"AraştırmacıCan Alpgüvenç" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 20
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Buhurîzâde Mustafa Itrî - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Büyük Itrî’ye derler, ‘Bizim öz musikimizin pîrî’; o kadar halkı sevk edip yer yer, O şafak vaktinin cihangîri, Nice bayramların sabâh - erken, Göğü top sesleriyle gürlerken, Söylemiş saltanatlı tekbîr’i. .....
2005 - Eylul, Sayı: 235, Sayfa: 058
Kâtip Çelebi - Araştırmacı Can Alpgüvenç
17. Yüzyılın ilim ve kültür dünyasına damgasını vuran büyük araştırmacı... Gerçi ben bu raporumun kale alınmayacağını, dediklerimin uygulanmayacağını daha raporu vermeden biliyorum. Fakat benim asıl korkum bu değildir. Yarın Kıyamet gününde, Allah bana soracaktır: ‘Sen ki memleketin aydın bir insanı idin, neden bu b.....
2005 - Temmuz, Sayı: 233, Sayfa: 054
Muhyiddin Pîrî (Reis) - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Evliya Çelebi 17. asırda İstanbul’da haritacılığı meslek edinenleri kaydederken, 8 dükkanda 15 kişi olduklarını yazar; ve bunların birkaç dil, özellikle Latinceyi gayet iyi bildiklerini söyler. Haritacı esnafı, eski araştırmacıların eserleri ve atlaslarından faydalanarak yeni haritalar yapar, onları gemicilere satardı. Çelebi, ayrıca İstan.....
2005 - Nisan, Sayı: 230, Sayfa: 048
Zembilli Ali Cemali Efendi - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Osmanlı’nın en parlak döneminde 24 yıl Şeyh’ülislâmlık yapan devlet adamı... Bir defasında büyük Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim Han, Hazine-i Âmire memurlarından 40 civarında kişinin, görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle idamlarını em.....
2005 - Ocak, Sayı: 227, Sayfa: 062
Barbaros Hayreddin Paşa - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Çağında yeni keşfedilen Amerika‘ya sefer düzenlemeyi düşünen denizci... Barbaros Hayreddin Paşa, 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından bir hatt-ı Hümâyûn ile İstanbul’a çağrıldı ve aynı yılın sonlarında büyük merasim ve şenl.....
2004 - Aralik, Sayı: 226, Sayfa: 048
Pîrî Mehmed Paşa - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Sultan Fâtih gibi, gemileri karadan yürüten ikinci devlet adamı... Bir gece, yakınlarından biri, sohbetlerinin kızıştığı bir anda eşsiz hükümdar Yavuz Sultan Selim’e sordu: “Hünkârım, Pirî kulunuzu neden böyle herkesten üstün tutarsınız.....
2004 - Ekim, Sayı: 224, Sayfa: 048
İmam Birgivî - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Hakkı söylemekten çekinmeyen, dürüst ve tavizsiz bir ilim adamı... Ö nce Yâsin-i Şerif ve iki hizb Kur’an okuyup, iki rek’at kuşluk namazı kılar, sonra da eğer ders günü ise, altı kitaptan nakil ve tedris ettikten (anlatıp okuttuktan) sonra yine dört rek’at nama.....
2004 - Agustos, Sayı: 222, Sayfa: 056
İlimlerin kendisiyle birlikte öldüğü söylenen şeyhülislâm: Kemalpaşazade - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Mısır’ın fethi sırasında Kemalpaşazâde, Yavuz Sultan Selim Hân’ın yanındaydı ve Sultan, onun gönül okşayıcı sohbetlerine hayrandı. Zaferden sonra da, zaman zaman atbaşı yürüyüp sohbet ediyorlardı. Askerler ve yüksek rütbeli idareciler Mısır̵.....
2004 - Haziran, Sayı: 220, Sayfa: 047
Fetih düşüncesini Fâtih’in gönlüne yerleştiren âlim: Ak Şeyh - Araştırmacı Can Alpgüvenç
İstanbul Fâtihi Şehzade Mehmed Manisa’da çocuk validir; bir gece Akşeyh’in önünde ders okumaktadır. Ansızın içeriye giren bir haberci, bir haçlı ordusunun İslâm yurtları olan Akkâ, Sayda ve Beyrut kalelerini zaptettiğini duyurur. Akşeyh’in öğrencisi, bu beldeler Memlük.....
2004 - Mayis, Sayı: 219, Sayfa: 052
Pîr-i Mimârân “Mimar Sinan - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Mübarek caminin güzel kubbesi kapanıp ( 16 Ağustos 1556’da ) diğer yerlerinin inşâsı da tamamlanınca hattatların piri Karahisârî, müsenna hattıyla göğe benzer kubbesine “Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulmasın diye tutuyor” âyetini (Fâtır Suresi, 41), ve cennete .....
2004 - Nisan, Sayı: 218, Sayfa: 048
Takîyüddin ibni Mâruf - Araştırmacı Can Alpgüvenç
16. Yüzyılın Dâhi Astronom ve Matematikçisi Bakasın Takiyüddin Efendi, Şevketlü hünkarımız Murad Hân’ın fermânıdır. Tophane sırtları emrine verilmiştir. Orada bir rasathane ( gözlem evi ) kurup yıldızları gözleyesin. Kaç bin akçe lüzum ediyorsa .....
2004 - Mart, Sayı: 217, Sayfa: 056
II. Kılıçarslan ve Uçan Adam - Araştırmacı Can Alpgüvenç
İlk uçma girişimi, Hezarfen Ahmet Çelebi'den çok önce gerçekleşti. 1155 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesut’un vefatı üzerine yerine oğlu Kılıç Arslan geçti. Musul Atabeyi Nureddin Zengi de dahil olmak üzere ülkenin bütün düşmanları, Selçuklular’ın bu zayıf durumundan istifade etmek gayesiyle birleştiler.  Sultan.....
2004 - Ocak, Sayı: 215, Sayfa: 054
Alâeddin Ali Kuşçu - Araştırmacı Can Alpgüvenç
İstanbul'da astronomi ve matematik alanında ders veren hocaların birincisi: Semerkant, güneşin parlak ışıklarıyla yeniden aydınlanmaya hazırlanırken, genç Alâeddin Ali; sessizce Uluğ Bey Medresesi’nin önüne geldi. Atını hazırlamış, erzak torbasını sırtlamış, yanına değerli kitaplarından birkaçını almıştı. Başını usulca y.....
2003 - Aralik, Sayı: 214, Sayfa: 046
Sultan I. Abdülhamid - Araştırmacı Can Alpgüvenç
.....
2003 - Ekim, Sayı: 212, Sayfa: 057
Sultan Fatih'in; Asrın İmam'ı Azam'ı diyerek iltifat ettiği Alim MOLLA HÜSREV - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Molla Hüsrev, 1467’de yakalandığı veba hastalığından kurtarması için Mevla’sına şöyle bir dilekte bulundu: “Şanı yüce olan Allah, eğer beni ilim, maarif ve idrak sahasında yol almaya gücüm yetecek şekilde bu afetten kurtarırsa, ihsan edilmiş olan ömrümün kalan kısmını, gönlümdeki şu hizmete harcayacağım. Fıkıh hakk.....
2003 - Eylul, Sayı: 211, Sayfa: 059
1 2 Sonraki Sayfa >