Tebliğ Seferberliği
Takdim - Altınoluk
"Ey inananlar size ne oldu ki "Allah yolunda , savaşa çıkın" dendiği zaman yere çöküp kaldınız? Ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir." (Tevbe Sûresi, 38) İslam'sız geçen zamana, İslamsız göçen insana yaz.....
Sayı: 059, Sayfa: 001
Müslümanın Gündemi - Ahmet Taşgetiren
Dünyada önemli gelişmeler oluyor. Hakim sistemler bitişini ilan ederken, insan, dramı ve arayışıyla gündeme giriyor. Sovyet sosyalizminin gelip dayandığı nokta iflas. Sosyalizmin üs ülkesi, kışa "açlık" problemi ile boğuşarak giriyor. Dünya, Sovyetleri açlıktan kurtarmak için seferber olmuş durumda. Çöken bir sistemin altından insanlığın dramı y.....
Sayı: 059, Sayfa: 003
Atılım Zamanı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'den nakledildiğine göre, Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Haydin sefere denilince, derhal koşunuz!.."(1) Geçtiğimiz yıl (1990), fevkalade hızlı, beklenmedik ve hatta şaşırtıcı gelişmelere sahne oldu. Bloklar eriyerek, .....
Sayı: 059, Sayfa: 007
Müslümana Düşen Acil Görev - Altınoluk
Bütün dünya müslümanları, dünyanın bugünkü şartlarında önemli bir görevle karşı karşıya bulunduğunu farketmekte, bunun için belirli bir çaba içine girmekte ancak, bu şartların gerektirdiği ve İslam'ı insanla buluşturacak yolun ne olduğu konusunda billurlaşmış kanaatlere henüz kavuşamamış bulunmaktadır. "Altınoluk, bu ay önemli bir soruşt.....
Sayı: 059, Sayfa: 009
"Dünya Çapında Bir İslamî İlimler Akademisi Kurulmalı" - Doç. Dr. Cahid Baltacı
1. Bana göre insanlığın sistem arayışında İslam'la buluşabilmesinde baş görev müslümanlara düşmektedir. Çünkü mağrur Batı'dan İslam'ı inceleyerek buluşma noktasını insanlığa göstermesi beklenemez. O, kendisinin en büyük olduğuna inanmıştır. Sosyalist blokun çöküşünden sonra da bu inanç katmerlenmiştir. 2. Bu durumda fert olsun müessese o.....
Sayı: 059, Sayfa: 010
"İslam'ı Gerçek Medeniyet Yolu Olarak Sunmak" - Enver Baytan
Her müslüman fert: l- Farz-ı ayın olan ilm-i halini öğrenmek (hangi hal ve mevkide bulunuyorsa, o hal ve mevki ile alakalı meseleleri bilmek). Zira: "İlm-i hal olmadığı yerde hıfz-ı hal ve muvaffakiyet olmaz." 2- Öğrendikleri ile amel etmek, daima, örnek hal ve durum içinde bulunmak; inanılır, güvenilir adam olmak, .....
Sayı: 059, Sayfa: 011
"Din Alimleri Halka Öncülük Etmeli" - Ali Rıza Demircan
Bismillahirrahmanirrahim. Biz müslümanlar Allah'a, meleklerine, mukaddes kitablara, peygamberlere, ilahî kadere ve Ahiret günü'ne inanan insanlarız. Bu inancımızın şuuruna eremediğimiz için olacak, inancımızı hayat görüşümüz olarak belirleyemiyor, hali ve geleceği değerlendirmekte, öncelikli görevlerimizi tesbit edip üstlenmek.....
Sayı: 059, Sayfa: 012
İman ve Cihad Günü - Abdurrahman Dilipak
- Önce cahillikten kurtulmamız gerek. Aklımız kadar iman eder ve ancak aklımız kadar amel işleyebiliriz. Öncelikle de dinimizi bilmek ve yaşamak zorundayız. Dinimizi usülüddini, Rasulullah'ın siretini bilmiyoruz. Herkes kendi mezhebini, örgütünü, liderini ideolojisini, tarikatını dinin özü gibi görüyor ve kendisi gibi düşünmeyenleri ve davranm.....
Sayı: 059, Sayfa: 013
Yatırım Yapılacak İnsanı Seçmek - Prof. Dr. İrfan Gündüz
Günümüz insanları arasında görülen arayışları ve fikrî kargaşayı, suyun yatağını zorlaması gibi insan fıtratına ters, karizmatik ve beşeri sistemlere karşı bir başkaldırı ve kurtuluşa açılan bir kapı olarak telakki ediyorum. Devlet kapitalizmi olan din inkarcısı komünizm gitmiş, şimdi sıra din isitismarcısı liberal kapitalizmin yıkılmasına gelmi.....
