Kosova
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Balkan faciası, bu ülke insanının aşağı yukarı bir asırlık hafızasının en acılı izlerini saklar. Ömer Seyfettin'in Bomba isimli hikâyesinde, Bulgar çetelerinin vahşeti yansır. Bir okursunuz, çocuk muhayyilenizi parçalar geçer çığlıklar... Göçler, göçler... Edirne Kaleiçi ormanlarında ağaç kabuklarını kemire kemire.....
Sayı: 159, Sayfa: 001
Din-Toplum-Sistem İlişkileri Üzerine... - Ahmet Taşgetiren
Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, sistem yeniden teşekkül ederken ana hedef din ve devlet ilişkilerinde yeni bir düzenleme gerçekleştirmekti. Amaç, devleti din etkisinden çıkarıp, dini de "vicdanlar"la sınırlı tutmaktı. Türk Medeni Kanunu'nun gerekçesinde, dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt şunları söylüyordu: "Çağdaş uygarlık d.....
Sayı: 159, Sayfa: 003
Kosova Ağlıyor - Beytullah Demircioğlu
Yirminci yüzyılın en büyük insanlık dramının yaşandığı Kosova'da yürekleri parçalayan vahşet her geçen gün katlanarak büyüyor. Vahşice katledilen bebelere, kadınlara, yaşlılara her gün onlarcası ekleniyor... Sırp vahşetinden kaçmaya çalışan bir milyon Kosovalı'nın olağanüstü şartlarda hayatta kalabilme mücadelesi, akıl almaz işkenceler,.....
Sayı: 159, Sayfa: 006
Kosova; Neden Kanlıova? - İhsan Yörükoğlu
Dünya; 21.yüzyıla girerken, Avrupa'nın ortasında asrın dramı yaşanıyor. Büyük Sırbistan Devleti kurma hayali ile yanıp tutuşan Sırp askerleri, Kosova topraklarını da Büyük Sırbistan Devleti içine ilhak etme amacıyla, Müslüman Kosova halkına yüzyılın en şiddetli baskı, zulüm, işkence, sürgün ve soykırımını uyguluyorlar. Bu arada NATO ülkele.....
Sayı: 159, Sayfa: 009
Balkanlardaki Dram - Osman Nûri Topbaş
1789 Fransız ihtilâli gerçekleşip de dünyâda milliyetçilik cereyanları revaç buluncaya kadar Osmanlılar'ın, idâresi altında bulundurdukları gayr-i müslim teb'ada en küçük bir huzursuzluk ve kıpırdanış görülmemişti. Müteaddid haçlı ordularıyla harbedilirken Osmanlı teb'ası olan hıristiyanların, haçlılara herhangi bir suretle yardımcı oldukl.....
Sayı: 159, Sayfa: 011
Tek Çıkar Yol Bağımsız Kosova'dır - Dr. Muhammed Aruçi
Kosova hakkındaki gerçekleri Sırp kaynaklı siyasi senaryolardan ayırt edebilmek için, her şeyden önce, bu konuda yazı yazan bir kişinin objektif düşünceye sahip olması gerekmektedir. Slovenya'da, Hırvatistan'da, hemen ardından Bosna-Hersek'te ve günümüzde de Kosova'da yoğun bir şekilde rahatsızlık unsuru olan Sırbistan politikası ve Büyük .....
Sayı: 159, Sayfa: 015
Cinayet Yüzyılı - Altınoluk
Albert Camus'ün "Cinayet Yüzyılı" diye tanımladığı 20. yüzyılı geride bırakmamıza çok az bir zaman kaldı. Bilim ve teknoloji alanında yaşanılan gelişmelerden çok bu asır herhalde soykırımların had safhaya ulaştığı, etnik temizliğin ve katliamların her türlüsünün uygulandığı bir yüzyıl olarak insanların belleklerinde kalacaktır. .....
