Din Eğitimi
Takdim - Altınoluk
"Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah la'net eder, hem de bütün la'net ediciler la'net eder."Bakara Süresi: 159 Aziz okuyucu, Türkiye neredeyse gazete manşetlerinden veya köşelerinden yönetilmeye başla.....
Sayı: 057, Sayfa: 001
Din Eğitimi - Ahmet Taşgetiren
Ülkemizde "Sistem Hesaplaşmaları"henüz sona ermediği için, bununla bağlantılı olarak "Din Eğitimi" konusu da sıkça gündeme geliyor. Hatta gündemden inmiyor. Meseleyi polemik atmosferinden çıkarıp akıl ve izan seviyesine oturtmanın yolu, din eğitiminin zaruret veya hak olup olmadığının belirlenmesi, bir de, eğer bu bir zaruretse.....
Sayı: 057, Sayfa: 003
Ömür - Nail Cankul
Ömür yaşadığın gündür Yarınlarda arama ömrünü Ömür, yaşadığın gündür  Kalbin mutmain olsun imanla Ve imanı koruyan ibadetle Amel-i salihle  Ömür yaşadığın gündür İleriye bırakma, bugünden kazanacağın güzel sıfatlarıÖmür yaşadığın gündürNe beklersin âtidenGökten bir el mi uz.....
Sayı: 057, Sayfa: 005
Din Eğitimi Vazgeçilmez Bir Hak - Sosyal Araştırmalar Merkezi
Din Eğitimi konusunda yapılan kamuoyu araştırmasının toplu sonuçları ve... 1- Din eğitim ve öğretimi insan haklarından biri midir Evet insanın vazgeçilmez haklarındandır. % 96.6 Böyle bir hak yoktur. % 3.4 2- Her insan için inandığı dini öğrenmek gerekli midir .....
Sayı: 057, Sayfa: 007
Mabed'e Mekteb, Mektebe Mabed Gerek - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebû Hureyre radıyallahu anh'den; demiştir ki: "Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim": "Öğreneceği veya öğreteceği bir hayr (ilim ve amel) için benim şu mescidime gelen, Allah yolunda cihad eden mücahit hükmündedir. Bunun dışında bir şey için gelen ise, başkasına ait eşyaya bakıp .....
Sayı: 057, Sayfa: 009
Hû Kuşu - Yaşar Fersahoğlu
Hû kuşu bu gece inledi durdu Hû diye Hû diye Hû diye diye Dertli gönülleri yaktı kavurdu Hû diye Hû diye Hû diye diye.  Bilmem ki nedendi ne idi derdi Hû idi dilinin değişmez virdi Hû kuşu bu gece gönlüme girdi Hû diye Hû diye Hû diye diye.  Bir tatlı tegannî çok yanık bir ses .....
Sayı: 057, Sayfa: 010
Cami ve Eğitim - Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
İnsanlar "bilgisiz" ve "görgü"süz olarak dünyaya gelirler. Gördükleri eğitim ve öğretim onları görgülü ve bilgili hale getirir. Ama insanlarda unutma özelliği vardır. Bu sebeple bir zamanlar çok iyi bildikleri bir şeyi bir müddet sonra bilemez olurlar. Unutulan şeylerin yerini başka şeyler alır. İnsanda cahillik esas olduğu için.....
Sayı: 057, Sayfa: 011
Camiden Hayata - Ali Rıza Demircan
Özel manasıyla İslâm, son ve cihanşümul peygamber Hz. Muhammed (s.a.)'in peygamberliğine ve O'nun tebliğ ettiği Kur'an'-ı Kerime imana dayanan ilahi dindir. Kur'an, vahyî ayetleri ihtiva eden kitab'dır. Bu kitab-ı mübinin tanıtımına göre Hz. Muhammed (s.a.) muallimü'l-beşerdir. İslâm'ın bağlısı olan müminler bu yüce mu.....
Sayı: 057, Sayfa: 013
Okullarda Din Eğitimi - İsmail Özcan
Türkiye'de eğitimin çok yönlü, çok boyutlu sorunları var. En kötüsü, bugüne kadar herkesin, özellikle ilgili ve yetkililerin üzerinde birleşebileceği bir politika veya bir çizgi tutturulamamış olmasıdır. Değişen iktidarlarla, değişen bakanlarla birlikte eğitimde sürpriz değişikliklerin gündeme gelebildiği nadir ülkelerden biriyiz......
