Gücü Var Ruhu Yok...
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Tarih 2002, Ocak. Hemen söze girerken 2000'lerin çok hızlı başladığını söylemek mümkün. 2000'in ilk sayısında "Yüzyıl'ın Muhasebesi" kapağıyla çıkmıştık. Üçüncü Bin Yıl'a ilişkin değerlendirmelerde köklü dönüşümler üzerine yoğun görüşler serdedildiğini vurgulamıştık. Net olarak ifade etmi.....
Sayı: 191, Sayfa: 001
...Ama Ruhu Yok - Ahmet Taşgetiren
"Doğrusal ilerlemeci tarih tezi" tarihin belirli bir yöne doğru aktığı görüşünü benimsiyor. Bu görüşün bir çok taraftarı var düşünürler ve tarih felsefecileri arasında. Alman filozofu Hegel, bunların başında geliyor. O idealist düşünce çizgisiyle, tez-antitez-sentez tarzında ilerleyen diyalektik bir akış içinde insanlığın.....
Sayı: 191, Sayfa: 003
"Batı Medeniyeti Dünyevi İnsanı Mutlaklaştırıyor" - Seyyid Hüseyin Nasr
Her geleneksel medeniyette bir baskın "Üstün Fikir"2 ya da medeniyete öncülük eden, alınlarına o medeniyeti oluşturma ve üyeleri olma yazılmış insanların etnik istidatları ile irtibatlı bir şekilde medeniyetin hususi yapısını belirleyen bir biçim vardır. Bu "Üstün Fikir" en genel anlamı ile din olarak da tarif edilebilir. (Arapç.....
Sayı: 191, Sayfa: 006
Prof. Dr. Teoman Duralı ile "Medeniyet Tartışması" üzerine... "Cihanşümul Zulüm Var" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim, mülakatımızı geniş bir soru ile başlatalım izin verirseniz. Sovyetler'in dağılışı liberal kapitalist dünyada kendi durdukları noktanın zaferi gibi değerlendirildi. Fukuyama'nın "Tarihin Sonu" makalesi bu döneme rastlıyor. Bunun ardından NATO'nun yeni misyonu çerçevesinde yeni düşman arayışı başladı. Köktendinci İs.....
Sayı: 191, Sayfa: 009
Batı Medeniyetinde Bunalım Unsurları - Prof. Dr. Ahmed Davudoğlu
Uluslararası ilişkiler, medeniyet tarihi, toplum ve tarih felsefeleri üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Ahmed Davudoğlu bir "medeniyet bunalımı ile karşı karşıya bulunduğumuzu" belirttikten sonra "bunalım unsurları"nı 5 başlık altında topluyor. 1. "Ontolojik Güvensizlik ve Yabancılaşma" başlığı altında Davudoğlu, .....
Sayı: 191, Sayfa: 014
Neden Tasavvuf? - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvuf adıyla anılan İslâm'ın ruhânî boyutunun, İslam davet ve tebliği ile intişârındaki önemi ve yeri işin uzmanlarınca müsellem bir gerçektir. "Leşker-i dua" olarak anılan sufiler dervişane tavırlarıyla özellikle hem entellektüel çevrelerde, hem de halk kitleleri arasında son derece müessir olmuşlardır. Türk dünyasının özellikle Ahmed .....
Sayı: 191, Sayfa: 015
Elsiz Eldiven - Mustafa Ruri Şirin
Ben Kandehar'lı Ali, henüz beş yaşında Ölmedim anne ben ölmedim Şimdi daha yakınım ülkeme ve sana O camdan misket patladı anne Acıdı anne acıdı yırtık giysilerim bile Elim nerde anne elim nerde? Kime yapışmış bir pençe gibi Ben Kandehar'lı Ali, henüz beş yaşında Ölmedim anne ben ölmedi.....