Sayı: 159, Sayfa: 019
Ey İstanbul! - Necmeddin Akbulut
İstanbul... Gözü yaşlı, gönlü yaralı şehir... İstanbul niçin ağlar bilir misiniz? Çünkü gözyaşı, ıstırabın sessiz sözleridir. Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir... İstanbul... Gözü yaşlı şehir... Bir zamanlar çölleri çiçek tarlası yapmaya çalışan insanlar yaşardı bağrında. Ebed muştusuyla güzeldi sonbaharın,.....
Sayı: 159, Sayfa: 021
Zulme Engel Olmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Güzel ve güvenli hayatın tek garantisi İslâm'dır. Ancak böyle bir hayat, İslâm'ın kişi ve toplum yaşantısında etkili biçimde yer almasıyla gerçekleşebilir. İslâm'ın hayata yön verdiği ve etkili olduğu yerlerde, insana zulümden, insan hak ve özgürlüklerinin ihlâlinden söz etmek mümkün değildir. Çünkü İslâm, zulmün defterini asırlar önce dür.....
Sayı: 159, Sayfa: 022
Aşk - Mehmet Ali Kalkan
Zulüm kara, dipsiz kazan, Sevgi, bin çiçek atımı. Yaz gidende gelir hazan, Ay dolanır gün bitimi Aşksız insan yavan, çorak. Gündüz şenlik giderim de, Karşımdalar gece gece. Kördüğümler içerimde. Dilimdeler hece hece Aşk kuşlardan bir kelaynak. Hep pınarlar temiz, serin Bomboş i.....
Sayı: 159, Sayfa: 023
Efendimizle Bir Gün - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Resûl-i Ekrem Efendimiz gecenin son üçte birine doğru, seher vaktinde, horoz sesiyle uyanırdı. Cihana bedel kara gözlerindeki uykuyu eliyle silerek doğrulur ve ?Bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak da O'dur' anlamında "Elhamdü lillâhillezî ahyânâ ba?de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr diye dua ede.....
Sayı: 159, Sayfa: 024
Sehl İbni Huneyf -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Bir İslam KahramanıSehl İbni Huneyf radıyallahu anh hicretten önce ikinci Akabe biatında İslâm'la şereflenen Evs kabilesine mensup Medine'li müslümanlardan... Bedir Gazvesine iştirak ederek "Ashâb-ı Bedir" sıfatını kazanan cengâver yiğitlerden... Uhud günü müşriklerin Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz üzerine yoğunlaşa.....
Sayı: 159, Sayfa: 026
Cihad - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Haram ay, haram aya bedeldir. Hurmetler (yani haklar) karşılıklıdır. Onun için kim üzerinize saldırırsa siz de aynı onların saldırdığı gibi üzerlerine saldırın. Fakat Allah'ın koyduğu hududa riâyet edin ve bilin ki Allah takva sâhibleriyle berâberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın ve kendinizi t.....
Sayı: 159, Sayfa: 027
Yetimi Korumak - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri şöyle buyuruyor: -Sakın yetime kahretme, sâili azarlama. (Duhâ, 9-10) -Cezâ ve hesab gününü yalan sayanı görüb bildin mi? Öyle bir kimsedir ki, öksüzü iter, hor görür, ihmal eder, yoksulu doyurmak için başkalarını da teşvik etmez. (Mâun, 1-3) -Sana yetimleri sorarlar, de ki: Onların.....
Sayı: 159, Sayfa: 028
Kasîde-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Altundan yüksek dağlar onu kendilerine cezbetmek istedi; o buna aldırış etmeyerek yüksekliğin nerede ve nasıl olduğunu onlara gösterdi. Geçim sıkıntısı çektiği halde onun bu teklife aldırış etmeyişi, dünyaya önem vermediğini bir kere daha pekiştirmiştir. Kuşkusuz sıkıntı çekmek namusa etki edemez... Kendisi olmasaydı, dü.....
Sayı: 159, Sayfa: 031
Sevde Binti Zem'a -radıyallahu anhâ- - Mustafa Eriş
Resulullah'ın İkinci Eşi Sevde binti Zem'a radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin ikinci eşi... Hz. Hatice annemizin vefatından sonra ilk ailesi... Habeşistan'a hicret eden ilk müslümanlardan... Bir muhâcirin dul hanımlığından Kâinâtin Serverine eş olma bahtiyarlığına kavuşan mücâhide annemiz... Hz. .....
