Din Projesi Tartışması
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Öncelikle "Allahım, Receb ve Şaban'da bize bereketler ihsan eyle, ve bizi Ramazan'a eriştir" diye dua ede ede idrak ettiğimiz Ramazan'ı tebrik ediyor, bu manevi iklimin milletimize, İslâm âlemine, ailelerimize ve her birimize hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Aralık, 1999'un da son ayı. Mi.....
Sayı: 166, Sayfa: 001
Din Projesi Tartışması - Ahmet Taşgetiren
Osmanlı'da Din-Devlet ilişkisi içiçeydi. Devlet, zaman zaman konjonktürel ihtiyaçlar için hükümleri zorlasa da, dini bir "üstün değer" olarak her zaman müracaat kaynağı (referans) olarak görmüştü. "Şer'i şerife uygun olmak", devlet kararlarının meşruiyyet ölçüsü idi. Zaten meşruiyyet kelimesi de "Şer'i şerif"ten geliyo.....
Sayı: 166, Sayfa: 003
"Dini Nereye Koyacağımızı Bilemiyoruz" - Cemil Çiçek
Ülkemizde, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan din merkezli yeni bir tartışma sürdürülmektedir. Esasen, bu konu, zaman zaman, Türkiye'nin gündemine gelmektedir ya da getirilmektedir. Bu tartışma süreci, bazen seviyeli bir şekilde sürdürülürken, çoğu zaman, toplumumuzu kavgaya, kutuplaşmaya, sosyal barışı bozmaya kadar varan bir nitel.....
Sayı: 166, Sayfa: 005
İslam'ın Hayatımızdaki Yeri ve Aktüel Değeri - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
1- Kur'an'a göre, insan neslinin yeryüzündeki varoluş sebebi, Allah'a layık kul olmaktır.(1) Bu yüzden Allah, insanların hidayeti için kitaplar ve peygamberler göndermiş; son peygamber Hz.Muhammed'e de, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için Kur'an'ı vermiştir.(2) Muhammed (as), fıtratın gerçek sesi, hidaye.....
Sayı: 166, Sayfa: 006
Ey Yüce Mahbûb! - M. Ali Eşmeli
Ay desem nûruna, aydan daha parlaksın sen, Su desem, cümle sulardan daha berraksın sen!.. Şaşırıp inci desem, inci de senden doğuyor, Sade bir katresi deryâ gibi ırmaksın sen!.. Gül desem, ey yüce mahbub, terinin damlası o, Neye teşbîh edeyim, mazhar-ı levlâksın sen! Seni kadrince ne mümkün beşer acziyle senâ, İ.....
Sayı: 166, Sayfa: 007
İdealizmin Ölümüne Ağıt - İdris Arpat
Hayatla barışmayan, kendi ruhlarının tabiî izlerinde yürüyerek, dışardan aldığı duygularla çarpışmayı kabul eden irâde adamları, bize yol göstermeye devam edeceklerdir." (N.Topçu) İnsan eşyadan daha düşük değerde değildir. Bu sebeble, eşya insan uğrunda harcanabilir. Lâkin insan eşya uğrunda harcanamaz, harc.....
Sayı: 166, Sayfa: 008
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ile Din Projesi, Laiklik ve Din-Devlet İlişkileri Üzerine... "İslâm'ı Yok Sayarsanız" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı S.Demirel'in bir din projesi hazırlığı içerisinde olduğuna dair basına haberler yansıdı. Ayrıntıları çok fazla verilmemekle beraber proje ile ilişkili Cumhurbaşkanı'nın ipuçları veren bazı cümleleri vardı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 230 tane hüküm ayeti olduğu ve bunlara, ihtiva ettiğ.....
Sayı: 166, Sayfa: 009
Doç. Dr. Mehmet Erdoğan'ın Reform, Din ve Devlet Tartışması Üzerine Görüşleri ... "Dışardan Devlet Müdahalesi Yanlıştır" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Dinde reform denilince ne anlıyorsunuz? Dinde reform yapılabilir mi? Mehmet Erdoğan: Reform, yeniden biçimlendirme, yeniden şekillendirme demektir. Asıl itibariyle Batı dünyasına ait bir terim olarak reform, Hristiyanlığın bozulmuş mevcut şeklini, eski şekline irca anlamında kullanılmı.....
Sayı: 166, Sayfa: 016
Çeçenlerin Feryadı - Mustafa Necati Bursalı
Talihsiz günümdeyim, dünya yine karardı, Nice asırlar var ki gelmiyor zulmün ardı. İnsafın gözü kuru, vurur kâfir-i gaddâr, Gül yüzlü bebeklere cihanın ovası dar! Bu öyle bir sırtlan ki, vicdanı bilmez sızı, Dünyanın günlerince kanattı yaramızı! Korkmadı Yüce Hak'tan, bakmadı gözde yaşa, Yağdır.....
