İnandığınız Gibi Yaşamazsanız
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, "Bu yıl hangi kitabı okumalı?" sorusu ile başlayan ve "İslam Tasavvufu"nda noktalanan dört sayfalık bir "sunuş"tan sonra, Ağustos sayımızın içinden sizleri selamlıyoruz. Bu dört sayfalık bölüm, Altınoluk'un bu yıl okuyucularına sunduğu armağan kitapla ilgili bilgiler veriyor. Eminiz orada, bu yı.....
Sayı: 126, Sayfa: 005
İnandığı Gibi Yaşamak ya da.. - Ahmet Taşgetiren
Muhammed İkbal "Kaç bu Müslümanlardan sığın Müslümanlığa..." diye seslenir. Muhammed İkbal, çağdaş Müslümanın içinde sarsıldığı depremden kurtulması için, Hacca giden Pakistanlılardan "Ebûbekir'in sadakatini ve teslimiyetini, Ömer'in adaletini, Osman'ın hayasını, Ali'nin ilmini ve cihadını getirmelerini" ister. Muhammed .....
Sayı: 126, Sayfa: 007
Sünnet'e Uygun Yaşayamazsanız?.. - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh şöyle dedi: "Peygamberinizin sünnetini terkederseniz, sapıttınız gitti demektir".(1) Bu defa bir "sahabî kavli"nden veya bir "mevkuf hadis"ten, büyük sahabi Abdullah İbni Mes'ud'un bir görüş ve değerlendirmesinden söz etmek istiyoruz. Esasen Abdu.....
Sayı: 126, Sayfa: 009
Mahmud Toptaş Hoca ile "Müslüman ve Hayat" üzerine... "Şartlar Aşındırıyor" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim genel olarak Türkiye'de de İslam dünyasında da müslümanlar islami olmayan sistemler içinde yaşıyorlar. Böyle sistemler içinde müslümanın kayıplarını değerlendirir misiniz? Mahmud Toptaş: Mekke döneminde Ashab kelime-i şehadeti getiriyor, geçmişini siliyor yeni eğitime kula.....
Sayı: 126, Sayfa: 011
Çocuklar Nereye Koşuyor? - İdris Arpat
Tarık-4 Ra'd-11, Kaf-18, İnfitar-10, 12 ayet-i kerimelerinde belirtildiğine göre, bizden hiç ayrılmayan görevli melekler vardır. Bu melekler iyi kötü bütün söz ve davranışlarımızı zabtederler. Zilzal süresinde de Cenab-ı Hakk, zerre kadar hayrın da, zerre kadar şerrin de karşılıksız kalmayacağını ifade buyurur. Bu ayet-i kerimelerde habe.....
Sayı: 126, Sayfa: 012
Yaşama Bilinci - Cemal Nar
Müslüman Allah'a teslim olandır. Severek ve isteyerek, Allah'ın istediği gibi inanacak, ibadet edecek, O'nun istediği gibi hukuki, iktisadî hayatını düzenleyecek, O'nun istediği gibi ahlakını düzeltecek, iyi huyları hiç zorlanmadan üstünde gösterecek, kötü huylardan tiksinerek kaçacaktır. İslamca yaşamak alışkanlık olacak müslümanda, bilinçli bi.....
Sayı: 126, Sayfa: 015
Örtünme ve Kulluk Kültürü - Mahmud Rifat Kademoğlu
Özellikle günümüzde İslam'ın bir belirtisi, hatta sembolü olarak algılanan tesettürün İslam Dininde gerçekten de onun toplumsal bir şiarı (sembolik anlam taşıyan tezahürü) sayılacak kadar önemli bir yeri vardır. Bunun izahına girişmeden önce örtünme için burada "İslami" nitelendirmesinden söz ettiğimiz zaman bununla aynı zamanda, yeryüzünd.....
