İslâm Şefkati
Takdim - Altınoluk
"Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları nefislerine tercih ederler. Nefsinin cimriliğinden korunmuş kimseler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Haşr (59), 9) Aziz okuyucu, Kapak konumuz, "Sistemlerin acımasızlığına karşı İSLÂM ŞEFKATİ" şeklinde belirlendi. Kapağımızda bir deri bir kem.....
Sayı: 065, Sayfa: 001
İslâm'ın Şefkati Olsaydı - Ahmet Taşgetiren
"İnsanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere karşı durulmalıdır. İşte can yakıcı azab bunlaradır." (Şura, 42) "Doğrusu uyarıcı göndermiş olduğumuz her kasabanın varlıklı kimseleri, onlara: "Biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz" diye gelmişlerdir." (.....
Sayı: 065, Sayfa: 003
İki Aç Kurt - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ka'b b. Mâlik radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Rasûlullah sallellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Koyun sürüsüne dalmış iki aç kurdun, sürüye vereceği zarar; kişinin mal ve mevki (servet ve şöhret) kazanma hırsının, dinine vereceği zarardan kesinlikle daha ağır değildir."1 .....
Sayı: 065, Sayfa: 006
Merhametin Karşılığı Rahmettir - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ûsâme b. Zeyd radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: " Allah, merhametli kullarına rahmet eder.." (Buharî, cenaiz 32; Müslim, cenaiz,9,11) Cerir b. Abdillah radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resûlullah sallellahu aleyhi ve.....
Sayı: 065, Sayfa: 007
Hüsnü Geçer Hoca ile İlim, Kardeşlik ve Doğu Meselesi Üzerine... "Kardeşlik Şefkati, Şefkat, İhsanı Gerektirir." - Altınoluk Röportaj
Konuşanlar: Ahmed Taşgetiren, H. Kamil Yılmaz BABAMIN YATAĞINDAKİ HAYALLERİM İçlerinde Seyyidler bulunan bir sülaleden geliyoruz. Babam Zeynel Efendi isminde büyük bir alimdi. Şair ve edibdi. Varlıklıydı. Kimseden bir şey almazdı. Çalışır, hem kendi ihtiyaçlarını karşılar hem de başkalarına verirdi. Bir.....
Sayı: 065, Sayfa: 008
Kur'an Açısından Sömürü ve Sömürgeciler - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"Gördün mü o dini tekzib edeni? Odur ki işte iter yetimi ve kayırmaz doyurmak üzere miskini." (Maun, 1-3) İslâm, Vahiy kaynaklı Hak dinin genel adıdır. (3, 19; 5, 3) Bu dinin, insan hayatına katmak istediği değerler ve amaçladığı hedefler vardır. Tüm ilahî değerlerin tek ölçüsü ve güvencesi olan Kur'an, güve.....
Sayı: 065, Sayfa: 012
163 Sonrası Yasal Durum - İlhan İmik
Mayıs tarihli Altınoluk'da Türk Ceza Kanunu 141,142,163. maddelerinin kaldırılması ile ilgili genel değerlendirmemizi sunmuş, ortaya çıkan yeni yasal şartlarla ilgili müşahhas açıklamalarımızı ise bu yazıda sunacağımızı belirtmiştik. Hemen ifade edelim ki, burada inceleme mevzuumuzu, Yasanın Türk Vatandaşına getirdiği "hürriyet özlü.....
Sayı: 065, Sayfa: 014
"Umut, Korkusunu Yalnız Allah'a Tahsis Edenlerimizde - Mahmut Toptaş
1. Kırkdört yıllık hayatımda 163. maddeyi bir defa açıp okumadım. Kur'an-ı Kerim'deki suç ve ceza yasasını okuyup öğrenmeye çalışırken ona sıra gelmedi. 2. 163 yerine çıkarılanı okumama gerek yok. 3.Bugüne kadar nüfus cüzdanım, okula kaydım, diploma almam, evliliğim ve memuriteyimle muhatap olduğum beşeri kanunlardan baş.....
Sayı: 065, Sayfa: 015
"Emanet Şuuru İçinde Çalışmak" - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Kırk yıl süren 163 dehşetinden sonra, Türk toplumunda yeni bir dönemin başlayacağını ümit ederiz. Bu tedhişin tesiri ile, mısır patlağı gibi dağılıp karanlık çölde el yordamı ile yerini ve yönünü tayin etmeye çalışan müminlerin Tih çileleri inşaallah sonuna yaklaşmıştır. Bilindiği gibi Hz. Musa (a.s)'nın ümmeti, mukaddes beldeye girme imkanı .....
