"Prof. Dr.Necdet Tosun" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 20
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Sır - Prof. Dr. Necdet Tosun
Sır (çoğulu esrâr) kelimesi lügatta gizlilik, kök, gâye, bir şeyin ortası ve en hâlis yeri gibi anlamlara gelen Arapça bir kelimedir. Sır kelimesi genellikle gizli olan şey, sadece Allah’ın bildiği ya da az sayıda insan tarafından bilinen özel bilgi anlamında kullanılmaktadır. Hadislerde Sır: Hz. P.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 049
Tasavvuf Kültüründe Kedi - Prof. Dr. Necdet Tosun
Tarih boyunca insanların en samimi dostlarından biri kediler olmuştur. Evlerin kiler ve mutfaklarındaki tahıl çuvallarına dadanan farelere karşı etkili bir silah olarak da kullanılan kediler, hayatımızın bir parçası olmuş, atasözlerinden hikâyelere kadar kültürümüz içinde geniş bir yer tutmuşlardır. Arslanlara benzerliği sebebiyle şöyle bir efsa.....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 046
Hâcegân Yolunda Şeriat ve İstikâmet - Prof. Dr. Necdet Tosun
Hâcegân ve Nakşbendiyye yolunda dinî kurallara sıkı bir şekilde riâyet etmek, ilme ve âlimlere saygı göstermek eskiden beri bir gelenek halinde devam etmektedir. Hâcegân tarîkatının kurucusu Abdülhâlik Gucdüvânî hazretleri mürîdine tavsiyelerde bulunurken: “Fıkıh ve hadis ilmini öğren, câhil sûfîlerden uzak dur, sermayen fıkıh kitapları.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 026
Tasavvuf  Kültüründe Kuş - Prof. Dr. Necdet Tosun
Kur’ân-ı Kerîm’deki bir âyete göre Cenâb-ı Hak Hz. İbrahim’e dört tane kuş alıp bunları kestikten sonra her dağın başına birer parçasını koymasını ve ardından onları çağırmasını emretmiş, bu kuşlar da Allah’ın izniyle dirilip Hz. İbrahim’in yanına gelmişlerdir (Bakara, 2/260). Başka bazı âyetlerde Hz. Süleyman’ın kuş dilini bildiği ve özellikle .....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 051
Gül Gül Değil Sarı Çiçek Sarı Çiçek Değil - Prof. Dr. Necdet Tosun
“Allah güzeldir, güzelliği sever” (Müslim, İman, 147) hadîs-i şerîfinin bir tecellîsi olarak insanoğlu da güzel olan şeylere muhabbet etme özelliğinde yaratılmıştır. Ancak güzel bir şeye bakarken onun sadece zâhirî yönünde kalmamak, Allah Teâlâ’nın cemâl yani güzellik sıfatının onda tecellî ettiğini düşünmek gerekir. Dünyadaki güzel varlı.....
2012 - Nisan, Sayı: 314, Sayfa: 023
İslâmiyet'in Yayılmasında Sûfîlerin Hizmeti - Prof. Dr. Necdet Tosun
İslam tarihinde Müslümanların İran, Orta Asya ve Hindistan gibi bölgelere gittikleri ve o bölgeleri yönetimleri altına aldıkları görülmektedir. Ancak “dinde zorlama yoktur” ilkesi gereğince Müslüman olmaları konusunda hiç kimseye baskı yapılmamıştır. Ülkeleri ordular fethetmiş, gönüllerin fethini ve toplumların İslam’a davet edilmesi işini ise â.....
2012 - Şubat, Sayı: 312, Sayfa: 008
Nurettin Can Hocamızın Ardından... - Prof. Dr. Necdet Tosun
Siirt’in Arap asıllı âilelerinden birinde 1950 senesinde dünyaya gelmişti Nurettin Can hocamız. Ekonomik zorlukların kol gezdiği zamanlarda Siirt’te Molla Bedrettin (Sancar) ve özellikle de Tillo ilçesindeki Molla Burhâneddin (el-Mücâhidî) hoca efendilerin medreselerinde okumuş, başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere temel İslâmî ilimleri tahs.....
2012 - Şubat, Sayı: 312, Sayfa: 050
İhlâssız Amel Sahte Para Gibidir - Prof. Dr. Necdet Tosun
Altın madeni toprak altından ilk çıkarıldığında başka madenlerle karışık durumdadır. Onu diğer madenlerden ayırıp saf altın elde etme işine “ihlâs” denir. Bu kelime dînî ve ahlâkî bir terim olarak kullanıldığında, yine lügat manasına uygun olarak, bir ibâdeti veya günlük işi başka duygu ve düşüncelerden arındırarak saf ve temiz hâle getirmek, sa.....
