> 2014 > Temmuz - Tasavvufta Şer'i Hassasiyet > Kasîde-i Münferice-2
Tasavvufta Şer'i Hassasiyet
341.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Kasîde-i Münferice-2
Prof. Dr. Mahmud Kaya
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 054

èîÅğĞîÇ ÍîÇèîäòÊî æğçÇêîÊîçîÇ *** áîÇÍòĞîÑò ÅğĞò ĞîÇãî åğæî ÇäÙîÑîÌğ

15.
Hidayetin son noktasına ermek istersen, edebe aykırı davranmaktan sakın.

Sözde davran›flta ölçü edeptir Kur’ân bafltan sona edep demektir Menzile varmaya edep sebeptir Edebe ayk›r› davranma sak›n Allah’a edepli herkesten yak›n. äğÊîãïèæî åğæî ÇäÓñïÈñîÇâğ ÅğĞîÇ *** åîÇ ÌğÆòÊî Åğäîé Êğäòãî ÇäòáïÑîÌğ

16.
Böylece sen o geniş ve yüce makamlara kavuşanlardan olursun.

‹slâm esenliktir, ‹slâm bir bar›fl Bu u€urda koflmak kutsal bir yar›fl Son hedef, erkenden cennete var›fl… Babam›zdan miras bizlere cennet Ona lay›k olmak ne büyük nimet. áîçïæîÇãî ÇäÙîêòÔï èîÈîçòÌîÊïçï *** áîäğåïÈòÊîçğÌí èîäğåïæòÊîçğÌğ

17.
Mutlu olmak ve Hakk’a kavuşmak isteyen için gerçek hayat ve ebedî mutluluk oradadır.

Bilirsin ki dünya pek kan içici Her fley fâni burda, her zevk geçici Vefa nedir bilmez, hep aldat›c› fiafl›r›p da cân›m gel düflme dara Gerçek mutlulu€u cennette ara. áîçğÌğ ÇäÃîÙòåîÇäî ÅğĞîÇ ÑîãîÏîÊò *** áîÅğĞîÇ åîÇ çğÌòÊî ÅğĞÇë ÊîçğÌğ

18.
Amellerde bir durgunluk, bir duraksama olunca derhal harekete geçir; sen hareket ettirince onlarda bir gelişme olacaktır.

Karamsarl›k seni teslim al›nca ‹badet hayat›n durgun olunca Harekete geçir f›rsat bulunca ‹badetle ayd›nlan›r gönüller Böyle gönüllerde aç›l›r güller. èîåîÙîÇÕğê Çääîñçğ ÓîåîÇÌîÊïçîÇ *** ÊîÒòÏîÇæï äğĞğê ÇäòÎïäïâğ ÇäÓñîåğÌğ

19.
Allah’a karşı gelme günahını işlemek kötü huylulara şirin gözükür.

Çekinmez günahtan kalbi kararan Bunun için f›rsat kollar an be an ‹syan için imkân buldu€u zaman Mutlu olur iflledi€i günahtan Ürpermez vicdan›, korkmaz Allah’tan. èîäğ×îÇÙîÊğçğ èîÕîÈÇÍîÊğçÇ *** ÃæèîÇÑï ÕîÈîÇÍí åïæòÈîäğÌğ

20.
Allah’a itaat etmenin kazandırdığı güzellik ise şafak aydınlığı gibi parlaktır.

Sad›k kul olan›n yüzü apakt›r fiafak ayd›nl›€› gibi parlakt›r Özü do€ru, sözü daima hakt›r. Hakk’›n nuru parlar baksan yüzüne Doyum olmaz onun tatl› sözüne. åîæ êîÎò×ïÈò ÍïèÑî ÇäòÎïäòÏğ ÈğçîÇ *** êîØòáîÑò ÈğÇäòÍïèÑğ èîÈğÇäÚïæïÌğ

21.
Cennetteki hurilere talip olan kimse, Allah’a karşı gösterdiği itaat sayesinde onları ve onların işvesini, nazını elde eder.

Kul, ibadetinden bol sevap bekler Bu yüzden farzlara nâfile ekler Elbet bofla gitmez onca emekler Lay›kt›r onlara nazl› huriler Lütfedecek Rabbim gör neler neler… áîãïæğ ÇäòåîÑòÖğêñî äîçîÇ ÈğÊïâéë *** ÊîÑÖîÇçï ÚîÏÇë èîÊîãïèæï æîÌğé

22.
Artık sen, takva sayesinde o hurilere layık bir eş olmaya ve âhiret azabından kurtulmaya bak.

Duyarl› dindarl›k takva demektir Helalden kazan›p helal yemektir Mahrumsan takvadan bofla emektir Takvan›n ödülü huri g›lmând›r Kurtulufl müjdesi elde fermand›r. èÇÊòäï ÇäâïÑòÂæî ÈğâîäÈí Ğğê *** ÍîÒîæí èîÈğÕîèòÊí áğêçğ ÔîÌğê

