sevgili Peygamberimize çocukluk döneminde candan hizmet eden, onu her türlü tehlikelere karşı korumaya çalışan, kendi öz çocuklarından önce onun karnını doyuran, üstünü başını temizleyen, saçlarını tarayan hizmetli, şefkatli bir anne... Rasûlullah sallallahu aleyhi.....
Sayı: 210, Sayfa: 060