Sayı: 191, Sayfa: 017
Müslüman Zihninde Endülüs Sendromu Var - Prof. Dr. Ahmed Akbar
Yüz yıl önce Müslüman beldeler Avrupalı sömürgecilerin elindeydi. Cezayir ve Kahire gibi İslam başkentleri işgal edilmişti. Kabil ve Tahran gibi işgal edilmeyenler ise başka güçlerin denetimi altındaydı. Müslüman siyasi talihi en düşük seviyesindeydi. Yüz sene sonra bugün 50 civarında Müslüman devlet ve 10 milyonu Batıda yaşayan bir milyar.....
Sayı: 191, Sayfa: 018
İbrahim Kalın'ın Görüşleri... "Köklü Bir Tefekkür" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: "İslam dünyası neden geri kaldı?" sorusunu anlamlı buluyor musunuz? İbrahim Kalın: Bu, Müslüman toplumların yaklasık iki asırdır cevap bulmaya çalıştığı bir soru. Bu manada anlamlı bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Islam medeniyetinin kendi iç dinamikleri açısından bakıldığında, bu sor.....
Sayı: 191, Sayfa: 019
Muhammedi Şefkat veya Başkalarını Düşünmek - Naci Öztürk
İnfakın yani başkalarına yardımın en ileri merhalesi kendini insanlığa adamaktır. Bu mertebede yükselen ruh, nefsani ve şehvani bütün isteklerden sıyrılmış, bütün varlıkları kucaklayan bir sevginin coşkunluğuyla dolmuştur. O varlıktaAllah'ı seyreder. O güneşin yaktığı yerde yağmur, yağmurun bunalttığı yerde güneştir. Onun doğumu, bü.....
Sayı: 191, Sayfa: 021
Ekonomi ve Ahlâk - Ekrem Sağıroğlu
Ekonomi ile ahlâk arasında çok sıkı bir baglantı olduğu ve biri birini olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği muhakkaktır. Bu etkileşim karşılıklıdır. Yani toplum ahlâkı bozulunca ekonomi de bir dereceye kadar bozulur. Buna karşılık: ekonomi bozuldugu zaman da toplum ahlâkı erozyona uğrar, dejenere olur. Şimdi ben bu yasımda, ahlâkın.....
Sayı: 191, Sayfa: 023
Candan İleri - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah, kullarını çok sevdi. Onların dünya gurbetinde kaybolup gitmelerine, âhiretlerini perişan etmelerine râzı olmadı. İnsanların her iki cihanda mutlu olmasını istedi. Kendine varan dümdüz, aydınlık ve geniş yolda kolayca yürümelerini sağlamak üzere onlara rehberler gönderdi. Bu rehberlerin sonuncusu ve en büyüğü bizim Peygamberimiz oldu.....
Sayı: 191, Sayfa: 024
Müreffeh Günler Gelmedikçe - M. Sâmi Ramazanoğlu
Adiyy İbn-i Hâtim -radıyallahu anh-'den şu haber rivâyet edilmiştir: Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında iken huzur-ı saâdete iki kişi geldi. Bunun birisi -ortalığın fakr ve ihtiyacından, yana yakıla bahsediyordu. Diğeri de yol kesildiğinden- emniyet ve âsâyişi bulunmadığından şikayet ediyordu. Resûlullah -s.....
Sayı: 191, Sayfa: 026
Kulluk Böyle Olur - Sâdık Dânâ
Kur'an-ı azimüşşan'da şöyle buyuruluyor, meâlen: - Ne arzda ne nefislerinizde, hiç bir musibet isabet etmez ki, her halde bir kitapda yazılı olmasın. Musibet hedefe isabet eden (mermi gibi) insana dokunan bir felaketdir. Arzda; kuraklık, hayvanata arız olan afetler, zelzele ve sel gibi arzda her türlü zararlara şamildir. Nefislerde:.....
