İktidar ve Müslüman
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Türkiye bir yeni süreç yaşıyor İslâm'ın uzun mazlûmiyet dönemlerinin ardından Müslümanlar, yeni "güç vasıtaları"na kavuşuyorlar. Hoş, bu görüntü yeni değildir. Belki ilk toparlanışlar, samanlıklarda Kur'an öğreterek başlamıştı. Sonra kurslar, okullar, dernekler, vakıflar, yayınevleri, sonra ekonomik atılımlar, sonra medya k.....
Sayı: 127, Sayfa: 001
Gücü Allah için Kullanmak - Ahmet Taşgetiren
İnsan bir can borcu ile gelir dünyaya. Can, kendi gücünün eseri değildir. Dolayısıyla, dünyaya gelişinin sebebini de kendisi belirleyemez insan. Yaratan, gayeyi de belirlemiştir. "Ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel bir hayat yaşayacağı noktasında sizi imtihan etmek için yarattım" diyor Yaratıcı. "Güzel bir hayat" kavramı ise .....
Sayı: 127, Sayfa: 003
Müslümanın Sürekli Görevi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hüzeyfe İbnü'l-Yeman radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya ma'rufu ısrarla emreder ve münkerden alıkoyarsınız ya da Allah, kendi katından üzerinize büyük bir azab gönderir. Sonra siz (o azabtan kurtulmak için) dua edersiniz de .....
Sayı: 127, Sayfa: 005
Devlet Adamına Öğütler - Altınoluk
Hz. Ebû Bekir'den "Mal hasislerde, silah korkaklarda, rey zaitlerde olursa işler bozulur." Hz. Ebû Bekir'in (r.a.), Hz. Ömer'e (r.a.) tavsiyelerinden "Benden sonra seni hilafeti üstlenmeye davet ediyorum. Ancak hilafet makamı, uhdesinde bulunduğu kimseyi çok yorucu bir görevdir. Ey Ömer, Allah'tan kork, ona itaat eyle, dai.....
Sayı: 127, Sayfa: 007
"Dosya" - İktidar ve Müslüman - Altınoluk
Refah Partisi'nin ortak olduğu hükümet, Türkiye'de siyasi iktidar konusunda İslâm'la ilgili yeni perspektifleri gündeme getirmiştir. Meseleyi aşağıdaki sorularla aydınlarımızın tartışmasına açmayı ve iktidar vakıasını paylaşmayan fikir adamlarımız nezdinde hadisenin nasıl görüldüğünü tespit etmeyi uygun gördük. Sunacağımız değerlendirmeler.....
Sayı: 127, Sayfa: 010
Kocakarı ile Ömer - Mehmet Âkif Ersoy
Üstad-ı necibim Ali Ekrem Bey'e   Yok ya Abbas'ı bilmeyen, kimdi?.. O sahabiyi dinleyin, şimdi. "Bir karanlık geceydi pek de ayaz"... İbni Hattab'ı görmek üzre biraz, Çıktım evden ki yollar ıpıssız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız! Aradan geçmemişti çok da zaman, Az ilerde .....
Sayı: 127, Sayfa: 018
Kalın Çizgiler - İdris Arpat
Cenab-ı Hakk'a (c.c.) yöneltilmesi gereken dikkatler gayrılara yöneltildiğinde bunalım başlıyor. Çoklukta boğulma olayı meydana geliyor. Kalbini Allah'a açan kişi, bunalımdan sıyrılıyor. Uzun yolların yolcusu, büyük ideallerin sevdalısı oluyor. Cenab-ı Hakk' ın rızası onun tavır ve hareketlerinde ölçü oluyor. Dikkatimizi Yüce Yaratıcıya tevcih e.....
Sayı: 127, Sayfa: 020
Mü'min Kimliği - İsmail Seyidoğlu
Akifçe mü'min, "iman dolu göğüs"tür. Ya da yegane cevheri sinesinde taşıyan adamdır, "İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür." Hakka taraf olmak nerede ve kime karşı olursa olsun mü'min kimlik ve kişiliğinin gereğidir. Müslüman hakka zahîr olmaya her an mecbur, .....