Sayı: 065, Sayfa: 017
"Kendimizi Hyde Park'ta zannetmemeliyiz" - Doç. Dr. Cahid Baltacı
Türkiye son senelerde çeşitli değişikliklere uğrayan bir ülkedir. Ekonomik sahada başlayan değişikliklerin idarî ve hukukî alanlarda da kendini göstermesi memnuniyet vericidir. Ancak bunlar yapılırken halkın temel hak ve hürriyetleri yeni kıskaçlara alınmamalıdır. Bu açıdan baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddelerinin kaldır.....
Sayı: 065, Sayfa: 017
"Gönüllerin Fethine Çıkış Zamanı..." - Vehbi Vakkasoğlu
163. maddenin kalkması sevindirici bir olaydır. Ve demokratikleşme yolunda önemli bir adımdır. Bu adımın çok geç atılmağı ve henüz tamamlanıp kesinleşmemesi bile, olayın önemini küçültmez kanaatindeyim. Çünkü, bu bir ayıp kanunu idi. Millet çoğunluğun dini ile, kaskatı laiklik yanlışı devletin karşı karşıya getirilmesinin korkunç ayıbını taşıy.....
Sayı: 065, Sayfa: 018
Şefkât Pınarı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Fahr-i kainat efendimizin cihanı kucaklayan gönlünde şefkat pınarları büngülderdi. Sadece insanlara değil, bütün yaratılmışlara sevgiyle bakardı. Onların sıkıntıya düşmesini, üzülmesini, acı çekmesini hiçmi hiç istemezdi. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi, "mü'minlere çok düşkün" olduğu için onların sıkıntıya uğramasına hiç dayan.....
Sayı: 065, Sayfa: 020
Allah İçin Verebilmek - Naci Öztürk
Allah'a imanın en güçlü belirtilerinden biri de elindeki nimet ve imkanları başkalarının yararına seferber etmektir. Buna en çok kullanılan tabiriyle cömertlik (cüd, seha, sehavet) diyoruz. Bir velinin "enbiya, evliya mesleği" diye tavsif ettiği cömertlik Allah'ın kudret, merhamet, lütuf ve ihsanından emin olmasının biricik belirtisidir. Eşya.....
Sayı: 065, Sayfa: 022
Rıfk Sahibi Olmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
İslâm, mü'minlere dîne ve dünyaya aid bütün işlerde taassub ve ifrat göstermeyerek tahammüllü olmayı emrediyor. Hain veyahut muharib olmamak şartıyla isterse gayr-i müslim olsun herkese karşı rıfk ile muameleye teşvikte bulunuyor. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz halkı yirmi üç yıl dine davet etmiştir. O Resu.....
Sayı: 065, Sayfa: 023
Güzel Ahlak - Sâdık Dânâ
Allah Teala ve Tekaddes hazretleri buyurur: "Zatı uluhiyyetime yemin ederim ki, sizin için Allah'ın Rasûlünde iktidaya şayan muhakkak hasleti hamide, ahlakı hasene vardır ki o haslet-Allah'ın sevabını ümid edip rıza-ı ilahiyeyi tahsile sa'y ile ahiret gününe iman eden ve Allah'ı çok, anan (zikreden) kimseler içindir." (Ahzab Sur.....
Sayı: 065, Sayfa: 024
Mağrib Yolunda Duygulanışlar - Nuri Kahraman
AKDENİZ Sanki bir nehirsin sen, akıyorsun Akdeniz Herbirimize ayrı bakıyorsun Akdeniz Güneş sabah doğarken, ve de akşam batarken Hasret ufuklarını yakıyorsun Akdeniz!... ATLASLAR Atlaslar işte orda, tesbih tanesi gibi Kesmiş ama sınırlar, ve şimdi kopuk ipi .....
Sayı: 065, Sayfa: 029
Kasım Bin Muhammed -radıyallahu anh- - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Selman Farisi'den sonra, "altın silsile" tabiîn nesline geçiyor. Emanetin sahibi bu sefer Hz. Ebû Bekir'in torunu Kasım bin Muhammed. Künyesi de Ebu Muhammed. Annesi İran hükümdarlarından Yezdcürd'ün kızı. Bu yüzden Hz. Peygamberin torunu İmam Zeyne'l-abidin ile teyzezade. Hicri 30, Miladi 650 yılında doğdu. Emevi .....
