Din ve Bloklar
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEALA BUYURUYOR "Nûn...(Hokka), kalem ve onun satır satır yazdıktan şahid olsun ki..." Kalem (68), 1 Aziz okuyucu, Batı da blokların yeniden şekillendiği, asrın başında ideolojik kalıplara dökülmüş Hristiyan dünyasının yumuşama sürecinde .....
Sayı: 049, Sayfa: 001
Ârâf'taki Türkiye - Ahmet Taşgetiren
Ortak bir insanlık idealinde buluşmak, din, milliyet gibi "insanları birbirinden" ve düşman eden" değerleri zaman içinde yok etmek, böylece toplumlar arasındaki savaş sebeplerini ortadan kaldırmak, zamanla sınırları ve millî devletleri de ortak bir dünya devletinin bünyesi içinde eriterek "mutlakbarış"a ulaşmak .....
Sayı: 049, Sayfa: 003
"Müşrik Ateşi" - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında belli sınır ve etki alanlarma ayrılmış olan dünya, son zamanlarda yeniden hareketlenerek değişik bir yapılanma ya da bloklaşmaya doğru gider gözükmektedir. Aslında hiç bir devirde "ümmet" çerçevesi dışına taşmamış, bir başka ifade ile, daima, din temeline dayalı.....
Sayı: 049, Sayfa: 006
Yiğidim - Yaşar Fersahoğlu
-Azerbaycan kahramanlarına- Acı haber tez ulaşır demişler Ulaştı haberin inanmadım Çaresizdim yüreğime taş bastım Ne de olsa benim de var bir adım Can verirken bu tarafa bakmışsın Gücenme benim de kanadım kırık Ağlamaya ar eyledim yiğidim Boğazımda düğümlendi hıçkırık Şen de.....
Sayı: 049, Sayfa: 008
Abdülhamit Han ile Mülakat... Neden Hilafet? - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK - Sultan Hazretleri, sizinle hilafet üzerine konuşmak istiyoruz. Hilafet politikanız bir hayli tartışmalara sebep oldu. Zatıalinizin, bir süredir formaliteden ibaret kalan bir müesseseseyi canlandırdığınız ve bunun güçlü devletleri Osmanlı'nın üzerine yönelttiği öne sürüldü. Hilafeti, etkili bir politik silah haline getirmeni.....
Sayı: 049, Sayfa: 009
Dilimde Bir Eksik - Musa Yılmaz
Uzat denilmiş arza uzatmışım kolumuAyağım başka ülkedeElim bir başka diyarda Bütün vücudum dağılmış atlasa Doğulmuşum rastgele Gövdem yer yer acılı Yaramın biri düzelmiş, başka yerden tekrar Önden arkadan vurmuşlar Parmaklarımı ezmiş dost sandıklarımYenimin içinde kalmış sızılı .....
Sayı: 049, Sayfa: 011
Putlaşan Sistemler ve İslâm Ümmeti - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an, varlık alanına çıkarmak istediği toplumu "insanlar için ortaya çıkarılan, iyiliği buyuran, kötülüklerden alıkoyan ve Allah'a inanan en hayırlı bir ümmet" olarak niteliyor. (1) İlahî irade, yeryüzünde dinin hakimiyetini sağlayacak olan bir toplumun bulunmasını gerekli görür. (2) Çünkü İslâmın aradığ.....
Sayı: 049, Sayfa: 012
Tevbe - Yasemin Doğru
Allah Teâlâ'nın kullarına olan sevgisinin en büyük delillerinden birisi, ona, hatalarından dönme, onları tamir etme ve onlardan temizlenip arınma fırsatı tanımasıdır ki buna "tevbe" diyoruz. Tevbe, pişmanlık, utanç, korku ve ümit duygularının mü'minin ruhunda aynı potada eriyerek meczolması ve bu kanalla, mü'minin batıldan ha.....
Sayı: 049, Sayfa: 014
Üç Aylar Programı - Mustafa Eriş
Üç aylar, gönül dünyamıza bahar neş'esi getiren, yeniden derlenme, toparlanma ve hayat bulma mevsimidir. Fikirde, ruhta, topyekün hayatımızda yeni bir hamle devresidir. İnsanı tedricî bir temizliğe tabî tutar bu mevsim. İlkbaharda açan çiçekler gibi... esen ılık rüzgarlar gibi... mü'minin gönlünde sevinç çiçekleri aç.....
Sayı: 049, Sayfa: 016
Kalem Eğer O'nun Medhini Yazmazsa... - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber-i Zişan' ın hasretiyle ve O'nun mübarek ayağının tozuna yüz sürmek arzusuyla yollara düşen, başını taştan taşa vura vura sevgilinin köyüne doğru akıp giden suyun macerasını Fuzulî'den öğrenmiştik. Kalemin de aynı aşkla yanıp tutuştuğunu, Yozgatlı Muhammed Said Fenni'den (ö. 1918) öğreniyoruz. Bazı liselerd.....
Sayı: 049, Sayfa: 020
Dost-Düşman - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala mealen buyuruyor: "Ey mü'minler! Kendi kardeşleriniz olan mü'minlerin dûnunda kafirleri dost ittihaz etmeyin! Kafirleri dost ittihaz etmekle Allahü Teala için aleyhinize açık ve zahir beyyine, hüccet kalmak mı murad edersiniz? Ve bu sebeple nefsinizi nar'a müstahak kıl.....