Sayı: 126, Sayfa: 016
İslâmî Hayat Çağrısı - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Mü'minler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan Kur'an,1 dâvâsından emin olanlara saâdet yolunu gösterir.2 Kur'an bir teoloji kitabı değildir. O, Allah'ın insan hayatındaki, tüm varlık ve oluştaki hükmünü açıklayan değişmez vahyidir. Muhatap alıp seslendiği her benliği harekete geçiren Allah kelamıdır. Kur'an, çağrısın.....
Sayı: 126, Sayfa: 021
Kara Sabun da Ak Köpürür - Bestami Yazgan
Afrika'nın kara toprağında Kara renkli, kara bahtlı insanlar, Kırık dökük ümitler, Paramparça yürekler, Kendilerine uzanacak dost eli bekler. Açlık, susuzluk, Hastalık tuzu biberi hayatın. Tabiat acımasız, hayat öylesine zor, Dünya sağır, dünya kör! Şampanyalar patlar gece klüplerinde, Yıllanmış.....
Sayı: 126, Sayfa: 022
Hayat Kaynaklarına Sarılmak - İsmail Seyidoğlu
Âkif merhumun şiirleri kadar, içli, samimî ve vurgulu nesirleri de bulunmaktadır. Bu defa onun düz yazılarından bir örnekle Âkifçe sizlere seslenmek istiyoruz. İlk kez 1944'te Kur'andan Âyetler ve Nesirler adıyla damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından yayınlanan eserinden iki ayetin yorumunu nakledeceğiz. Aslında o, bu iki ayeti ayrı ay.....
Sayı: 126, Sayfa: 023
Yalancının Söylediği Doğru - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İçinde yaşadığımız şu kâinât sırlarla doludur. Bu sırların bir kısmı bilinmeye ve keşfedil-meye müsait, bir kısmı da insan bilgisine tamamen kapalıdır. Bir de kainatı kudretiyle elinde tutan Vâcibü'l-vücûd'un bilinmesini istediği, fakat keşfedilmesi mümkün olmadığı için de peygamberlerine haber verdiği sırlar vardır. Peygamber-i Zîşan Efen.....
Sayı: 126, Sayfa: 024
Selmân-ı Fârisî-II -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Selmân-ı Fârisî radıyallahu anh son peygambere kavuşma hasretiyle memleketi Isfahan'dan Medine'ye çileli bir yolculuk yaptı. Son dine ulaşma ve son peygamberi görme aşkı onu her türlü zulme razı etti. Diyar diyar dolaştı. Köle olarak satıldı. Buna rağmen o azminden, sabrından hiçbir şey yitirmedi. Sonunda aradığı nura kavuştu, o sevgiliye ulaştı.....
Sayı: 126, Sayfa: 026
En Faziletli Mü'min - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Ey îman edenler! Ben, size çok elemli bir azâbdan kurtaran bir kazanç yolu göstereyim mi? Siz Allah'a ve onun peygamberine îman ediniz! Ve Allah yolunda mallarınızla, mücâhede ediniz -ki sizin bu cihâd ve îmânınız bilmiş olsanız sizin için çok hayırlıdır- Ta ki Allah sizin hesabınıza günahınızı yarlığar ve sizi.....
Sayı: 126, Sayfa: 027
Büyük Veliler Yolu... - Sâdık Dânâ
Muhterem Sâdık DÂNÂ üstadımızın Anadolu'da yaptıkları bir sohbet. Rabbımız sa'y-ü gayretimizi artırsın. Çünkü herşey çalışmakla oluyor. Ve Hakk yolunda çalışana Cenab-ı Hakk istediğini fazlasıyle veriyor. Elhamdülillah devrimizde herkes Allah-ü Teala'yı arıyor. Cemiyet bunalım içinde, sıkıntı içinde, huzursuzluk içind.....
Sayı: 126, Sayfa: 028
Fâtih Sultân Mehmed Han - Osman Nûri Topbaş
Yedinci Osmanlı Sultanıdır. Rasûlullah (s.a.v.)'in iltifâtına mazhar olmuştur. Sultanlığının yanısıra din ve fen ilimlerini de ikmâl etmiş bir âlim, aynı zamanda ince rûhlu bir şair ve derin bir gönle sahip, derviş rûhlu hassas bir insandı. 1451 yılında Osmanlı tahtına oturdu. 1453 yılında İstanbul Fâtihi oldu.....