Sayı: 057, Sayfa: 015
Danışma ve Dayanışma İhtiyacı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Son zamanlarda TÜSİAD gibi konu ile en son ilgilenmesi gereken bir derneğin kamu oyuna açıklanan raporu dolayısıyla yeniden tartışma ve karalama alanına çekilen bu milletin öz malı İmam Hatip Liseleri ve dolayısıyla din eğitim ve öğretimi kurum ve kuruluşları, bize göre verdikleri hizmetin isabetini bir kez daha tesbit .....
Sayı: 057, Sayfa: 017
Gönül Terbiyecileri - Hasan Mısırlı
Tasavvuf, genellikle siyasi, ilmi ve manevi olmak üzere Hz. Peygamber'in şahsında toplanan, üç otoriteden manevi otoritenin devamı olarak görülür. Yani tasavvuf erbabı, bir bakıma Hz. Peygamber'in tebliğ ve irşad görevini devam ettirmek ve halkı Hakk'a çağırmakla yükümlüdürler. Nebevî bir görev üstlenmiş bulunanların elbetteki nebevî.....
Sayı: 057, Sayfa: 019
Sözü Kevser Gibiydi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Resul-i Ekrem efendimiz çok tesirli konuşurdu. Onu dinleyenler vecde gelir, adeta bir başka alemde yaşardı. Zira Kainatın efendisi, söylediklerine bütün benliğiyle inandığı için, sözü gönüllere işlerdi. Bu gönül alış-verişinde ashab-ı kiramın hali de çok önemliydi. Fahr-i alem (sallallahü aleyhi vesellem)i bir menfaat, dünyevi bir çık.....
Sayı: 057, Sayfa: 020
Gönül Bezminde Uşşaka... - Nuri Baş
Gönül bezminde uşşâka, safâsın yâ Rasûlullah, Mürüvvet kânı, hem ehl-i vefâsın yâ Rasûlullah.  Bu âlemler, senin sâyende bulmuşdur bu imkânı, Habîbullah, Muhammed Mustafâsın yâ Rasûlullah.  Hudâ, rahmetle gönderdî seni, herkesden erhamsın, Mükerremsin, nebiy-yi müctebâsın yâ Rasûlullah.&n.....
Sayı: 057, Sayfa: 022
İlim ve Müslüman - M. Sâmi Ramazanoğlu
Müminler için dinde fıkıh ilmi tahsili ve cihad hususunda hepsinin gitmesi caiz olmadı. Keşke müminlerin her kabilesinden bir taife ahkâm-ı diniyye ve adab-ı İslâmiyye'den lazım olanları öğrenip tahsil-i ilimden sonra dönüp memleketlerine geldiklerinde kavm ü kabilelerini inzar etmiş olsalar, hem kendileri ve hem de kavm ü kab.....
Sayı: 057, Sayfa: 023
Aşk ve Allah İçin Sevmek - Sâdık Dânâ
Allahü Teâlâ Mûsâ aleyhisselama sorar: - Ya Mûsâ benim için bir amel işledin mi? Mûsâ. aleyhisselam: - Ya Rab, senin rızan için namaz kıldım. Oruç tuttum. Sadaka ve zekât verdim. Allahü Teâlâ buyurur: - Bütün bu ibadetler senin içindir, namaz kıldın, sana burhandır; oruç tuttun sana cehennemden siperdi.....
Sayı: 057, Sayfa: 024
Riyâ Korkusu - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
MUHAMMED BİN ESLEM TÛSÎ -kuddise sirruh- Adı Muhammed bin Eslem, künyesi Ebu'l-Hasen, nisbesi et-Tûsî. Tebe-i tabiin neslinden. İran'ın Tus şehrinden. Tus ve Nişabur'da yaşadı. Süfyan Sevri ve A'meş'in talebeleri ve Evzâî'den ve başka bazı tabiîlerden hadis dinledi. "Kur'an mahluktur" görüşünü. redd için eser.....
Sayı: 057, Sayfa: 029
Aşk - Yaşar Alpaslan
Yol yok başka, yok başka, Düşmekten başka aşka. Hiç durma başla meşka,   Öl öl diril, öl diril, Böyle yapar ehl-i dil.  Durma sisler altında, Güneş varken bahtında. Nimet Allah katında.   Öl öl diril, öl diril, Hür olmak böyle kabil. .....
