İslâm Tasavvufu
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Altınoluk'un bu sayısı, Ramazan'ın tam ortasına doğuyor. Önü Bayram'a çıkıyor. Bugünler, Muhterem Üstazımız Mahmut Sâmi Ramazanoğlu Hazretlerinin ahirete irtihallerinin 12'inci sene-i devriyelerine rastlıyor. (12 şubat 1984). İşte böyle bir tevafuklar meşheri içinde biz de Altınoluk'u "kalb diriliği" üzerine yoğun.....
Sayı: 120, Sayfa: 002
Durum Muhakemesi - Ahmet Taşgetiren
Şu anda dünyada sancı odağı olarak görülen ülkelerin belli başlılarını İslâm yurtları oluşturuyor. Bosna, Çeçenistan, Filistin, Keşmir, Kıbrıs, Azerbaycan, Tacikistan, İran, Irak, Cezayir, Mısır, Somali, Sudan, Libya... Bunların bir kısmı açık yara halinde, bir kısmı ise, içten içe işleyen kabuk tutmuş bir yarayı andırıyor. Bunlara sömürge sta.....
Sayı: 120, Sayfa: 003
MüslümanYüreği - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Müslüman yüreğinin kin tutamayacağı, ihanet edemeyeceği, aleyhinde bulunamayacağı üç erdem vardır: İşi Allah için işleme samimiyeti. Müslümanların yöneticileri hakkında hayırhahlık. (İnanç ve amelde) müslümanl.....
Sayı: 120, Sayfa: 005
Nazargâh-ı İlahî - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Kalb fiil masdarı olarak "bir şeyi değiştirmek, bulunduğu yönden başka bir yöne çevirmek, döndürmek, akletmek, idrak etmek, derinlemesine düşünmek anlamlarını ifade ettiği gibi, isim olarak şu manalara gelir. Sürekli değişme içerisinde bulunmak, akıl, idrak ve düşünce. Yine her şeyin saf, öz ve katışıksız durumuna da kalb denir. Bu .....
Sayı: 120, Sayfa: 007
İtiraf - Abdullah Gülcemâl
İkrar verdim duramadım sözümde Hep bu nefs-i emmârenin yüzünden. Hubb-i dünya yer eyledi gözümde Hep bu nefs-i emmârenin yüzünden...   Topraktan halkoldum taş da yaşadım İçe dönemedim, dış da yaşadım Baharı göremedim kış da yaşadım Hep bu nefs-i emmârenin yüzünden...   Öteye gönderdim.....
Sayı: 120, Sayfa: 009
Prof Dr. Mustafa Tahralı, Doç. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Doç. Dr. İrfan Gündüz İle Bir Kalb Sohbeti "Her Kalb, Kalb Değildir" - Altınoluk Röportaj
Konuşan: Ahmed TAŞGETİREN Altınoluk- Efendim sizlerle kalp ve tasavvuf konularının zemin olacağı bir sohbet düşünüyoruz. İsterseniz sohbete de kalbi yerli yerine yerleştirmekten başlayalım. Kalb nedir? İslâm kalbe nasıl bakıyor? Peygamberimiz 'in (s.a.) özel hadislerine konu olan kalbin mahiyeti nedir? Genel bir d.....
Sayı: 120, Sayfa: 010
Bir Bayram Sohbeti - M. Sâmi Ramazanoğlu
Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s) Hazretlerinden... Muhterem Üstaz Mahmud Sâmî -kuddise sirruh- hazretleri kalb konusu üzerinde ısrarla dururlar, ehemmiyetine binaen sohbetlerinde bizzat kendileri irticalen konuşurlardı. Çünkü insanı insan yapan, onu en şerefli varlık kıvamına çıkartan merkez kalbdi. İns.....
Sayı: 120, Sayfa: 016
Kalbi Kur'an'la Diri Tutmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Yüce Allah, yarattığı insanı Kur'an'la eğitmiş, ona maksadını anlatmayı öğretmiştir.(1) İnsan, yeryüzündeki varlığı ile hem fiziki hem de ruhî bir yapiya sahiptir (2). Ama onun yapısındaki temel ve belirleyici gerçek, fiziki yapısından ziyade ruhsal yönüdür (3). Çünkü ruh, nefs, kalb ve akıl gibi a.....
Sayı: 120, Sayfa: 021
Nasib Et - Emel Okyar
Bir çile ipek bükümü uzakta Bir kırlangıç uçumu yakında mesafelerAşmak kolayBaşlamak zorRabbim bize başlamayı nasib et. Güneşe varan aydınlık yollarBizse hep gölgelerdeyizYanmak kolayİstemek zorRabbim bize istemeyi nasib et. Gözlerde hep gözyaşı buğusuOysa kulaklarda hep o firav.....
