Küçük Kıyamet
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu,Geçen sayımızı Osmanlı kapağı ile çıkarmayı tasarlamıştık. Abone kampanyamız başlıyordu. Hediye kitabımız, Osmanlı üzerine idi... 700. yıl kutlaması, Türkiye için ciddi bir dönüm noktası idi. "Osmanlı'yı yıktık" söyleminden "Osmanlı'yı anlamalıyız" dönemine gelinmişti, bu önemliydi. Muhterem büyüğümüz Musa.....
Sayı: 163, Sayfa: 001
Kıyametten Bir Kesit - Ahmet Taşgetiren
Her şey 45 saniye sürdü. Ondan sonra herkesin gündemi değişti. Savruluşlar, yıkılışlar girdi gündeme, ölümler girdi, gözyaşları girdi, hasret girdi... Artık ne anne eski anne, ne baba eski baba, ne çocuk eski çocuk, hatta ne toplum eski toplum... Koca devletin gündemi değişti... Herşey 45 saniyelik bir sırla oldu... 45 saniye ne de kıs.....
Sayı: 163, Sayfa: 003
Mimar Turgut Cansever ile... "Dünya Osmanlı'yı Keşfetmeye Çalışıyor" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim Osmanlı cihan çapında bir siyasi organizasyon olmasının ötesinde çok zengin bir kültür ve medeniyetin de sahibi... Bize o medeniyetten neler kaldı? İsterseniz buradan başlayalım... Turgut CANSEVER: Doğrusu soru çok önemli. Önce İhya'nın ilk sayfalarındaki bir hadis-i şerifi zikretmek istiyoru.....
Sayı: 163, Sayfa: 007
Osmanlı'da Vakıf Medeniyeti - Osman Nûri Topbaş
Vakıf, yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir. Diğer bir ifâdeyle Allâh'a adanan temlîk ve temellükten ebediyyen menedilen mülkiyetlerdir. İslâm'ın dünyâyı şereflendirmesi ile vakfın ilk fiilî nümûnesini de Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem- Efendimiz vermişlerdir.....
Sayı: 163, Sayfa: 011
"Mirasımızı Bizden İyi Korumuşlar" - Halil İbrahim Kurucan
"Savaş ve Barış 15.-19. Yüzyıl Osmanlı Polonya İlişkileri " Sergisi.... Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan bir ülkede yaşamamıza rağmen "Osmanlıyı çok iyi tanımadığımız" genel kabul gören bir tesbit. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun 700. yıl kutlamaları, Osmanlıyı tanıma yolunda önemli fır.....
Sayı: 163, Sayfa: 015
Bilinmeyen Osmanlı Kitabının Yazarı Ahmet Akgündüz ile... "Tarihini Bilmeyen Tek Ülkeyiz" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. yüzyılı kutlanıyor. Bu kutlamalar Cumhuriyetin kuruluşunun 75. yılı kutlamalarının hemen akabinde başladı. Böyle bir ortamda "Bilinmeyen Osmanlı" kitabınızda gerçekten Osmanlı'nın bilinmeyen taraflarını mı anlattınız? Prof. Dr. Ahmet Akgündüz: Biliyorsunuz geç.....
Sayı: 163, Sayfa: 016
Derviş Devlet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Batılı tarihçi Pall Wittek Osmanlı'yı değerlendirirken "Derviş Devlet" tabirini kullanmaktadır. İşin aslına baktığımızda bu tesbitin hiç de yanlış olmadığı görülmektedir. Çünkü Osmanlı devlet yapısını saltanatından askeriyesine, ilmiyesinden esnaf ve san'atkarına kadar incelediğimizde, bu yaklaşımı teyid edecek pek çok.....
Sayı: 163, Sayfa: 020
Yıldızlara Astık Yüreğimizi - Bestami Yazgan
Size ey, Zulmetin kıskacında kıvrananlar, Katran kuyusunda bağrı yananlar! Bir seher vakti Kalkın, Ve yakın yüreklerinizi... Emin olun! En ölgün ışığın karşısında Şansı yoktur zifiri karanlığın... Ve siz, Güneşe kin kusan yarasalar, Dolunaya diş bileyen çakallar! Kara gecelerin k.....
Sayı: 163, Sayfa: 022
Kaside-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Hz. Peygamber yumuşaklıkta çiçek, şerefte dolunay, Cömertlikte deniz, himmet hususunda sonsuz zaman gibidir. Onunla yalnızken karşılaştığın zaman, heybeliyle sanki O, bir ordu veya emrine âmâde olanlar arasında gibidir. Sedef içinde gizli inciler, sanki onun söz ve tebessümünden oluşmuştur. Onun kemiklerini sazan .....