23.
Kur’ân-ı Kerîm’i mahzun bir kalple ve hüzünlü bir sesle oku!

Vazgeç bofl sevdadan Hakk’a bel ba€la Allah’la ba€›n› Kur’ân’la sa€la Hüzünlü bir sesle oku ve a€la Hissetsin benli€in yay›lan feyzi Kurtaracak odur mahflerde bizi. èîÕîäÇÉï Çääñîêäğ åîÓÇáîÊïçîÇ *** áîÇĞòçîÈò áğêçîÇ ÈğÇäáîçòåğ èîÌğي

24.
Gece namazı Kur’ân’ı okuma merhaleleridir, anlamak üzere onların arasında git gel.

Gece namaz›nda okunan Kur’ân Merhale say›l›r her âyet o ân Mânaca irtibat kurdu€un zaman Her âyet yeni bir aç›l›m sunar Tatmine eren ruh gerçe€e kanar. èîÊîÃîåñîäçÇ èîåîÙÇæğêçîÇ *** ÊîÃòÊğ ÇäáğÑòÏîèòÓî èîÊîæòáîÑğÌğ

25.
O âyetler ve mânaları üzerine iyi düşün ki Firdevs cennetine girip gam ve kederden kurtulasın.

‹lahî r›zaya ermek istersen Firdevs cennetine girmek istersen Rabbin cemâlini görmek istersen Düflün, âyetlerin mânas›na dal; Kurtul gerilimden, hayattan kâm al. èîÇÔòÑîÈò ÊîÓòæğêåî åîáïÌñîÑğçîÇ *** äîÇ åïåòÊîÒğÌÇë èîÈğåïåòÊîÒğÌğ

26.
Bunları yaptığın takdirde, kaynağını Firdevs’ten alan tesnîm suyundan saf ve (kâfûrla) karışık olarak kana kana iç.

Bu bir hak söz, sak›n atma yabana Endiflen olmas›n ahretten yana Bil, Rabbin ikram› haz›rd›r sana Gel tesnîm suyundan saf olarak iç ‹stersen kâfurla kar›flt›r da iç. åïÏğÍî ÇäÙîâäï ÇäÂÊğêçğ çïÏéë *** èîçîèëé åïÊîèîäñí Ùîæçï çïÌğé

27.
Böylesine aydınlanan aklın fiili doğru olacağından övgüye değer görülmüş; itaatten yüz çeviren nefsin dürtüsüyle işlenenler ise eleştirilmiştir.

Akla k›lavuzdur vahyin gelifli Vahiyle nurlanan akl›n her ifli Verimlidir onun hep iflleyifli Nefsânî duyguyla ifllenen fiil Mahveder insan›, bunu iyi bil. èîãğÊîÇÈï Çääîñçğ ÑğêîÇÖîÊïçï *** äğÙïâïèäğ ÇäòÎîäòâğ ÈğåïæòÏîÑğÌğ

28.
Allah’ın kitabı olan Kur’ân’da, insan aklını eğitip geliştiren ilkeler mevcuttur.

Kuflat›r her yönden hayat› Kur’ân Düflüneni eder kendine hayran Onun irflad›yla geliflir insan E€itir akl›n›, olgunlaflt›r›r Toplumlar› ancak o bar›flt›r›r. èîÎğêÇÑï ÇäÎîäâğ çïÏÇÊïçïåï *** èîÓğèîÇçïåò åğæò çîåîÌğ ÇäòçîåîÌğ

29.
İnsanların en hayırlısı doğru yolu gösterenlerdir; diğerleri ise çoban düzeyinde bayağı kimselerdir.

Hay›rl› insan kim, kimin nesidir? Do€ruyu gösteren en iyisidir Onun her bir sözü Hakk’›n sesidir. Di€erleri ise ifle yaramaz Çobandan baya€› kimse aramaz. èÇĞÇ ãïæòÊî ÇäåğâòÏîÇåï áîäîÇ *** ÊîÌòÒîÙò áğê ÇäòÍîÑòÈğ åğæî ÇäÑñîçîÌğ

30.
Eğer iyilikte öncü konumundaysan, savaş esnasındaki toz dumandan şikâyet etme.

Peygamber mesle€i, öncülük etmek Hak ve hakikati halka ö€retmek Her de€erden üstün çekilen emek… K›skan›l›r öncü, sen sen ol, y›lma Hak bildi€in yoldan sak›n ayr›lma èîÅğĞîÇ ÃîÈòÕîÑòÊî åîæîÇÑî çïÏëé *** áîÇØòçîÑò áîÑòÏÇë áîèòâî ÇäËîñÈîÌğ

31.
Hak ve hizmet yolunda bir işaret gördüğün zaman tek başına olsan da sıradanlığın üstüne yüksel.

Hizmet için imkân do€arsa flayet Aflkla flevkle göster âzami gayret “Hay›rda yar›fl›n” demekte âyet Bu yolda ç›ksa da önüne engel Afl engeli, onun üstüne yüksel.