Sayı: 065, Sayfa: 030
İstanbul'da Bir Şehid Sahabî Daha... - Mustafa Eriş
Allah'a tevekkül etmek, O'na güvenmek, O'na teslim olmak insana mutluluk ve saadet getirir. İnsanı isteme zilletinden kurtarıp, ganî eyler (zengin kılar). Ona iffet, haysiyet ve şeref kazandırır. Mü'min tevekkül sahibidir. Müstağni ve mütehammildir. İffetli ve sabırlıdır. "Allah kuluna kafi değil mi?" ilahi fermanını.....
Sayı: 065, Sayfa: 032
Peygamberimizin Müezzinleri (Bilâl el-Habeşî) - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Miladî 7. asrın başlarında Mekke'de İslâm ışığıyla aydınlanmış pırıl pırıl bir zenci yürek vardı: Bilâl b. Rebah el -Habeşî... Ümeyye b.Halef'in, şirkin zifiri karanlığında katranlanmış kalbi, kölesinin mütevazî gönlündeki aydınlığı, İslâm ışığını sezdi. Öfkesinden küplere bindi. Ne demekti? Efendinin izni olmadan Bilâl nasıl p.....
Sayı: 065, Sayfa: 033
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Eritre'de İslâm'ın tarihi Rasûlullah (s.a.)'in zamanına kadar uzanır. O zaman, bazı Müslümanların Mekke müşriklerinin işkencelerinden kurtulmak için Habeşistan'a hicret etmeleri ile Habeşistan halkı İslâm'la tanıştı ve özellikle bugünkü Eritre bölgesi içine giren yerlerde pek çok insan İslâm'ı kabul etti. Daha sonra Emevî ve Abbasî.....
Sayı: 065, Sayfa: 035
Mustafa Meşhur ile Müslümanların Meseleleri Üzerine / "Önce Sağlam Bir Kitle Tabanı" - Altınoluk Röportaj
- Bu sıralarda İslâm dünyasının her tarafında İslâmî Hareketler güçleniyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla İslâm dünyasının her tarafında Müslümanlar arasındaki ayrılık, değişik İslâmî grupların ortaya çıkması ve bunların birbirlerinden kopuk şekilde faaliyet yürütmeleri başarıları olumsuz yönde etkiliyor. Sizce bu ayrılıklara son.....
Sayı: 065, Sayfa: 037
Nasıl Bilirdiniz? / MANGESTO HİELA MARİAM - M. Ahmed Varol
1974 yılında Etyopya İmparatoru Haile Selasiye'nin düşürülmesi için gerçekleştirilen ihtilale küçük rütbeli bir subay olarak katılan Mangesto Hiela Mariam kısa sürede hızlı bir yükseliş kaydederek, sözkonusu olaydan üç yıl sonra yani 1977'de ülkenin idaresini ele geçirdi. Mangesto başa geçer geçmez Etyopya'da sosyalist-marksist .....
Sayı: 065, Sayfa: 039
Ahmet Mithat Efendi ve İslam'ın Müdafaası - Dursun Gürlek
Edebiyatımızın Dini Eserleri(1) Merhum Cemil Meriç bir ziyaretimiz esnasında Ahmet Mithat Efendi'den takdirkar sözlerle bahsetmiş; az bilinen, ihmal edilen bir yönüne dikkat çekmişti.. Ahmet Mithat Efendi büyük romancıydı, güçlü bir gazeteciydi. Bu sahadaki hizmetleri basın tarihinde layık olduğu yeri çoktan almıştı. Çok .....
Sayı: 065, Sayfa: 041
Nizam Sahibi - Mehmed Aslan
NİZAM SAHİBİ Sizlere, Azerbaycan'ın çağdaş büyük Şairlerinden Memmed Aslan'ın Altınoluk'a "bu şiir halkımızın başına getirilen Hristiyan oyunlarının sonucu olarak Ermeni taarruzunda milli tenhalık sebebiyle Allah'a yakarışımızı dile getiriyor" ifadeleriyle gönderdiği bir armağanı sunuyoruz. Kimler "a.....
Sayı: 065, Sayfa: 042
Ayın Notları - Altınoluk
İslâm Düşmanlığı Dünya sosyalizminin büyük bir bunalım yaşadığı bir gerçek. Bir yanlışın üzerine koca bir imparatorluk kurmuşsunuz ve o temel çökmüş. Bunun sonucu bunalımdan başka ne olurdu? Sovyetler şimdi bu bunalımla boğuşuyor. Aynı bunalımın değişik ülkelerdeki, bu arada ülkelerdeki sosyalistleri de etkilem.....
Sayı: 065, Sayfa: 043