Sayı: 057, Sayfa: 030
Vakıf Paranın Kullanma Yöntemleri - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Hanefî kaynaklarında para vakfından söz edilirken, ya İmam Muhammed eş-Şeybânî'nin, örfleşmiş bulunması şartıyla menkul vakfına cevaz veren içtihadına, ya da doğrudan İmam Züfer'in para vakfını tecviz eden fetvasına yer verildiği görülür. Ünlü Hanefî hukukçularından es-Serahsî (Ö.490/1097) ile el-Kasanî'nin (Ö.587/1191), "teamül şartıy.....
Sayı: 057, Sayfa: 031
"Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler" - Prof. Dr. Mehmet Demirci
"Tekkeler ve Zaviyeler" Mustafa Kara'nın evvelce çıkmış ve iki baskı yapmış (1977 ve 1980) bir kitabı. "Din, san'at ve hayat açısından" ve daha ziyade genel hatlarıyla konuya eğilen bir eser idi. Zevkle okunan bu kitabın üçüncü baskısını yapmanın zamanı gelmiştir. Bu defa sayın Kara'nın tekkelerle ilgili yeni bir eseriyle karşı kar.....
Sayı: 057, Sayfa: 032
Silkiniş - Alim Yıldız
Sükutumuz oldu tamam Elde Kur'an kalbte iman Alnı secdede komutan Rüzgar bulacak bayraklar   Birimiz yeteriz bine Tekrar ayaktayız gene Beyaz Köşk'ten, Çin içine Kızıl Meydana sefer var Hiç kimse etmesin tasa Değişmez ilahi yasa Denize dalıyor Mu.....
Sayı: 057, Sayfa: 032
Ali Dayının Eşeği - Ekrem Bektaş
Ali Dayı yine erkenden eşeğine binmiş, tarlasının yolunu tutmuştu. Kafasından türlü türlü fikirler geçiyordu. Önemlilerin üzerinde duruyor, önemsizleri önemsemiyordu... Bir ara durdu (Tabii altındaki eşek yürümeye devam ediyor...) Böyle zamanlarda, konuşacak kimse olmadığından eşeğiyle sohbet eder, eşeği de bir insanla sohbet etmiş olmaktan do.....
Sayı: 057, Sayfa: 034
Düşüncenin Uykusu - Dr. Sedat Cereci
Zaman sınırsız değildir. Çağlar da sayılı, saatler. günler misali. İlk, orta, yeni derken "Son Çağ" yaşanır bir de. Asrın son şaheseri, mevsimin son yağmuru, günün son saati gibi zamanın da bir "Son Çağ"ı vardır. Yaşadığımızdır belki de o çağ. Çok insan taşıdı zemin, nice sözler yankılandı boşlukta. Nice kaleler inşa edildi, nic.....
Sayı: 057, Sayfa: 035
Yeni Baştan - Gülümser Çankaya
Herşey mazide kalsınSoyalım üzerimizdeki bu çirkef elbiseleriSadece biz kalalımBir de İslâmVe bu günler ve yarınlar.Öğrendim öğrenmemiz gerekenleri,Kitaplarda kalmasınlar. Yalnız bir ses olsun duyduğumuz Kulaklarımız tıkansın tağutun çağrısına Gözlerimiz tek sona Kalplerimiz tek amaca yönelsin. .....
Sayı: 057, Sayfa: 035
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Siyonist İsrail yönetimi, Filistin halkının 8 Aralık 1987'den bu yana devam ettirmekte olduğu intifadayı bastırabilmek için Körfez Krizini tam bir fırsat telakki etti. Bütün dünya kamuoyunun dikkatlerinin Körfez meselesine çekildiği bir dönemde, Filistin meselesi gölgede kaldı ve Siyonist yönetiminin burada yaptığı baskı uygulamaları fazla kim.....
Sayı: 057, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
"İmam-Hatiplere Karşı Batıcı SermayeHerakâtı" Kısa adı TÜSİAD olan Türkiye Sanayici ve işadamları Derneği'nin "Türkiye'de Eğitim" raporu, geçtiğimiz ayın belli başlı tartışma konularından biri idi. Rapor, eski Talim Terbiye Kurul başkanlarından ve Sunalp'in Milliyetçi Demokrasi Partisi kurucularından Zekai .....
Sayı: 057, Sayfa: 042
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
KİMYA-YI SAADET Muhterem Altınoluk dergisi yetkilileri, İslâm alimleri, küfür bataklığını, İslâm ışığıyla kurutmuş ve oradan insanlığın faydalanması için gerekli kıvamı vermişlerdir. Küfür belasına bir kale gibi duran İslâm alimlerinin kitaplarını okumamız, sonsuz saadetimiz için gereklidir. Son zamanlarda il.....
Sayı: 057, Sayfa: 048