Ahiret Yoksulu Olmamak...
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Haftalık, aktüel bir dergi olsanız, Türkiye ve dünyada, bir hadise bombardımanı altında yaşadığınızı görür, onlardan gündem oluştururdunuz. Susurlukta patlayan sistemde kirlenme süreci, Ankara'da stadlardan taşan işsizlik kangreni sabah namazı sonrası girilen kuyruklarda seyrede geldiğimiz ekmek kavgası, Pakistan dramı, R.....
Sayı: 130, Sayfa: 001
Ahiret Lügatçesini Öğrenmek - Ahmet Taşgetiren
Hayat kadar ölüm de gerçek, ölüm de bizim için. Ölümsüz bir hayat yok. Tek Allah hayy ve kayyüm... Ölümle hayat birlikte yaratılmış hatta. Hayatı anlayıp da ölümü anlamamak hayatın en girift labirentlerin de dolaşıp da, ölümden habersiz yaşamak, hayata derin manalar yükleyip de ölümü anlamsız kılmak, bütün bunlar insanın "gaflet"ini.....
Sayı: 130, Sayfa: 002
Baybalımız Gitti - Ahmet Taşgetiren
Derin bir muhabbetle bağlı bulunduğu Üstadının onun vefat haberini aldığında ilk sözü "Baybalımız da gitti demek oldu." Dr. M. Hulusi Baybal o güzel yürekte güzel bir köşe idi. Altınoluk'un Doktor Ağabeyi idi. Sevgileri heyecanları saadetleri paylaştığımız bir mübarek insandı. Sırtımızı ona dayadığımızda sanki bir dağa dayanmış gibi hi.....
Sayı: 130, Sayfa: 002
Ahiret Yoksulu - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: - Bilir misiniz, müflis kimdir? Ashab-ı kirâm; - Bize göre müflis, parası pulu, malı mülkü kalmayan kimsedir, dediler. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: - Benim ümmetimin.....
Sayı: 130, Sayfa: 006
Ey Yar!.. - M. Ali Eşmeli
Bu sefer al beni ey yâr o yanan kandili ver! Bana faniliği sardıkları ak mendili ver!..   Daima ben sana nem varsa feda eyleyeyim, Sen bana bir kere bak; benliği benden siliver!..   Çünkü ben, kendime engel ve o engelde çile, Hep sürür lutfuna hasret, bu cefaya gülü ver!..   Seven.....
Sayı: 130, Sayfa: 007
İlmin Üç Şartı Vardır - Doç. Dr. Zekeriya Güler
Büyük Hadis Âlimi Abdülfettâh Ebû Gudde ile... Müslümanların yaşadığı her ülkede, hareket ve davranışlarıyla insanlar üzerinde derin izler bırakan ilim, edep ve fazilet timsali büyük şahsiyetler vardır. Bu büyük şahsiyetler, ideal bir İslâm toplumunun inşasında "olmazsa olmaz" temel yapıtaşları durumundad.....
Sayı: 130, Sayfa: 009
Lika Özlemi - Mahmud Rifat Kademoğlu
Bir kısım insanların, yeryüzünde yaşanan fani hayatı, "her şey bundan ibaret" anlayışı ile manalandırması kadar akıl dışı bir varsayım düşünülemez. Yaratılış gibi insanı hayretten hayrete sevkeden muazzam bir vakıayı ve varlık hadisesini böylesine hafife alan bir telakki, olayların ancak ve sadece zahirine; apaçık olan dış görünümlerine ta.....
Sayı: 130, Sayfa: 012
Kurban - Hanemir Nezer
Ne yıldıza hakkım yetir Ne güneşe, ne aya Allah bağa bir gül indir Ya sal beni gömleğe   Yüreğimi özetleyen Esirgeme o ruhu da Uzaklarda nişaneyim Atsın melek ilk oku da   Damarımda kan durmasın Şehadetden gelirem Ömrüm çökmüş aynaya Yıllardır onu silirem .....
Sayı: 130, Sayfa: 013
Dünya ve Ahiret İflasından Kurtulmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Tüm varlığın tek sahibi Allah'tır.(1) O'nun en üstün yaratığı da insandır.(2) İnsan, eşref-i mahlukattır. Bu konum, insan için bir onurdur. Yüce Allah, insanı bu onura layık kılmıştır.(3) İnsan Allah'tan geldi ve yine O'na dönecektir.(4) Allah'a giden yolun şaşmaz rehberi ise, Kur'an'dır.(5).....
Sayı: 130, Sayfa: 014
Fütuhat Devri ve Kutsal Emanetler - Ömer Albayrak
Kırk Yasinle taşınmıştı; Bu 'MUKADDES EMANETLER" Üzüm yediğim çubuğa, Akçe bağladığım günler!..   İslam Halifesi'nin tahtı; Sancak-ı Şerif serveti ebed.. Cihad ruhunun saltanatı; Mânevî huzur ve saadet!..   Malazgirt'te okunan hutbe; Anadolu'nun ebedî tapusu. Binbir Hadi.....