Sayı: 191, Sayfa: 027
Zirvelerin Ulvî Basamağı Hizmet - Osman Nûri Topbaş
Ahlâk, İslâm dîninin özü, esası ve -âdetâ- bizzat kendisidir. Mü'min olmak, İslâm ahlâkına sahip olmaktır. Beşeriyyetin ahlâkı, Kur'ân ve sünnet ile kemâl bulmuştur. Dolayısıyla İslâm ahlâkının esâsını ararsak, onu, Rabb'e aşk ve ihlâs ile yönelişte; bu yönelişin yegâne nişanını da hiç şüphesiz "hizmet"te buluruz. Zîrâ «hizmet eden himmete.....
Sayı: 191, Sayfa: 028
Rasûlullah Hangimizi Daha Çok Sever - Mustafa Eriş
Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali Sohbet Ediyordu: Hazret-i Fâtıma radıyallahu anhâ annemizin hayatı, kıyamete kadar gelecek İslâm hanımefendilerinin örnek alacağı ibretlerle, ahlâkî meziyyetlerle doludur. O'nun evliliği, çeyizi, ev işlerindeki becerisi, mahareti, beyine karşı samimi, sevgi dolu hizmetleri, komşuluk münasebetleri.....
Sayı: 191, Sayfa: 033
Mazi Bir Hasret! - Nesrin Zerey
Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer. Bazen kendimi mâzinin renkli sahifeleri arasına dalmış buluyorum. Gönlümü hüzünlü bir özlemle dolduran hatıraların arasında, insanlarımızın dinden, Kur'an geleneğinden aldığı, özümsediği güzelim değerlerin, insan ilişkilerinin giderek ihmal edildiği ve ne denli gözden düşürüldüğü gerçeği ile karşıl.....
Sayı: 191, Sayfa: 036
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Yüzün süsü göz, dilin süsü söz." Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig * * * "Bulgurlu köyünden veya Libadiye'den yokuş yukarı bir sabah vakti çıkan yolcu, dinlediği bülbül sesinde İstanbul fethini kutlamaz da ne yapar? Yaşamak, etrafımızdaki şeylerin şuuruna erdikçe bir dua olur. İstanbul'da yaşayan herkes, .....
Sayı: 191, Sayfa: 039
Kitap - Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
Yitik Cennet Değerli mütefekkir Sezai Karakoç?un elliye bulan eserleri kapılarını çalanlara diriliş medeniyetinden söz eder. Diriliş som sütun, varılacak menzildir. Türkiye'de bir nesil Sezai Karakoç?un fikir dünyasından beslendi, şekillenip varoluş kıvancına ulaştı. Diriliş yayınlarından çıkan Sezai Karakoç?un YİTİK CENNE.....
Sayı: 191, Sayfa: 040
Güneşin Öldüğü Yer - Vahide Çabuk
Övdüklerim Övmekten çekinmediklerin Kalemle Yazmayı öğrettin Düğümlendi dilim Ey burçlar sahibi gök Nerede Bir çocuk üşüse Ben Güneş olmak isterim Ey Düşlerim Düşlerin yolunu bildirenim Kenan'ın kuyularında Her gece Yakub'un g.....
Sayı: 191, Sayfa: 041
İslamlığımızı Tahkim İle Doğru Yola Girmek - Cafer Durmuş
Mübarek Ramazan'ı yeni uğurladık. İftarın bereketi, sahurun dinginliği henüz hafızalarda canlı, kubbelerde yankılanan tekbirler-salat u selamlar gönüllerimizde diri iken buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum : İslam'ın güzel hasletlerine sahip çıkma çağrısı. Onlarla yaşama, onları sevme ve bu sevgiyi paylaşma çağrısı. .....
Sayı: 191, Sayfa: 042
Sahte Bir Dünya - Serdar H. Yıldırım
İkiyüz seneyi aşkın bir süredir, milletimizin okumuş "elit" kesimi içinde bir grup, mes'elelerimizin çözüm reçetesi olarak "Batılılaşma" paketini cazip ambalajlar içerisinde takdim etmekte, başka türlü "medenî"leşemeyeceğimiz iddiasını ısrarla ileri sürmektedirler. Böyle bir dönüşümün mümkün olup olmadığı tartışmasını bir yana bırakalım, e.....
