Tabuları Tartışmak
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR Allah'ın mescidlerinde Allah'ın adının anılmasına engel olan ve onların harab olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? (Bakara süresi, 114) Aziz okuyucu, Altınoluk'un dördüncü cildinin son sayısını sunarken, dünyanın ve ülkemizin, İslâm'ın geleceği ile ilgili önemli gelişm.....
Sayı: 048, Sayfa: 001
Tabuları Tartışmak Bizde Ne Zaman? - Ahmet Taşgetiren
"Tabu", Durkheim sosyolojisinden siyaset alanına girmiş bir terimdir. Klan'ın tanrısı olarak kabul edilen "Totem"le ilgili yasaklar "tabu" diye adlandırılmıştır. Toteme dokunmak, totem hakkında ileri geri konuşmak, toteme karşı saygısızca davranmak vs. "tabu" sayılmıştır. "Tabu"ları yapanlar, Klan yönetimi tarafınd.....
Sayı: 048, Sayfa: 003
Bir Garip Aşık - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Yakınımızdaki lunapark bütün İstanbul'a dinletmek niyetiyle şarkılar çalar.. Geçen gün biraz hava almak üzere penceremi açtığımda, bu şarkılardan biri "Bir garip aşığım ben" diye içeri dalı verdi. Şarkının nakaratı üzerinde düşünürken, bir garib Peygamber aşığını hatırlayıverdim: Abdullah el-Hımar'ı. Onun garip hikayesine geçme.....
Sayı: 048, Sayfa: 006
Ayasofya - Mustafa Necati Bursalı
Ey ulu mabedimiz, ey can, ey yar kokusu, Benim öz vatanımda kim kurdu sana pusu? Kim senin haşmetine, hilaline diş biler? Kalb ölü, vicdan hasis, afyon içmiş gibiler!.. Bu ne dehşet nankörlük?.. Kara bürür beyazı, Küflü, kemikli kafa, herşey olmaya razı!.. Yürekler taş kesilmiş, gelmez biri insa.....
Sayı: 048, Sayfa: 008
Önderlerin Sorumluluğu - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Sevban radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Resulullah Salellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetim hakkında saptırıcı önderlerden endişe duymaktayım."1 Emir, reis, başkan, halife, önder, öncü, lider, yönetici gibi anlamlara gelen imam (çoğulu, eimme), her se.....
Sayı: 048, Sayfa: 009
Ahmet Kabaklı ile Temellerin Duruşması Etrafında... "Bir Dürüstlük Çağı Açılacaktır" - Altınoluk Röportaj
HARPUT'TAN ÇİZGİLER - Hocam, sohbete doğup büyüdüğünüz ortamdan başlayalım, isterseniz. Harput'tan Elaziz'den... - Doğumumuz 1924. Harput'ta, bizim oralarda Güllübağlar denilen bağlarda doğmuşum. Benim doğumumdan 3 yıl sonra babam vefat etmiş. Annemin gayretiyle ayakta durabilmişiz, iki erkek kardeş. Vaz.....
Sayı: 048, Sayfa: 013
Bir Yağmur Damlası Gibi... - İbrahim Ethem Bilgin
Serî Sakatî, yeğeni Cüneyd Bağdadî'ye "Cüneyd! Sûfi-muhaddis değil, muhaddis-sufî ol" tavsiyesinde bulunmuştu. Bunun anlamı, "Önce islamî ilimlerde derinleş, sonra tasavvufî yola gir. Böylesi iyidir, çünkü cahillikle tasavvuf yürümez" demekti. Muhterem Üstaz Mahmud Sami Ramazanoğlu rahmetullahi aleyh'in vuslat yürüyüşü d.....
Sayı: 048, Sayfa: 020
Çok Geç Anladım - Abdullah Gülcemâl
Güneş olmayınca mahsulü gölge Oldurmaz, dediler; çok geç anladım. Yağsa ab-ı rahmet, kapalı kabı Doldurmaz, dediler; çok geç anladım.  Cehalet karanlık bir dipsiz kuyu İçen zehirlenir oradan suyu.Ölüm yatağından bir ömür boyu Kaldırmaz dediler; çok geç anladım. Göz herşeyi görmez, .....
Sayı: 048, Sayfa: 021
Cihad ve Mal Sevgisi - M. Sâmi Ramazanoğlu
Kemalat-ı insaniyye üç noktada toplanır: 1-Sahih itikad: İman esaslarına ehl-i sünnet ve'l-Cemaat akaidine göre inanmak. 2-Husnü'l-muaşere: İnsanlarla güzel geçinmek. 3-Tehzîb-i nefs: Nefsi ıslah edip itaat ve ibadeti salih hale getirmek. Kulun Hakk Celle ve Âlâ ile muamelesindeki ah.....
Sayı: 048, Sayfa: 023
Kibir - Sâdık Dânâ
"Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürler" (Mü'min/35) Allah Teala ve tekaddes hazretleri buyurur: - Bana kulluk etmeği büyüklüklerine yediremeyenler (kibirlenenler) alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min/60) - Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürl.....
