"Ne Mutlu Yüz Akı İle Ahirete Göçebilene..."
Takdim - Altınoluk
Aziz Okuyucu, Hepimizin başı sağolsun. Bir güzel insanı, bir büyüğümüzü, Altınoluk'un doğuşunda ilk fikir sahibini, bütün heyecanlarımızı paylaşan bir Allah dostunu, her olumlu kararımızda bize derin heyecanlar yükleyen bir dava adamını, bir gönül yârânını, bir Rabbânî Müslümanı, bir Allah adamını ahirete yolcu eyl.....
Sayı: 162, Sayfa: 001
Kâmil ve Mükemmil - Ahmet Taşgetiren
Mürşid-i kâmil'i, Mûsa Efendi Hazretleri'nin şahsında anlamaya çalıştığımızda, bendenizin gönlüne iki türlü yansıma oluyor... Birisi onun, Huzur'daki şahsiyetinin unsurlarını, diğeri, yüklendiği misyonla ilgili şahsiyet değerlerini ihtiva ediyor... Belki onun kişiliğinde bunun ikisi içiçe mündemiçti, ama bizler, eğer anl.....
Sayı: 162, Sayfa: 003
Bir Mektuplarından - Altınoluk
Şüphesiz bu ulvi yolda, ana muvaffakıyyet ihlâs, tevâzu ve sa'yü gayrettir. Bu hususu benimseyenler dikkatli olup Allahın rızâsını taleb edenler, Rabbımız teâla hazretlerinin rızâsını kazanırlar, aksi hareket edenler, fesad çıkaranlar ise hüsrâna uğrayanlardan olurlar. Allah için sevgi olan yerde mü'minler birbirlerine karşı daha .....
Sayı: 162, Sayfa: 006
Gönüller Sultanı, Üstâdımız, Babamız Mûsa Efend (k.s) - Osman Nûri Topbaş
Her medeniyet, kendi insan tipini vücûda getirir. O insan tipi de, mensub olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle hem-âhenktir. İslâm medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi, selîm beşerî fıtratın, ilâhî ilim, irfân ve hikmet ile techîz edilmiş olmasıdır. Milletimizin fıtrî istidadı ile m.....
Sayı: 162, Sayfa: 007
Muhterem Musa Topbaş Efendi'nin Vefatına Tarih - Prof. Dr. Mustafa Kara
Gönül bu, iki hece Esrarı bir bilmece Tarihin üçler dedi Vâh "ŞAM-I HATM-İ HÂCE" 1999 Hayatın mânâsını bilir sahib-i iz'an Kalblerin esrarını çözer sahib-i ihsan Bir ney çıkıp söylesin vefatın tarihini İki anahtar lâfız, işte "HUZUR VE İRFAN"1420 Kendi Kalemlerinden Kısa Terceme-.....
Sayı: 162, Sayfa: 012
Sâhib-ül Vefâ - Abdullah Sert
Allah Teâlâ, sonsuz rahmetinin tecellisiyle en sevgili kulunu son peygamber olarak bütün insanlığa bir Nûr-i hüdâ; hidâyet nûru olarak gönderdi. Sonraki çağlara o kudsî nûrun ışığını taşıyıp, gönülleri onunla yoğuran Altın halkanın yıldızları ise kimi rehnümâ (yol gösterici), kimi pişûvâ (rehber), kimi Nûr-i itilâ.....
Sayı: 162, Sayfa: 013
Bir Güzel İnsan - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
"Allah güzeldir ve güzeli sever" (Müslim, Îman, 147; İbn Mâce, duâ, 10; İbn Hanbel, IV, 123, 124, 151) buyuruyor Sevgili Peygamberimiz. Bu alemde insanın görevi hüsn-i mutlak tabir edilen ilahi güzellikleri görebilmektir. Gözler o ilahi güzelliklerle aydınlanır, gönüller o güzelliklerle nurlanır. Bu .....
Sayı: 162, Sayfa: 017
Gönül Yıldızımız - M. Tevfik Kolbaş
Semâda, bizlere yıldız olarak görünen cisimler, zaman içinde çekim kuvvetinden kurtulup, uzayda parçalanıp yok olurlar. Bir yıldız kaydı tekerlemesi, buna izafe edilerek, bazı değerli insanlar için de zaman zaman kullanılıyor. Evet... Yine bir Yıldız kaydı... Mü'minlerin Bayramı mübarek Cum'a günü İstanbul'un Minarelerinden Salât-.....