Sayı: 191, Sayfa: 044
Şeyh Ahmed El-Alevi'nin (k.s.) Münacaatı - A. Cüneyd Köksal
Bismillahirrahmanirrahim "Allah'a çağıran, salih işler yapan ve ‘ben şüphesiz müslümanlardanım!" diyenden daha güzel sözlü kim vardır?" 1 İlâhî! Sana münacaat edenlerin en üstünü ve dua edenlerin en faziletlisi aracılığıyla senden diliyorum, kalbime lütfunu ve rızanı sağanak yağmurlar gibi yağdır! Kal.....
Sayı: 191, Sayfa: 046
Sofya'da Yazılan Kur'an Tefsiri - Dr. İsmail Cambazov
Üniversite yıllarımda Sofya'da Başmüftülükte çalışan halim selîm son derece mütevazi ve takva sahibi bir hocaefendi ile tanıştım. Daha sonraları bu muhterem zatın Türkiye'den Bulgaristan'a sürgün edilen yüzelliklerden Mustafa Hayri Efendi olduğunu öğrendim. Başmüftülükte Yüksek Şeriat Mahkemesinde kadı olarak göreve başlamazdan önce Mustaf.....
Sayı: 191, Sayfa: 048
Tohum - Mehmet Ali Kalkan
Görünen gizlidir kökte, Dal üstünde sanan benim. Yıldızlar serpilmiş gökte, Saymaktan usanan benim. Gök ekinleri yolanda, Işık kararır o anda. Dertler un ufak olanda, Değirmende dönen benim. Eğri, doğrulur niyazla, Ki rahmet gazaptan fazla, Gökkuşağı şavkır hazla, Yağmur y.....
Sayı: 191, Sayfa: 049
Yol Düşünceleri - İdris Arpat
Yollar uzadı ben yürüdüm, yollar uzadı ben yürüdüm. Uzayıp giden meşcereler (ağaçlıklar), ormanlar koynunda derin ve serin dereler gördüm. Deryâlar üstünde bir serin bulut, Yüce Rabbimiz'den gönlümüze yağdı umut. Sağanak rahmetler gördüm. Rüzgarlı bayırlar, heybetli kayalar gördüm. Haramla yoğrulmuş mayalar, vicdanları kaplamış kara.....
Sayı: 191, Sayfa: 050
Sultanım Efendim -aleyhisselam vesselam- - Mustafa Necati Bursalı
Gül cemalini gören hayran olur Sultanım, Cennet bile Seninle seyrân olur Sultanım! Sen ki, Nur-i Hudâ'sın, rahmetsin yere göğe, Yanmışlar hep kapında reyyân olur Sultanım! Tâ Ezelden ebede mislin yaratılmadı, Senin lûtfuna eren Sultan olur Sultanım! İlâhî bir Güneşsin, nûruna pervane can, Aşkından mahrum sî.....
Sayı: 191, Sayfa: 052
Dünya Gündemi - Beytullah Demircioğlu
Afganistan'da Yeni Dönem Sovyet işgali, iç savaşlar ve Taliban rejimiyle geçen on yılların ardından Afganistan, barış ve istikrar yolunda umut ışığı olarak görülen bir yönetimin ilk adımınıattı. Ancak Afgan gruplar arasında hâlâ giderilmemiş husumetler, geçmişten kalan hesaplar ve şimdiden sinyalleri görülen çokbaşlılık, bu u.....
Sayı: 191, Sayfa: 053
Kısa...Kısa - Altınoluk
Bildiğimiz Dünyanın Sonu Ben karanlık bir ormaın tam ortasında olduğumuza ve ne yöne gitmemiz gerektiği konusnuda yeterli netliğe sahip olmadığımıza inanıyorum. Bunu acilen hep birlikte tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bu tartışmanın, bilgi, ahlak ve siyasetin herbirini ayrı köşelere ayırabileceğimiz bir tartışma.....
Sayı: 191, Sayfa: 060