Sayı: 126, Sayfa: 032
Sultan I. Murâd Han - M. Ali Eşmeli
Destanlara tâc adline taşlar bile memnûn, Elbette Murad Han'lara muhtaç, gönül hûn!.. Ceddin o şeref-şân dolu serdarı Murâd Han, Mülkünde ömür sürdüğümüz bir ulu Hakan.. Pür-aşkla küffâra hücum ettiği ânı, İzzetle kabûl eyledi ol Hazret-i Yezdân . En önde Hüdâ emrine bizzat koşuyordu, Dolmuştu bütün şanlı yiğit.....
Sayı: 126, Sayfa: 033
Bizi Saran "Mâsivâ" Özlenen Mârifet - Ekrem Sağıroğlu
Mâsivâ ile, ağyar ile, aldatan vahşi uygarlık ile kuşatılmış bulunuyoruz. Günlük kısır politika, "abes"le dolu aktüalite de buna ilave olunca bizde "mârifet", ilahi murakabe duygusu namına ne varsa hepsi uçup gidiyor Halbuki insanda "muhabbetullah"ın, "havf"in, "haşyet"in; murakabe altında, "huzur.....
Sayı: 126, Sayfa: 035
Feridüddin-i Attar'ın Hikmetli Kitabı Mantıku't-Tayr - Ali Büyükçapar
Nişabur'da doğan Feridüddin-i Attar (1119-1234) tasavvufi konuda değerli eserler bırakmış büyük bir bilgin, hikmet ehlidir. Attar, zamanından itibaren kitapları ile dikkatleri toplamıştır. Kitabta tefsir, fıkıh, kelam, felsefe, ahlak, dini tecrübeye ait çok değerli bilgiler vardır. Attar "Mantıku'at-Tayr"iyle temsîlî bir surette Allah'a .....
Sayı: 126, Sayfa: 036
Nergis - Ali Büyükçapar
Hayata inandığım gün Dallara bahar tomurcukları yürüyor Yeşil yakut gözlerin Sırrımı ele veriyor Muskam yedi kat muşambayla sarılı Kaç tufandır saçlarım ıslak Gölgeme gün vurmuyor artık Kavruk ellerim mushaflı Ayaklarımda Tûru Sînân'ın çamuru Buyruk Bulutların rahmeti Sen gittin ardın sıra be.....
Sayı: 126, Sayfa: 036
Prof. Dr. Yılmaz "İslâm Tasavvufu" ile İlgili Somlarımızı Cevaplandırdı... "Altınoluk Kendisine Yakışanı Yaptı" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim, tasavvuf klasikleri arasında el-Lüma'ın yeri nedir? Siz niçin el-Lüma'ı seçtiniz? Bu konuda bilgi verir misiniz? Yılmaz: Tasavvuf bir uygulama ve pratik olduğu kadar, aynı zamanda bir ilimdir. Tasavvufî hayatın ilk temel kaynakları Kitabü'z-zühd adıyla anılan kitaplardır. Süfî-muhaddi.....
Sayı: 126, Sayfa: 037
Kandil Mumu - Hüseyin Özkaynakçı
Bugün yine huzur bulmuyor ruhum, Hiçbir uzlaşmaya gelmem efendim. Senin özleminle öyle doluyum, Kül olsam da ben üzülmem efendim. Bitse yağmurlarım, kurusa terim, Her an çırpınmaktan kalmasa ferim, Küf tutsa kapında parmak izlerim, Yine başka durak bilmem efendim. Çatladı direkler, yıkıldı tavan, Çok .....
Sayı: 126, Sayfa: 039
Karanlıkta Görenler Arasında - Abdullah Sâdık
Beyaz Ay Derneği ile Hüdayi Vakfı'nın Göz Yaşartıcı Ortak Hizmeti... Beyazay Derneği 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu üç ama genç tarafından kurulmuş. Türkiye genelinde görme özürlülere ait yirmi tane dernek bulunuyor. Beyazay Derneğinin farklılığı ise İçlerinde İslamî hassasiyete en çok sa.....