Sayı: 048, Sayfa: 024
Efendim - M. Özbek
Gül cemalini gören hayran olur efendim Can sana varlık sana kurban olur efendim Sen Habib-i Kibriya Muhammed Mustafa'sın Senin lütfuna eren sultan olur efendim İlahî bir güneşsin sen nuruna pervaneyim Sensiz o cennet bile hicran olur efendim Doğ kalbime bir lahza ey alemlerin nuru .....
Sayı: 048, Sayfa: 029
Ayasofya'yı Anlamak İçin... - Mahmut Toptaş
İIk defa ikinci Konstantin tarafından üçyüz altmış yılında kilise olarak yaptırılan Ayasofya, henüz ibadete açılmadan önce ortadoks mezhebine mensub (3150) üçbinyüzelli hristiyan Ayasofyanın içinde Konstantin tarafından boğazlatılınca 381 yılında Ariyen mezhebi taraftarlarınca yakılır. Dörtyüz dört yılında patrik Yuhannes olayında Ay.....
Sayı: 048, Sayfa: 030
Sen Ayasofya - Fahri Tokay
Önce fethin, sonra İstanbul'un sembolü oldun. Sen, Fatih'in ve Fethin emanetisin. Sen, şanını, şöhretini İslam'da buldun. Minarelere kavuşmasaydın, ezan sesini dinlemeseydin, kandiller ile aydınlanmasaydın, secdelere şahit olmasaydın çoktan unutulurdun. Fakat sen, sana hayat veren Fetih elini asırlarca bekledin. Ona kavu.....
Sayı: 048, Sayfa: 032
Hakk'ın Vaaddettği Günler - İsmail Seyidoğlu
Devrinin en katı putperest toplumuna merkezlik, eden Mekke'de İslam tebliğinin daha yeni başladığı yıllardaydı. Ayetler kesin gerçeği şöylece tesbit ve ilan etti: "...Onlar, "biz birbirimize yardım için kenetlenmiş bir cemaatız" mı diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğrayacak (ve onlar) arkalarını dönüp kaçacaklar. .....
Sayı: 048, Sayfa: 033
Şehirleri Müslümanlaştıran Ruh - Ahmed Hamdi Tanpınar
Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı, Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini, hepsi Yeşil'de dua eder, Muradiye'de düşünür ve Yıldırım'da harekete hazır, göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle.....
Sayı: 048, Sayfa: 034
"Gençlikteki İbadetsiz Günlerime Acıyorum" - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adı Ahmed bin Muhammed, künyesi Ebu'l-Abbas, nisbesi Et-Tusî, şöhreti İbn Mesrük. Aslen Tus şehrinden, orada yetişti. Bağdat'ta yaşadı. Haris Muhasibi, Seriyy esSakatî ve Muhammed bin Hüseyn el-Burcülanî'nin sohbetlerinde bulundu. Ebu Ali Rüdbarî'nin üstadıdr. Muhammed bin Bekkar, Ceyhan bin Ferrüh ve Ahmed ib.....
Sayı: 048, Sayfa: 035
Murâkabe - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Lügat anlamı itibariyle denetlemek, kontrol etmek, birşeyi devamlı olarak düşünmek, gözetlemek manalarına gelen bu kavram, Kur'an'da değişik biçimlerde geçer: "Allah Teâlâ herşeyi görüp gözetir." (Ahzab, 52) "Şüphesiz Allah, hepinizi gözetmektedir." (Nisa, l) ayetleri bunlardan bir kaçıdır. Bir tasavvuf kavramı olarak.....
Sayı: 048, Sayfa: 036
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Azerî Türklerinin bağımsızlık yolunda verdikleri mücadele son gelişmelerle yeni boyutlar kazandı. 1989 yılının son günlerinde gösterilerle başlayan olaylar, daha sonra, Türkiye ve İran sınırlarının açılması isteği ve bu sınırlara müdahalede bulunulması ile ilerledi. Bu olayların arkasından, Azerbaycan Halk Cephesi mensupları Lenkeran şehrinde .....
Sayı: 048, Sayfa: 037
İnsan ve Dolap Beygiri - Mustafa Özdamar
CİĞERİM DEDE SADÎ DERGAHI Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi Küçükhamam Sokak 926 ada I parsel sayılı "bir semahane, bir kahve ocağı, bir oda, bir sarnıç, bir kuyu ve derununda hazire olan bahçe, hela ve medhal" ile aynı yerdeki "iki oda, bir sofa, bir matbah, bir kuyu, bir hela ve bir miktar bahçeden ibaret" Ciğe.....
Sayı: 048, Sayfa: 040
Ayın Notları - Altınoluk
Türkiye İçin Bir Şahsiyet İmtihanı... Ayasofya bir dava olarak değil de, sırf Türkiye aydınlarının "bağımsızlık düşüncelerini sınamak için ortaya atılmış olsaydı, pek çoğunun sınıfta kalacağı muhakkaktı. Yazık ülkemize... Böylesine aydınlara sahip olmak ne talihsizlik! Sanki tümü Avrupa'nın, .....
Sayı: 048, Sayfa: 041