Sayı: 120, Sayfa: 022
Hareketin Sırrını Aramak - İdris Arpat
İki günü birbirine eşit olan aldandıysa, müslüman hergün kendi rekorunu kırmak zorundadır. Ana beşiklerinden yer beşiklerine doğru, artılarını arttıra arttıra, eksilerini eksilte eksilte gitmek durumundadır. İçte sürdürülen mücahedeyi ve dışta sürdürülen mücadeleyi emr-i Hak vaki oluncaya kadar, büyük bir aşk ve şevkle sürdürmek borc.....
Sayı: 120, Sayfa: 023
Sünnetle Dirilmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber aleyhisselâm'ın örnek davranışlarına sünnet diyoruz. Müslümanlar bu dünya gurbetinde yollarını yitirmemek için Resûlullah'ın sünnetini öğrenmeye ve onu kendilerine hayat düstûru edinmeye mecburdur. Hem teker teker bütün müslümanların, hem ülke ülke bütün İslâm devletlerinin varlığı, başarısı ve yaşama şansı buna bağlıdır. .....
Sayı: 120, Sayfa: 024
Abdullah İbni Ümmi Mektûm -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Abdullah İbni Ümmi Mektûm radıyallahu anh bir Kur'an hâfızı. Hakkında "Abese" sûresi indirilen bir âmâ aşık. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin ikinci müezzini... Gönlünü İslâma açan ilk mü'min yiğitlerden... O, Hazret-i Hatice annemizin dayı oğludur. Mekke'li olup Kureyş'tendir. Babası, Kays, annesi A.....
Sayı: 120, Sayfa: 026
Kalb-i Selim - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: Ölülerin kabirlerinden kalktıkları o günde mal ve evlad menfaat vermez, ancak Cenab-ı Allah'a selamet-i kalb ile gelen kimse menfaat görür. (Şuâra 88-89) Kalb-i selim: Kibir, hased, hubb-i mal, hubb-i câh gibi ahlâk-ı zemimeden temizlenmiş bir kalbdir. Bir kimsenin kalbinde zerre kad.....
Sayı: 120, Sayfa: 027
Keramet - İstikamet - Sâdık Dânâ
Bir bayram günü ahbab ziyaretleri arasında Aksaray'daki kardeşimiz Oğuz Aydınol Bey'in pederleri Ali Haydar Aydınol Bey'e uğranıldı. Misafir odasına girdiğimizde odanın tabandan tavana kadar resimlerle dolu olduğunu gördük. Bunlar, muhtelif zamanlarda çekilmiş yüzlerce insan sureti idi. Muhterem Üstazımız.....
Sayı: 120, Sayfa: 028
Tevessül ve İstimdad - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tevessül, bir şeyi veya bir şahsı Allah için aracı ve vasıta kılmak, şefaatçi ve vesile edinmektir. İbnü'1-Esir, Ezan duasında geçen "el-Vesile" kavramı'nı izah ederken "Allah'a yakınlığa vesile, cennette bir menzil veya kıyamette şefaat gibi anlamlarla" değerlendirmiştir.(1) Kur'an'da iki yerde "vesile" kelimesi ge.....
Sayı: 120, Sayfa: 031
Dileğim - Hacı Ali Bayram
Kapıda kulunum, sadık kölenim. İster buyur et, ister sav beni. Rızanı kazanmak benim dileğim, İster yanında tut, ister kov beni. Senden uzak kalmam mümkün değildir. Kalsam seni isterim, ölsem seni. İster cemalinle sevip sevindir, İster celalinle okşa döv beni. Huzurda oluşum, yalnız sevgiden. .....
Sayı: 120, Sayfa: 032
Din Adamı Kimliği - İsmail Seyidoğlu
Akif'e göre din adamı, cami görevlisi anlamındaki din adamından ziyade "din alimi"dir. Akif'e göre "din adamı", bilgili, merhametli, birinci sınıf yani "vasıflı ve tavırlı adam"dır. Önüne çıkan bir fakir kadıncağızın isteğini yerine getirmek için, davetine gidip mevlit okumaya söz verdiği Valide Sultan'ı misafirleriyle birlikte saa.....
Sayı: 120, Sayfa: 033
Tasavvuf ve İlm-i Ledünnî - Osman Nûri Topbaş
Rasûlullah (s.a.), Cenab-ı Hakk'dan üç türlü ilim telakkî etmiştir. Birincisi, kendisi ile Allah (c.c.) arasında mahfuzdur. Bu ilim, beşer idrakinin üzerinde olduğundan nâsa fâş olunmamıştır. Yalnız Allah Rasûlü'ne mahsus kalmıştır. Cebrail (a.s.): "Ya Rasûlallah! Ben senin hakîkatini idrak edebilsem, yanına gelemezdim." buyurmuştur......
