"Prof. Dr.Suat Yıldırım" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 9
Gösterilen makaleler: 1 ile 9 arası
Kur'an Işığında Big Bang Teorisi - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Büyük patlama (Big Bang) teorisini anlamak, doğrusu, benim gibi, astronomi ve astrofizikte uzman olmayan biri için, oldukça güç bir meseledir. Fakat bu teoriyi basite irca ederek anlatanlar şöyle diyorlar: "Kainat, bütün madde ve enerjisinin toplamını ihtiva eden "iptidai (ilk) atom" veya "kozmik çorbanın" dehşetli bir patlama .....
1992 - Haziran, Sayı: 076, Sayfa: 038
"Emanet Şuuru İçinde Çalışmak" - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Kırk yıl süren 163 dehşetinden sonra, Türk toplumunda yeni bir dönemin başlayacağını ümit ederiz. Bu tedhişin tesiri ile, mısır patlağı gibi dağılıp karanlık çölde el yordamı ile yerini ve yönünü tayin etmeye çalışan müminlerin Tih çileleri inşaallah sonuna yaklaşmıştır. Bilindiği gibi Hz. Musa (a.s)'nın ümmeti, mukaddes beldeye girme imkanı .....
1991 - Temmuz, Sayı: 065, Sayfa: 017
Fatiha Sûresindeki İlâhî Mesaj - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Kur'ân-ı Kerim'in ilk sûresi olan Fatiha, aynı zamanda Kur'ân'ın bir mukaddimesi ve hülâsası durumundadır. Kur'ân'ın esas gayesi, insanlık içinde şu dört prensibin yerleştirilmesidir: l- Allah'ın birliğini bildirmek. 2-Allah'ın sözüne, insanlara buyruklar gönderdiğine ve bu mesajları getiren peygamberlere inanmak. .....
1991 - Subat, Sayı: 060, Sayfa: 006
Faizin Tedricen Haram Kılınması - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Nesiller boyunca toplum içinde yerleşmiş bulunan birtakım kötü adet ve gelenekleri bir anda ortadan kaldırmak çok zordur, adeta imkansızdır. Büyük bir kuvvet ve etkili bir nüfuz sahibi olan bir otorite bile bu gayeyi gerçekleştiremez. Bu gelenek, korku belası, ilk etapta zail olsa dahi, çok geçmeden, tekrar zuhur edeceği fırsatları değerlend.....
1989 - Aralik, Sayı: 046, Sayfa: 013
"Kat Kat Faiz" Üzerine Bir Değerlendirme - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Yaşadığımız son asırda, faiz ekonomisinin hakim olduğu Batı dünyasının etkisinde kalarak faize İslâm içinde bir yer aramak isteyen bazı kişiler arada bir zuhur ederek: "İslâm, faizi yasaklamış ise de, bu konuda en son nazîl olan ayetle, bu yasağı, "kat kat olan" Cahiliye dönemi uygulamasına mahsus kılmış olup, sermayenin katı olmayan,daha a.....
1989 - Aralik, Sayı: 046, Sayfa: 014
İslam Bütün Kainatın Dinidir - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Müşahade ettiğimiz kainat nizamım yaratan, insan nev'i değildir. Bu varlık nizamım devam ettiren, hatta kontrol eden de insan nev'i değildir. O, sadece orada yer alan binlerce nev'iden biridir. Şu kadar var ki emanet olarak ona bazı tasarruf hakları verilmiştir. Varlık gayesini ifa etmesi, o sistemle bütünleşip onunla ahenk içinde yaşaması.....
1989 - Ocak, Sayı: 035, Sayfa: 006
Kur'an ve Cemaat - Prof. Dr. Suat Yıldırım
İslâmda ferdî mes'uliyet esas olmakla beraber, cemaat teşkil etmek de pek mühim bir vecibedir. Bundan ötürü cemaatin olgunlaşma yeri olan cami (mescit), birinci dereceden ehemmiyeti haizdir. Cemaat, İslâm şeairinden olması itibariyle, bazen şahsî farzlardan da önemli bir sıra işgal eder. FATİHA'NIN SIRRI Tam sure h.....
1988 - Ekim, Sayı: 032, Sayfa: 020
Gelecekte Mescidlerde Ne Yapılabilir - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Mescidleri manevi imar sadedinde onlara kazandırılacak fonksiyonları iki kategoride ele almak mümkündür. Ancak böyle söylerken bunun ancak yetişkin elemanlarla gerçekleştirileceğim belirtmekte de fayda vardır. a) KÜLTÜR FAALİYETLERİ; Faaliyet İslâma insan, insana İslâmı kazandırabilmektir. Toplum üzerinde farzı kifaye olan davet v.....
1988 - Ekim, Sayı: 032, Sayfa: 022
Şirk ve Şirke Sevkeden Sebepler - Prof. Dr. Suat Yıldırım
"Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışında dilediği kimseyi affeder. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz büyük bir günah ile iftira etmiş olur.." Nisa Sûresi: 48 Bütün dönemler boyunca, insanlık arasında en yaygın sapıklık şirk olmuştur. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'in en dikkate değ.....
1986 - Mayis, Sayı: 003, Sayfa: 003