Eğitimde Kopyalama Dönemi
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Türkiye 1997-1998 öğretim yılına, genelde eğitim, özelde de din eğitimi alanında ciddî bir yara alarak giriyor. "Eğitim Reformu" klişesi, İmam Hatipleri yoketmenin makyajından ibaret. Amaç İmam Hatipleri yoketmekti, bunu açıkça söyleyemediler, tüm eğitim sistemini bir maceranın içine attılar. Fanatik bir o.....
Sayı: 139, Sayfa: 001
Kültürel Kopyalama Sevdası - Ahmet Taşgetiren
Genetik kopyalama, çağdaş bilimin en heyecanlı meşgalelerinden biri. İnsanoğlunun derin heyecan duyduğu alanlardan biri uzayın derinlikleri ise, diğeri de, genetik bilimi... "Nereye kadar gidilebilecek?" sorusu, iki alanda da insanoğlunun başını döndürüyor. Birinde insanın ölmezliğini yakalama arayışı var, diğerinde kâinatın sırrını çözme çabası.....
Sayı: 139, Sayfa: 003
Yaz-Boz Modeli ve İHL'ler - Mehmet Lütfi Arslan
İmam Hatip Liseleri üzerinde kopartılan fırtına bu okulların tarihi göz önüne alındığında "mâlum bir hikayenin 1997 tarihli yeni anlatımı" olarak çıkıyor karşımıza. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarından birisi olarak gösterilen sekiz yıllık kesintisiz eğitim tasarısı, bu okulların açıldıkları 1924 yılından bu yana maruz kaldıkları engell.....
Sayı: 139, Sayfa: 005
Rejim Eğitim Politikasında Tutarlı, Ya Diğerleri? - Mehmed Aksoy
Annem çocuk büyütmeyi ve yemek pişirmeyi annesinden öğrenmişti, annesi de annesinden. Eşim çocuk büyütmeyi ve yemek yapmayı 'Çocuğumu büyütüyorum', 'Türk mutfağı' kitaplarından öğrenmeye çalışıyor. Karşımızda iki ayrı eğitim tarzı ve anlayışı sözkonusu; Annemle eşim arasındaki bu farklılık 'sözlü kültür-yazılı kültür.....
Sayı: 139, Sayfa: 008
Şeref Oğuz'un Görüşleri... "Tevhid-i Tedrisat Çöpe" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Bilişim teknolojisindeki son gelişmelerin eğitime getireceği açılım hakkında bilgi verir misiniz? Ş. Oğuz: Her şey, her yerde... Bilişim teknolojilerinin yarını bu. İnsanları birbiriyle görüştüren, konuşturan, buluşturan ve coğrafyadan bağımsız kılan gelişmeler yolda. 5 yıl içinde bir mekandan diğerine doğrudan g.....
Sayı: 139, Sayfa: 009
Basında 8 Yıl Tepkileri Lütfen Saçmalamayı Bırakalım - Altınoluk
"8 Yıl için Türk Milleti özellikle CHP'ye çok şey borçludur.. Onlar daha baştan bastırmasalardı, işler bu noktaya zor gelirdi.. Çünkü koalisyon hemen mazeret beyanına başlamıştı. Bunlar gazete arşivlerinde, TV kasetlerinde duruyor.. CHP'lileri tebrik ederiz." (Sedat Sertoğlu, Sabah, 11.09.1997) "Sekiz yıllık temel eğitim kanunu "z.....
Sayı: 139, Sayfa: 010
Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen'in Görüşleri... "Bu Gidişle Toz Yutmaktan Kurtulamayız" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: 8 yıllık kesintisiz eğitim tasarısı ile eğitim gündemimize daha çok girmeye başladı. Siz de bir eğitimci olarak "Devletin Tanrılaşması" adlı kitabınızda bugünkü eğitim sisteminin hayattan kopuk olduğunu iddia ederek farklı ve kapsamlı bir eğitim projesi teklif ediyorsunuz. Size göre eğitimin hayatla bütünleşebilmesi için gereke.....
Sayı: 139, Sayfa: 011
Eğitimin Hâl-i Pür Melâli - Mehmet Lütfi Arslan
Hükümet 8 yıllık kesintisiz eğitim tasarısını "Cumhuriyet tarihinin en büyük reformu" olarak nitelese de, farklı model denemeleriyle tam bir yaz-boz tahtasına döndürülen eğitim sistemimizin hali içler acısı. Devâsâ eğitim ihtiyaçlarına kafi gelmeyen bütçe payları, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kapalı tutulan veya birleşik eğitim yapılan okullar.....