Sayı: 166, Sayfa: 019
Şehadetten Sözet Bana... - K. Banu Gülderen
Bir gökkuşağı vardı semada. Sen hep bakar, oralarda sevda türküleri söylemeyi düşlerdin. Sonra bir gün semaların özlemi çoştu yüreğinde. Koştun meydanlara. O'nun uğruna canını seve seve vermeye hazırdın sen. Döndüremediler seni. "Dönemem bu sevdadan" dedin. Yüceler yücesinin adını söyleyerek atıldın. Ve... Artık... Düşle.....
Sayı: 166, Sayfa: 020
İctihadın Mahiyeti - Mahmud Rifat Kademoğlu
Dinin gerçek kavramını ortaya koyan İslâmda kilise bulunmadığı gibi teokrat adı verilen bir sınıf da yoktur. Allah'ın Rasûlü İsa aleyhisselâmın tebliği de aslında böyleydi. Ne var ki O'na izafe edilen Hıristiyanlıkta, tarihi sebeplerle kilise tarzında bir müesseseleşme ve clericatus ya da teokrat gibi sıfatlarla nitelendirilen din adamları.....
Sayı: 166, Sayfa: 021
Yardıma Layık Olmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
"Ben Allah'ın istediği gibi yaşayacağım" diyenleri küçümseyen, horlayan ve değersiz bulanlar her zaman olmuş ve olacaktır. Onların dini ve dindarı İslâmiyet'in ortaya koyduğundan tamamen farklı şekilde düşünmeleri kendi bilecekleri iştir. Bu da yetmiyormuş gibi, Allah aklımızı ve iz'ânımızı muhâfaza buyursun, bazılarının meselâ ahkâm âyetl.....
Sayı: 166, Sayfa: 024
Hakkı Batıla Karıştırmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Hakkı bâtıla karıştırmayın ve hakkı bildiğiniz halde saklamayın!" (Bakara sûresi: 42) Yahûdiler hasedlerinden nâşi hakkı tebdîl (değiştirme) ile bâtılı tervîc ederek (destekleyerek) halkın zihinlerini iğfâla çalıştıklarından Cenâb-ı Hak bu âyeti ile onları telbîsden (hile edip aldatmak) n.....
Sayı: 166, Sayfa: 026
Ahiret Hazırlığı - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyurur: "Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman; insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bırakdıklarını bir bir anlar." "Ey İnsan seni yokdan yaradan, düzgün yapılı ve endamlı kılan, sana ölçülü .....
Sayı: 166, Sayfa: 027
Namaz - Osman Nûri Topbaş
Dînin Direği, Îmânın Nûru,Mü'minlerin Mi'râcı İnsan hayatı, kâinâtın yaratıcısına ulaşmak yolunda hakîkat arayışının tezâhürleriyle doludur. Bu tezâhürler, onun fıtratında meknuz olan îmân ve ibâdet etme temâyülünün tabiî bir neticesidir. Öyle ki Hakk ve hakîkatten mahrum kalanların, bu fıtrî temâyülü .....
Sayı: 166, Sayfa: 028
Mehmet Doğan ile Akif Tartışmaları Üzerine... "Gerçek Bir Örnek Şahsiyet Mehmed Âkif" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Geçtiğimiz aylarda Türkiye bir Mehmet Akif tartışması yaşadı. Bir general Akif adına üniversite kurulmasını tenkit etti. O üniversitede "Arab'ın adamları yetişecek" dedi. "Bedrin Aslanları" ifadesini Akif'in Arapçılığına delil saydı. Akif'e yönelik suçlamalara gelmeden önce Akif'in etrafındaki tartışmayı .....
Sayı: 166, Sayfa: 032
Cömertlik Timsali Hacı Musa Topbaş - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
1. "Bir ikindi güneşi gibi de olsa, Allah (c.c.) ömrünü uzun etsin ve sevenlerini O'nun (k.s.) bedeni varlığından mahrum etmesin diyorum; tekrar ziyaret edebilmek ve vefayı vefalıdan öğrenebilmek ümidiyle." O güzel insanı son defa ziyaret etmek nasip olduğu bir bahar Cumasından sonra noktaladığım "Sahib-ül Vefa" başlıklı yazı.....
Sayı: 166, Sayfa: 036
Haccac İbni Ilât -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Zeki ve Siyasi Bir Tüccar Haccac İbni Ilât radıyallahu anh, servet sahibi, zekî ve siyasî bir tüccar... İslâm'la şereflendikten sonra alacaklarını tahsil etme konusunda siyâsî dehâsını kullanan ve Resulûllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden özel izin alarak Mekke'li müşrikleri kendine hizmet ettiren bir yiğit... .....
