Her Ev Bir Kur'an Okulu
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bilgi ve iletişim ufkuna sınır çizmek mümkün değil. Onun için İslâm'ın tebliğine sınır çizmek mümkün değil. Ve onun için İslâm'ın çağa yürüyüşünü, zihinlerinin bir kaşıklık dağarcığında boğmak isteyenler boşuna hayal kuruyorlar. "Ders kitaplarında İslâm şu kadar olsun, okullarda bu kadar olsun" demek, çağı, belki 50 .....
Sayı: 140, Sayfa: 001
Kur'an'la Dirilmek İçin - Ahmet Taşgetiren
Kâbe'nin çevresinde açıktan ilk Kur'an okuyan sahabî Abdullah bin Mes'ud (r.a.) du. Ufak tefek bir insandı. Mekke'li puta tapıcıların yeni din karşısında en azgın olduğu zamandı. Gitti Kâbe'ye ve ölesiye dövülmek pahasına Rahman sûresinden bir bölümü okudu... Döndüğünde yüzü yara bere içindeydi, ama o, kendisini karşılayan arkadaşlarına "Müşrikl.....
Sayı: 140, Sayfa: 003
Prof. Dr. İsmail Karaçam Hoca ile... "Kur'an'sız Bir Hayat Düşünmedim" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Kur'an sizin için nedir? Prof. Dr. İ. Karaçam: Anladığım kadarıyla bana böyle bir soruyu, akademik mânâda değil, Kur'an ile benim aramdaki hissi, duygusal ilişkiyi anlamak için soruyorsunuz. Böyle bir vesileyle Kur'an'ı azîmüşşana olan hissiyatımı dile getirme imkanını bana bahşettiğiniz için özel teşekkürlerimi.....
Sayı: 140, Sayfa: 005
Ramazan Pakdil Hoca İle... "Hafızlığa Darbe Vuruldu" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Muhterem Hocam öncelikle kendinizi tanıtmanızı istirham edebilir miyiz? R. Pakdil: 1949 yılında Uşak'ın merkez köylerinden olan Bağbaşı köyünde dünyaya gelmişim. İlk tahsilimi ve ilk hatmimi 1960 yılının ihtilâl günlerinde köyümde tamamladım. 1961-62 eğitim döneminde hafızlık yapmak üzere Uşak Kur'an Kursu'na kay.....
Sayı: 140, Sayfa: 006
Kur'an Okumak Mühim Bir Sünnet - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Kur'an-ı Kerîm sizin için nedir? İsmail BİÇER: Tüm insanlığa hitap eden Kur'an-ı Kerim, bir hayat kaynağıdır. Ona bağlananlar için Kur'an-ı Kerim bir rehber, bir düstur ve bir yönlendiricidir.Müslümanın hem dünya, hem de ahiret hayatını düzenleyen yüce bir kitapdır. Vahy-i ilâhi olan Kur'an-ı Kerim, Peyga.....
Sayı: 140, Sayfa: 008
Naim Karaman Hoca ile... "Kur'an'a Açız" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Kur'an nedir ve sizce ne ifade etmektedir? N. Karaman: Elhamdülillahi rabbil alemin vessalâtü vesselâmu âlâ rasûlinâ Muhammedin ve âlâ âlihî vesahbihî ecmaîn. Kur'an, kendi ifadesiyle yolların en doğrusuna ileten bir rehberdir. Yâsin sûre-i şerifesinde belirtildiği gibi Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah.....
Sayı: 140, Sayfa: 009
Mahmut Toptaş Hoca İle... "Topluma Kur'an Can Verir" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Kur'an nedir, fert ve cemiyet açısından neler ifade etmektedir. M. Toptaş: Kur'an "Allah (c.c.) tarafından Cebrail aracılığı ile Hz. Muhammed (s.a.)'e indirilen nazmdır." diye ta'rif edilir. "Nazm"dır kelimesiyle Kur'an'ın lafız ve ma'nasıyla Kur'an olduğu anlatılmış ve hangi dile terceme edilirse edilsin ona Kur.....
