> 2002 > Nisan - Din'in Neresindeyiz? > Başımıza Merhametsizi Musalat Etme
Din'in Neresindeyiz?
194.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Başımıza Merhametsizi Musalat Etme
A. Cüneyd Köksal
2002 - Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 038

Münacaat-4

Gerçekten Rabbin, insanların zulümlerine karşı bir mağfiret sahibidir.1

"Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik biz! Eğer Sen bize mağfiret etmez, merhamet buyurmazsan, şüphe yok ki hüsrana düşenlerden oluruz.2

Allah'ım! Eğer bizim için bir imtihan takdir ettiysen, bunu dinimiz hakkında eyleme!

Hakkımızda bir müsibet takdir ettiysen, bunu kalblerimizde kılma!

Bizim için bir fitne mukadderse, bunu âhiretimizle ilgili eyleme!

Bir masiyette bulunmamızı takdir buyurduysan, bunu son demlerimizde eyleme!

Allah'ım! Senin istediğini gidermeni istemiyorum, dileğim, Senin istediğinin gerçekleşmesinde destek olmandır.

Allah'ım! Senden kadere teslim olmamızı ve kaderin de bize uymasını diliyorum. Öyle ki Senin sonradan olmasını takdir buyurduğun şeyde acele etmeyelim ve acele olmasını mukadder kıldığını ertelemeyelim.

"Muhakkak Allah, ne isterse yapar.3

Allah'ım! Bize faydası olmayan şeyi ilham etme! Bize merhamet etmeyeni musallat etme! Bizi nefislerimizle başbaşa bırakma!

"Nefsimi temize çıkarmıyorum; çünkü nefis cidden fenayı emreder; meğer ki Rabbim rahmetiyle yargılaya.4

Allah'ım! Benim için yardımcı ve koruyucu ol, aklı bana vezir eyle!

"...Ki Seni çok tesbih edelim ve çok zikreyleyelim. Şüphe yok ki Sen bizi görüp duruyorsun.5

Allah'ım! Çarem azaldı, kuvvetim zayıfladı, azmim gevşedi; ve "kemiğim yıprandı, saçım bembeyaz alev aldı (saçlarıma ak doldu)! Sana dua ile ise Rabbim hiçbir zaman bedbaht olmadım!6

İşte şimdi ben Senden yakîn'in devamlılığı için yardımını diliyorum; Çünkü kalan senelerimde onu gevşeten birşeyin gelip çatmasından korkuyorum!

Rabbim! "Benim halim şu ki başıma büyük bir bela geldi; Sen hiç şüphesiz merhametlilerin merhametlisisin!"7

Rabbimiz! Bizi ağır bir imtihana maruz bırakma, bizi zâlim bir kavim için fitne vesilesi kılma!

Allah'ım! Dinimi ve imanımı sana emanet ettim; beni bunlarla salihlerin arasına kat!

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizleri mağfiretinle yarlığa! Şüphesiz ki Sen herşeye kadirsin.8

"Rabbim! Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana sözlerin tevilinden bir ilim öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim! Benim dünya ve ahirette velîm Sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihler arasına kat!9

"Benim velîm o kitab indiren Allah'dır ve o hep salih kullarına velîlik eder.10

Allah'ım! Kötülüklerimizi, sevdiklerinin kötülükleri gibi eyle; iyiliklerimizi, sevmediklerinin iyiliklerinden kılma!

Allah'ım! Bize ikram et, bizi değersiz kılma! Bize ihsan et, kısma bizden! Bize artır, eksiltme! Bizi tercih et, başkasını bize tercih etme! Bizi hidayete erdir, bizi hidayet sebebi kıl! Razı et bizi, razı ol bizden!

"...Allah'ın bir rıdvanı (rızası) ise hepsinden büyük! İşte asıl büyük kurtuluş da budur!11

Ey Allah'ım! Ne dinimizde, ne dünyamızda, ne ölümümüzde ne de hayatımızda bizi acı bir imtihanla sınama! Bizi zalimler için bir fitne sebebi eyleme!

Allah'ım! Bizleri nimetlerinden yararlandır, nikmetlerinden uzak tut!

"Allah her kime hidayet ederse işte o hidayete ermiştir. Her kimi de saptırırsa, artık onu irşad edecek bir velî bulamazsın.12

Allah'ım! Bizi yetecek kadar ilim, anlayış, sabır dayanıklılık, hıfz, şevk, zevk, ve tevfik ile rızıklandır.

"Muvaffakiyetim Allah iledir; ben yalnız O'na dayandım ve ancak O'na yöneldim.13

Allah'ım! Hayatta ve ölümde tasalandıracak şeylere karşı bize kâfî ol! Allah'ım! Her hal ve şartta bizi kaygılandıracak şeylere karşı bize kâfi ol! Allah'ım! Mahlukların şerrinden bizi endişelendirecek şeylere karşı bize kâfi ol!

"Onların şerrine karşı Allah sana kâfidir. O işiten, O bilendir!14

"En hayırlı koruyucu Allah'dır ve O erhamü'r-râhimîndir.15

Allah'ım! Hayat bizim için hayırlı oldukça yaşat bizi; ölüm bizim için hayırlı olduğu zaman öldür bizi! Bizi nefislerimizin şerrinden uzak tut!

"Muhakkak ki nefis kötülüğü emredicidir, Rabbimin rahmetiyle muamele ettiği hariç.16

Nefsin ve Şeytan'ın hilelerinden Allah'a sığındım!

İnsanların ve cinlerin şeytanlarından Allah'a sığındım!

Allah'ın azabından Allah'a sığınıyorum!

Allah'ın gazabından Allah'a sığınıyorum!