Sayı: 139, Sayfa: 014
Psikiyatrist Dr. Kemal Sayar'ın görüşleri... "Kalite Yoksa 60 Yıl Eğitim Verseniz Boş" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Temel eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması öğrenciler üzerinde ( olumlu-olumsuz )ne tür etkiler oluşturabilir? Kemal Sayar: Öncelikle 8 yıllık eğitim meselesinde çok ideolojik bir taraf var. Burada bazı okulların orta kısımlarının kapatılmasına yönelik bir operasyon amacı güdüldüğünü görüyoruz. Bu tarz bir eğitim.....
Sayı: 139, Sayfa: 016
Ne Kadar Tatlıydı O Ekmek... - Mehmet Lütfi Arslan
Cumhuriyetin kurulması ile maruz kalınan değişim ve dönüşüm kendisini eğitim sahasında da gösterdi. Hilafetin ilgası ile aynı gün (3 Mart 1924) kabul dilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitimin tek elde toplanmasını öngörüyordu.. Bu kanuna istinaden, medreseler kapatıldı ve tüm okullar Maarif Vekâlete bağlandı. Vekâlet "Yükse.....
Sayı: 139, Sayfa: 019
Sultân 1. Ahmed Han - Osman Nûri Topbaş
Ondördüncü Osmanlı pâdişâhıdır. Ondört yaşında 1603 yılında Eyüb Sultân'da kılıç kuşanarak pâdişâh olmuştur. Pâdişâhlığı ondört sene devam etmiştir. Ondört şerefeli bir san'at hârikası olan zarîf Sultânahmed Câmî'i O'ndan günümüze kalan en güzel bir hâtırâ ve mânevî bir armağandır. Kânûnî'den sonra devlet işleri ile .....
Sayı: 139, Sayfa: 020
Böyle Bir Eğitim İstiyoruz - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kullarını çok seven Allah Teâlâ onların mükemmel bir ahlâka, üstün bir edebe sahip olmalarını istedi. Ama insana edep öğretmek kolay iş değildi. Edep ve ahlâk öğretmek için gözle görülen, elle tutulan, davranışları örnek alınan bir modele ihtiyaç vardı. İnsanlara ahlâk modeli olması için en çok sevdiği kulunu, Resûl-i Ekrem'ini yarattı. Onun eği.....
Sayı: 139, Sayfa: 024
Berâ İbni Âzib -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Berâ İbni Âzib radıyallahu anh Peygamber âşığı bir yiğit... Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize olan bağlılığından, ona olan sevgisinden dolayı ismini andıkça gözleri yaşaran bir muhabbet eri... O, Medine'nin Evs kabilesindendir. Ebû Umâre künyesiyle meşhur olup Ensar'ın ileri gelenlerindendir. İlk islâmî bilgileri hicretten.....
Sayı: 139, Sayfa: 026
Kalb Gözleri Kör Olanlar... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: - "O gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a şirk koşanlara; "Siz de, ortaklarınız olan putlar da durun yerinizde!" diyeceğiz. Artık onları birbirlerinden tamamen ayırmışızdır. Şirk koştukları şeyler onlara "Siz dünyâda bize tapmıyordunuz" diyecek. "Bizimle sizin aranızda şâhid olarak A.....
Sayı: 139, Sayfa: 027
Cihad - Sâdık Dânâ
Resûlü ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz ve ashab-ı kiram, gazâya iştirak etmek isteyen mücahidler, seferin yaz aylarının en sıcak günlerine tesadüf etmesi ve Tebük'ün Medine-i Münevvereye hayli uzak olması dolayısıyla yorgun argın, bitâb bir vaziyetde dönmüşlerdi. Zahiren düşmanla karşılaşma olmamışdı amma asâkiri islâmiye hayli yıpra.....
Sayı: 139, Sayfa: 028
Eleştiriler ve Tasavvuf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Bağımsız bir ilim hâline gelmeye başladığı asırlardan beri tasavvufa yöneltilen eleştiriler eksik olmamıştır. Bu eleştiriler içten ve dıştan olmak üzere iki türlüdür. İçten olanlar, bizzat tasavvuf ricâlinin yönelttiği özeleştirilerdir. Dıştan olanlar ise diğer ilim ve disiplinlerin tasavvufa yaptıkları tenkidlerdir. Dıştan yapılan tenkid ve ele.....
Sayı: 139, Sayfa: 032
Gider! - Sükûti
Birçok insanda akıl, pür-zekâ aptal gider!Koskoca kervâna bak; say, kaç gönül abdal gider?.. İşte tozlanmış hayâl, yerlerde kirlenmiş helâl,Halka kim söyler bu ahvâl, hem yarın hem hâl gider!.. Rûh değişmiş; sırda insan seyri ifsâd eylemiş;Gördüğüm bühtân değilmiş; şerre binbir yol gider!. Tam i.....
