Kur'an'a Yeni İniyor Gibi Bakmak...
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Ramazan' dayız. Mübarek olsun. İslam dünyası ve her birimiz için yeni bir doğuş vesilesi olsun. Ve Kur'an ayında, Kur'an' la buluşma şuurumuz yeniden dirilsin. Altınoluk, bu sayısını Kur'an' la ilgimizi sorgulamaya ayırdı. Kapağımızda Hira dağı var. Rasûlullah'ın ilk vahye mazhar olduğu sırlar mekanı..."Oradan, .....
Sayı: 131, Sayfa: 002
İlk Bize İniyor Gibi... - Ahmet Taşgetiren
İslam'ın "Amentü çerçevesi"nin temel rükünlerinden birisi de Kitaplara imandır. Kitab Yaratıcının, insana bildirdiği hayat ilkelerinden oluşur. Bu bazan, sahifelerdir (suhuf), bazan belki sadece bir "kelime-i tevhid"dir, bazan da işte Kur'an gibi bir kitaptır. Kitab, İslâm'ın Yaratıcı île insan arasındaki ilişkiye getirdiği yorumun .....
Sayı: 131, Sayfa: 003
Tevbe* - Elmalı M. Hamdi Yazır
"Ey ehl-i iman! Cenâb-ı Allah'a öyle bir tevbe ediniz, günahlarınıza öyle bir pişman olunuz ki kalblerinizde te'siri daima görülsün, size büyük bir nasihatçı olsun, belki Rabbiniz fenalıklarınızı keffaretler, örter, mahveder." (Tahrim-8) Ey müslüman, ne oldun? Ne oldunsa ne için oldun? Sen böyle olmayacaktın, ateşlerde yanmay.....
Sayı: 131, Sayfa: 005
Hayatı Kur'ân'a Sunmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'ân, âlemlerin Rabbi tarafından indirilen,(1) insanlara en doğru yolu gösteren,(2) hayatın ideal ve evrensel boyutlarını belirtip her şeyin örneğini veren(3) ve okunup anlaşılması gereken apaçık bir kitaptır.(4) O, Yüce Allah'ın bütün insanlara sunduğu mesajıdır.(5) Müslümanların ru.....
Sayı: 131, Sayfa: 007
Ramazan - Mustafa Necati Bursalı
Hakkın güzel ismi dillerde şimdi, Tatlı hoş kokular güllerde şimdi.   Akar gürül gürül nûr olukları, Kur'ân, durulanmış ellerde şimdi!   Bir yeşil sevdadır yürekte çarpan, Şifalar sunulur her derde şimdi!..   Durmaz kanat vurur gönül kuşları, Genç, ihtiyar, kadın ve erde şimdi!......
Sayı: 131, Sayfa: 008
Meşruiyetin Kaynağı - Mahmud Rifat Kademoğlu
Günümüzde yasaların ve siyasi tasarrufların meşruluğu konusunda insan haklarına ve demokrasi kavramına atıf yapılmaktadır. Demokratik bir karar sürecinin ürünü olması ve insan haklarını ihlâl eder bir nitelik taşımaması halinde, bunlar, saygı ile karşılanması gereken hukuki ve meşru bir sonuç sayılmaktadır. Bu suretle adalete ve barışa kav.....
Sayı: 131, Sayfa: 009
Güçlü Mü'min - Şemsettin Kırış
Sabırlı, güçlü ve yılmayan bir şahsiyete sahip olmak, günümüzde herkesin arayıp ta bulamadığı özelliklerdendir. İslam insana hissedilir bir manevî güç kazandırır. Bu güç imanın derecesi oranında hayata da yansır. Müslüman dünyanın en güçlü insanıdır. Çünkü o gücünü yalnızca ve tamamıyla Allah' dan, Allah a bağlılıktan alır. Allah' a, Onun .....
Sayı: 131, Sayfa: 010
1996 Dünya Raporu Yılın Olayı Çeçen Destanı - Altınoluk
1996'DA DÜNYA VE İSLAM ALEMİ 1996 senesi de geride kaldı. Dünya ve İslam aleminin gündemi geçen yıllarda olduğu gibi yine gerginlikler, iç savaşlar ve siyasi çalkantılarla dolu idi. Yıllarca devam eden fakat sona erdirilen çatışmalar ve gerginlikler yok değildi. 1996 senesinde. Tansiyonun en çok yükseldiği bölge olan Ortad.....
Sayı: 131, Sayfa: 012
Isınamadım - İdris Arpat
Neşeli seslerle zıplaya zıplaya akan dereciğe ısındım, sun'î parklardaki sun'î göllere ısınamadım. Dere kenarlarındaki güle de, gülün dikenine de ısındım, süslü vitrinlere ısınamadım "Bir kayadan duman duman, Oniki metre atlayan, Dağ kokusuyla yüklü su" ya ısındım, yapay içeceklere ısınamadım. Ovalardan buğular yükseldiği.....
