"Prof. Dr.Hasan Kâmil Yılmaz" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 331
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Üç Z: Ziyâret – Ziyâfet – Zarâfet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
ALTINOLUK: Muhterem hocam sizce zarif insanın üç özelliği nedir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ: Zarif insan duygusal zekâsı yüksek, kalbî hassâsiyeti gelişmiş duyarlı insan demektir. İnsânî ilişkilerde kalbin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü kalb dış etkilere açık olduğundan evirilip çevrilmesi k.....
2011 - Temmuz, Sayı: 305, Sayfa: 007
İhlâs Terbiyesi - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İhlâs, her türlü şirk, bâtıl inanç ve kötü duygudan uzak durmak, kullukta riyâdan, beşerî ilişkilerde menfaat hesaplarından sakınmaktır. Özet ifâdesiyle ihlâs, Allah’a yönelişte sâdece Hakk’ı ve rızâsını gözetmek, araya halkı sokmamaktır. Amel ve davranışlarda duygu ve düşüncelere değer kazandıran ihlâstır. Amel ve ibâdetlerde ihlâs, b.....
2011 - Ocak, Sayı: 299, Sayfa: 008
Kulu İflasa Götüren Kul Hakkı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Yüce dînimizin temel hedefi, insanların hem Allah ve insanlar ile, hem de diğer canlı-cansız varlıklar ve eşyâ ile ilişkisini “adl” üzere düzenlemektir. Kur’an’daki adl emriyle, her şeyi yerli yerine koymak, hak sâhibine hakkını vermek ve orta yolu izlemek kasdedilmektedir.1 Temel vasfı kulluk olan insanın diğer varlıklara karş.....
2010 - Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 011
Afrika Gezi Notları: Neden Geç Kaldınız? - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Bugün adı sömürge ve açlıkla anılan Afrika kıtası, Müslümanların gönlüne asr-ı saâdette Bilâl-i Habeşi ve Habeş kralı Necâşi ile düşmüştü. Son birkaç yıldır Türkiye’nin siyâsî ve kültürel gündemine de giren Afrika, Hüdâyî gönüldaşlarının da üç yıla yakın bir süreden beri ilgi alanı hâline gelmişti. Hüdâyî gönüldaşlarının .....
2010 - Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 046
Fizîkî ve Mânevî Kıble - Teni ve Canı Allah’a Döndürmek - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Zâhir ve bâtın, ruh ve beden Hakk’a yönelişte insanın birbirini destekleyen iki önemli özelliğidir. Hakk’ın dîvânında duran kul, mekândan münezzeh olan Allah’ın huzûrunda Kâbe’yi yön olarak tâyin ederek O’na dönerken âdetâ pergelin bir ayağının sâbitlenmesi gibi gövdesini bir yöne, kalbini ise yönlerin sâhibine doğru tevcih etmektedir. Bu yüzden.....
2010 - Kasım, Sayı: 297, Sayfa: 007
Takvâ Azığı ile Temiz Bir Hayât - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ezel âleminden ebediyete doğru akıp giden insan hayâtının temel hedefi Rabb’ın rızâsına uygun bir kulluk gerçekleştirmektir. Hayât ile başlayıp ölümle sonuçlanan dünyâ yaşantısının en müessir ve anlamlı terbiyecisi ölümdür. Çünkü hayâtı anlamlı kılan, ölüm gerçeğidir. Nitekim Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerîm’de hayât ile ölümü birlikte zikrettiği ve y.....
2010 - Ekim, Sayı: 296, Sayfa: 006
Tevhid Bilinci ile Yaşamak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tevhîd, bir inanç ve düşünce sistemi olmanın ötesinde bir hayât tarzı ve yaşama biçimidir. Allah’ın birliğine, ahadiyyet ve vahdâniyyetine inanmak, tevhîdin ilk esâsıdır. Tevhîd aynı zamanda bu âlemde sâdece Bir’i görüp O’nu algılamaya çalışmak, kendimize âid varlıktan soyutlanarak şâirâne ifâdesiyle: Veren Sensin, alan Sensin, kıla.....
2010 - Eylül, Sayı: 295, Sayfa: 006
Kur’ân’ı Anlamak ve Yaşamak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Allah katından kitaplar indirilişinde ilk maksad, ilâhî mesajın anlaşılması, ikincisi yaşanmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş kavimlerin ve özellikle de İsrailoğullarının Hak katından indirilen kitaplarla ilgili sorumluluklarına dikkat çeken âyetlerde Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın! Onda bulunanları d.....