Sayı: 140, Sayfa: 012
Münâcât - Fethi Akbaş
Müslüman âlim ve sanatkarların Hz. Kur'an için yürekten yaptığı binlerce hizmetten biri de; Kur'an'ın herbiri ayrı bir hakikat hazinesi olan sûrelerini baştan sona veya sondan başa sırayla zikrederek, mânâlarına muvâfık şekilde yazdıkları, manzum veya mensûr Arapça ve Türkçe münacatlardır. Bendeniz de bir hizmet olması dileğiyle Bursalı Mehmet T.....
Sayı: 140, Sayfa: 014
Kur'an Benim Gönül İlâcım - Prof. Dr. Ali Osman Yüksel
Y. Doç. Dr. Ali Osman YÜKSEL Hocanın Görüşleri... BİR: "Kur'an sizin için nedir" diye soruyorsunuz. Her halde "çöl kânûnu.." diyecek değiliz. Aslında biz, diyeceğimizi çoktan demişiz: Kim der (hâşâ) sana şunu: Muhammed'in çöl kânûnu! Kahredecek Allah onu, Yaşatsa da ey .....
Sayı: 140, Sayfa: 016
Sultân Abdülaziz Han - Osman Nûri Topbaş
Otuz ikinci Osmanlı pâdişâhıdır. Babası Sultân II. Mahmûd, annesi büyük hayır ve hasenâtlar sâhibi Pertevniyal Sultân'dır. 1861 yılında tahta geçti. Saltanat müddeti 14 senedir. Zekî ve hamleli bir pâdişâhdı. Kendisine küçük yaştan itibaren gâyet îtinalı bir tahsîl yaptırılmıştı. O'nun saltanatına tekaddüm eden gü.....
Sayı: 140, Sayfa: 020
Milletin Duası - M. Ali Eşmeli
Etmek için gönlü rahmetten cüdâUmmâna uzanan eller kırılsın!Vermişiz veririz binlerce fedâ,Reyhâna uzanan eller kırılsın! Garîbdir bu dînin gülleri yâ Rab,Kahreyle şu kara yelleri yâ Rab,Sanki Ebû Leheb'in elleri yâ Rab,Îmâna uzanan eller kırılsın! Nûra nefret kusan Ebû Cehiller,Zulümde Nem.....
Sayı: 140, Sayfa: 023
Nasıl Başardı? - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Elindeki gülü getirip Arabistan çölünün ortasına dikti. Bunun adı İslâm gülü; güzelliği gözlere can, nefis kokusu gönüllere iman getirecek; canlı rengi ölü kalpleri diriltecek, dedi. Herkes ona gülüp geçti. Bu iklimde sadece ebûcehil karpuzunun çiçeği açar, başka çiçekler açmaz, açsa bile, kimse ona dönüp bakmaz, dediler. İslâm gülü ilk tomurcuğ.....
Sayı: 140, Sayfa: 024
Seleme İbni Ekvâ -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Seleme İbni Ekvâ radıyallahu anh sayılı arap okçularından... Sahabe arasında şecaat ve cesareti ile şöhret kazanmış bir yiğit... Ok ve mızrak atışıyle, ata binişiyle usta bir süvari... Yaya olarak düşmanı takip eden piyadelerin kahramanı... O, hicretin 6. senesinden önce İslâm'la şereflendi. Çoluk çocuğunu Mekke'de bırakıp Medine'ye hicr.....
Sayı: 140, Sayfa: 026
Kur'an ve Kalblerimiz - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Yâ Ekremer'-rusül! Eğer şu, ahkâmı ve hakâikı Câmi' olan Kur'an'ı Biz, dağ üzerine indirmiş olsa idik, Sen o dağı Allah'dan korkucu ve Allah'ın korkusundan yarılmış görürdün!" İşte misâllerimizi Biz âzimü'ş-şân nâsa beyan ederiz ki nâs kendi hallerini teftîş ile düşünsünler ve mütenebbih ols.....