Sayı: 126, Sayfa: 040
Erittim İçimde Buz Dağlarını - Musa Serin
Erittim içimde buz dağlarını Sevgi ırmağından daldım ummana. Gıybeti, riyayı attım kalbimden Maddeyi bıraktım, yeşerdi mânâ. Erittim içimde buz dağlarını Yanarım sevgisiz geçen günlere. Çözümden damlayan yaş değil kandır. Ömrümden beyhude kaçan günlere. Erittim içimde buz dağlarını. İstemem maddeyi al.....
Sayı: 126, Sayfa: 042
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Bengladeş Güneydoğu Asya'da, Bengal körfezinin kuzeyinde yeralan Bengladeş (Bengaldeş yada Bangladeş); dünya kamuoyunda adım hemen hemen her yaz mevsimi med ve tayfunların meydana getirdiği sel felaketleri ile duyuruyor. Ülkenin güneydoğusunda Burma ile kısa bir kara sınırı bulunuyor. Batısında Hindistan'a bağlı Batı Bengal, k.....
Sayı: 126, Sayfa: 043
Gel de Bana - Emel Okyar
Zaman Sırça bir kâse gibi kırılgan An be an Akıp gidiyor Cennet vaadiyle Cehennem korkusu arasında Ümit etmek zor Öyle zor Oysa zaman akıp gidiyor Bir ümit uğruna Zamana kelepçe taktım da geldim Bütün gemileri yaktım da geldim Bir ümit uğruna Sen ey efendim Ey sultanım Zam.....
Sayı: 126, Sayfa: 045
Aşacağım Yollarda Engelmişim - Recep Ar Doğan
Yarı bilinçsiz, esen bir yelmişim Dünler kayıpmış, esmiş körelmişim... Karşıt duygulardan koru kulunu, Pişmanlıkla kapına yönelmişim. Suçlar, isyanlar parçalamış beni; Aşacağım yollarda engelmişim. Beni unutturan nefis yatışmaz, Şaşkınlıkta ne kendim ne elmişim. Hem kalmışım bir girdabın içinde, Hem bir.....
Sayı: 126, Sayfa: 045
Bir Demet Genç Dergi - Yusuf Selman Tan
Altınoluk Dergisine postacı her uğradığı zaman neredeyse birkaç dergi bırakır gider. Dergiler alınır elden ele dolaşır. Nice göz nuru, mesai ve emek mahsulü olan bu mektuplar bir yeni insana daha mesaj ulaştırma kaygısı içindedir. Onların yayın dünyasının meselelerine meydan okurcasına ortaya koydukları sesleri, size de bir şevk verir. Med.....
Sayı: 126, Sayfa: 046
Dördüncü Murat ve Osmanlı Düşmanlığı - Dursun Gürlek
Osmanlı tarihinin en güvenilir kaynaklarından Naima'nın sayfalarını ne kadar çevirirseniz çevirin, Sultan dördüncü Murad'ın diktatör olduğuna dair tek bir satır bulamazsınız. Peçevi'yi didik didik etseniz bile, merhum hükümdarın astığı astık, kestiği kestik bir despot olduğuna delalet eden en küçük bir işarete rastlayamazsınız. Uzunçarşılı'da, Z.....
Sayı: 126, Sayfa: 049
Ayın Notları - Altınoluk
RP-DYP Koalisyonu Hızlı Başladı Bir Tabu Yıkıldı "Türkiye'de Refah iktidar olur, olamaz?" tartışmaları nihayet sona erdi. RP tek başına iktidar olamadıysa da koalisyon ortağı olarak hükümeti kurma başarısını gösterdi. Bize göre bu önemli bir adımdı. Böylece farklı kesimlerin sık sık dile getirdiği "RP iktidar olamaz.....
Sayı: 126, Sayfa: 050