"M. Sâmi Ramazanoğlu" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 347
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Nefislerine Zulmedenler... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyurur: “Ey mü’minler!. Eğer babalarınız ve kardeşleriniz küfrü îmân üzerine tercih ve ihtiyar ederlerse, onları dost ittihâz etmeyin. Eğer sizden.....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 030
Dünya ve Ahiret Kurtuluşu İçin... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyurur: “Erkek kadın bütün mü’minler (tevhîdde) birbirlerinin velîleridirler.” (Tevbe Sûresi/71) buyurmuştur. Yani mü’minler tevhîdde birleşmek suretiyle hem dünyâ ve hem de âhiret işlerinde birbirlerinin yardımcısıdırlar, demektir. Şüphesiz ki, dînî bağlılık, temeli toprak olan ailevî akraba.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 030
Hac ve Umre - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyurur: Hac, malum aylardadır. İşte kim o aylarda hacca niyet ederse artık hacda kadına yaklaşmak, fısk yâni Allah’a itâatden çıkmak ve kavga etmek yokdur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de azık tedârik edin. Biliniz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey kâmil akıl sahibleri, Beni incitmekden sakının. .....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 030
Peygamberimizden Hayatî Ölçüler - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hâlid bin Velid (r.a.) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle diyor: Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’e bir adam gelerek: – Ya Rasûlallah! Sizden hem dünya hem de âhirette kâfî gelecek, beni müstağnî kılacak bazı şeyler istirham edeceğim, dedi. Ve Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) de: – İste ne arzu ediyo.....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 030
Zarûret Miktarıyla Yetinmek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ebû Hureyre -radıyallahu anh-’den mervîdir ki: “Nas üzerine bir zaman gelecektir ki, bir kimse helâlden mi haramdan mı kazandığına ehemmiyet vermeyerek alacaktır” (Buhârî) buyurulmuştur. Bu hadîs-i şerîf mûcizât-ı nebeviyyedendir. Zîra hadîsde söylenenler aynen olmuştur. “Ha.....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 030
Bedenin Zekatı Oruç - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Resûlü buyuruyor: “Oruç cehenneme karşı bir siper mâsiyetlere yani günahlara karşı bir kalkandır. O halde oruçlu kötü söz söylemesin câhilliğe kapılmasın. Eğer bir kimse kendisiyle döğüşür yahut ona söverse derhal iki defâ “Gerçek ben oruçluyum!” desin. Rûhum kudreti elinde bulunan Allâh’a yemin ederim ki, oruçlunun ağzının aç.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 030
Oruç ve Açlığın Fezâili - M. Sâmi Ramazanoğlu
Âlimler demişlerdir ki: Oruç ve açlıkta on güzel haslet vardır: 1- Açlıkta kalb safâsı, gönlün hakka inkıyâdı, göz keskinliği vardır. Tokluk ise aptallık ve tenbellik verir, basîreti kör eder. Dimağda buharı fazlalaştırır, bu sebeble kalbde bir ağırlık olur. Söylenen fikirlere intikal ve intibak edemez, esrârı anlayamaz. .....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 030
Hâlis Tevbe - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Rabbiniz kendi üzerine (şu) rahmeti yazdı. İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp da sonra arkasından tevbe etmiş ve düzelmiş ise şüphesiz ki O (Allah) gafûr ve Rahîmdir.” (Enam Sûresi / 54) İnsan cehâleti sebebiyle günah işlemiştir. Sonra fenâlıktan t.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 030
Dinde Sebat - M. Sâmi Ramazanoğlu
“İnsanlardan bazısı dinde şek ve şüphe üzere Allah Teâlâya ibâdet eder. Eğer kendisine hayır isâbet ederse kalbi dînine mutmain olur. Dinde bulunduğunu kendisine fâl-i hayr addeder. Ve eğer ona bir fitne isâbet ederse yüzü üzerine küfür cihetine dönüverir ve din ile teşe’üm eder. İşte dînine îtimad etmeyerek dönen kimse dünyada ve âhirette hüsra.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 030
Hesaba Çekilmek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hazret-i Âişe -radıyallahu anhâ-’dan: Nebiy-yi Muhterem (s.a.): – Kim hesaba çekilirse azâb edilmiş olur, buyurdu. Âişe der ki: – Allah Teâlâ, “Kolayca bir hesâb ile muhasebe edilecek o…” (İnşikak Sûresi / 8) buyurmuyor mu, dedim de: – Bu senin dediğin arzdı.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 030
Sâmi Efendi’nin Kendi Sesinden Kardeşlik Sohbeti... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ve Allah’ın dinini ve ahkamını beyan eden Kur’ân-ı Kerime toplu olarak yapışın ve dağılmayın. Ey mü’minler! Cenab-ı Allah’ın sizin üzerinize ihsan buyurduğu şol zamandaki nimetini zikredin ki o zamanda birbiriniz ile düşman idiniz. Allah’u Teala iman nuru ile kalplerinizi telif etti de akşamda birb.....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 008
Mürşidin Lüzumu - M. Sâmi Ramazanoğlu
Mânevî yolda mürşidin muâvenetine lüzûm olmadığına kâil olan bazı kimseler vardır ki, kişinin kendi başına sa’y ü gayret göstermesiyle vuslatın mümkün olacağı fikrindedirler. Halbuki vâsıtasız, istiânesiz vuslat mümkün olamaz. Her halde mürşidin muâvenetine katî lüzûm vardır. Âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak: “İskender-i zü’l-k.....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 030
Akl-ı Selîm ve Adalet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Mü’min, bir yuvadan iki defâ ısırılmaz (yani uyanık olan bir mü’min iki defâ aldanmaz, dikkatle gözünü açar).” Müşrik şairlerden Ebû Gırre, Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i hicveden azılı düşmanlardandı. Bedir muhârebesinde esir olmuştu. “Kızlarım var, öksüz kalacaklar, f.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 030
Kullukta Yükselme Yolları - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ey oğul! Cenâb-ı Hakk’ın inâyetiyle sana genç yaşta tevbe ile mâneviyata yönelmek nasîb olmuştur. Cenâb-ı Hakk nefis ve şeytandan sana bu tevbe üzerine sebat müyesser eylesin. Bu yolda mesâfe kat etmek için mubahın bile fazlasından sakınarak zarûret miktarıyla yetinmek gereklidir. Bu zarûret miktarının ölçüsü de kulluk vazîfesini îfâya.....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 030
Akl-ı Selîm ve Adâlet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Resûlü (s.a.) buyuruyor: “Kim kendisinin (hakkı) olmayan herhangi şeyi (benimdir diye) iddia ederse bizden, bizim yolumuza gidenlerden değildir. O (şimdiden) ateşten (cehennemden) oturacağı yeri edinedursun.” (İbn-i Mâce) * “Eğer insanlara (mücerred) davalar ile (her istedikleri şey) verilseydi muhak.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...24 Sonraki Sayfa >