2011 - Ocak, Sayı: 299, Sayfa: 012
Oruçlu Müslümanın Rüyası - Prof. Dr. Necdet Tosun
Hazret-i Mevlânâ Mesnevî-i Şerîf’in altıncı cildinde (beyit: 2377-2499) oruçlu bir Müslüman’ın rüyası hakkında şu hikâyeyi anlatır: Bir Yahudi, bir Müslüman ve bir de Hıristiyan beraberce yolculuğa çıktılar. Bu üç arkadaş bir menzile ulaştıklarında varlıklı bir kişi bu yolculara hediye olarak helva getirdi. Yahudi ile Hıristiya.....
2010 - Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 042
Sûfîlerin Miracı - Prof. Dr. Necdet Tosun
Seyr u sülûk, insanın varlık mertebelerindeki seyahatidir. Bu seyahat insandan başlar, önce Allah’a doğru rûhî bir yükseliş (urûc, mirac) olur, sonra tekrar dünyâya dönülür (nüzûl, rucû). Tasavvufî eserlerdeki “yükseliş” ve “iniş” tâbirleri esâsen mecâzîdir. Zîrâ Allah Teâlâ, yönden ve mekândan münezzehtir. Terim darlığından dolayı bunlar kullan.....
2010 - Temmuz, Sayı: 293, Sayfa: 048
Hâcegân Kervânında Hizmet - Kurbet Hizmet Nisbetinde - Prof. Dr. Necdet Tosun
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun fütüvvet neş’esini benimseyen Nakşbendîlik’te de hizmet konusu tasavvufî eğitimin usûllerinden biri olarak önem arzetmektedir. Kaynaklarda dört tür hizmete rastlanır: 1. Sûfîlerin halka hizmeti, 2. Hayvanlara hizmeti, 3. M.....
2010 - Haziran, Sayı: 292, Sayfa: 022
Sûfîlerin Gözüyle Yine Gel! - Prof. Dr. Necdet Tosun
Bir toplumda her dinden insan bulunabilir. Toplumların âsâyiş ve huzur içinde yaşayabilmesi için farklı din mensuplarının birbirine hoşgörü ile bakması çok önemlidir. İslam hukûkuna göre Müslüman ülkelerde yaşayan gayr-i Müslimlere “zimmî” denir ve devlet onların güvenliğini sağlamakla görevlidir. Tasavvuf tarihinde sûfîlerin Müslüman olmayanlar.....
2010 - Mayis, Sayı: 291, Sayfa: 046
Sûfîlerin Gözüyle Hoşgörü - Prof. Dr. Necdet Tosun
Hat sanatımızın en anlamlı ürünlerinden biri “Hoş gör yâ hû” levhalarıdır. Bu levha tekkelerde sadece bir duvar süsü olarak kalmaz, aynı zamanda tekke ve tasavvuf ehli için bir hayat düsturu olurdu. Eskilerin müsâmaha, yenilerin tolerans dediği “hoşgörü” toplumun ve fertlerin huzuru için anahtar bir kavramdır. “Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötü.....
2010 - Nisan, Sayı: 290, Sayfa: 040
Hz. Mevlânâ’nın Gözüyle Toplumda Birlik – Beraberlik - Prof. Dr. Necdet Tosun
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî eserlerinde birlik konusuna önemli bir yer ayırmıştır. Onun eserlerinde ve düşüncesinde “birlik” kavramı birbiriyle irtibatlı üç anlamda kullanılmıştır. Bunlar: 1. İnsanlar arasındaki duygu ve gönül birliği, 2. Toplumdaki birlik ve berâberlik, 3. Varlığın birliği konularıdır. Bu yazıda sadece ikinci madde yani Hz. Mevlâ.....
2010 - Mart, Sayı: 289, Sayfa: 024
Tasavvuf’ta İstidâd Önemli mi? - Prof. Dr. Necdet Tosun
Tasavvufî eğitimde başarılı olabilmek için şahsî gayretlerin yanı sıra fıtrî kâbiliyetlerin yani isti‘dâdın da büyük bir önemi vardır. Bu sebeple mürşidler, mâneviyâta kâbiliyetli kişilerin mürîd olmasından ayrı bir mutluluk duyarlar. Şeyh Ebû Muhammed Şenbekî, mürîdi Ebü’l-Vefâ Bağdâdî kendisine bağlandığı zaman şöyle demiştir: “Bugün tuzağıma .....
2009 - Temmuz, Sayı: 281, Sayfa: 020
1 2 Sonraki Sayfa >