Sayı: 130, Sayfa: 015
Doğan Aylar Gibi Geldin - İdris Arpat
"İnsan, biri Cennet'e biri Cehennem'e akan iki ırmağın müşterek ismidir." İnsan, kainat ağacının meyvesidir. Dünyalar insan için, insan da Allah için yaratılmıştır. İnsan, Allah'a nazaran halifedir, vekildir, tabiata nazaran yöneticidir. Filozoflar insana "hayvan-ı nâtık" konuşan hayvan, ehl-i tasavvuf ise "hayvân-ı âşık" demişle.....
Sayı: 130, Sayfa: 016
Sonbahar Duyguları - Osman Yıldırım
BAĞ BOZUMU Bağ bozumu dalından yemişi indiririm Korkarım yere düşen yapraktan irkilirim Şu dökülen yapraklar, benim ömür bahçemin, s Ben kendimi sararmış dalda yaprak bilirim.   SAÇIM GİBİ AĞARDI Yapraklar ışıl ışıl, dallarda çiçek vardı Gül kokar, kuş öterdi,.....
Sayı: 130, Sayfa: 017
İstikamet - Prof. Dr. Ömer Çelik
Allah Teâlâ, Hûd sûresi 111. ayette herkesin amellerinin karşılığını tam olarak vereceğini ve yapılan her şeyden haberdar olduğunu belirttikten sonra Resûl-i Ekrem (a.s.) Efendimizi ihtiyarlatacak kadar ağır bir mana ifade eden 112. ayette şöyle buyurmuştur. "O halde sen, maiyyetindeki tövbe edenlerle beraber emrolunduğun şekilde do.....
Sayı: 130, Sayfa: 018
Ameli Boşa Gitmek - Şemsettin Kırış
İslam, mü'min olsun kâfir olsun bütün insanların yaptıkları davranışlara önem verir. İslâm nazarında kainatta önemsiz diye bir şey yoktur. Her şey önemlidir. En önemsiz gördüğümüz hadiselerde bile bizim bilmediğimiz sırlar vardır. Ashab-ı kirâm'dan bazıları Rasûlullahın huzurunda tartışmışlardı. Hemen ilahî ikaz indi: "Ey iman edenler s.....
Sayı: 130, Sayfa: 020
Hz. Mevlana, Şems ve Şeb-i Arus - Osman Nûri Topbaş
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, ailece Konya'ya yerleştikten sonra tahsîlini tamamlamak için Halep ve Şam'a gider. O sırada takrîben otuz yaşlarındadır. Birgün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı bir kişi: "-Ver elini öpeyim, ey alemlerin sarrafı!.." der. Celâleddîn-i Rûmî'nin ellerine yapışır ve hararet.....
Sayı: 130, Sayfa: 021
Bir Dediği İki Edilmezdi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Madde insana hakim olunca herşey maddîleşiyor. Düşünceler, telakkiler, hatta inançlar bile maddîleşiyor. Dünyaya maddenin soğuk penceresinden bakan birine, engin mana ikliminden, mesela İki Cihan Güneşi Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği üstün imkanlardan ve mucizelerden söz ettiğiniz zaman, adam size bön bön bakıyor. Belki de içinden .....
Sayı: 130, Sayfa: 024
Ebu Süfyan -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Ebû Süfyan radıyallahu anh Mekke Fethi günü büyük hizmetler gören bir sahabî... Kureyş kabilesinin reislerinden... Müslüman olmadan önce Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin en azılı düşmanları arasında bulunan, fakat Mekke Fethi günü halkını teskine çalışan ve kan akıtılmadan Mekke'nin müslümanlar tarafından alın.....
Sayı: 130, Sayfa: 026
Namaz ve Huşu - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Kim (Allah'a) bir iyilikle, güzellikle gelirse işte ona bunun on katı var." (En'am; 160) va'd ve lutf-i Sübhanîsî ile beş vakit namazla elli vakit namaz sevabı veriliyor. "Allah'ın fazlu keremiyle, bu mikdar, va'd buyurulan ecrin asgari miktarıdır." Şu kadar ki bu sevaba nail olabilmek için huzûr-i kalb ş.....
Sayı: 130, Sayfa: 027
Muhterem Sâdık Dânâ Efendi Hazretleri ile sohbet... Mü'min Mü'min'i Sevecek - Altınoluk Röportaj
AItınoluk, bu sohbet halkaları içinde, okuyucularına, memleketimizin yetiştirdiği çok değerli ilim ve fazilet ehli insanlardan hikmet pırıltıları taşıdı. Onların dünyasındaki güzelliklerden derleyebildiği, kağıda aktarabildiği edebi, erdemi taşıdı. Bu sohbetlerimiz çok sevildi, çok okundu ve çok istendi. Çok değişik meclislerde "Baş.....
Sayı: 130, Sayfa: 028
Tevekkül - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tevekkül, Allah'a güvenip dayanmak anlamına bir Kur'an ve İslâm kavramı, tasavvuf ıstılâhıdır. (bk. Ragıb Isfıhânî, Müfredat. s. 834 vd.; İbnü'1-esır, en-Nihaye, V, 221) Tevekkül, kişinin hareketlerini ilahi-tabii kanunların gereklerine uydurduktan sonra Allah'a güvenmesi ve O'dan gelecek neticeye razı olmasıdır. Sebep ve.....