Sayı: 049, Sayfa: 023
Namaz - Sâdık Dânâ
Namaz hakkında ayet-i kerîmelerin bazılarının mealleri: - O Allah'dan korkanlar, gayba iman ederler. Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. (Bakara, 3) - Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onl.....
Sayı: 049, Sayfa: 024
Seherde - Ahmed Ziya Özkul
Gökyüzünden Rahmet nuru İner seherde seherde Odamın nazlı ışığı Yanar seherde seherde   Görelim boyun posunu Sildin mi riya pasını Rabbim kulunun hasını Dener seherde seherde Meliyorken kuzuların Biter rüya gezilerim Kımıldayan sızılarım Diner seherde seherde.....
Sayı: 049, Sayfa: 028
"Din Nedir? Huy Güzelliği" - Mustafa Özdamar
EBURRIZA MEHMED ŞEMSEDDİN EFENDİ BEDEVÎ DERGÂHI Efendimiz Aleyhisselam'a: -Din nedir? Diye sormuşlar. Evrenin Erdemi: - Huy güzelliği! Buyurmuşlar. - Ondan sonra? Demişler. Cümleyi hiç değiştirmeden, yine: - Huy güzelliği!... Diye cevap vermişler. - Ondan sonra? .....
Sayı: 049, Sayfa: 029
Allah'a Giden En Sağlam Yol - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ebu Ali Cüzcanî Adı Hosan bin Ali, lakabı Ebû Ali, künyesi Cüzcanî. Horasan diyarından yetişen safîlerin büyüklerinden. Hakim Tirmizî'nin müridi Muhammed bin Fazi el-Belhi'nin sohbetlerinde bulundu. Ebû Bekir Varrak'ın akranı, İbrahim Semerkandî'nin şeyhi. Riyazat, mucahede konularınd.....
Sayı: 049, Sayfa: 030
Cezbe - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Bir şeyi çekmek, çekiş anlamına gelen cezbe, tasavvufta Hakk'ın kulu kendine çekmesinden meydana gelen bir haldir. Cezbe. Allah'ın kula ihsanı olduğundan, kulun elinde değildir. Allah'ın sevdiği kulu, kalbinden perdeyi kaldırıp çalışma ve gayreti olmadan yakîn nuru ile kolayca manevî makamlara yükseltmesidir. Böyle bir cezbe, kulda i.....
Sayı: 049, Sayfa: 031
Kur'an'la Hadisi Karşı Karşıya Getirme Yanlışlığı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ders Dinleme Edebi Derste hadis öğrencisinin yapacağı ilk şey dinleme susmak ve muhaddisin rivayet ettiklerini duyabilmek için kulak kesilmektir. Ed-Dahhak b. Müzahim: "İlim öğrenmenin birinci gereği susmak; ikincisi dinlemek; üçüncüsü amel etmek; dördüncüsü de neşretmek ve öğretmektir" der. Muhammed b. .....
Sayı: 049, Sayfa: 032
Minyeli Abdullah - Haşim Vatandaş
Çok az kitap okuyan bir toplum olduğumuzda herkes birleşmektedir. Böyle kısır bir ortamda sayısız baskılar yaparak bir rekoru elinde bulunduran Minyeli Abdullah adlı romanı bilmeyenimiz yoktur. Bugüne kadar batıda böyle çok satan romanlar hemen filme alınır ve filimleri de oldukça iyi hasılatlar yapardı. Minyeli Abdullah'ın.....
Sayı: 049, Sayfa: 033
Çağdaş Düşünce Bunalımı - Altınoluk
el-Ezme'l-Fikriyye'l-Mu'âsire (Çağdaş Düşünce Bunalımı), Dr. Taha Cabir el-Ulvanî, Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü yayını, Uluslararası İslam Düşüncesi tarafından yayınlanan Çağdaş Düşünce Bunalımı adlı kitabta, İslam dünyasında yaşanan fikrî bunalımın genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra bu bunalımdan çı.....
Sayı: 049, Sayfa: 034
Biz Ağlayalım ki Birileri Ağlamasın - Vehbi Vakkasoğlu
Bugün 25 Ocak 1990, perşembe... Bir gurbet gününün daha sonuna doğru içim, buruk duygularla dolu... Yarın yeni bir kül rengi gök yüzünün altında uzanan sisli, pisli yeryüzüne merhaba diyeceğim. İnsanın ciğerlerini yoran karartan maddî havası, içini karartan manevi kirleriyle yeni bir Berlin sabahına uyanacağım. Her türlü karanlığın, maddeci.....
Sayı: 049, Sayfa: 035
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Esarete İsyan Asya'da Rusya'nın en büyük endişesi Kafkaslardaki bağımsızlık hareketinin Orta Asya'ya sıçramasıydı. Çünkü bu durumda Sovyet nüfusunun üçte bire yakın bir kısmını oluşturan Müslümanların tamamının bağımsızlık davasıyla harekete geçmeleri sözkonusu olabilirdi. Böyle bir şey ise Sovyet Rusy.....
Sayı: 049, Sayfa: 038
Ayın Notları - Altınoluk
Türk'e müslümana vuran vurana... Bulgar vuruyor, Yunan vuruyor, Rus vuruyor... İşte bu ortama, Milli Eğitim Bakanlığında 67 üst seviye görevlisinin görevlerinden alındığı ve daha pasif yerlere getirildikleri haberi düşüyor. Haberin yan unsurları içinde, görevden alınanların "dinci" nitelikleri ile dikkat çektikleri, operasyonun .....
Sayı: 049, Sayfa: 042