Sayı: 127, Sayfa: 021
Kur'an ve Muhatapları - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an, Peygamber Aleyhisselam'a vahiy yoluyla indirilen, eşi ve benzeri bulunmayan ilahi bir mesajdır.(1) Onun her bir parçası da tümü de Kur'an'dır.(2) O, genelde tüm insanlara, özellikle de müslümanlara her zaman gerekli olan bir Kitaptır.(3) Ancak Kur'an'ı anlamak ve içindekileri yaşamak için gereken ga.....
Sayı: 127, Sayfa: 022
Na't-ı Nebevî - M. Asım Köksal
Çözülmüş sırr-ı hilkat, hilkatınla ibtida Sen'den Habîb-i Kibriyâsın, selb olunmuş mâsivâ Sen'den Nübüvvet halkasın hatm eyleyip Sen Hâtem olmuşsun, Bununçin, ayrı olmaz müntehâ hem mübtedâ Sen'den. Değil sırf hilkatan tâzîme, ahlâkan da mazharsın! Alır ders-i fazîlet Etkıya hem Asfiya Sen'den. Nebiyyü'l Enbiyasın, m.....
Sayı: 127, Sayfa: 023
Gaybın Kapılarını Tıklatmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bütün varlığı ile Allah'a inanan, benliğinin her zerresiyle O'na teslim olan bir insanın Cenâb-ı Hakk'a dua ve niyazı daha içten, daha bir gönüldendir. Şayet o insan şu cihanın ötesindeki alemlerde cevelân eden, Kainatın Sahibi ile hususî bir alaka içinde bulunan bir Zat-ı Mükerrem, bir Habîb-i Ekrem ise, onun Allah'a yalvarıp yakarması ta.....
Sayı: 127, Sayfa: 024
Hazret-i Sevban -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Sevban radıyallahu anh Peygamber aşığı bir sahabî... Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin nurlu yüzüne bakmaktan kendini alamayan, gözlerini ayıramayan bir âşık... Ahirette ondan ayrı kalma korkusuyla zayıflayan, neşesi kaçan, beti-benzi sararan bir aşk insanı... İki Cihan Güneşi Efendimize ve ailesine hizmet etmeyi he.....
Sayı: 127, Sayfa: 026
Adaleti İkâme Etmek - M. Sâmi Ramazanoğlu
"Ey mü'minler! Siz bilcümle umûrunuzda âdâleti ikâme ve muhâfaza edin. Eğer nas arasında muamelâta da şehâdet ederseniz adâlet üzere şehadetinizi yapın velev ki nefsiniz aleyhine ve yahud valideyn ve sair akrabâlârızın aleyhine olsun. Adâlet ve insafdan ayrılmayın. Şehâdet ettiğiniz kimse ister ganî olsun ister fakir olsun. Sizin için fakrınd.....
Sayı: 127, Sayfa: 027
İsraftan Kaçınmak - Sâdık Dânâ
Kur'an-ı Kerim'de; - "Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını (zekat ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri .....
Sayı: 127, Sayfa: 028
Tasavvufta Tevhîd - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanoğlu, varolduğu günden beri varlık, Allah ve insan ilişkisine ilgi duymaktadır. Bütün dinler, felsefi sistemler genellikle bu ilişkiyi çözmeye ve anlamaya çalışırlar. İlahi menşeli dinlerde bu ilişki tevhid ilkesi ile çözülmüş ve "kainatın varoluş sebebinin "Bir" olan varlığını ikrar ve izharı olduğu" ifadesiyle özetlenmiştir. İslâm'ın tevh.....
Sayı: 127, Sayfa: 032
Haram Gül Dermek - Hacı Ali Bayram
Ya İlahi buyurdun Aşk için az yiyin Yıkın nefis bendinizi Aşka zül kibirden Hep koruyun kendinizi Laşedir dünya hem yalan Alırken hırslı olmayın, evmeyin Zaruret ölçüsünde kalın Aman Haram nesneleri sevmeyin Tutmadık öğüdünü ya İlahi Çoğumuz, takdirinle tutamadık Nefs bedenlerimiz azdık.....