Sayı: 159, Sayfa: 032
Nefsim - Osman Taş
Bir türlü uslanmadı şu benim nefsim. Gece derviş, gündüz berduş geziyor Onunla uğraşmakla geçti bu ömrüm Ben yaşlandım, O gittikçe azıyor. Sayesinde durmaz akar gözyaşım Bir türlü beladan kurtulmaz başım Zehir etti bana ekmeğim aşım Hangi işe el atsam hemen bozuyor. Çok genç iken başıma yağdı.....
Sayı: 159, Sayfa: 034
Kitap - Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
Düşünce Prizması Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi adı altında gördüğümüz dersin içeriğini şöyle bir düşündüğümüzde okul sıralarında bu dersten neler öğrendiğimizi hatırlıyoruz değil mi? Şu an Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders kitaplarının muhtevaları gözönüne alındığında olumlu yanlarının yanında bazı eksik, yetersiz taraflarına d.....
Sayı: 159, Sayfa: 035
Bilgiden Tevekküle - Mahmud Rifat Kademoğlu
İnsanın kendi geçmişi ile ilgili bilgisi hayli sınırlıdır. Bizzat yaşadığı şeylerin çoğunu hatırlayamaz. Bir canlı olarak yaratılıp varolduğu andan itibaren doğrudan muhatabı ve ilgisi olduğu vakıaların büyük çoğunluğu onun şuuru için meçhul kalır. Buna, hayatı için son derece önemli rolü bulunanlar da dahildir. Onu derinden etkileyen ve k.....
Sayı: 159, Sayfa: 037
Tasavvufî Açıdan Fetih ve Fâtih - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Fetih, bir Kur'ân kavramıdır. Kur'ân'da değişik anlamlarda pekçok yerde geçmektedir. Değişik anlamlardaki bu âyetler şöyle maddeleştirilebilir: 1. Kapalı olan birşeyin açılması anlamına: Nitekim: "Onlara gökkapıları açılmayacak" (el-Enfâl, 7/40) âyeti bu anlamdadır. 2. Hüküm vermek manâsına: Nitekim: "De ki: Rabb'imiz kıyâm.....
Sayı: 159, Sayfa: 039
İlâhi Merhamet ve Hidayet - İsmail Hakkı Akyol
Merhamet; Cenâbı Zül Celâl Hazretleri'nin (c.c) Rahmân ve Rahîm sıfatlarından gelir. Rahmeti, dünyâda bütün kullarını kapsayan Rahman sıfatı ile kullanır. Âhirette ise, merhameti sadece mü'min kulları içindir. Bu da O'nun Rahîm sıfatıdır. Bir kutsî hadiste buyruldu ki Muhakkak ki Ben Allâhım! Benden başka ilâh yoktur. Rahmetim gazabımı.....
Sayı: 159, Sayfa: 042
Cemiyetin Kıyısından Sin Gazeli - Umut Bulut
Gönül iklimine cemre düşende Canlar has bahçenin gülünü dersin Gölgenin gölgeyi yuttuğu yerde Aşkın gölgesinde gölgelenirsin... Kalbe aşk üflerken nebi soluğu Ey nefis! Sen bana azap üflersin Kötülük içimi sarmamış mıydı Bırak bu akrepler beni kemirsin Yuttu birbirini toplum ve birey... Çizgiler ayrılsı.....
Sayı: 159, Sayfa: 043
Kosova Ah Kosova - Mustafa Necati Bursalı
Yine Âzer'ler kezzap dökmededir yarama, Ey Halil'imin kuşu, onda insaf arama! Genç, ihtiyar, kız, kadın, her nefes inliyor bak, Öyle bir felâket ki, ne el tutar, ne ayak! Şimdi bir kan çukuru, ateş çemberi ova, Kuduz sırp'ın insafsız pençesinde Kosova! Ağla, inle, feryat et, ölüye duyurmak zor, Bu dönen dolapl.....