Sayı: 163, Sayfa: 023
Aç Kurtlar Gibi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Açlıktan gözü dönmüş iki kurdun bir koyun sürüsüne yaklaştığını, çobanın sürünün başında bulunmadığını anlayınca iki yandan sürüye daldığını düşünelim. Bu azılı canavarların o zavallı koyunları nasıl parçalayacağını, bir iki koyunla yetinmeyip kocaman sürüyü nasıl telef edeceğini göz önüne getirelim. İnsanın içindeki mal biriktirme, mak.....
Sayı: 163, Sayfa: 024
Abdullah İbni Süheyl -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
İman Eri Bir YiğitAbdullah İbni Süheyl radıyallahu anh İslâm'ın ilk dâvet günlerinde müslüman olma şerefine eren bahtiyarlardan... İkinci muhâcir kafilesiyle Habeşistan'a hicret eden ve bir müddet sonra tekrar Mekke'ye dönen iman eri yiğitlerden... O, Mekke'de 596 m. senede doğdu. İlk müslümanlardan oldu. Babası, Süheyl İbn.....
Sayı: 163, Sayfa: 026
Kader Sırrı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "(Gerek) yerde (gerek) nefislerinizde herhangi bir musîbet vukûa gelmemiştir ki bu, bizim onu yaratmamızdan evvel mutlaka bir kitabta (yazılmıştır.) Şübhesiz ki bu Allah'a göre kolaydır. (Allah bunu) elinizden çıkana tasalanmıyasınız, onun size verdiği ile sevinip şımarmayasınız diye (y.....
Sayı: 163, Sayfa: 027
Kulluk Böyle Olur - Sâdık Dânâ
Kur'an-ı azimüşşan'da şöyle buyuruluyor, meâlen: - Ne arzda ne nefislerinizde, hiç bir musibet isabet etmez ki, her halde bir kitapda yazılı olmasın. Musibet hedefe isabet eden mermi gibi insana dokunan bir felaketdir. Arzda; kuraklık, hayvanata arız olan afetler, zelzele ve sel gibi arzda her türlü zararlara şamildir. .....
Sayı: 163, Sayfa: 028
Osmanlı'nın Tutunduğu Dallar - Taha Kılınç
Osmanlı... Birkaçyüz çadırlık bir aşiretken, Avrupa'nın kalbine akınlar çıkaracak kadar büyüyüp, küffârın kâbusu haline gelen Osmanlı... Avrupa zifirî karanlıklar içinde boğulurken; cihana, medeniyet adâlet ve merhamet dağıtan Osamanlı... İnancından aldığı ilhamla, emanet olan yeryüzünü, -kıyamete kadar gelecek insanların yüreklerinde, hep.....
Sayı: 163, Sayfa: 031
Manevî Güneş Tutulması - Şuûri Cankut Saylan
"Ay ile Güneş, Allah'ın varlığını gösteren âyetlerdendir. Hiçbir kimsenin ne ölümünden, ne de hayatından ötürü tutulurlar. Böyle bir durumu gördüğünüz zaman, Ay ve Güneş açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." Peygamberimiz Efendimizin (a.s.) oğlu İbrahim'in ölümü üzerine beyan buyurduğu Hadîs-i Şerif açıktır. Bu sebeple aynı hic.....
Sayı: 163, Sayfa: 036
Bir Güzel, Zarif İnsan - İlhan İmik
İntisnai bir disiplinin, edebin zerafetin, imtizacın birlikte yaşandığı, en zıt mizaçların birbirine tebessüm ettiği kucaklaştığı gönül ve amaç birliğine birlikte yürüdüğü bir Mina çadırı. Kainatın Efendisine benzemeyi amaçlamış insanlar bir arada, Arafat'ta bulunulmuş, Müzdelife menasiki yerine getirilmiş, sıra Mina görevlerinde......
Sayı: 163, Sayfa: 037
Muhterem Üstâdıma - Nuri Baş
Canlar ilinin cânı bugün Rabb'ine uçtu, Bir cândı ki, hasret sonu Mevlâ'ya kavuştu. Mahbûb u dilârâ idi, Allâh'ı severdi, Bir Cum'ada, bayram ederek vuslata erdi. Hakk'tan umarız; rûhu uruc ettiği anda, Birleşti velâyetle şehâdet bu meyanda. Doğmuştu O, âlim ve velîler kucağında, İrfânlı yetişm.....