Sayı: 127, Sayfa: 033
Fâtih Sultan Mehmed Han-II - Osman Nûri Topbaş
Fâtih Sultan Mehmed Han devrinde memleketin her tarafında, her karış toprağında adalet, hak ve hukuk hakim durumda idi. Kanun önünde bütün insanlar eşitti. Sanki; "Adalet, mülkün temelidir.." hadîs-i şerifi O'nun için varid olmuştu. Zengin ile fakir, sultan ile köylü aynı hakka sahipli. Gayr-i müslimle.....
Sayı: 127, Sayfa: 034
Sultân Fâtih - M. Ali Eşmeli
Ol fetih mabedinin minberi Sultân Fâtih, Aranan hutbelerin anberi Sultân Fâtih.. Daima "câhidu fillah"a gönül vermişti, Al kanından akıtıp ta teri Sultân Fâtih.. Şanlı tarîhi çevirdikçe, gözümden bir bir Geçti Fâtihlerimiz; serveri Sultân Fâtih.. Kanımızda dolaşır ol inanılmaz zaferi, Her zaman coşturacak mehter.....
Sayı: 127, Sayfa: 036
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Doğu Avrupa'da Bağımsızlığa Hasret Bir İslam Yurdu BAŞKIRDİSTAN Başkırtlar Kimlerdir? İdil-Ural Türkleri'nden olan Başkırtlar (yada Başkurtlar), İdil (Volga) havzasının kuzey yarısını oluşturan bozkırlarda yaşarlar. Aynı zamanda bir Başkırt olan A.Zeki Velidi Togan; Başkırt kelimesinin Beş Ogur'dan geldi.....
Sayı: 127, Sayfa: 037
Gülşen-i Râz - Ali Büyükçapar
Mesnevi tarzında kaleme alınan Gülşen-i Râz'*ın yazarı Şebüsteri hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamakla beraber onun hicri 725'te Tebri'ze yakın Şebüster'de doğup, yine orada vefat ettiği bildirilmektedir. Kitab Emir Hüseyin'in sorduğu onbeş sorunun cevaplandırılmasından oluşmuştur. Sorular yüzyıllardır insan düşüncesi.....
Sayı: 127, Sayfa: 039
19 Kur'an'ın Sırrı mı Yoksa?.. - Mevlana Abdulkuddüs
Çev: Erdoğan BAŞ Son iki yıldan beri, bana, Kur'an'daki 19 rakamının merkezî bir vazife gördüğünü ifade eden küçük-büyük bir çok broşür ve risale gönderildi. (Bu broşürlere göre) Kur'an'daki çeşitli kelimeler (in harfleri) bilgisayar vasıtasıyla toplanarak ve çarpılarak, bütün bu kelimelerin 19 sayısı etrafında dön.....
Sayı: 127, Sayfa: 042
Necmeddin-i Suğra - Şerif Benekçi
Çukurca'da şehit düşen timin komutanı Necmeddin Bayraktar'in aziz hatırasına. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Hakka yürüyen askerî timin komutanı Necmeddin Bayraktar'ı yedi yıl önce tanımıştım. Değişik dinî cemaatlerin kol, kanat gerdiği onlarca öğrenci, şimdilerde birçoğu işyeri olarak kullanılan apartmanların arasın.....
Sayı: 127, Sayfa: 047
Ayın Notları - Altınoluk
Erbakan'ın Doğu Gezisi İslâm Ufkuna Açılış Türkiye'nin Ağustos ayı gündemi dış politika alanında yaşanılan gelişmeler ile dolu idi. Bir yandan Başbakan Erbakan'ın ABD'nin "terörist ülke" yaftası vurduğu İran'dan başlayıp Uzak Doğuda sona eren gezisi öte yandan hükümetin iki bakanının ambargo kıskacındaki Irak'a düzen.....
Sayı: 127, Sayfa: 048