Sayı: 162, Sayfa: 019
Eksik Şahsiyetlerin Belirgin Nitelikleri - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Değerli okuyucu, bu yazımızda Kalem (Nun) suresi 8-16'ncı ayetlerinin ışığı altında "eksik şahsiyetlerin belirgin niteliklerini" tespit etmeye çalışacağız. Önce söz konusu ayetlerin meâlini verip sonra da açıklamasına geçeceğiz. "Hakikati yalanlayanlara uyma (onların arzu ve özlemlerine alet olma.) Onlar isterler ki se.....
Sayı: 162, Sayfa: 021
Ya Resûlallah - Bilal Karaalioğlu
Ey SERVER-İ KÂİNAT, sahibi-i nûr vel İCLÂL, İdrakte ve tavsîfte, insan bulamaz mecâl! SENİ medh ü senâda ne söylense noksandır: Mâdihin olur ise KUR'ANnında ZÜ'L CELÂL... İlk yaratılan NURsun, HÂTEM ül ENBİYÂsın, Resûl-i KİBRİYÂsın, MUHAMMED MUSTAFAsın. Mümkün mü sezâ görmek beşer na'tını sana MÜCHEBÂsın.....
Sayı: 162, Sayfa: 022
Kasîde-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Hazret-i Peygamber, uzaktan gözlere küçük görünen, fakat yakından (ve doğrudan bakılınca) gözü kamaştıran güneş gibidir. Uyuyan ve gördüğü düşle avunanlar, dünyada onun yüce varlığını nasıl anlayabilir?!.. Onun hakkında ilmin varabildiği en son netice, onun bir beşer ve Allah'ın yaşattığı bütün varlıkların en hayırlısı o.....
Sayı: 162, Sayfa: 023
Cennetin Anahtarı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Biz kelime-i tevhîdi söylemek için yaratıldık. Peygamberler insanlara bu kelimeyi öğretmek için gönderildi. Cennet bu kelimeyi söyleyenler, cehennem söylemeyenler için yaratıldı. Ama insan yüzyıllar boyu aldanmaya devam etti. Kimi kelime-i tevhîdin boş ve mânâsız olduğunu söyleyerek, kimi ?Ben kelime-i tevhîdi söylüyorum; cennetteki yerim .....
Sayı: 162, Sayfa: 024
Ebû Seleme İbni Abdülesed -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Resulullah'ın Süt KardeşiEbû Seleme İbni Abdülesed radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halası oğlu ve süt kardeşi... Ailesiyle birlikte islâm'a ilk giren bahtiyarlardan... Habeşistan'a ve Medine'ye ilk hicret eden çilekeş yiğitlerden... O, Mekke'de Mahzûmî kabilesine mensuptur. Asıl adı Abdullah olup k.....
Sayı: 162, Sayfa: 026
Selâmet-i Kalb İle... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Ölülerin kabirlerinden kalktıkları o günde mal ve evlâd menfaat vermez; ancak Cenâb-ı Allah'a selâmet-i kalb ile gelen kimse menfaat görür." (Şuârâ sûresi; 88-89) Kalb-i selim: Kibir, hased, hubb-i mal, hubb-i câh gibi ahlâk-ı zemimeden temizlenmiş bir kalptir. Bir kimsenin kalbi.....
Sayı: 162, Sayfa: 027
Ehlullâh'ın Vasıfları - Sâdık Dânâ
Onları Allah teala ve tekaddes hazretleri sevmiş kalblerini, kendisinin sevgisi ile kuşatmıştır. Bir kalbin sahibi bu şerefe nail olursa onun her hattı hareketi edeb, saygı ve tevazu çerçevesi içinde olur. Çünkü Mevlâsına sarsılmaz, derin bir sevgi ile teslim olmuş ve kendisi aradan çıkmıştır. Büyük kederlerin, sıkıntıların farkında bile d.....
Sayı: 162, Sayfa: 028
Ümmü Seleme -radıyallahu anhâ- - Mustafa Eriş
Resulullah'ın En Son Vefat Eden Hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin en son vefat eden hanımlarından... Erkam'ın evinde İslâm ile şereflenen ilk müslümanlardan... Habeşistan ve Medine'ye hicret eden ilk kafilede yer almış çilekeş bir İslâm mücâhidesi... Hudeybiye antlaşmasından son.....
Sayı: 162, Sayfa: 032
Kitap - Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
Din Hizmetlerinde Dil Önemli midir?Din hizmetlerini yürüten değerli imam, müezzin, vaiz, müftü, teşkilat müfettişleri ve diğer dostlarımız öncelikle bu çalışmaların kültür, irfan tefekkür Salih amel yolu olduğunu bilmelidir. Okumamak için binlerce sebeb bulabiliriz ama okumanın yalnız bir sebebi vardır. Oda yüce Allah'ın r.....