2010 - Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 010
Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz ile 300 soruda Tasavvufî Hayat Adlı Kitap Üzerine... Maddi Doyum Manevî Açlığı Tetikliyor - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Altınoluk: Muhterem hocam, daha önce Altınoluk Dergisi tarafından İslâm Tasavvufu adıyla hediye olarak verilen el-Luma’ tercümesinin sonuna genişçe bir soru-cevap bölümü eklemiştiniz. Şimdi ise 300 Soruda Tasavvufi Hayat başlıklı kitabınız yayınlandı. Önce kutluyoruz. Sonra sormak isteriz; T.....
2010 - Temmuz, Sayı: 293, Sayfa: 017
Gönüllere Rahmet Terbiyesi - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Rahmân ve Rahîm isimlerinin sâhibi olan Allah Teâlâ’nın rahmeti âmm/genel ve hâss/özel olmak üzere iki türlüdür. Genel rahmet Allah’ın Rahmân isminin gereği olarak bu âlemdeki inanan-inanmayan bütün yaratıklarına karşı şefkat ile onlara nîmet vermesidir. Özel rahmet ise Rahîm isminin mazharı olarak Allah’ın âhirette sâdece mümin kullarına münhas.....
2010 - Haziran, Sayı: 292, Sayfa: 006
Zikir ile Kullukta Takvâya Ermek - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanın mayası kulluk, kulluğun zirve noktası Hakk’a dostluk; yâni velâyet ile Allah’a yakınlığa erebilmektir. İnsan bu dünyâda kendisini kuşatan kaygı ve korkulardan kurtulmak ve öbür âlemde dostlukla muâmele görmek ister. Bunun şartı ise îmân ve takvâ ile kalbi temizlemektir. İnsan ancak takvâ ile korktuğundan emin olarak velâyet sırrına erer......
2010 - Mayis, Sayı: 291, Sayfa: 011
Kur’an’ın Nebi’nin Kalbine İndirilişi - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
610 yılında Mekke Nûr Dağı’ndaki Hira mağarasında Cebrâil’in getirdiği “oku” emri ile başlayan Kur’an vahyi, yeni bir doğuş, insânî bir varoluş ve câhiliyeden kurtuluştu. Allah, ilk vahyi Rasûlü’nün kalbine indirmişti. Cebrâil (a.s.), Hz. Peygamber (s.a.)’i kucaklayarak; muânaka sûretiyle Kur’an’ı onun sadrına ilkâ etmişti. .....
2010 - Nisan, Sayı: 290, Sayfa: 005
Müstakîm Olursan Mahcûb Olmazsın - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İstikâmette dikey; yâni yukarı doğru bir hareketlilik vardır. Çünkü istikâmette kıyâm için ayağa kalkma irâdesi ve amele yöneliş söz konusudur. Müstakîm olmak, istikâmet üzere hareketin sürekliliğidir. Sırât-ı müstakîm ise hareket için ayağa kalkma irâdesi gösteren insanın yürüdüğü yol güzergâhının düzgün olma gerekliliğini ifâde eder......
2010 - Mart, Sayı: 289, Sayfa: 006
Gaflet Girdabı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kulun Allah ile ilişkisi zikir ve gaflet arasında gidip gelen bir çizgidedir. Gaflet unutmak, zikir ise unutmamak; yâni hatırda tutmak demektir. İnsandan istenen ve beklenen Allah’ı ve O’na olan andını hatırlaması, hattâ hiç unutmamasıdır. Ancak insanın fıtratında bulunan nisyân/unutma ve sehv, gaflete zemin hazırlamakta ve zaman zaman onu hem R.....
2010 - Subat, Sayı: 288, Sayfa: 008
Îmân Ekseninde Sevgi ve Kardeşlik - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İslâm, içtimâî organizmayı îmân ekseninde sevgi ve kardeşlik zemînine oturan bir yapı olarak sunar. İslâmî telâkkîye göre bir Müslümanın nihâî hedefi olan “cennete girmenin yolu” sevgi ve kardeşlikten geçer. Nitekim Allah Rasûlü (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Siz îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe îmân etmiş olamazsınız. .....
2010 - Ocak, Sayı: 287, Sayfa: 008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...23 Sonraki Sayfa >