Sayı: 059, Sayfa: 014
"İslâm Bir Yerlerde Realite Haline Gelmeli" - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Sistem arayan insanlığı iki guruba ayırmak gerekiyor: Müslümanım diyenler, müslüman olmayanlar. Müslümanım diyenlerin İslamı -aynı zamanda- bir hayat nizamı olarak kabul etmeleri gerekir. Kabul edenlerin yorum farklılıkları ve algılama kusurları biryana kabul etmeyenlerin büyük bir kısmı gerçek İslamı bilmemektedirler, İslam diye karşı.....
Sayı: 059, Sayfa: 016
"İslam İle Batı Çatışmamalı" - Fehmi Koru
Dünyada büyük değişimlerin yaşandığı ve sosyalizm/marksizmin hayat sahnesinden çekildiği doğru. Son bir yıldır yaşadığımız gerçek bu. Ancak, Batı'nın liberal kapitalist sistemi ile İslam'ın iki ana tez olarak karşı karşıya geldiği görüşünün gönlüme hoş gelse bile, doğru olduğunu sanmıyorum. İki sebepten: l......
Sayı: 059, Sayfa: 017
Sahabe'nin Süper Güç Olmasındaki Sır - İsmail Hekimoğlu
Dünyada büyük bir fikri karmaşa yaşandığını söylüyorsunuz, bence böyle birşey olmadı ve olmaz da. İnsanlık tarihi boyunca iki fikir sürüp gitmiştir: İslami olan, olmayan. "Fikir karmaşası"ndan kasıt, Müslümanların, beşeri görüşlerle, İlahi hükümlerin anaforunda kalması, kastediliyor. zannındayım. Bu, Müslümanların hatasıdır. Müslüman, sosyoloj.....
Sayı: 059, Sayfa: 017
"Vahyin Öncülüğü Esas Alınmalı" - Doç. Dr. Ali Özek
İslam'ın, insanlığın sistem arayışıyla buluşabilmesi için müslümanlara özellikle İslamî ilimlerle uğraşan bilginlere düşen görev, İslam'ı iyi anlamaktır. Şöyle ki: Allah Teala, yüce peygamberini insanları doğru yola irşad vazifesi ile gönderdiği zaman insanlara doğru yolu göstermesi için kendisine vahiy olarak Kur'an'ı göndermiştir. İn.....
Sayı: 059, Sayfa: 018
Çağa ve Hayata İslâmî Muhtevâ Kazandırmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
- İslâm'a göre bir şeyi elde etmeyi istemeden önce onu bize kazandıracak vesilelere başvurmamız gerekmektedir. (1/4) Bunun aksini yapmak "sünnetullah"a ters düşeceğinden sonuç kayıptan başka bir şey olmayacaktır. - Dünyadaki yeni yapılanmalar karşısında öncelikle müslüman olmanın hakkını vermeliyiz. Yani İslâm isminin gâsıbı değ.....
Sayı: 059, Sayfa: 019
"Yamalıklar Dikip Esvâbına..." - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Büyüklüğün ne olduğunu pek iyi bildiğimizi sanmıyorum. Bize göre büyük adam, büyük işler yapan adamdır. Savaşlar kazanan, ülkeler fetheden, yeni yeni buluşları olan kimsedir. Böyle birinin, büyüklüğünü koruyabilmek için ağır oturması, batman götürmesi gerekir. Basit kimselerden, basit davranışlardan uzak durması şarttır. Odanın b.....
Sayı: 059, Sayfa: 020
Tebliğde Rıfk - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: "Allah Teala'nın sana nazil olan rahmeti sebebiyle Habibim sen onlara yumuşaklıkla söz söyledin. Eğer sen kötü ahlaklı, kalbi katı, onlara fena söyler ve şiddetle muamele eder olsa idin onlar senin etrafından dağılırlardı. Eğer onlar kusur ederlerse afvet ve onların günahlarına da Rabbinden mağfiret iste ve bazı.....
Sayı: 059, Sayfa: 023
Aşk ve Allah İçin Sevmek - Sâdık Dânâ
İbrahim Havvas kuddise sirruh'a sordular: Sevgi, muhabbet nedir? Şöyle buyurdu: - Nefsanî istekleri yok etmek, benlikleri yakmak ve işaretler denizinde nefsi boğmakdır. Ayet-i celilede şöyle buyurulmaktadır: "-Asıl hayat ahiret yurdundaki hayatdır. Keşke bilseler." (Ankebût, 64) .....