Sayı: 140, Sayfa: 027
Dünya - Sâdık Dânâ
İmam Gazzâli kuddise sirruh buyurur ki: Bazı peygamberlere şöyle vahy geldi: - "Benim sıfatlarımı kullarıma haber ver, onların anlayışları beni tanımağa istidâd kazansın." Kula gereken Hakkın kudretini, san'atının inceliklerinde görüb O'na olan huşûunu artırmakdır. Varlık âlemindeki her şey O'nun san'atıdır. Ne kadar âcîb.....
Sayı: 140, Sayfa: 028
Sufilerin Eleştirilere Bakışı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Sufiler "Bizim yolumuz cedel değil, muhabbet ve sevgi yoludur" genel prensibinden hareket ederek başkaları ile kavga ve mücadele yerine nefs ile mücahede ve gönüller fethini şiar edinmişlerdir. Bir Batılı mütefefekkirin: "Kazanılmış her münakaşa kaybedilmiş bir dosttur" anlayışı mutasavvıfların bu tavırlarındaki haklılığını göstermektedir. .....
Sayı: 140, Sayfa: 032
Kur'an'ı Hayata Taşımak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an, kendini "insana en doğru yolu gösteren" ve "ona hakikat bilgisini öğreten" bir kitap olarak tanıtır. (1) Kur'an'da, "Allah'ın insana öğretmesinden" (2) ve "ona yol göstermesinden" (3) söz edilir. Demek ki Kur'an, insanların her çağda ihtiyaç duyacakları ve hakikati öğrenmek için kendisine başvuracakları e.....
Sayı: 140, Sayfa: 034
Gönlümdeki Deniz - Mustafa Necati Bursalı
HANİ İNSAF? Atılır zaman boyu, taşlar bize, lâf bize.Kâfire hoşgörü var: Yok vefâ, yok af bize.Canımın pamuğuna kibrit tutar elleri, Ey gül, bu ham adamlar, etmez hiç insaf bize!..  EY İNSANLAR Dövüş, kavga, kin, nefret, hiç sevmek yok mu?Küstün ve çekip gittin, bir daha gelmek yok .....
Sayı: 140, Sayfa: 035
Tilâvet - Mehmet Lütfi Arslan
Ağlamaya teşne Hâfız Gürledikçe gürül gürül Güllerle gelir gibidir yüreklerimize Ağlamak tilâvetin diğer adı. Gözyaşının hüzün menfezlerinden boşalması anı tilâveti bekler. Tilâvet, ötelerin sözünün gönülden dile akması. Gönlün Hak'la, dilin de gönülle olması... Tilavet, Hak'ka tercüman olma ve Hak sözünü dillendirme ne.....
Sayı: 140, Sayfa: 036
Bilmemek Özrü Var mı? - Mahmud Rifat Kademoğlu
Cenabı Hakk, insanoğlunu değişik zaman ve devirlerde; farklı coğrafyalarda; ayrı dini ve milli mensubiyetler içinde; medeniyet ve kültür bağlamında birbirinden az-çok değişik ortamlarda teknolojik gelişmişliğin ve ekonominin belli bir merhalesinde hayat sahasına çıkarır. Onun dünyevi hüviyeti ve toplumsal kimliği bu değişkenlere göre şekillenere.....
Sayı: 140, Sayfa: 038
Hayat Beş Vakittir - Kâmil Yeşil
Şeyh Galib insan için "Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen" der. Yani insan küçük bir kâinattır. Ve insanlığın babası ilk insan, ilk peygamber Hz. Âdem kelimesinde elif, ayakta duran canlıların yerini tutar. Dal harfi hayvanattan rükû halinde gezenleri, mim ise sürüngenleri temsil eder. Bu üç tür varlığın vaziyetleri de.....
Sayı: 140, Sayfa: 039
En Büyük Mucize Kur'an - Şemsettin Kırış
İctimaî sahada büyük bir ıslah hareketi ve insanların edindikleri kötü alışkanlıklarını, hırslarını, tutkularını, ahlâkî olmayan heva ve heveslerini bırakmaları hiçbir dönemde kolay olmamıştır. Peygamberler, mucize ve açık delillerle desteklendikleri ve ilahî bir murakabeye mazhar oldukları halde büyük zorluklarla karşılaşmışlar, nebevî ahlâkın .....