Sayı: 131, Sayfa: 021
Son Din-Son Peygamber - Asuman Doğru
Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) insanlığa gönderilmiş son Peygamberdir. Son Peygamber olması, getirdiği sistemin 1-Mükemmel olmasını 2- Bozulmamış olmasını 3- Alternatifsiz olmasını 4- Evrensel olmasını gerektirmektedir. Ve İslâm, gerçekten de son olmanın gerektirdiği bütün özellikleri kendinde taşır. İslâ.....
Sayı: 131, Sayfa: 022
Aşk Bir Var'dır - Emel Okyar
Aşk bir "var"dır. Seviyorum Herşeyim var   Yollarım var sonsuzluğa uzanan Çıkmaza çıkmayan sokaklarım var Kül olduysam eğer Güneşi saran kollarım var   Ağlıyorsam yokluktan ağlamıyorum Yokluk olmayan bir yokluğum var Sevilmedim diye ağlamıyorum Gölgelerim, nikabları.....
Sayı: 131, Sayfa: 023
Cennet Hazineleri - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İbadetler ve zikirler kalbilerin can suyudur. Onlar bizi her dem canlı, diri ve huzurlu tutmak için emredilmiştir. Kalpler kaplar gibidir. Boş sandığımızı bir kap, esasen boş olmayıp hava île doludur. Nitekim içine sıvı doldurduğumuz zaman, kaptaki hava yerini sıvıya bırakır. Kalpleri de ya Allah in zikri veya şeytanın oyunları meşgul eder.....
Sayı: 131, Sayfa: 024
Ebu Süfyan İbni Haris -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Rasulullah'ın Amca Oğlu ve Şair Sahabi... Ebû Süfyan İbni Hâris radıyallahu anh şâir sahabîlerden... Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz'in süt kardeşi ve amca oğlu... Aynı aile içinde akran olarak büyüdüler Halime süt anneleri oldu. Yaşıt olmaları sebebiyle çocukluk ve gençlik yılları birlikte geçti. .....
Sayı: 131, Sayfa: 026
Namaz - M. Sâmi Ramazanoğlu
"Enbiyadan sonra kötü nesiller onlara halef oldular ki onlar namazı zayi' ettiler ve şehevatı nefsaniyyelerine ittiba' ile doğru yoldan çıktılar. Binaenaleyh onlar yakında cehennem ateşine mülakî olurlar." (Meryem, 59) buyurulmuştur. "Ğayy" cehennemde sırf şerden ibaret olan bir deredir ki o dereden cehennemin sâir dereleri isti.....
Sayı: 131, Sayfa: 027
Oruç - Sâdık Dânâ
Oruç Allah teâlâ ve tekaddes hazretlerinin, kulları üzerine (Ramazan orucu) farz kıldığı mühim bir emridir. Oruç tutmak, kadın, erkek akil balîğ olan sıhhatli ve akıllı her müslümana farzdır. Hastalıklı ve şuuru muhtel olanlar müstesna eda etmeyen günahkar olur. Hasta denilince çok zayıf, kuvvetsiz olup da oruç tutmağa takati olmaya.....
Sayı: 131, Sayfa: 028
Fütüvvet ve Melamet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvufta "fütüvvet" kavramının kullanılmaya başlanmasının tarihi oldukça eskidir. Hicrî III. Asır'da Horasan ve Nişabur bölgesinde kullanılmaya başlanan "fütüvvet" kavramı, genellikle başkasını kendisine tercih etmek, engin bir mürüvvete sahip olmak demektir. Lügatta cesaret, yiğitlik ve mertlik anlamına gelen fütüvvet, tasavvuf çevreler.....
Sayı: 131, Sayfa: 031
Cildci Ali Efendi - İsmail Öksüzler
Üç hafta ara ile Konya, güzel bir insanını daha kaybetmenin hüznünü ve firâkını yaşıyor. Evet, Dr. Baybal ağabeyimizden sonra Mücellid Ali Efendiyi de uğurladık. Sonsuzluk alemine göz yaşlarımızla... O'da Dr. Ağabey gibi hizmette, tevazuda erişilmez bir insandı. Haftanın yedi gününün altısını gece sohbetleri ile sevdiklerine ayırır,.....
Sayı: 131, Sayfa: 033
Yavuz Sultan Selim Han-2 - Osman Nûri Topbaş
Aşağıdaki şiir Yavuz'un Allah Rasûlü (s.a.)'ne karşı olan hürmet ve muhabbetini ne güzel ifade eder: Ey kerem kanı Rasul-i Kibriya Kemlerindir bu Selîm-i pür-hata Dergehinden ilticâ eyler atâ El-meded vey ma'den-i nur-i Huda" Zekî ve güçlü kumandan Yavuz, 10 Eylül 1517'de Kahire'den İs.....
Sayı: 131, Sayfa: 034
Yavuz Sultan Selim Han - M. Ali Eşmeli
Senin asrın o zafer asrı ki şan üstüne şan, Îtina etse de yetmez seni îzaha lisan!..   Cenge kol kol atılırken diyerek; "Ya Allah" Senle seyretti cihan bir ulu sultan-ı zaman.   Sen şu meydanda cihad üzre yürürken ileri, Öyle rüsvây ve rezîl oldu ki düşman, pişmân!   Dilde tekbîrle k.....