Sayı: 059, Sayfa: 024
Mesnevî'den Seçmeler - Nuri Baş
AKIL NEFİS CİNSİYYET Bağdır bu beden, ruh denilen can ayağında, Mahrumdur o arşdan, ne yazık cismin ağında.   Feryad ile kaç sen, sana denk olmayan eşden, Bağlan ulu bir mürşide, ayrılma güneşden...   Mana yüzünün bedliği; nefsin iledir bil, Nefsin işi; baştanba.....
Sayı: 059, Sayfa: 028
Gerçek Kulluğa Ermek - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
MÜMŞÂD DÎNEVERÎ -kuddise sirruh- Adı, Sülemi'nin Tabakatu's sufiyye'sine ve İbnu'l-Mulakkın'in Tabakatü'l-evliya'sına. göre Mümşaz, diğer kaynaklara göre Mümşad. Irak Şeyhlerinin ulularından. Nisbesi ed-Dineveri. Yahya el-Cella'nın sohbetlerine katıldı. Cüneyd, Ruveym ve Nuri ile çağdaş ve.....
Sayı: 059, Sayfa: 029
İşte Güzellik - Mustafa Necati Bursalı
Bu alemde Allah'ım, Zatına minnet güzel. Hamd ü sena ve şükür, Kullukta himmet güzel!..   Akışı billur gibi, Işık saçar nur gibi, Rehberidir son nebi, İşte bu ümmet güzel!..   Yollar var, çıkmaz sokak, Kimisi zehir, tuzak, Bunlar hep Hak'tan uzak, Sadece Sünnet güzel!.......
Sayı: 059, Sayfa: 030
Vakıf Paranın Kullanımı - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Para vakıflarının ortaya çıkışı, toplumun finansman ihtiyacı yüzündendir. Bu para kaynağını bir finans kurumu olarak değerlendirmemiz mümkündür. İslam bankacılığının özünü teşkil eden Mudârabe yöntemi, vakıf paranın plase edilmesinde de başta gelen yöntemdir. Çünkü vakfın gayesini gerçekleştirmek ve vakıf parada sürekliliği (te'bid) sağlamak b.....
Sayı: 059, Sayfa: 031
Millî Sinema - Millî Musikî - Sabri Akdeniz
Batı kültürü ve musikisinin Türk toplumunu istilası karşısında milli musikimizin her türünün -halk, din-tekke yeni yakıştırılan adlarıyla, Türk Sanat, Türk Klasik musikisi- varlığını koruyabilip koruyamaması milli sinemanın her türlü-çizgi, belge-film, boydan veya TV dizi filmi- ile çok yakından ilgili, yaşayabilip yaşamaması s.....
Sayı: 059, Sayfa: 032
Her Günün Hİkâyesİ - Ekrem Bektaş
Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un sokakları canlanmaya başlar... Gece ile gündüzün birleştiği bir noktada ölür gibi olan hayat yavaş yavaş yeniden dirilir... Herkes kendi hayatını yaşıyormuş gibi görünür ama gerçekte herkes İstanbul'un hayatını yaşar... Herkes bu hayatın kendi halinde bir parçasıdır: Arlı-arsız, hırlı-hırsı.....
Sayı: 059, Sayfa: 034
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Geçtiğimiz Aralık ayının ilk haftasını, Ürdün Müslüman Kardeşler Cemaati ile Filistin İslâmî Direniş Hareketi (Hamas)'ın birlikte düzenledikleri "İntifada Haftası" çalışmalarını izlemek üzere Ürdün'de geçirdik. Burada bulunduğumuz sürece Ürdün'deki İslâmî faaliyetleri yakından görme ve bu faaliyetler hakkında yetkili kişilerden.....
Sayı: 059, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
Dünyada sancı var, ülkemizde sancı var. Sancılı günler yaşıyoruz. Gelen günler, sancıları hafifleteceğine, daha da katmerleştiriyor. Körfez krizinden Torumtay'ın istifasına, oradan sine-i millet tartışmalarına uzanan çalkantılar... Bir aya sığan olaylar bir serinlik sunmuyor milletimizin gönlüne. Meseleler düğüm düğüm oluyor ve ülkenin ufkuna .....
Sayı: 059, Sayfa: 042