Sayı: 163, Sayfa: 038
Medine'den Bir Ses - Mir Ali Süleyman
Bilal-i Habeşi Camii Müezzini Yazıyor... Esselamu Aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu Yani; Her hayır O'nun elindedir Muhterem, değerli, ihlaslı, mütevazi, mütebessim ve nur yüzlü merhum hacı MUSA TOPBAŞ Efendiyi sizlere nasıl tanıtayım ki; EY, MEDİNE-İ MÜNEVVERE'de bulunan, mücavir ve ziyaretçi komşu.....
Sayı: 163, Sayfa: 039
Bir Kur'an Çınarı Göçtü - Ramazan Pakdil
Hocamız Hendekli H.H.Abdurrahman GÜRSES.... Bendeniz 1973 senesinde İst. İ.H.Lisesi son sınıfında iken kendisi ile müşerref oldum. Son saatten sonra arzu eden her talebeye talim ve tashih-i hurûf okutmak üzere İ.H.Lisesine davet edilmişti ve teşrif etmişlerdi. Biz de 3-3,5 ay kadar devam eden bu derse devam et.....
Sayı: 163, Sayfa: 040
Bir Meş'ale Söndü - Mustafa Demirkan
Büyük, derin ve hikmetli sözlerin okunduğunda veya duyulduğunda, her ne kadar anlaşılmış oldukları sanılsa da, onların fiilen gerçekleştiğini müşahade etmedikçe, lâyıkı ile kavranabildiklerini söylemek mümkün değildir. Bu gerçeğin, inkârı en gayrı kaabil olan misalleri "aşk ve ölüm"dür. Bu iki mefhum ve emsâlinin derin muhtevasına s.....
Sayı: 163, Sayfa: 045
Kur'an Sanki Şimdi Nazil Oluyormuş Gibi - Abdurrahman Gürses
Kur'an-ı Azimüşşanı okumak isteyen kimsenin riayet etmesi lâzım gelen şartlar vardır. Okuyan için de vardır, dinleyen için de. Ben besmeleyi çektiğim zaman, "Şimdi Allah'ın kelâmını okuyorum" diye düşünmem lâzım. Evvelâ, Kur'an-ı Kerim'in elfaz-ı celîlesinin hususiyetlerine riayet etmek lâzım: Tecvid meselesi. Başta buna riayet ede.....
Sayı: 163, Sayfa: 046
Son Osmanlı Çınarlarından Hafız Abdurrahman Efendi - Osman Nûri Topbaş
Cihan sessiz bir Kur'ân, Kur'ân da sessiz bir cihan olduğuna göre; ehl-i Kur'ân da, her ikisinin kavşağında bulunan bir irfân mihrâkı ve tecellî âbidesidir. Erişilmez incelikler ve dibi görülmez derinliklerin örneği olarak yaratılan insan, yüksek kıymetini, ancak Rabbine kulluk istikâmeti üzre Kur'ân ve sünnet dünyâsında yaşamakla muhâfaza e.....
Sayı: 163, Sayfa: 047
Reisü'l-Kurrâ Asır-Dîde Abdurrahman Efendi - Kadir Mısıroğlu
Cenâb-ı Hakk'ın peyderpey dünyâya kafileler hâlinde gönderdiği insanlar arasında büyük rûhlar, ihtişamlı bir ordunun neferlerine kıyâsen kumandanlarının azlığı gibi nâdirdir. Ricâl denilen bu insanlar, bazen daha da nâdir olarak gönderildiğinden onlar milyonla emsâli arasında parıldayan süreyyâ yıldızı gibidirler. Kendilerine daha çok ihti.....
Sayı: 163, Sayfa: 050
Dünya Gündeminde Geçen Ay - Beytullah Demircioğlu
Dağıstan Çeçenistan Yolunda Sahip olduğu çok farklı etnik ve kültürel yapısı nedeniyle İslâm tarihçileri ve coğrafyacıları tarafından "Cebel-i Elsine" yani "Dillerin Dağı" diye de anılan Kuzey Kafkasya halkları tarih boyu hep bağımsızlık ateşiyle yanıp tutuşmuşlardır. İçlerindeki bu ateşi söndürebilmek için bugüne ka.....
Sayı: 163, Sayfa: 052