Sayı: 140, Sayfa: 042
Hasret - Hümeyra Tuna
"Kor düşmüş yüreğine sevdamın,Alev alev yakmış hasret mumunu" HASRET Dost, yüreğine saldım hasreti, Karanfil yapraklarına düştüm bir seher. Çiğden ıslak, kardan ak. Bazen bir yıldız gibi soluk. Bazen güneşten de parlak.   Ellerimi uzatırım sonsuza, .....
Sayı: 140, Sayfa: 043
Bir Başkadır Cami Dernekleri! - Şerif Benekçi
Aylar önceydi; bir TV kanalı, akşam haberlerinde bir imam-hatibin kendini bilmez bir densiz tarafından tokatlanışını -sanki maharetmiş gibi- haber olarak verdi. Habere göre, "filân" yerdeki "feşmekân" camiinin -sözüm ona- koruma ve yaşatma derneği başkanı, ne tür bir eylemin ratingi yükselteceğini önceden hesap etmiş olacak, tartıştığı imam e.....
Sayı: 140, Sayfa: 045
Cezayir: "Toplu Cinayetler Cuntanın Eseri" - Beytullah Demircioğlu
İslâmî Selâmet Cephesi (FİS)'nin iktidarını engellemek maksadıyla 1992 yılında gerçekleştirilen askerî darbeden bu yana Cezayir, kelimenin tam anlamıyla batağa saplanan bir ülke durumunda. Askeri cuntanın, Cezayir halkı adına ülkenin yönetimini belirlemeye kalkışması, Cezayir'i büyük bir kan gölü haline getirmiş bulunuyor. Sırf islâmî çi.....
Sayı: 140, Sayfa: 046
Amerikalı Müslüman Şeyh Hamza Yusuf İle Türkiye ve Müslümanlar Üzerine... "Türkiye Büyüklüğünün Farkına Varmalı" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: İlk olarak şunu sormak istiyoruz. Acaba son zamanlarda Türkiye'deki, özellikle politik alanda meydana gelen gelişmeleri ve bunların Türkiye'deki Müslümanlar üzerindeki etkilerini izleme fırsatınız oldu mu? Şeyh HAMZA YUSUF: Bence, dünyanın her bir yerinden Ümmeti düşünen müslümanlar, Ümmet'te ve Türkiye'de neler olup bi.....
Sayı: 140, Sayfa: 048
Hüseyin Mehmed Ateşin İle Kıbrıs'ın İslâmî Kimliği Üzerine... "Kıbrıs'ta İslâmî Kimlik ve Güvenlik İlişkileri" - Altınoluk Röportaj
Kıbrıs, pek çok çevre tarafından yakın bir gelecekte Ortadoğu'nun en sıcak gelişmelerinin yaşanacağı yer olarak gösterilmekte. Bu günlerde de özellikle, Kıbrıs Rum tarafının adaya yerleştirmeye çalıştığı S-300 füzeleri sebebiyle Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ve Rusya arasında yoğun tartışmaların merkezinde bulunuyor. Biz de siyasi günde.....
Sayı: 140, Sayfa: 051
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Güneydoğu Asya'da En Zengin Sultanlık BRUNEİ Brunei; Güneydoğu Asya'da, Güney Çin Denizi içinde yer alan Borneo adasının kuzeybatı kıyılarında iki ayrı toprak parçasından oluşan bağımsız bir İslâm Ülkesidir. Ülke, kuzeyden Güney Çin Denizi, doğu, batı ve güneyden ise Malezya'nın Sarawak eyaleti ile çevrilidir. 1 Ocak 1984.....
Sayı: 140, Sayfa: 053
Ayın Notları - Altınoluk
Susurluk Yeniden Gündemde Susurluk kazasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ama Susurluk Çetesi diye adlandırılan çete şu ana kadar gün yüzüne çıkarılamadı. ANASOL hükümeti kurulmadan önce Susuruluk olayının üzerine gidileceği hatta hükümetin öncelikli meselesi olacağı bizzat bugünün Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından dile getirild.....
Sayı: 140, Sayfa: 055