Sayı: 159, Sayfa: 044
Kırklareli Kampında Birkaç Saat... Acıyı İçmiş İnsanlar - Abdullah Sâdık
Kırklareli bugünlerde Kosova dramına canlı şahitlik ediyor. Kosovalı mültecilerin yerleştirildiği Kırklareli Mülteci Kampının adı Gazosmanpaşa Misafirhânesi. Konukları rencide etmemesi için misafirhane diye adlandırılan kamp 1992 temmuzundan beri Bosna Herseklilere hizmet etmiş. 27 marttan bu yana ise Kosovalı misafirlerini ağırl.....
Sayı: 159, Sayfa: 046
Aliabad'lı Mus'ab (Hâfız Emin Yeter) - Osman Nûri Topbaş
İhrâma bürünmüş Arafat vakfesine hazırlanırken acı bir telefon ve buruk bir ifâde ile mübârek evlâdımız Hâfız Emin'in Kafkas eteklerinde hizmete koşuştururken bir kazâda şehîd olduğu haberini aldık. Bu haber ile üzerimizdeki ihrâm, istikbal libâsımız olan kefeni daha da mânâlandırdı. Hâfız Emin evlâdımız, ebedî yolculuğun .....
Sayı: 159, Sayfa: 050
Ahiretteki Şubemiz - Nedim Kaya
Onu ilk olarak 1993 te tanıdım. Henüz okumakta olduğu fakülteyi bitirmemişti. 3 aylık yaz tatilini bizimle; canı bir kanı bir Azerbaycan'da, 70 yılın tahribatını tamir etme yolunda harcamak istemişti. "Çorbada benim de tuzum olsun" diye düşünmüştü. Sıcak bir haziran gününde Bakü hava alanında onu karşıladığımda nereye gideceği konusunda hi.....
Sayı: 159, Sayfa: 052
Peygamber Bülbülüne - M. Ali Eşmeli
Bir hâfız-ı Kur'ân'a güneş, tâc ile sorguç, Ay nûrunu temsîl ediyor, kadrine hayret! Ey Hazret-i Peygamberimin bülbülü sen uç, Bekler seni artık gülünün bahçesi cennet! Lütfu ile birgün kavuşurken yüce Rabbe, Şâhid olacaksın sana hasret nice rütbe. Bin gıpta ile ins ü melek, sır dolu kubbe, Seyrân edecek ki, n.....
Sayı: 159, Sayfa: 052
Şehidler Ölmeyir - Nezaket C.
Şehidler ölmeyir, ağlama bacım, Azeri çiçeyi Emin baş tacım, Ah yüksek zirvede şehid kardeşim, Şehidler ölmeyir, ağlama, bacım. Uhudan deyilik, ağlama bacım, Şuşam tek ruhumu dağlama bacım, O, canlı Kur'an'dır, Azeri tacım, Şehidler ölmeyir, ağlama bacım. O yanış milletin İslâm bülbülü, İlk bahar gonc.....
Sayı: 159, Sayfa: 053
Her Yanlarım Yol Oldu - Ayşe Öztürk
Aldım külüngü elime Başladım dağları delmeye Şirinime varmak için Her yanlarım yol oldu. Asude bir gönülle yaşanan zamanın gurub vaktı... Toprağın derbeder çocukları, her zamanki duygu ve düşünce ile, monoton geçen bir hayata esir olmanın verdiği sahte sevinçle, bir yerlere varmak için koşuşturmakta, yürümekte, konuşm.....
Sayı: 159, Sayfa: 055
Allahım - Emine Nur Demirci
Sayamam ben senin malın mülkünü Karlı dağlar senin deryalar senin Ovalarda otlar nice mahlukun Rızık senin arı senin bal senin Rüzgarıyla bulutları ağdıran Yağmurları yere göğe yağdıran Rahmetiyle bu âlemi dolduran Emir senin ferman senin yol senin Yaylalarda kaynak senin pınarın Dereler.....
Sayı: 159, Sayfa: 056