Sayı: 139, Sayfa: 034
Bir Ayet Üç Tesbit - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Değerli okuyucu, bu yazımızda, İslâm ahlâkının ağırlıklı biçimde işlendiği "Hucurat Suresi"nin 12'nci ayetini açıklayıp üç önemli noktayı tesbit etmeye çalışacağız. Söz konusu ayette, Yüce Allah şöyle buyurur: "Siz ey iman değerine ermiş olan mü'minler! Birbiriniz hakkında yersiz zanda bulunmaktan kaçının; çünkü bu şekildeki zannın bir kısmı da .....
Sayı: 139, Sayfa: 035
Sokak Âdâbı - Ali Kiraz
1. Kişi evinden çıkarken besmele ile, işlerini Allah Tealâya havale edip O'ndan yardım dileyerek çıkmalıdır. Rasülü Ekrem (s.a.) buyurmuştur ki: "Bir kimse evinden çıkarken, (Allah'ın ismiyle çıktım. Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın inayetiyledir.) derse ona: "Sana hidayet ihsan edildi. Bütün hacetlerin yerine getirildi. Bütü.....
Sayı: 139, Sayfa: 036
Bilgi ve Hidayetin Önü Kesilemez - Mahmud Rifat Kademoğlu
İnsan için din, en bütünleyici temel değeri; insicamlı bir bütünlük içinde en kapsamlı disiplin esasını ifade eder. Hayatın hiçbir sahası dinin ilgi alanının dışında olamaz. İnsan için, dini ile alakalı olmayan hiçbir hayat planı düşünülemez. Zaten din kavramının mahiyeti buna müsait değildir. En azından hak din olan İslâm bakımından b.....
Sayı: 139, Sayfa: 038
Yeni Bir Mihraba Doğru... - Şerif Benekçi
Altınoluk'ta yazmaya başlayalı üç uzun mevsim geçmiş. "Zaman ne çabuk geçiyor" sızlanışı, bir yönüyle beni de içine alarak, elma şekerini yere düşürmüş çocuk silueti şeklinde, biraz ürkek ve ağlamaklı, ufkumu bir kurşunkalem çiziğiyle ikiye böldü. Yaşadığımız hayat, özel bir ihtimamla kurduğumuz hayal / ideal gergeflerini çoktan lime lime.....
Sayı: 139, Sayfa: 042
Arzulanan Noktada - Asuman Doğru
KaranlıklarınUmutlarımı yok etmeye gücü yetmez.AcılarınsaHayatımı karartmaya,Işığımı azaltmaya...Sabır zırhına bürünmüşüm ben. Güneş ışık yerine zulmet yaysa daDünyamı karartmaya yetmez.Şükrün güzelliğinde eriyip yok olmuşum ben. Dünyanın bütün çirkinlikleriBeni kirletmeye yetmez.Tevb.....
Sayı: 139, Sayfa: 043
Sovyet Despotizmini Gönül Direnciyle Aşanlar... - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Dağıstan, doğusunda Hazar denizi; batısında Çeçenistan; kuzeyinde Kalmuk özerk cumhûriyeti; güneyinde Azerbaycan ve güneybatısında Gürcistan ile komşu Rusya Federerasyonu'na bağlı bir Kafkas özerk cumhûriyetidir. Yüzölçümü 50.300 km2, nüfusu iki milyonu aşkındır. Başşehri Hazar kenarında yaklaşık yarım milyon nüfuslu Mahaçkaledir. Yüzde doksa.....
Sayı: 139, Sayfa: 046
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Güney Asya'da Gelişen İslam Ülkesi PAKİSTAN Pakistan Neresidir? İslâm ülkeleri içinde önemli bir yeri olan Pakistan, Güney Asya'da Hindistan'ın kuzeybatısında yer alır. Önceleri, Hindistan'ın hem kuzeydoğusunda ve hem de kuzeybatısında, Doğu ve Batı Pakistan diye ikiye ayrılan bir ülkeydi. 1971'de Doğu Paki.....
Sayı: 139, Sayfa: 049
Kültür Sanat - Altınoluk
Naim Karaman Hoca Bu Defa Kitaptan Sesleniyor : "İslâm Cemâati" "Onsekizinci asırda bir İngiliz seyyahı Çin kıtasını dolaşırken şahit olduğu kalabalıklar ve kendi ülkesine göre değişik ölçekler ve hacimler karşısında adeta büyülenir. Duygularını kendisine kılavuzluk yapan arkadaşına aktardı.....
Sayı: 139, Sayfa: 051
Ayın Notları - Beytullah Demircioğlu
Petrol Yüzünden Hazar'ın Suları Durulmuyor Sovyetler Birliği'nin tarihe gömülmesiyle Avrasya'da petrol yüzünden başlayan kurtlar savaşı dur durak bilmiyor. Avrasya dünyasındaki enerji pastasından pay kapmak isteyen taraflar sürekli yeni politikalarla rakiplerini ekarte etmeye çalışıyorlar. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in A.....
Sayı: 139, Sayfa: 053