Sayı: 166, Sayfa: 039
Tasavvufi Açıdan Oruç - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kur'an ve sünnette "savm" ve "sıyam" olarak zikredilen "oruç" Farsça "rûze ve rûz"dan alınma bir kelimedir. Sözlükte Savm: Yeme içmeden kesilmek, dili tutmak, konuşmamak ve kendini korumak mânâsınadır. Oruç İslam'ın temel şartlarından biri olarak fıkhın konusu olduğu gibi, özellikle orucu emreden âyetteki tavâya erme husûsiyeti ve.....
Sayı: 166, Sayfa: 041
Kasîde-i Bürde'yi Türkça Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş, Son Resulle insan ufkunu bulmuş! Ağacın kökleri bir kalem olmuş, En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu... Süt annesi her an kol kanat germiş, Çocuk bu ya oynar, kıra gidermiş, Bir ak bulut ona eşlik edermiş! Onunla birlikte gider dur.....
Sayı: 166, Sayfa: 043
Besmele Yakınlığı - Dr. Senai Demirci
Durumları, suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen adamın durumu gibidir. Hiçbir zaman suya kavuşamaz. Ra'd 14'den Suyun ağzımıza gelmesi onu içmemizi garanti eder mi? Dudağımıza değdiği an, suya kavuşmuş olur muyuz ge.....
Sayı: 166, Sayfa: 045
Tabib Gözü İle Oruç - Prof. Dr. Asaf Ataseven
Oruç, İslâm'ın şartlarından biridir. Müslümanlar bütün ibadetlerinde olduğu gibi orucu da bir faide mülahaza etmeden tutarlar. Ancak ilâhi emirlerin insanlara faideli, yasakların da zararlı olduğu dikkate alınırsa, Allah'ın emir ve yasaklarının hikmetlerini düşünmek ve araştırmak imânı artırıcı bir faktör olarak düşünülebilir. Or.....
Sayı: 166, Sayfa: 048
Bir Devrin Şiiri - Umut Bulut
(Bu dünyada kötülük etmeyenler neler çekiyor da ya kötülük edenler çekmeyecek mi?...) I Bir beden hastalandı bünyede nifak çıktı Bu naylondan bebekte el yandı, ayak çıktı. Bir dem boşalıp geçti mavera yüklü bulut Dervişin dudağından güç bela "Yâ Hak" çıktı II .....
Sayı: 166, Sayfa: 050
Dünya Gündeminde Geçen Ay - Beytullah Demircioğlu
Türkiye'nin RüyasıBakü-Ceyhan Gerçekleşiyor mu? 20. Yüzyıla damgasını vuran petrolün, 21. yüzyıla girerken enerji kaynağı olarak yerini tutacak başka bir seçenek bulununcaya kadar dünya ekonomisi üzerinde erişilmesi çok güç olan etkisini ve stratejik konumunu korumaya devam ettireceğinden kimsenin kuşkusu yok. İlk keşfe.....
Sayı: 166, Sayfa: 051
Mahmut Toptaş ile... Kadının İki Dünyadaki Cenneti... - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: İslâmî bir sistemin kadın hakları çerçevesi nedir? İslâm kadına bugün sahip olduğu haklardan daha geri haklar mı vermektedir? Bir İslâm toplumunda kadın ezilir mi? İslâm sistemi kadınlar için bir korku sebebi midir? Mahmud TOPTAŞ:Bizim örneğimiz ve önderimiz Peygamber Efendimiz (a.s.)dir. Kur'.....
Sayı: 166, Sayfa: 054
Ya Erkekler? - Emine Şenlikoğlu
Kadının kimliği, Kadının Şahsiyeti, Kadının Vazifeleri, Kadının Konumu, İslâm ve Kadın, Demokraside Kadın, Kadın ve Aile, Toplumda Kadının Yeni, Kadın Hakları... Gidebildiğiniz kadar geriye doğru gidin. Konunun hep kadın olduğunu göreceksiniz. Günün hatta asırların konusu olmuş kadın... Bir türlü yerine oturtulamayan kadın.....
Sayı: 166, Sayfa: 055
Kısa...Kısa - Altınoluk
Mehmed Akif'den Hatıralar İstiklâl Marşı İstanbul'da gazeteler manda isterken, Akif'in göğsü, bir gün Ankarada yazacağı İstiklal Marşı ile doluydu. Yalnız marşın sesini Ankara'da buldu. Bu mektup üzerine "şiir" artık "iş" değildi, ve Akif müsabakaya girdi. Hamdullah Suph.....
Sayı: 166, Sayfa: 060