Sayı: 162, Sayfa: 035
Ebûbekir Sıddıyk Meşrebli Efendim - Mustafa Eriş
Muhterem Üstaz Hacı Musa Topbaş kaddesallahu sirrahu'l-aziz efendimiz, asr-ı seâdet neşesini günümüze taşıyan bir yıldız insan... Ebû Bekir Sıddıyk efendimizle akıp gelen nurun, altın silsilenin son halkası... Zamanımızda Ebû Bekir Sıddıyk meşrebli bir gönül sultanı... Onu ilk defa "Güllü Köşk"ün bahçesinde, merhum üstazımız Mahmu.....
Sayı: 162, Sayfa: 037
Ölüm Haktır - Mustafa Necati Bursalı
Her cana ki ölümü takdir etmiştir Ezel, Hakk'ın sevdası ile ölüvermek ne güzel! Ölümü ve hayatı yaratan, bir damla sudan perî gibi güzeller vücuda getiren, Âdem'in nesli dizisi ile dünyaları dolduran Allah'a hamd ederim. Bakî oluşta şânı çok yücedir. Her şey fenâ bulur ve herkes O'na döner, elbet biz de O'na döneceğiz. .....
Sayı: 162, Sayfa: 038
Âh Efendim! - M. Ali Eşmeli
En büyük vuslat olurken zâtına emr-i Hudâ, Yaktı hicrânın efendim ağladı arz u semâ!.. Soldu güller goncalar, lâl oldu bülbüller bugün,b Hep yetîm kaldık efendim sen deyince elvedâ! Kalbi dağlarken firâk yalnız tesellî eyleyen,b "Rabbe dön!" emriyle ey yâr, tattığın zevk u safâ!.. * * .....
Sayı: 162, Sayfa: 040
Bir Allah Dostunu Anlatmak... - Ahmet Taşgetiren
Musa Topbaş'ı anlatmak...Ya da bir Allah dostunun dünyasına pencere açmak... Klasik kitaplarımız onlar için "derya gönüllü insanlar" ifadesini kullanıyor. Büyük, çok büyük, hep arı-duru, hep kucaklamaya hazır gönüller... Onlar için klasik kitaplarımız "Yüreğini avucunun içine alıp insanlar arasında utanç duymad.....
Sayı: 162, Sayfa: 041
Hasretiyle - M. Kadri Afacan
Anlar vardır hayatımızda. Boğazımızın kuruduğu, diz kapaklarımızın biribirine çarptığı, yüreğimizin en hassas bölgesine bir kamçının saplandığını sandığımız, yüzümüzün beyazlaştığı, vücudumuzdaki kanın iliklerimizde toplandığı ve gözlerimizin kızarıp bir oluk gibi akışa geçtiği anlar vardır. Bazen bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay sürer. .....
Sayı: 162, Sayfa: 043
Seffeddin Çesko ile Kosova Üzerine... "Hasbünallah" Dedim, Bomba Yağmaya Başladı - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim ailenizle birlikte Kosova'da kalıp oldukça sıkıntılı günleri yaşayanlardansınız. İsterseniz o gergin günlerde yaşadıklarınıza geçmeden evvel sizi tanıyarak başlayalım mülakatımıza? Seyfeddin Çesko: Sözlerime bizleri o acılarla dolu ortamdan bu günlere kavuşturan yüce Mevlamıza hamd ile başla.....
Sayı: 162, Sayfa: 045
Ağaçlar Kışın Olgunlaşır ve İnsanlarda Otlar İse Kışın Ölür - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
1.Her mevsim güzeldir, anlayabilene ve her mevsim yararlıdır, görebilene. Sizler bakmayın, hikmeti mizahın içinde saklayan Nasreddin Hocamızın, kıştan ve yazdan şikayetlenmesi üzerine; "hocam sana mevsim beğendiremiyoruz" diyenlere karşılık olarak "bahara bir şey dediğim var mı?" demesine. Bahar elbet güzeldir, fakat kış olma.....
Sayı: 162, Sayfa: 049
Esmâya Dönüş - Dr. Senai Demirci
Hepimizin bildiği şeydir; meyve ağaçtan gelir, yağmur buluttan iner, ışık güneşten gelir. Dünyayı algılarken ilk farkettiğimiz, sebep ve sonuç bağlantılarıdır. Sebepsiz hiçbir şey yoktur dünyada. Bir olayı ve eşyayı anlamlandırmak için illa de sebep ararız. Meyve nereden gelir? Yağmur nasıl yağar? Işık nereden doğar? Olup biten.....
Sayı: 162, Sayfa: 052