Allah'ın mekrinden Allah'a sığınıyorum!

Allah'ın İkâbından affına sığınıyorum! Gazabından rızâna sığınıyorum! Senden sana sığınıyorum!

Allah'ım! gazabından, ikâbından, kullarının şerrinden, şeytanların telkinlerinden ve onların huzurundan, Allah'ın kâmil kelimeleriyle O'na sığınıyorum!

Allah'ım! Kapına ilticâ ettim, keremine tevekkül ettim, isimlerinle korundum.

Bismillah herşeyin öncesinde

Bismillah herşeyin sonrasında

Herşeyle beraber Bismillah

Herşeyde Bismillah

Yerde ve gökte kendisinin ismiyle hiçbirşeyin zarar vermediği Allah'ın ismiyle (Bismillah).

Allah'ım! Büyük İsm-i A'zamınla -ki o: yüzlerin kendisi için eğildiği, seslerin huşûye erdiği, kalplerin korkusundan ürperdiği Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla'dır- Efendimiz Muhammed'e, O'nun âline ve ashâbına salât ve selâm eylemeni diliyorum. Ayrıca ihtiyaçlarımızı karşılamanı, sıkıntılarımızı gidermeni, hatalarımızdan geçmeni, zellelerimizi affetmeni, bizleri sabit kadem kılmanı, hüccetlerimizi aydınlatmanı, takipçilerimize yardım etmeni, bizleri ve onları mübarek bir menzilde konaklandırmanı diliyorum. Sen konaklayıcıların en hayırlısısın.

Allah'ım! Bizleri uyumayan bir gözle koru, zarar vermeyen bir himaye ile bize kâfi ol, terkedilmeyen bir kaleye bizleri al, sonumuzu Dârüsselam kıl!

Allah'ım! Bütün mü'minler için Senden diliyorum ki onlar için sebepler daraldı, artlarından kapılar kapandı, dönüş ise ancak Sanadır ey sıkıntıları gidermesi umulan ve ey önemli zamanlarda kendisine yönelilen!

"Yoksa sıkılan kendisine dua ettiği zaman ona icabet edip fenalığı açan ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Bir tanrı mı var Allah'la beraber? Siz pek az düşünüyorsunuz.17

"Şânım hakkı için, size bir elçi geldi ki kendinizden; gayet izzetli, zorlanmanız ona ağır geliyor, üstünüze hırs ile titriyor. Mü'minlere çok raûf (çok şefkatli), rahîmdir (çok merhametlidir). Eğer aldırmazlarsa de ki: Bana Allah yetişir! O'ndan başka ilah yoktur! Ben O'na dayanmaktayım ve O, büyük Arş'ın sahibidir.18

Allah'ım! Senden, bütün kalpler ve diller ile Rahmet Peygamberi, Adnan'ın çocuklarının en şereflisi olan Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e, O'nun âline ve eshabına her an salât ü selâm etmeni diliyorum. Sen ki her gün bir iştesin. Senin işlerin hesaba gelmez, Senden gelecek meded tükenmez.

"De ki: Eğer Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsaydı, Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi; bir o kadarını daha getirsek bile!19

Allah'ım! Bu kelimelerini salat için adet, geniş rahmetini de selam için meded kıl!

Allah'ım! Peygamber'e salat ettim, adedin birçok çeşidini saydım ve mededin türlerini tükettim; uyandım ve anladım ki Senin adedin sayıya gelmez ve mededin nihayete ermez.

Allah'ım! Hesaba gelmez adedini ve sonu gelmez mededini O'na salat etmekte tüket!

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e salât eyle, O'na Vesîle derecesini, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et, O'nu vaadettiğin Makâm-ı Mahmûd'a ulaştır, muhakkak Sen vaadinden dönmezsin!

Allah'ım! Muhammed'in şânını yükselt, O'nun burhanını apaçık kıl, O'nun hüccetini aydınlat, faziletini aşikar eyle, şefaatini kabul buyur, şeriatını takviye et, ümmetini destekle, takipçilerine yardım et, taraftarlarını kuvvetlendir, bizleri O'nun muhabbetiyle rızıklandır! Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashâbına, taraftarlarına, destekleyicilerine, zevcelerine, yakınlarına, nesline, sevenlerine ve ümmetine, Kıyamet gününe kadar salat eyle ve bize de onlarla birlikte ihsan buyur yâ erhame'r-râhimîn ve yâ rabbe'l-âlemîn!

Son dâvamız: Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun!

Ey Allah'ım! Ey Peygambere yapılan salâtı kendisine yaklaşma vasıtası kılan Rabbim! Varlığın başlangıcından itibaren sonu olmayan kemâllere dek O'na yapılan tüm salatlar ile Sana yaklaşıyorum!

"Tesbih o izzetin sahibi Rabbine, onların isnat ettikleri vasıflardan ve selam bütün peygamberlere ve hamd âlemlerin Rabbi Allah'a!20

- Bitti -

Dipnotlar: 1. Ra'd: 13/6. 2. A'raf: 7/23. 3. Hacc: 22/14. 4. Yusuf: 12/53. 5. Taha: 20/33-35. 6. Meryem: 19/4. 7. Enbiyâ: 21/83. 8. Tahrim: 66/8. 9. Yusuf: 12/101. 10. A'raf: 7/196. 11. Tevbe: 9/72. 12. Kehf: 18/17. 13. Hûd: 11/88.14. Bakara: 2/137. 15. Yusuf: 12/64. 16. Yusuf: 12/53. 17. Neml: 27/62. 18. Tevbe: 9/128-129 19. Kehf: 18/109. 20. Saffât: 37/180-182.