Sayı: 120, Sayfa: 034
O da Sendir Efendim - M. Ali Eşmeli
Medine-i Münevvere'ye Selam  Kalb, dosta mekân en yüce meskendir Efendim;Al gönlümü artık o da bir sendir Efendim! Hizmetle sükûn bulduğumuz sol eşiğinden Cân ayrı değil, ayrı olan tendir Efendim! Mecnun gibiyim; dar geliyor gayri şu sahra! Aşkınla kavur şevkına imrend.....
Sayı: 120, Sayfa: 035
Mübarek Olsun - Musa Yılmaz
Yangınlar var can içinde Her biri ayrı biçimde Canı milyarlar içinde Sezene mübarek olsun Gördükçe bin bir şekilde Nebatta veda kilde. Canı canlar denizinde, Süzene mübarek olsun. Bilemedik binde biri. Göremedik bende kiri. Cesetlerdeki diriyi, Çözene mübarek olsun. Zer.....
Sayı: 120, Sayfa: 037
Zekat - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
l- Zekat Nedir? Kimlere Farzdır? Zekat sözlükte bereket, temizlik, çoğalma, artma ve övme gibi anlamlara gelir. Şer'î bir terim olarak şöyle tarif edilebilir. Belli mal türlerinin belirli bölümünü, Allah'u Teala'nın belirlediği bir kısım müslümanlara mülk olarak vermektir. Zekat İslam'ın beş temel esasından birisi olup.....
Sayı: 120, Sayfa: 038
Bir Güzel İnsan; Selçuk Eraydın - İlhan İmik
Telefondaki ses, Selçuk Hoca'nın kaza geçirdiğini, Numune Hastanesine kaldırıldığını söylüyordu. Kandil gecesinin emsalsiz güzelliğine sanki bir parantez açılmış. Nitekim sadece bir kaç dakika önce eşime "çok sıkıldığımı" söylemiştim Hastaneye ulaştığımda danışmaya Hocayı sordum, cevap vermeyen hemşire boş gözlerle ilerleri gösterdi, ismi söyl.....
Sayı: 120, Sayfa: 040
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Filistin Neresidir? Filistin; İsrail, Ürdün, Lübnan ve hatta Mısır tarafından işgal edilen, insanlık tarihinin en eski ülkelerinden biridir. Doğu Akdeniz'de, Litani (yeni adıyla Kasımiye) ırmağından Gazze vadisine kadar uzanan toprakları içine alır. Kuzeyden güneye 240 km. uzunluğunda, doğudan batıya 130 km. genişliğindedir. B.....
Sayı: 120, Sayfa: 041
Destan Kahramanları - Altınoluk
Çeçenya'nın bağımsızlık mücadelesi 1559'larda başlıyor. O tarihlerde Ruslar Çeçenya'daki Tarki'de ilk Rus üssünü kuruyorlar ve Çeçenler Rusya'ya karşı ilk cihat bayrağını açıyorlar. Bu bayrak 1834'lerde mücadele veren Şeyh Şamil'in mübarek eli gibi nice el değiştirerek bu günlere kadar ulaşıyor. Kavga Çarlık Rusyasında devam ediyor, Sovyet Rus.....
Sayı: 120, Sayfa: 047
Ahmed Davutoğlu ile "Ortadoğu'daki Su Sorunu" Üzerine - Altınoluk Röportaj
İsrail Ortadoğu'da Her Meselenin İçinde Altınoluk- Son yıllarda uluslararası kamuoyunda sürekli olarak Ortadoğu'da bir su kavgası olduğu, bölgede bundan sonraki savaşın su yüzünden çıkacağı temasının işlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ahmed DAVUTOĞLU- Uluslararası ilişkilerde global ve bölge.....
Sayı: 120, Sayfa: 048
Ortadoğu ve Su Savaşları - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu da son yüzyılın en büyük belirleyicisi petrol olmuştur. Uğruna nice savaşların yapıldığı bu önemli kaynak bugün iktidarını su ile paylaşmaktadır. Çok değil 15-20 yıl sonra suyu elinde bulunduran ülkelerin büyük bir ekonomik güce kavuşacağı sıkça vurgulanmaktadır. Dünyadaki kullanılabilir su kaynaklarının kısıtlı olma.....
Sayı: 120, Sayfa: 050
Kâbe Etrafında Bir Kuş Gibi - Naif Özkul
Pazartesi öğleyin oğlum Ebubekir'le uçağa uğurlanıyoruz. Üzerimden bir türlü atamadığım zihni yorgunluk, gözlerimden sezilir gibi. Ama bu yorgunluğu unutturan bir rahmet ikliminin özlemi var içimde... İstanbul'un bir kış gününde sisli ve bulutlu havasından sıyrılıyor, yükselerek mesafeler katediyor, Akdeniz ve Mısır üzerinden kum çölü ve onu.....
Sayı: 120, Sayfa: 052