Sayı: 131, Sayfa: 035
Vesiletün - Necat - Ali Büyükçapar
Doğum zamanı, doğum yeri ve doğum manalarına gelen mevlid, aynı zamanda edebiyatımızda aynı isimle anılan bir türün adıdır. Bu edebi türde esas olarak Hz. Peygamber'in hayatı konu olarak alınmakta, doğumu, peygamberliği, mucizeleri, vefatı işlenmektedir. Mevlidin yazarı Süleyman Çelebi'nin hayatı hakkında geniş bir bilgiye sahip değili.....
Sayı: 131, Sayfa: 036
Nasıl Soruyorlar? - Şerif Benekçi
Bu sütunu okuyan bazı dostlarımız, "Yazdıkların gerçek mi?" yahut "Nerede, ne zaman yaşadın?" şeklinde sorular soruyorlar. Hemen belirtmeliyim ki yazdıklarım gerçektir, yaşanmıştır; on iki yıllık imam hatiplik geçmişimden aziz Altınoluk okuyucuları için ayıklanan tecrübe kırıntılarıdır. Mihrab ve çevresinde yaşadıklarımı, yer ve zaman beli.....
Sayı: 131, Sayfa: 037
Dost İçindir - Bestami Yazgan
Kalbimize kor ateşler Bastığımız dost içindir. Her cefaya boyun büküp Sustuğumuz dost içindir.   Açsın diye vefa gülü, Sevdik, en dikenli yolu, Dört bir yanda delidolu Estiğimiz dost içindir.   Aşka aşina olanlar Halimizi ancak anlar. Bir tenhada kızıl kanlar Kustuğum.....
Sayı: 131, Sayfa: 038
Bir Testi Su - İsmail Uzun
Bu, diğer kitaplardan farklılık arzediyor bazı yönleriyle. Diğer kitapları okudukça, diğer kitaplara baktıkça adeta güzel bir çiçeğe bakıyor, güzel bir gülü koklamış gibi oluyor ve bundan haz duyuyoruz şüphesiz. Ama bu kitap!.. birbirinden güzel, birbirinden farklı çiçeklerin, "dikenlerinden soyutlanarak demetlenmiş, bize sunulmuş hali"......
Sayı: 131, Sayfa: 038
"Bayram" Dedi. - Abdurrahim Karakoç
Güneş yükselmeden kuşluk yerine Bir adam camiden döndü evine Oturdu sessizce yer minderine Kızı "Bayram" dedi yalınayaklı Adam "Bayram" dedi tam ağlamaklı   Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi dili tutuldu Güç bela ağzından bir "OF" kurtuldu. Oğlu "Bayram" dedi sırtı yamalı Adam "H.....
Sayı: 131, Sayfa: 039
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Birlik Beraberlik ve Barışa Hasret Bir İslam Ülkesi AFGANİSTAN Afganistan Neresi? Afganistan, Asya kıtasında yer alan dağlık bir ülkedir. Ülkenin Resmi Adı; Da Afganestan Cemhoriyet (Peştuca), Cumhuriye Afgenastan (Dari Lehçesi), Afganistan Cumhuriyeti. Kuzeyinden; Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, .....
Sayı: 131, Sayfa: 040
Türkiye'de Yılın Olayı "Refahyol ve Çeteler" - Altınoluk
Türkiye 1996 yılında, seçimler, siyasi çekişmeler ve parti liderlerine yönelik iddialarla, eylemlerle, kazalarla, çetelerle... ilginç günler yaşadı. Tabii bunların bazıları günlük değişen olaylar karşısında unutulup gitti.Ama Refahyol siyaset planında çeteler ise sistem planında yılın olayı oldu.Aşağıda, göze batan olaylardan derlediğimiz .....
Sayı: 131, Sayfa: 044
İlim ve İnsan - Abdülvasıt Atıfoğlu
Toplumların tarihlerinde, Kader Levhinden kendileri için tahsis edilen kelimeleri ve halleri bir şiirin mısraları gibi tane tane alan, kum saatinden zaman taneleri dökülürken bu zerrelerin künhüne vakıf olmanın emniyeti içinde yaşayan ve yaşatan büyüklerin derin izleri vardır. Onlardan geriye kalan nedir diye şöyle bir bakıldığında, ferd v.....
Sayı: 131, Sayfa: 053
Fütuhat Devri ve Kutsal Emanetler - Ömer Albayrak
Kırk Yasinle taşınmıştı; Bu 'MUKADDES EMANETLER' Üzüm yediğim çubuğa, Akçe bağladığım günler!.. İslam Halifesi'nin tahtı; Sancak-ı Şerif serveti ebed... Cihad ruhunun saltanatı; Manevî huzur ve saadet!.. Malazgirt'te okunan hutbe; Anadolu'nun ebedî tapusu. Binbir Hadis'i Ş.....
Sayı: 131, Sayfa: 054