Sayı: 130, Sayfa: 037
Neyi Soruyorlar - Şerif Benekçi
Kur'an-ı Kerim'in Nebe Suresi'nin birinci âyeti, bilindiği üzere, "soru" ile ilgilidir. Yüce Allah, bu ayetinde, Peygamber Efendimiz (s.a.)'e hitaben, "Birbirlerine neyi soruyorlar?" demektedir. Bu âyet-i kerimenin bana çağrıştırdıklarından yola çıkarak, bu yazımda bir cami görevlisine sorulan sorulardan bahsedeceğim. .....
Sayı: 130, Sayfa: 039
Yetim Sevindirenin Ömrü Çok Olur - İsmail Seyidoğlu
İslam ümmetine vakfedilmiş bir ömür kalem ve eserdir Âkif ve Safahat... Toplumun ve milletin düşkünleriyle ilgili Âkifçe duygu ve düşünceleri, yerinde tesbit ve yönlendirici önerilen bir kez daha hatırlamak bakımından Vakıflar haftası uygun bir vasat... Fatih'te bayram'ı anlatırken, sözü getirir de sevinenler içinde sevine.....
Sayı: 130, Sayfa: 040
Modern İdeolojik Dinler - Ekrem Sağıroğlu
Klasik Dinler Tarihi kitapları, insanlık tarihi boyunca geçmiş ve yaşayan dinleri çeşitli kategorilere ayırırlar. Mesela, dinleri: a) Kurucusu olan dinler, b) Geleneksel dinler, diye ikiye ayırırlar. Başka bir açıdan, dinleri: 1) İlkel kabile dinleri, 2) Millî dinler, 3) Evrensel dinler... diye bir sınıflamaya da tabi tutarlar. Bununla .....
Sayı: 130, Sayfa: 041
Laik Terane - Mustafa Necati Bursalı
Hurma Hicaz malıdır, kalsın, tat istemeyiz, Bize merkep yetişir, deve, at istemeyiz!   Alemde bir dengimiz, benzerimiz yok ama, Dünya tersine dönse Şerîat istemeyiz!   Hiçbir anahtar açmaz, beyhudedir her gayret, Kafamız kesilse de tarîkat istemeyiz!..   Yılan, akrep bir safta, mü.....
Sayı: 130, Sayfa: 041
Kış Ortasında Bahar Yaz Ortasında Kış - Ali Hüsrevoğlu
Edebiyatımızda bahar önemli bir yer tutar. Divanları karıştırırken şayed Nef'î'nin, Esdî nesim-i nevbahar açıldı güller subh-dem Açsın bizim de gönlümüz sakî meded sun câm-ı cemmatlarını yudumlayarak bahara girebiliyorsanız sizin için bu mevsim bir başka anlam kazanmış demektir. Nedense bahar hep sevilir. Hep böyle olagelmiştir. .....
Sayı: 130, Sayfa: 042
İsterim - Emel Okyar
Ne zaman elini tutsam bir çocuğun Bir buhurdan gibi kaynar yüreğim Yağmur olup yağmak isterim, ırmak olup taşmak Sonsuzluğa ulaşmak isterim   Ne zaman yanağından öpsem bir çocuğun Çisil çisil yağmurlar yağar toprağıma Üzerimde papatyalar, laleler biter Çocuk elleri toplasın .....
Sayı: 130, Sayfa: 042
Siz Hiç Aşık Oldunuz Mu? - Recep Öncel
Eskiden, intisab eden kimseye "siz hiç aşık oldunuz mu?" diye sorulurmuş. Bu sorudan maksat, yüreğinde sevgi kırıntısı olup olmadığını öğrenmek ve eğer sevmişse, içinde sevmek gibi bir güzel duyguya yer var sa, bu yolda daha güzel bir mesafe kaydedeceğini tesbit etmekmiş. Aşk, lügat anlamı olarak, sevmek demektir. Aşık ise, birine, birş.....
Sayı: 130, Sayfa: 043
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Geleceğin Afrika Devi Bir islam Ülkesi NİJERYA Nijerya Neresidir? Nijerya, Afrika kıtasının batısında yeralan bir İslam ülkesidir. Batı Afrika'nın güney bölgesinde, Atlas Okyanusu'na kıyısı bulunan Nijerya, 923.768 km2. kadar bir yüzölçüme sahiptir. Resmi adı; Nijerya Federal Cumhuriyeti.....
Sayı: 130, Sayfa: 045
Ayın Notları - Altınoluk
Balıkesir Bursa arasındaki Susurluk ilçesi yakınlarında bir kaza oldu. Türkiye karıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ öldü. Şanlıurfa Milletvekili ve Bucak aşîreti lideri Sedat Bucak yaralanarak kurtuldu. Aynı otomobilde bulunan iki kişiden Mehmed Özbay kimliği ta.....
Sayı: 130, Sayfa: 048